ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Karen Huang

ပျဲအလဲၤ

တၢ်ဆါလံာ်လဲၢ်အကျးကစၢ်လၢ ကံး(သ) (Keith) မၤတၢ်အလီၢ်န့ၣ် လဲၤဟးကသုၣ်ကသီဆူတၢ်လီၢ်အယံၤ အိၣ်ဒံးဒၣ်ထဲခံသီဘၣ်ဆၣ် က့း(သ) ဒ်အမ့ၢ်ကျးကစၢ်အစုတီၤတဂၤအံၤ အသးဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လဲၤတရံးသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဆၣ်, က့း(သ)န့ၣ် ဘၣ်ယိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ပၢဆှၢသုးကျဲၤလံာ်လဲၢ်အကျးအတၢ်မၤန့ၣ် တမ့ၢ်မၤဝဲကန့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်အဃိ, အဝဲဃ့ၢ်ဝ့ၤဝီၤဒီး သုးကျဲၤမၤတၢ်, လၢအကြၢးမၤတဖၣ်ခဲလၢာ်လီၤ.

လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် အတၢ်မၤကစၢ်ကတိၤတၢ်ဒီးအီၤလၢ ကလံၤဒၢ ဒီးစံး “ဆိကတီၢ်ကွံာ်” “တၢ်လၢနကဘၣ်မၤတဖၣ်န့ၣ် မၤထွဲတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢလီလံာ်ပရၢအပူၤ, လၢယကွဲးဆှၢန့ၢ်နၤ တနံၤဘၣ်တနံၤန့ၣ်တက့ၢ်. က့း(သ)ဧၢႇ ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ. ပှၤလၢအကဘၣ်ဟံးန့ၢ်မူဒါန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ယၤလီၤ. တမ့ၢ်နၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်ဒီး ထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်အဆၢကတီၢ်, ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်တၢ်ကတိၤဒ်သိးအံၤလၢကစၢ်ယွၤအအိၣ် - စံး ၄၆:၁ဝ ပာ်ဖျါဝဲ “အိၣ်ဃိကလာ်” န့ၣ်လီၤ. အခီပညီန့ၣ် “ဆိကတီၢ်သုတၢ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှး” ယွၤအဲၣ်ဒိးစံးဝဲ “ပိာ်ထွဲမၤထွဲ ဒ်သိးယစံးဘၣ်သု. ယကဒုးတၢ်လၢသုဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. ယွၤတစံးဘၣ် ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢ ကဘၣ်မ့ၢ်ၦၤတတြီဆၢတၢ်, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကဘၣ်သးမံသးမုာ်လၢ အတၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်. မ့မ့ၢ်ကဘၣ်အိၣ်ဃိကလာ် လၢတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ - ကဘၣ်ဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤ လၢတၢ်သးတီအပူၤ,…

ဖဲနလီၤဘှံးလီၤတီၤ အဆၢကတီၢ်

ဖဲယမၤဝံၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတနံၤအဂီၢ်န့ၣ်ဒီး ယဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ဂၢၢ်, အိၣ်ဃိကလာ်လၢ ယခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ဆံးဖိအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. ယတၢ်မၤတဖၣ် ဝံၤလံအဃိ, ယကြၢးသးမုာ်သးဖှံဘၣ်ဆၣ် တၢ်တမၤအသးဒီးယၤဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်. ယလီၤဘှံးလၢ နီၢ်ခိဒီးနီၢ်သးန့ၣ်လီၤ. ယသးအတၢ်ဝံဃၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီတမံၤအဃိ ယဖံဘၣ်ခိၣ်ခံခီ ဆါအ့ၣ်ထုး ဒီးယသးဘၣ်တံာ်တာ်လၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲသး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတမံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးပူၤဖျဲးဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်, ဒီးယကွၢ်ကွဲၤထံၣ်ဟူဒၣ်လဲာ် ယသးအတၢ်ဆိကမိၣ် လဲၤဆူန့ၣ် လဲၤဆူအံၤန့ၣ်လီၤ.

ယဘံၣ်လီၤယမဲာ်ချံ ဒီးစံးကသွံဒံဖိ “ကစၢ်ယွၤဧၢ,” ယလီၤဘှံးလီၤတီၤဒိၣ်မးအဃိ ယထးခိၣ်တထီၣ်ဖျဲးလၢၤဘၣ်. ယနီၢ်ခိနီၢ်သး အတၢ်လီၤဘှံးလီၤဘှါတဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် လဲၤကတၢၢ်ဒၣ်ဖဲ တၢ်ကတိၤဖိတဖျၢၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤ ယနီၢ်ခိနီၢ်သးတၢ်လီၤဘှံးလီၤဘှါတဖၣ် ကြၢးလဲၤဖဲလဲၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါတဘျီဃီန့ၣ်လီၤ.

မး ၁၁:၂၈ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်ပှၤ “ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသး, ဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်, ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံးသုလီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးအိၣ်ဘှံးတမံၤအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မံဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤလၢ မုၢ်တနၤအဂီၢ်ဘၣ်. တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးကွၢ်ကီ ကွဲၤထံၣ်ဟူ ဒ်သိးကပူၤဖျဲးတစိၢ်ဖိဒီး ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်ဘှါဆှဲဝံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဃိ ပသးဖှံထီၣ်အသိးဒၣ်လဲာ် တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဘှံးဒ်သိးလၢထးအတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအဂ့ၤလၢ…

ယတၢ်ပညိၣ်တၢ်တိာ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

ဟါရိၣ် (Harold) စံးဝဲဒၣ်, “ယမ့ၢ်ခွါကမဲ ဒီးယအိၣ်ဘှံးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ယဖိတဖၣ်အတၢ်မၤအါလၢ အဟံၣ်ဖိဃီဖိဒၣ်ဝဲ, ဒီးမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ယဘၣ်မၤလၢာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ဘၣ်ကွၢ်ကီဒၣ် တၢ်အကဒုတဖၣ်လၢ တၢ်အဒူၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. ယသးပူၤယတူၢ်ဘၣ် ဒ်သိးယတဂိာ်တသီၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.” အဝဲစံးဘၣ်အဖိမုၣ်တလီၢ်လီၢ်လၢ “ယသးပှၢ်လံ, ဒီးယအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤတ့ၢ်လံတၢ်အိၣ်မူ လၢလၢပှဲၤပှဲၤလံ. ယတၢ်တိာ်, တၢ်ပညိၣ်တဖၣ် တအိၣ်လီၤလီၤဆီဆီလၢၤဘၣ်. ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးကိးက့ၤယၤဒီး ကိးဝဲသ့ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးလံ န့ၣ်လီၤ.”

ဘၣ်တနံၤ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဖဲအစံးကတိၤလိာ်သးဒီး ပှၤအိၣ်လၢအဟံၣ်အဃၢၤဝံၤ ဟါရိၣ်အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် ဆီတလဲကွံာ် အသးန့ၣ်လီၤ. ဟါရိၣ်စံးဝဲလၢ “ပှၤအိၣ်လၢ ယဟံၣ်အဃၢၤတဂၤ, အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဒီးအဖိတဖၣ်အဃိ ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ယဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်ဆူအအိၣ် ဒီးတၢ်မၤအသးအံၤန့ၣ် ယနၢ်ပၢၢ်လၢယအိၣ်ဒံးဒီးတၢ်တိာ်တၢ်ပညိၣ် အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအတနၢ်ဟူဒံးဘၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ် မ့ၢ်အိၣ်တဘျီလၢ်လၢ်, ယကဘၣ်စံးကတိၤဒုးသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.”

လၢမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤ ညီနုၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သးအကတီၢ် ဟါရိၣ်သူဝဲအတၢ်အိၣ်မူ ခီဖျိနီၤဟ့ၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဆူ ပှၤအိၣ်လၢအဟံၣ်အဃၢၤတဂၤအဃိ ပှၤတဂၤအံၤအတၢ်အိၣ်မူ ဆီတလဲအသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်၂တံၤမသ့း အဆၢဒိၣ် ၁ အပူၤ စီၤပီလူးပာ်ဖျါဝဲ ပိာ်မုၣ်ခံဂၤ…

ဖဲနသးတူၢ်ဘၣ် ဒ်နအိၣ်ဘၣ်ထဲတဂၤဧိၤအခါ

ဖဲ ဟါ ၇:၀၀ နၣ်ရံၣ် ကတီၢ် ဟဝံၣ်လယါ(Hui-Liang) အီၣ်မ့ၤဒီးညၣ်အဖျၢၣ်ဖိလၢ အိၣ်ဘျဲၣ်တဖၣ် အဖၣ်ကပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢဒၢးဘးခီစ့ၢ်ကီး ခၠဝၣ် (chua) အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် အီၣ်သကိးဟါတၢ်အီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်နံၤအသီၣ်ဒီးအတၢ်ကတိၤအသီၣ်တဖၣ် ဖျိကွံာ် ဟဝံၣ်လယါ(Hui-Liang)အဒၢး လၢအဘှ့ၣ်အဘှီၣ်ဝဲ, စးထီၣ်လၢအမါသံ ဒီးဘၣ်အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤအံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤလိဝဲ ဒ်သိး ကသ့တူၢ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤအံၤ, ဒီးလၢနံၣ်အံၤအပူၤ အဝဲအတၢ်တူၢ်ဘၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ဆါမၤသးဒ်ဒီဘၣ်ဆဲးအီၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တနၤအံၤ လၢတၢ်အီၣ်အလီၢ်ထံၣ်ဘၣ် လီခီတဖျၢၣ် ဒီးနီၣ်က့တံာ်တၢ်အီၣ်ခံဘိအံၤ ဘၣ်ဆဲးအီၤ ယိာ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.

နၤအဝဲန့ၣ် ဟဝံၣ်လယါ(Hui-Liang) တချုးမံဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖးဝဲဒၣ် လံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃ လၢအဘၣ်အသးအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအဂီၢ် တၢ်လၢ အဟ့ၣ် ဟဝံၣ်လယါ(Hui-Liang)သးအတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကွၢ်, သိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူတုၤလၢ တၢ်ဆံးကိာ်ဖိတမံၤစုာ်စုာ် အိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်သးအိၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤလၢ အတမၤဟးဂီၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤတဂၤ အတၢ်အိၣ်ဒီးအီၤ ဒိၣ်န့ၢ်ဒံး ပှၤကွၢ်သိလၢ အအဲၣ်ကဟုကယာ်အသိနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ (:၂-၅).

ဖဲတၢ်လီၢ်အံၤ ထဲပသ့ၣ်ညါလၢ…

ယွၤဒိကနၣ် နကလုၢ်

လံာ်အမံၤ မ့ၢ်လၢ “ဖ့းစ့း”(Physics)အပူၤ ခၠါရၢၣ်ဘီးမဲ (Charles Riborg Mann) ဒီး ကၠီးရဲၣ်စၢၣ် တွး(စ) (George Ransom) သံကွၢ်ဝဲ “ဖဲသ့ၣ်ပှၢ်လီၤသယုၢ်တပှၢ်အပူၤ သ့ၣ်တထူၣ် မ့ၢ်လီၤတကူၣ်န့ၣ်ဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ မ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤလၢ အကနၢ်ဟူ တၢ်မၤအသးန့ၣ် သ့ၣ်ထူၣ်လီၤတကူၣ်တၢ်အံၤ အကလုၢ်ဘၣ်ကသီၣ်ဧါ”န့ၣ်လီၤ. အါနံၣ်အါလါ အကတီၢ်ပူၤ တၢ်သံကွၢ်အံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဆိကမိၣ်ကွၢ်ထံတၢ်ဒီး စဲအ့ၣ်အတၢ်စံးကတိၤ သကိးတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်အကလုၢ်, တၢ်ထံၣ်, တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဒီး တၢ်အိၣ်အသး မၤအသးသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်စံးဆၢအဂ့ၤကတၢၢ်တအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒံးဘၣ်.

ဘၣ်တနၤန့ၣ် ဖဲယအိၣ်သယုၢ်သညိထဲတဂၤ ဒီးယသးအုး ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီတမံၤ လၢယတစံးကတိၤတၢ်ဒီးပှၤနီတဂၤ အဆၢကတီၢ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်သံကွၢ်ဖိအံၤန့ၣ်လီၤ. ‘ယဆိကမိၣ်ထီၣ်ယဲ ပှၤမ့ၢ်တအိၣ်နီတဂၤလၢ ကနၢ်ဟူယတၢ်ကိးပသူထီၣ်တၢ် ကမၤစၢၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤနၢ်ဟူဧၣ်’ န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၆ န့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲ တၢ်သံအတၢ်မၤပျံၤမၤဖုးအီၤ ဒီးအသးပူၤ ပှဲၤလုာ်ကွံာ်ဒီး တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ…

တၢ်နာ်န့ၢ်ကစၢ်ယွၤ သ့ထီဘိ

ယအိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိာ်ဘၣ်ဘီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယသးအတၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်တဖၣ်အပူၤ ယအိၣ်ဒၣ်ထဲတဂၤဧိၤအဃိ ယပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် အနးကတၢၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယလုၢ်ထံဒၢးမဲာ်ထံကလၤလိၤန့ၣ် ယကစဲဘူးတဃာ်ဟၢးစဲၣ် တ့လၢၣ်(Hudson Taylor) အတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ “ကစၢ်ယွၤလၢအမူဝဲတဂၤ အိၣ်ဝဲ, ကစၢ်ယွၤအံၤ စံးကတိၤတၢ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ, ကယဲၢ်အစံးကတိၤတၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးအခီပညီဒီး ကယဲၢ်အအၢၣ်လီၤဝဲတဖၣ်န့ၣ် ကမၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”. ဖဲယသးဘၣ်ဒိဆါဒီး သူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါအဆၢကတီၢ် ဒ်သိးယကထံၣ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တ့လၢၣ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဒိးန့ၣ်ဝဲဒၣ်လၢအတၢ်လဲၤတၢ်ဒီးယွၤ အါနံၣ်အါလါ အတီၢ်ပူၤဒီး ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ယွၤမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ် ဒီးဖဲပအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်, ပဘၣ်အိၣ်သယုၢ်သညိထဲတဂၤဧိၤဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအဆၢကတီၢ် တဖၣ်အပူၤ ယွၤမၤဂ့ၤမၤစၢၤပှၤ သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တမ့ၢ်ထဲလၢ တ့လၢၣ် သ့ၣ်ညါ ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲလဲၤခီဖျိပလၢၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲဒၣ်နာ် ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ် ဒီးဒိကနၣ်ယွၤအဃိ ပှၤတရူးဖိလၢအကထိတဖၣ် အကထိန့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤအသးဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လဲၤခီဖျိပလၢၢ်ဘၣ် ယွၤဒီးယွၤအကျဲအကျိၤအကွာ်တဖၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ စီၤဒၤဝံးကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅ လၢတၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ…

တၢ်အဲၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်နီၢ်နီၢ်

ကၠိၣ်ကၠံၤ(Jojie) စံးဝဲဒၣ်လၢ “ယတူၢ်ဘၣ်တၢ် ဒ်သိးတၢ်မၤစၢၤ တအိၣ်လၢၤဘၣ် နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ”. တၢ်လီၤသးဘၣ်ဒိဆါအီၤလၢ အဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိး နီၣ်ခိအတၢ်ဘၣ်ဒိဆါန့ၣ်လီၤ. ကၠိၣ်ကၠံၤသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ် အတၢ်အဲၣ်တီလၢ ကဒိးတ့ဒိးဖျီအသးဒီးအီၤတဂၤန့ၣ်, ထံၣ်န့ၢ်အဲၣ်လိာ်သးဒီး ပိာ်မုၣ်အဂၤတဂၤအဃိန့ၣ်လီၤ. အပူၤကွံာ် ကၠိၣ်ကၠံၤအတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး အတၢ်အဲၣ်တီတဂၤစ့ၢ်ကီး ကတၢၢ်ဝဲ ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံဖဲအနၢ်ဟူဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်အဂ့ၢ်လၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအကတီၢ်ဒီး “တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လံၣ်အီၣ်လီအီၣ်တၢ် အဂၤတမံၤန့ၣ်ဧါ. ကစၢ်ယွၤစံးဝဲဒၣ်လၢ အဝဲအဲၣ်ယၤန့ၣ် ယမ့ၢ်နာ်အီၤဒီး ကကဲထီၣ် တၢ်သးဘၣ်ဒိဆါလၢယဂီၢ်ဧါ”န့ၣ် ကၠိၣ်ကၠံၤ တဆိကမိၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ကၠိၣ်ကၠံၤအသိးန့ၣ် ပကလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လၢအကမၤလီၤဘှံးလီၤတီၤ ပသူၣ်ပသး, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ပျံၤ, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးပကနာ် ပှၤတဂၤဂၤလၢ အအၢၣ်လီၤပှၤ အတၢ်အဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပကတူၢ်ဘၣ်ဒ်သိးအံၤဒီး ပကဆိကမိၣ်လၢ မ့ၢ်ပကလဲၤဃုဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကဃုမၤန့ၢ်အီၤအဂီၢ် အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ရိမ့ၤ ၅:၈ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “မ့မ့ၢ်ဖဲပမ့ၢ် ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိအဖၢမုၢ်ဒီး,…

ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ ယွၤအအိၣ်

ဘၣ်တဟါ ဖဲယဃ့ၢ်ကဖီကဖီ လၢတၢ်လီၢ်လၢအဘူးဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်တကဝီၤ, လၢအဘူးဒီးယဟံၣ်, ယထံၣ်ဘၣ် သၣ်မံယီၤဃဲၤသံဖိတဒု မၤသီၣ်ထီၣ်အကလုၢ် ဒီးဟဲပိာ်ယခံဆူ ဟံၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ, မံးကံၣ်(Mickey) မ့ၢ်သၣ်မံယီၤတဒု လၢအအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ဒိၣ်သွါ, အိၣ်ဘၣ်မုာ်မုာ်လၢ ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအကျါ ဒီးဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤဒိၣ်မး လၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲယဃ့ၢ်လၢတၢ်လီၢ် လၢယထံၣ်န့ၢ်အီၤ, တလီၢ်လီၢ် ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ “ယစံးဘျုး ကစၢ်ယွၤလၢ မံးကံၣ်တဒု ပူၤဖျဲးထီၣ် လၢတၢ်ဘၣ်အိၣ်လၢ ကျဲဆူးကပိာ်လိၤန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ, အဝဲအိၣ်ဘၣ်လၢ ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤလံန့ၣ်လီၤ.”

ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၁:၁ တဲဖျါထီၣ် “ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢ တၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤ အလီၢ်အိၣ်တဒၢ”, မ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤ, တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် “အိၣ်ဆိး”အခီပညီလၢ ဧ့ၤဘြံၤကျိာ် မ့ၢ် “အိၣ်ဆိး, အိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤ”န့ၣ်လီၤ. စံး ၉၁:၁၄ ဒီး ယိၤ ၁၅:၁၀ ပာ်ဖျါဝဲ, ဒ်ပအိၣ်ပဆိးလၢ အဝဲအပူၤ, အဝဲမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကမူတၢ်မူလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး…

တၢ်လီၤမၢ်တအိၣ်

ယတံၤသကိး ရူအဲၣ်(Ruel) လဲၤဆူတံၤသကိးတဂၤအဟံၣ် ဖဲလၢတီၤထီကၠိဖိလီၢ်လံၤတဖၣ် မၤဝဲအတၢ်ထံၣ်လိာ်က့ၤသး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.ဟံၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ အိၣ်သူၣ်လီၤအသး ဖဲ မနံလၣ်ပီၣ်လဲၣ်က့ၣ်ကျီၤ(Manila Bay)အမဲာ်ညါဒီး တူၢ်လိာ်မုာ်ပှၤကညီၤ ၂၀၀ န့ၢ်ဝဲဒီး မ့ၢ်တၢ်လီၤဘီလီၤမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယသကိးရူအဲၣ်စံးဘၣ်ယၤ, “ယကွၢ်ထွဲဒူသဝီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအယံၤ အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်သးခုလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢ ယတကြၢးအိၣ် ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢအမ့ၢ် တၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်သိးယတံၤသကိးတဖၣ် လၢအကဲဒိၣ်, အိၣ်လၢပှဲၤဒီးတၢ်ထူးတၢ်တီၤတဖၣ်အသိးန့ၣ် ယတဆိကမိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ် ယအိၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ် ဆှၢယၤလၢ ယမ့ၢ်ဆၢၣ်သၢယမံၤလၤသၣ်ကပီၤ ခီဖျိတၢ်ကူၣ်သ့လၢ ယန့ၢ်ဘၣ် ဒီးမၤ မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်န့ၣ် ယကအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်မူလၢအဂ့ၤ လီၤဆီဂ့ၤဒိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ.

ရူအဲၣ် တဲကဒီးဝဲပှဲၤဒီး တၢ်နံၤကမှံ, “ဘၣ်ဆၣ် ယတဲလီၤက့ၤယသးလၢ နသးကါအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ ယဟ့ၣ်လီၤယသးလၢ ယွၤအတၢ်မၤအဂီၢ်ဒီး အဘျုးကအိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ”. ထီဘိလၢယသးပူၤ ယကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အမဲာ်သၣ် ဖျါလၢ အပှဲၤဒီးသးအတၢ်မုၢ်တၢ်ပၢၤ ဖဲအစံးကတိၤတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ရူအဲၣ်မၤန့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး လၢယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ကတိၤဒိ ဖဲမးသဲ ၁၃:၄၄-၄၆ အပူၤန့ၣ်လီၤ.…

ဖဲနပျံၤတၢ်အဆၢကတီၢ်

လၢယဂီၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လီၤလီၤဆီဆီ တအိၣ်ဘၣ်သနာ်က့ ယကဘၣ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီး ကသံၣ်သရၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်သမံသမိး, အတၢ်မၤကွၢ်အဂီၢ်, ယကဘၣ်လဲၤန့ၣ် ယပျံၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ် အါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤလၢ ယဘၣ်ကူစါယသး လၢတၢ်တဆိကမိၣ်တၢ်အပူၤန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢ ယွၤအိၣ်ဒီးယၤ ဒီးယကြၢးနာ်အီၤ ဘၣ်ဆၣ် ယပျံၤတၢ်ဒံးအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယသးဟးဂီၤလၢ ယတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး ဒီးယတၢ်နာ်တအိၣ်ဘၣ် ဒ်သိးအံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယွၤမ့ၢ်အိၣ်ဒီးယၤထီဘိန့ၣ်ဒီး ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤတၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လဲၣ်. တၢ်မၤအသးတဖၣ်ဝံၤ ဘၣ်မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တဂီၤန့ၣ် ယနာ်လၢ ယွၤဒုးနဲၣ်ယၤ စီၤကံးဒဧိၣ် အတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

စံၣ်ညီၣ် ၆:၁၂ အပူၤ စီၤကံးဒဧိၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “ပှၤသုးဖိအဆူၣ်”န့ၣ် ပျံၤတၢ်လၢကဘၣ်လဲၤဒုး ပှၤမံးဒယၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၆-၂၃ ဒီး ၃၆-၄၀ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် ယွၤအၢၣ်လီၤအီၤလီၤ လၢကလဲၤဃုာ်တၢ်ဒီးအီၤ ကဟ့ၣ်အီၤတၢ်မၤနၢၤ ဘၣ်ဆၣ် စီၤကံးဒဧိၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ် လၢကဒုးဆူၣ်ထီၣ်အသးအဂီၢ်တဘျုးဘျီညါန့ၣ်လီၤ.…