ဖဲလါမၢ်ရှး မုၢ်ဘူၣ်တနံၤန့ၣ်, ယတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤနီၣ်သးတၢ်မၤလိ, ဒီးယသိၣ်လိ တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်ဘၣ်ဃး နီၢ်မၤရံဒီးနီၢ်မၢ်သၤ, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ခံဂၤလၢဘ့ၤသနံ ပှၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဲၣ်ဘၣ်ဝဲ, ဃုာ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါ စီၤလါစရူးအဂ့ၢ်ဖဲလၢ ယိၤ ၁၁:၅ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်လၢ ကီၢ်အဲကလံးပီၢ်လဲၣ်နံၤ, တၢ်လီၢ်ဖးယံၤတတီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တဆိကမိၣ်ဆိအပူၤ မူခိၣ်ဖီ ဟဲလီၤဒိၣ်ဒိၣ်အါအါ, ဒီးပှၤအါဂၤလၢ အဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ်စံးဝဲ ပအိၣ်အါထီၣ်ဘၣ်ဆူညါတသီလၢ တၢ်မၤလိအမုၢ်နံၤန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိး နီၢ်မၤရံဆ့ၣ်နီၤလၢကစၢ်ခရံာ်အခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးဂုာ်ကျဲးစၢးမၤလိန့ၢ်ဝဲ “တၢ်လၢပှၤကြၢးန့ၣ်ဘၣ်ဝဲ,”တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဖျါလၢ လူၤ ၁၀:၄၂ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤအံၤ ဘၣ်တၢ်စံးကတိၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဆူနီၢ်မၢ်သၤလၢတၢ်အဲၣ်အပူၤ တၢ်လၢကဟံးဃာ်ပၢၤဃာ်ဝဲ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢသုးဘူးအသး, ဒီးမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဟးအိၣ်သကိး နီၢ်မၢ်သၤ, နီၢ်မၤရံ ဒီးစီၤလါစရူး လၢအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်န့ၣ် နီၢ်မၢ်သၤတသ့ၣ်ညါဆိလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးကဟဲအဃိ, ဒီးလၢ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးအတံၤသကိးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် နီၢ်မၤရံ တမၤစၢၤအီၤအဃိ, နီၢ်မၢ်သၤ အသးဟးဂီၤဝဲလၢ နီၢ်မၤရံအလိၤန့ၣ် ပနၢ်ပၢၢ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် နီၢ်မၢ်သၤတထံၣ်န့ၢ် တၢ်လၢအကါဒိၣ်နီၢ်နီၢ်, ဒ်အမ့ၢ် မၤလိတၢ်လၢအအိၣ်, ဒီးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတစံးဘၣ် နီၢ်မၢ်သၤလၢ အတၢ်သးအိၣ် လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီတၢ်အဂ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်အီၤလၢ အဝဲတထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးတဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သးအ့ၣ်ဂံၢ်, တၢ်သးတံၢ်တာ်, မ့တမ့ၢ် လၢပသးပူၤ မ့ၢ်ပှဲၤလုာ်ကွံာ်ဒီးတၢ်အါမံၤလၢ ပအဲၣ်ဒိးမၤတဖၣ်န့ၣ်ဒီး, ပကဆိကတီၢ် ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်, ဒီးမၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပသး, တၢ်အကါဒိၣ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ် လၢပတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ် ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပမၤဖှံလီၤပသးဒီး ထံၣ်မှံလီၤက့ၤပသး ဒ်အမ့ၢ်ပဆ့ၣ်နီၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခီၣ်ထံးန့ၣ်ဒီး, ပကဃ့အီၤ ဒ်သိးကမၤပှဲၤပှၤလၢအတၢ်အဲၣ်, ဒီးအသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လၢအအဲၣ်ဘၣ်ပှၤအဃိ ပအိၣ်ဒီးတၢ်သးမုာ်တၢ်သးဖှံသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.