ယတထံၣ် ထံလီၤသကၤ လၢကျဲခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ယသ့ၣ်ညါလၢအိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဖုအသိလ့ၣ် လၢအမ့ၢ် သိလ့ၣ်ပ့းကး (pickup) လၢယနီၣ်အီၤ, အလီၢ်ခံ ဝံၣ်ဝးအသး ဒ်ညၣ်အမဲၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ယဃၣ်ဖုး တရံး သိလ့ၣ် တဘီ, ခံဘီ, သၢဘီ… ဝံၤဒီး ယဖျိးထီၣ်ဆူ ကလံၤကျါ, ယသိလ့ၣ်ယူၤလီၤဝဲလၢ ထံတမၢၣ် လၢအထီတဆံယဲၢ်ခီၣ်ယီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်လၢ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်, ယမ့ၢ်တသံဒု ကမ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တစိၤဖိအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ယသိလံၣ်တလ့ၢ်လီၤတဲာ် လၢကစၢၢ်လီၤဘံဖးဒိၣ်ဝံၤ, တုၤဆူ ကစၢၢ်လာ်ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. ယစွါဟးထီၣ် လၢသိလ့ၣ်လီၤသဘှံး, ဟးဂီၤအပူၤ, လၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တအိၣ်ဘၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၁၉၉၂ နံၣ်, လါဒံၢ်စ့ဘၢၣ်ဂီၤအနံၤအံၤန့ၣ် သိလ့ၣ်ဒီတခိၣ်ဟးဂီၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤပာ်မူယၤန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယဖု တၢ်ကမၤအသးလၢအီၤဒ်လဲၣ်. အဝဲကတဲယၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, ဘၣ်ထွဲဒီးသိလ့ၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကတိၤဖိတဖျၢၣ်ဒၣ်လဲာ်, တကတိၤဝဲဘၣ်. တဒူယၤ တအ့ၣ်လိာ်ယၤဘၣ်, သိၣ်လ့ၣ်အဂီၢ်ယကဘၣ်ဟ့ၣ်က့ၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤတအိၣ်ဘၣ်, တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. အိၣ်ဒၣ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ယတဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဃိ, အိၣ်ဒၣ်ယဖုအတၢ်နံၤကမှံန့ၣ်လီၤ.

ယဖုအတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တမံၤအံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် ဖျါဝဲလၢ ယံးရမံယၤ ၃၁ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် မၤတၢ်ဒဲးဘးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အပူၤဒၣ်လဲာ်, ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤအီလီၤလၢ ကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးအပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးအဆၢဖိ ၃၄ အပူၤ စံးဝဲလၢ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယကပျၢ်အတၢ်ကမၣ်, ဒီးယတသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢၤဘၣ် အတၢ်ဒဲးဘး န့ၣ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ယမၤဟးဂီၤအသိလ့ၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢယဖုကသးပ့ၤနီၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါသပှၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်ကစၢ်ယွၤ မၤတ့ၢ်တၢ်လၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်အသိး, ဖဲအံၤန့ၣ် ယဖုတသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢၤ တၢ်လၢအဝံၤ, တမၤမဲာ်ဆှးယၤဘၣ်. အလီၢ်အိၣ်လၢ ယကြၢးဟ့ၣ်က့ၤ အသိလ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တမၢဆူၣ်ယၤလၢ ယကဘၣ်မၤတၢ်ဒီး ဟ့ၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်ဘၣ်. ဒ်ကစၢ်ယွၤမၤဝဲအသိး ယဖုဃုထၢလၢအသုတသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ, တၢ်ဟးဂီၤလီၤပှီၢ်လၢ ယမၤတ့ၢ်ဝဲန့ၣ် ဒ်တၢ်တမၤအသးနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ.