ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Karen Huang

ဘၣ်တၢ်ဃုထၢဒီးကတဲာ်ကတီၤလၢကစၢ်ယွၤ

ယတၢ်မၤကစၢ် စံးဘၣ်ယၤ “ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးနဲၣ် လံာ်လဲၢ် (international book expo) အဂီၢ် နတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, နကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်ခီဖျိလၢ ကွဲၤလ့လိၤ ဖဲပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်မၤအံၤ လၢယဂီၢ်မ့ၢ် မူဒါလီၢ်ကဝီၤအသီအဃိ ယပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ် “ယွၤဧၢ, ယတမၤတ့ၢ်တၢ် ဒ်သိးအံၤ နီတဘျီဘၣ်. ဝံသးစူၤ မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်, ဒီးပှၤကဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤတဖၣ်, ခီဖျိပှၤသ့ကွၢ်ထွဲစဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤကကတိၤရၤလီၤတၢ်တဖၣ်, တကးဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲတၢ်ဒုးနဲၣ်အကတီၢ်, တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ဂ့ၢ် လၢယလဲၤကပာ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢယွၤသ့ၣ်ညါတၢ်လၢအလိၣ်တဖၣ်, ဒီးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ယၤ လၢယကစူးကါ ယတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဝဲဟ့ၣ်တ့ၢ်လံယၤ အဃိ ယသ့ၣ်ညါယဲလၢ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအတၢ်မၤ လဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယွၤကိးပှၤ လၢတၢ်မၤတမံၤမံၤအကတီၢ်, ကတဲာ်ကတီၤစ့ၢ်ကီးပှၤလၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယွၤဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ စီၤဘစၤလအ့လး လၢကဘှီထီၣ်ဒဲစီဆှံအကတီၢ်, စီၤဘစၤလအ့လး မ့ၢ်တ့ၢ်လံပှၤစုသ့စဲၣ်နီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤရှ့ ၃၁:၃ ပာ်ဖျါဝဲ, ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤအါထီၣ်အီၤ ခီဖျိတၢ်မၤပှဲၤအီၤလၢ ယွၤအသးဒီးတၢ်ကူၣ်သ့,…

ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်

လဲဒိၢ် (Lando) မ့ၢ်ပှၤနီၣ်ကၠံးပနံၣ် (သိလ့ၣ်, ဘၢး(စ) လၢကီၢ်ဖံလံးပံ) ဖဲဝ့ၢ်မနံလၣ်အပူၤ, အီ ခီဖံၣ် ဖဲကျဲကပၤကျးန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်ဘံး-၁၉ တၢ်တြီ ပှၤဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ တဖၣ် အကတီၢ်ဝံၤလံအဃိ, ပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်တဖၣ် ပှဲၤက့ၤလၢ ကျဲခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်, တနံၤအံၤ တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ အကတီၢ်အိၣ်အဃိ ပှၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကအိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ယကမၤန့ၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ် ဒ်လၢညါအသိး, ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် ယဆိကတီၢ် ယတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် သ့လံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအဝဲကစးထီၣ်နီၣ် သိလ့ၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဝဲ ရီနံၣ် (Ronnie) ဆ့ၣ်နီၤလၢခးဆ့ၣ်နီၤ ဖးထီ, အိၣ်ဖဲတၢ်ကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ပှၤခွဲသိၣ်ခွဲပျီကျဲတဂၤဒီး မၤအသးဒ်သိး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဝဲ, ဒီးဖျါလၢ အလိၣ်ဘၣ်ပှၤကကတိၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. လဲဒိၢ် ဆိကမိၣ်ဝဲ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးမံးနံးန့ၣ် အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒံးအါ ယကမၤန့ၢ် ကျိာ်စ့ဒံးအါန့ၣ်လီၤ. ယမၤယံာ်မၤနီၣ်ယသးလၢအီၤတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, အသးပူၤ ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အကလဲၤဆူ ရီနံၣ် အအိၣ်အဃိဒီး…

သးတဖျၢၣ်လၢ ကစၢ်ခရံာ်အဂီၢ်

ယစံးလီၤက့ၤယသး, ဖဲလၢနကးတံာ် နထးခိၣ်ပူၤန့ၣ်ဒီး, နတမၤကမၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်. ယဟံးက့ၤ ယတၢ်သးထီၣ်ဘၣ် ယတံၤသကိး လၢခိ, ဖဲယထုးထီၣ်ကမၣ် အတၢ်ကတိၤ အခီပညီ ဝံၤအလီၢ်ခံ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပကဘၣ်ထံၣ်လိာ်သး ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ, ယပာ်လီၤသးလၢ ယကပာ်ပနီၣ် ပတၢ်ဆဲးကျိး, မၤဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးအီၤ ဖဲတၢ်လိၣ်အိၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအံၤ ကမၣ်ကသ့ဒ်လဲၣ်.

မးသဲ ၁၅:၁၈-၂၀ အပူၤန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ တၢ်ဒဲးဘးစးထီၣ်လၢ ပသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ယတၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်တၢ်မၤပျုၢ်ပှၤကညီတဖၣ်လၢ ကဆိကမိၣ် တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ဂ့ၤဝဲဘၣ်ဆၣ်, ပလီကစၢ်ယွၤတန့ၢ်ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ ယပာ်ခူသူၣ်ဃာ် သးတဖျၢၣ်လၢအပှဲၤဒီး တၢ်သးဒိၣ်သးထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်အဆၢဖိ ၈ ပာ်ဖျါဝဲအသိး ယလီၤဂာ်ဒီး ဖၤရံၤရှဲတဖၣ်လၢ အမၤလၤကပီၤယွၤ လၢအထးခိၣ်, မ့မ့ၢ် အသးတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ယံၤဒီးယွၤန့ၣ်လီၤ. ယတၢ်အိၣ်ဖျါလၢ ခိတဖၣ်န့ၣ် တပာ်ဖျါထီၣ် ယတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်အမ့ၢ်အတီဒၣ်ကယၢာ်, တၢ်သးဆါတဖၣ် ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်လၢ ယသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ထီဘိလၢယသးကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သးခု, ဒီးတၢ်အိၣ်ဘူးဘူး တံၢ်တံၢ်ဒီး…

ဖဲယ့ၣ်ရှူး အိၣ်ကတီၢ်

လၢယတၢ်မၤလီၢ်အဃၢၤ တလါတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ် သၣ်မံယီၤလၢအဆါဆူၣ်ဆါကဲတဒု အိၣ်ပစုာ်ပတ့ၤ, ဒီးကိးဃဲကအဲး အါနံၤအါသီန့ၣ်လီၤ. တချုးလၢ ကၠိၣ် (Jun) ဟဲထံၣ်န့ၢ်အီၤတစုန့ၣ် သၣ်မံယီၤလၢအဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်လၢကျဲခိၣ်တဒုအံၤ, ပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်တဖၣ်တကနၢ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအခွဲသိၣ်ခွဲပျီကျဲတဂၤအံၤ ဟဲက့ၤစိာ် သၣ်မံယီၤဖိအံၤ ဆူအဟံၣ်, လၢအအိၣ်ဆိးဝဲဒီးထွံၣ်ခံဒု, တဘျီလၢအမ့ၢ်တ့ၢ် ထွံၣ်ဟးဖျိးကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကၠိၣ် (Jun) စံးဝဲ “မ့ၢ်လၢပှၤတပာ်သူၣ်ပာ်သး တကနၢ်အဝဲသ့ၣ်နီတဂၤဘၣ်အဃိ ယအံးထွဲကွၢ်ထွဲအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်လီၤက့ၤယသးလၢ အဝဲသ့ၣ်အပူၤလီၤ. ပမ့ၢ်စံးတၢ်ကတိၤအလၢာ်န့ၣ်, မတၤတဂၤမး တပာ်သူၣ်ပာ်သး ပှၤတဂၤ လၢအခွဲသိၣ်ခွဲပျီကျဲန့ၣ်ဘၣ်.”

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်လဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် အကျဲန့ၣ်, ဖဲအလဲၤတုၤဆူ ဝ့ၢ်ယရံးဃိအကတီၢ်, ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်တဂၤ ဆ့ၣ်နီၤ ဒီးဃ့အီၣ်တၢ် လၢကျဲကပၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲစ့ၢ်ကီး အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤတကနၢ်ဃုာ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၤလီၤဆီဆီ မုၢ်တနံၤအံၤ, ဖဲပှၤဂီၢ်မုၢ်လဲၤခီဂာ်တၢ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ် ကွၢ်ဃီၤဝဲဒၣ်ဆူ ခရံာ်အအိၣ် - ဒီးမတၤတဂၤမး တအိၣ်ကတီၢ်မၤစၢၤ ပှၤဃ့အီၣ်တၢ်တဂၤအံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတအိၣ်နီတဂၤ, ထဲဒၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ပာ်သူၣ်ပာ်သးအီၤန့ၣ်လီၤ. လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်သီၣ်တၢ်သဲတဖၣ်အကျါ, ကစၢ်…

ဒိၣ်ထီၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး, ယထံၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ယမ့မ့ၢ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ် ယကသ့ၣ်ညါထီဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဂ့ၤလံ, “မုၢ်တနံၤ” ဟဲတုၤအိၣ်ယၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးယမၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ, အါစုအါဘျီန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဆူးဆါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ထီဒါလိာ်သးလၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်နာ်ကမၣ်တၢ် လၢနီၢ်တဂၤ အတၢ်ပၢဆှၢလီၤသး ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်အဘါအဃိ, ဒီးလၢယဂီၢ်တၢ်ဃုထၢ အိၣ်တ့ၢ်ထဲတမံၤ, ဒ်အမ့ၢ်ဘံၣ်လီၤယမဲာ်ချံ ဒီးစံးကတိၤကသွံ, “ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ် အဃိ, ကစၢ်ဧၢ, မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဖိ စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် “တၤဆှူၣ်” ကမ့ၢ်ဝဲနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် လၢအကဲထီၣ် တၢ်သးတံာ်တာ် ဒီးတၢ်အ့ၣ်စိၢ်အ့ၣ်ထုး လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ပာ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှု လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

အပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်န့ၣ် ဖဲလၢယမၤလိတၢ်လၢ စ့ၤမ့ၤနရံအကတီၢ် ပအိၣ်ဒီး တနွံတဘျီ ခၠးပဲၣ် (Chapel) တၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲတၢ်ဘါတဘျီန့ၣ်, ပဝဲကၠိဖိတဖၣ် ပသးဝံၣ်သကိး “ယွၤန့ၣ်ဒိၣ်ဝဲ” အကတီၢ် ယထံၣ်ပသရၣ်သၢဂၤ လၢပအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် သးဝံၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤ လၢတၢ်သးဆူၣ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အမဲာ်သၣ်ကပြုၢ်ကပြီၤထီၣ် ခီဖျီလၢတၢ်သးခု, ဒီးမ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် စူၢ်နာ် ကစၢ်ယွၤအဃိ တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်တဂၤစုာ်စုာ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်ဆါအၢအကတီၢ်, တၢ်နာ်တမံၤဃီအံၤအဃိ တူၢ်ဝဲခီၣ်ဝဲ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါန့ၢ်, ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤဂၤသ့ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

တနံၤအံၤ, ဒ်သိးယကလဲၤခီဖျိန့ၢ် တၢ်မၤကွၢ်အကီအခဲတဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်လၢအသဆၣ်ထီၣ်ယၤ မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ယသရၣ်တဖၣ်သးဝံၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢတၢ်နာ်အဂ့ၢ်အကျိၤ အါမးတဖၣ်အကျါ, အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပှၤတနီၤ, လၢယဂီၢ်အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ် ပှၤလၢအမၤဆူၣ်ထီၣ်ပသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအမၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ် ဖဲလၢ ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၂-၃ အပူၤ ပှၤကွဲးလံာ်ကွဲမုာ်ပှၤလၢ ပကပာ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှု လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ ဒီးစံးဝဲ “မ်ပကကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူအအိၣ်တက့ၢ်, အဝဲဒၣ်ဒိးထူၣ်စုညါ, ... လၢတၢ်သးခုအိၣ်ပာ်လီၤအသးလၢအမဲာ်ညါအဃိ...” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အကတီၢ်- လၢတၢ်မၤအၢမၤနးပှၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်အိၣ်မူ…

ယကစၢ်ယွၤအိၣ်ဘူးဒီးယၤ

လီဒဲးစ် (Lourdes), သရၣ်သိၣ်လိတၢ်ကလုၢ် လၢမနံၣ်လၣ်တဂၤ, သိၣ်လိအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လၢမဲာ်သကိးမဲာ် အါန့ၢ်အနံၣ် သၢဆံလံန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဘၣ်တၢ်ဃ့အီၤ ဒ်သိးကသိၣ်လိတၢ်လၢ အီၣ်လဲအဂီၢ်န့ၣ်, “ယစူးကါခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တသ့ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်,” စံးကဒီးဝဲ, “ယလဲးထီး (laptop) န့ၣ် လီၢ်လံၤလံ, ယတညီနုၢ် သိၣ်လိတၢ်လၢ ဘ့းဒံၣ်ယိၣ် ခီဖရဲး(စ) အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အပူၤဘၣ်” အဃိ, အဝဲဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

ၦၤတနီၤအဂီၢ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်မၤအဘီၣ်အညီဘၣ်ဆၣ် လၢလိဒ့းစ်အဂီၢ်, မ့ၢ်တၢ်ဝံ တၢ်ယိးနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံး “ယအိၣ်ဒၣ်ထဲတဂၤအဃိ, ၦၤလၢကမၤစၢၤယၤတအိၣ်ဘၣ်. ယဘၣ်ယိၣ်လၢယပျဲၢ်တဖၣ် ကဟးထီၣ်လၢ တၢ်သိၣ်လိ ကဟးဖးဒီးယၤ, ယလိၣ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုၥ်န့ၣ်လီၤ.”
တချုးတၢ်သိၣ်လိ အကတီၢ်စးထီၣ်န့ၣ် လိဒ့းစ် ထုကဖၣ်တၢ် လၢအလဲးထီးကမၤတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ. “ယခီၣ်ဖၠူၣ်ထၢၣ်အမဲာ်သၣ်လိၤ ယတီၢ်ထီၣ် လံာ်စီဆှံအဆၢ ဖံလံးပံၤ ၄:၅-၆, လၢတၢ်န့ၢ်ဂ့ၢ်န့ၢ်ဘါ အဂီၢ်,” ဒီးစံးဝဲဒၣ်လၢ “ယဟံးဃၥ်လံၥ်ဖျၢၣ်ဖိတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.”

ဖံလံးပံၤ ၄:၅ အပူၤ စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤလၢ မ်ပသုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢ တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကစၢ်အိၣ်ဘူးဒီးပှၤအဃိန့ၣ်လီၤ.…

ကစၢ်ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်နၤဘၣ်

ဖဲယမ့ၢ်ဖိသၣ်တဂၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ် တၢ်ဆှၢလံာ်အတၢ်ဂီၤခိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယ အဲ(န)ကိ (angkong) {အခီပညီ မ့ၢ် ‘ဖု’ လၢ ဖူၣ်ကံန့ အကျိာ် (Fukienese)} နၢ်ဟူ ယတၢ်သးစဲအဂ့ၢ်အံၤဒီး, စးထီၣ်ပာ်ဖှိၣ် အဝဲၤလီၢ် အလံာ်ပရၢအတၢ်ဂီၤခိၣ်တဖၣ် ကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယလဲၤအိၣ်သကိး ယဖုယဖံတဖၣ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်, ယဖုဟ့ၣ်လီၤယၤလံာ်ဒၢတဖျၢၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်ဂီၤခိၣ်ဃံလၤ အကလုာ်ကလုာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီန့ၣ် အဝဲစံးဘၣ်ယၤလၢ “ယတၢ်မၤ အါထီဘိဒၣ်လဲာ်, ယတသးပ့ၤနီၣ်နၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ယဖုန့ၣ် တဒုးနဲၣ် အတၢ်အဲၣ်ကဟုကယာ်တၢ်ပျီပျီဘၣ်ဆၣ် ယသးကလၢၢ်ဘၣ် အတၢ်အဲၣ် ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိကျိၤကျဲလၢအဒိၣ်အယိာ်, ဒီးလၢတၢ်ထိၣ်ဒွးအီၤတသ့တန့ၢ်အပူၤ, ယွၤ ဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါအတၢ်အဲၣ်လၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဂီၢ်, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ယရှါ ၄၉:၁၅ အပူၤ “ယတသးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်အပူၤကွံာ်န့ၣ် အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် ဒီးတဒိကနၣ်ယွၤအဃိ, ဘၣ်တူၢ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် လၢကီၢ်ဘၤဘူၤလိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ် သူၣ်အုးသးအုး ဒီးစံးဝဲလၢ အဆၢဖိ ၁၄ အပူၤ “ကစၢ်န့ၣ်…

တၢ်နာ်သန့ၤသးလၢယွၤ

ယလိၣ်ဘၣ် ကသံၣ်ခံကလုာ် လၢအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်အဂီၢ် ဖံးဘ့ၣ်လိၤ တၢ်ဂီၤထီၣ်တၢ်ဆါ (allergies) ဒီးယဖိဒိၣ်မုၢ်အဂီၢ် ခူၣ်သးတၢ်ဆါ(eczema)န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် ယံာ်ထီၣ်နးဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်, လၢကသံၣ်ကျးန့ၣ် ပဃုပှ့ၤ ကသံၣ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်ဒီး, တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်, လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပူၤ ယဃ့ထုကဖၣ် တဘျီဝံၤတဘျီ “ပၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤဘၣ် အဝဲသ့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်နံၤအါသီလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, အဝဲသ့ၣ် အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ် ကိညၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖျါလၢကစၢ်ယွၤစံးဝဲ “ဒ်သိးယကယါဘျါတၢ်အဂီၢ် အကတီၢ်တဖၣ်အိၣ်လၢ ယစူးကါကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ကသံၣ်ကသီ တမ့ၢ်တၢ်အကတၢၢ်အစဲဘၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်ယ၊လီၤ. တဘၣ်သန့ၤနသးလၢ ကသံၣ်ကသီတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ် သန့ၤနသးလၢယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

လၢထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၀ အပူၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်နာ်သန့ၤသးလၢကစၢ်ယွၤအဃိ စီၤပၤဒၤဝံးဒိးန့ၢ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၇ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးသုးမုၢ်လၢအဂံၢ်ဆူၣ် အဘါဆူၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်အံၤ အိၣ်ဟဲလၢ “ယွၤပကစၢ်အမံၤ” လီၤန့ၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ် သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်နာ်သန့ၤအသးလၢ…

ဟံးဃာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤ

လၢဝဲၤလီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် အဃီသွါလိၤန့ၣ်ယခိၣ်မူ, ဒီးဃီသွါတဖၣ် ဖျါလံၤတရံးအသးချ့ချ့အဃိ လၢတၢ်သးဂဲၤလုၢ်ဘၢယၤအပူၤ ယဘၣ်ဖီၣ်ဃးဃီအစုဟံးန့ၣ်လီၤ. ဒ်ယသးစံၣ်ဆူၣ်ထီၣ်, ဒီးယခီၣ်တဖၣ် လီၤစၢ်ဝဲအဃိ, ယဖီၣ်ဃးဃီစုဟံးကျၢၤကျၢၤ, ဒီးဃီစုဟံးကျၢၤဝဲအဃိ ယဘၣ်စံးဘျုးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယလဲၤမၤကွၢ်ယတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်ဒီး တၢ်အစၢဖျါလၢ ယအိၣ်ဒီးသွံၣ်အဂံၢ်ဘါစၢ်တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအံၤ တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်အဃိဒီး ယအိၣ်မုာ်ထီၣ်က့ၤဘၣ်ဆၣ်, တၢ်လၢယတူၢ်ဘၣ် မုၢ်နံၤအံၤ ယဂံၢ်ဘါစၢ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် ယတသးပ့ၤနီၣ်အီၤနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယယူးယီၣ်ပးကဲ ပိာ်မုၣ်လၢအလဲၤထိးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. မးသဲ ၉ :၂၀-၂၂ ပာ်ဖျါဝဲ ပိာ်မုၣ်အံၤတမ့ၢ်ထဲလဲၤနုာ်လီၤဖျိပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဖဲလၢအနီၣ်ခိတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘၣ်စၢ်အတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ်ဘၣ်. ဒုးနဲၣ်စ့ၢ်ကီးအတၢ်နာ် ခီဖျိဂုာ်လဲၤသုးဘူးအသးဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤအိၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လၢကဘၣ်ပျံၤဝဲ- ၃ မိၤ ၁၅ :၂၅-၂၇ အပူၤ ပှၤယူဒၤဖိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ပာ်ဖျါလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢတကဆှီ, ဒီးမ့ၢ်လၢအဝဲလဲၤတၢ်က့ၤတၢ် လၢပှၤအါဂၤအကျါအဃိ, ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢအပိာ်ထွဲထီၣ်အခံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်ဆိကမိၣ်လၢအမ့ၢ် “ယမ့ၢ်ထိးဘၣ်ထဲ အဆ့လုးဖးထီ” အံၤန့ၣ်, ဒုးလဲၤအီၤဆူညါန့ၣ်လီၤ. ဖဲလံာ်မးသဲ ၉:၂၁ အပူၤ ဟ့းလ့ၣ်အလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံက့ၤ “ထိးလၢစု”…