လၢဝဲၤလီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် အဃီသွါလိၤန့ၣ်ယခိၣ်မူ, ဒီးဃီသွါတဖၣ် ဖျါလံၤတရံးအသးချ့ချ့အဃိ လၢတၢ်သးဂဲၤလုၢ်ဘၢယၤအပူၤ ယဘၣ်ဖီၣ်ဃးဃီအစုဟံးန့ၣ်လီၤ. ဒ်ယသးစံၣ်ဆူၣ်ထီၣ်, ဒီးယခီၣ်တဖၣ် လီၤစၢ်ဝဲအဃိ, ယဖီၣ်ဃးဃီစုဟံးကျၢၤကျၢၤ, ဒီးဃီစုဟံးကျၢၤဝဲအဃိ ယဘၣ်စံးဘျုးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယလဲၤမၤကွၢ်ယတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်ဒီး တၢ်အစၢဖျါလၢ ယအိၣ်ဒီးသွံၣ်အဂံၢ်ဘါစၢ်တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအံၤ တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်အဃိဒီး ယအိၣ်မုာ်ထီၣ်က့ၤဘၣ်ဆၣ်, တၢ်လၢယတူၢ်ဘၣ် မုၢ်နံၤအံၤ ယဂံၢ်ဘါစၢ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် ယတသးပ့ၤနီၣ်အီၤနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယယူးယီၣ်ပးကဲ ပိာ်မုၣ်လၢအလဲၤထိးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. မးသဲ ၉ :၂၀-၂၂ ပာ်ဖျါဝဲ ပိာ်မုၣ်အံၤတမ့ၢ်ထဲလဲၤနုာ်လီၤဖျိပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဖဲလၢအနီၣ်ခိတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘၣ်စၢ်အတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ်ဘၣ်. ဒုးနဲၣ်စ့ၢ်ကီးအတၢ်နာ် ခီဖျိဂုာ်လဲၤသုးဘူးအသးဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤအိၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လၢကဘၣ်ပျံၤဝဲ- ၃ မိၤ ၁၅ :၂၅-၂၇ အပူၤ ပှၤယူဒၤဖိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ပာ်ဖျါလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢတကဆှီ, ဒီးမ့ၢ်လၢအဝဲလဲၤတၢ်က့ၤတၢ် လၢပှၤအါဂၤအကျါအဃိ, ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢအပိာ်ထွဲထီၣ်အခံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်ဆိကမိၣ်လၢအမ့ၢ် “ယမ့ၢ်ထိးဘၣ်ထဲ အဆ့လုးဖးထီ” အံၤန့ၣ်, ဒုးလဲၤအီၤဆူညါန့ၣ်လီၤ. ဖဲလံာ်မးသဲ ၉:၂၁ အပူၤ ဟ့းလ့ၣ်အလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံက့ၤ “ထိးလၢစု” အံၤ တမ့ၢ်ထဲ တၢ်ထိးလၢစုဘၣ်, အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးအခီပညီအဒိၣ် အယိာ် လၢအမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်ဖီၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်” မ့တမ့ၢ် “တၢ်ဘျးစဲထီဃာ်ပသး” တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်အံၤ နာ်ဝဲလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးကမၤဘျါက့ၤအီၤအဃိ ဟံးဃာ်ဖီၣ်ဃာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤန့ၣ်လီၤ.

လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အကျါ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးထံၣ်ပိာ်မုၣ်တဂၤ လၢတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်အပူၤအိၣ်ဒီး တၢ်နာ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲစ့ၢ်ကီး ဖဲပဂုာ်ကျဲးစၢးမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢတၢ်နာ်အပူၤ, ဒီးဟံးဃာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, အဝဲကတူၢ်လိာ်မုာ်ပှၤ ဒီးကမၤစၢၤပှၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ကစူးကွံာ်ညိကွံာ်ပှၤဧါ, မ့ၢ်ကစံၣ်ညီၣ်ပှၤဧါအဂီၢ်န့ၣ် ပပျံၤဘၣ်ယိၣ်တၢ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ပစံးဘၣ်တဲဘၣ် ပဂ့ၢ်ပကျိၤသ့ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤအံၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်ပှၤလၢ “ဟံးဖီၣ်ဃာ်ယၤကျၢၤကျၢၤ” န့ၣ်လီၤ.