ပိာ်မုၣ်တဂၤအဝၤသံဝံၤ ကဲထီၣ်မုၣ်ကမဲဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအိၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ကျိၣ်စ့ လၢအကါဒိၣ်ဝဲလၢတၢ်ပာ်ကီၤသနူၤ ပာ်လီၤဝဲအသိးန့ၣ်, လိၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ အကါဒိၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအဟံးထီၣ်ကွံာ် အဝၤအသးသမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲကတိၤပာ်တၢ်ဒီး ပၢၤကီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤလၢကမၤစၢၤအီၤ, ဘၣ်ဆၣ် ပှၤဟ့ၣ်တဃးအီၤ တၢ်ဆဲးကျိးအခးက့ဖိန့ၣ် ဟါမၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ်, ဃ့ကညးယွၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, ဖဲအအိၣ်လၢတၢ်ဘါသရိၣ်ပူၤ, ဒီးဟးဝဲလၢပဲတြီကပၤ အဆၢကတီၢ် ထံၣ်ဝဲခးက့ဖိတဘ့ၣ်လၢ အမ့ၢ် ပၢၤကီၢ်ပဒိၣ် အတၢ်ဆဲးကျိးခးက့အိၣ်လၢပဲတြီတၢ်တီလိၤ န့ၣ်လီၤ. ခးက့ဖိ ဟဲတုၤဖဲအံၤ ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အဝဲဆိကမိၣ်တထီၣ်ဘးဘၣ်ဆၣ်, သ့ၣ်ညါဝဲလၢဘၣ်မနုၤ အဃိလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

အဝဲထုကဖၣ်လၢာ်သူၣ်လၢာ်သးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤဒိကနၣ် ပတၢ်ဃ့သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ ပ့း ၃:၁၂ အပူၤ စီၤပ့းတရူးကွဲးပာ်ဖျါဝဲလၢ, “ယွၤအမဲာ်အိၣ်လၢ ပှၤတီပှၤလိၤအလိၤ, ဒီးအနၢ်အိၣ်လၢ ပှၤလၢအဃ့ကညးတၢ်အဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်အဒိအတဲာ်တဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ယူဒၤအစီၤပၤ ဃံးစကံယၤ, လၢဆါဆိးက့တုၤအကသံတ့ၢ်တဂၤအဂ့ၢ်မ့ၢ် တၢ်အဒိတမံၤန့ၣ်လီၤ. တုၤဒၣ်လဲာ် ဒိးန့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢဝံယရှါယၤ, စံးဘၣ်အီၤလၢ ကသံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပၤတဂၤအံၤကဘၣ်မၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်- ၂ စီၤ ၂၀:၂ ပာ်ဖျါဝဲ “ဒီးဘါထုကဖၣ်ယွၤ” န့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီန့ၣ်, အဆၢဖိ ၅ အပူၤ ပကထံၣ် ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ်ဝံယရှါယၤ လၢကဟ့ၣ်လီၤအတၢ်ကစီၣ် ဆူစီၤပၤဃံးစကံယၤ, “ယနၢ်ဟူနဘါထုကဖၣ်တၢ်လံ” န့ၣ်လီၤ. စီၤဃံးစကံယၤ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤအီၤ ဆူညါတဆံယဲၢ်နံၣ်, လၢကအိၣ်မူဒံးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤတစံးဆၢ တၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ် ဒ်ခးက့ဖိ လၢပဲတြီတၢ်တီလိၤ ကိးဘျီဒဲးန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲမၤလီၤတံၢ်ပှၤလၢ ဖဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်ကီအကတီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်န့ၣ်, ပတဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ထဲတဂၤဧိၤဘၣ်. ကစၢ်ယွၤထံၣ်ပှၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးပှၤ – ကဒိကနၣ်ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ် သပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ.