ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Dave Branon

တၢ်ဟ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အဒိၣ်အယိာ်

ယမါ စူ (Sue) ဘၣ်သိၣ်လိဝဲ တနွံတဘျီ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံကရၢ ဖဲလၢကၠိပျၢ်ဝံၤအကတီၢ်န့ၣ်, ဃ့ဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢကမၤဘူၣ်ကျိၣ်စ့, ဆူဖိသၣ်လၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ ယူၣ်ကရ့ (Ukraine) ထံကီၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စူ ဒုးသ့ၣ်ညါ ပလံၤမုၢ်ဖိ မဲးကံၣ် (Maggi) လၢအသးအိၣ်တဆံတနံၣ်န့ၣ်ဝံၤ, တနွံဃၣ်ဃၣ်အပူၤ ပဒိးန့ၣ်လံာ်ဒၢဖိတဖျၢၣ်လၢအအိၣ် ဟဲခီဖျိလံာ်ပရၢဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဒၢအပူၤအိၣ်ဒီး စ့ဒီလၣ် ၃.၄၅ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဖုၣ်ကိာ် “ဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ယူၣ်ကရ့ ထံကီၢ်အဂီၢ် စ့ လၢအိၣ်ဒီးယၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ယကဆှၢအါထီၣ်ဒံး” န့ၣ်လီၤ.

စူ တဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲ မဲးကံၣ် လၢအကြၢးမၤစၢၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ကမ့ၢ် သးစီဆှံ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအအဲၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးဘၣ်သးအိၣ်မူလၢအဂီၢ်အဃိ, မဲးကံၣ် စံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အဒိၣ်အယိာ်အံၤန့ၣ်, ပမၤလိန့ၢ် တၢ်မၤလိဒိၣ်ဒိၣ်အါအါသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤပှၤ စီၤပီလူး အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်အကျါ, ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၢ်, ဖဲ…

တဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ် တၢ်လၢယွၤမၤတ့ၢ်

ယတံၤသကိးလၢခီလ့ၣ်ကၠိ ဘ့ ထိၣ်ဘၢယဲး (Bill Tobias) န့ၣ် မၤတၢ်ဒ်မံးရှၢၣ်နရံၣ်သရၣ်တဂၤအသိး, ဖဲကီးတဘ့ၣ်လၢ ပစံးဖ့း ပီၣ်လဲၣ်မိၢ်ပှၢ် Pacific အပူၤ အါနံၣ်အါလါန့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤသးစၢ်တဂၤ, ဟးထီၣ်လၢ အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဝ့ၢ် ဒ်သိးကဃုန့ၢ် ကျိၣ်စ့အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် သးစၢ်ဖိအံၤ အတံၤသကိးတဂၤ လဲၤကိးအီၤဆူတၢ်ဘါသရိာ်, ဒီးဖဲန့ၣ်နၢ်ဟူဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ဝဲ, ဒီးစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ် ဒ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

ပှၤသးစၢ်အံၤ အဲၣ်ဒိးစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူ အပှၤကလုာ် လၢနာ်တၢ်အူတၢ်သမူ ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲဃု မံးရှၢၣ်နရံၣ်သရၣ်တဂၤ လၢကတုၤဃီၤဆူ ပှၤတဖၣ်အံၤအအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မံးရှၢၣ်နရံၣ် သရၣ်န့ၣ်စံးဘၣ်အီၤလၢ, “ဖဲဒၣ်ကစၢ်မၤနၤန့ၣ်, စံးဘၣ်တဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ်တက့ၢ်” (ကွၢ်မၢ်ကူး ၅:၁၉) န့ၣ်လီၤ. ဒ်မံးရှၢၣ်နရံၣ် သရၣ်န့ၣ်စံးဘၣ်အီၤအသိး ပှၤသးစၢ်အံၤမၤဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဝ့ၢ်န့ၣ် ပှၤအါဂၤတူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဆီတလဲအဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤမ့ၢ်ဝဲ ဖဲဝ့ၢ်အဝံတဂၤ, လၢအသမူပယၢ်ယါဘျါတၢ် (witch doctor)န့ၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲ ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ် မ့ၢ် “ကျဲ,…

ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ

မိၤန့း (Monique) ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်အိၣ်မူဝဲကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်, လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးအဝဲပတြၢၤဘၣ် အတံၤသကိးတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်က့ၣ်သးကါ ဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၤန့း ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိး တသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်လၢ တၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, အတံၤသကိး လၢဖၠၣ်စိမိၤတဂၤ, မၤစၢၤအီၤလၢ ကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အကမၤဟးဂီၤအသးသမူဘၣ်, ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအသးအိၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်, လၢအတၢ်အိၣ်မူ အထီၣ်အလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ မိၤန့း သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အံၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, လၢအဂီၢ်အကတီၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအုၣ်က့ၤခိၣ်က့ၤအီၤ, ဒီးဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ အလီၤဘီလီၤမုၢ်, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢမိၤန့းအဂီၢ်န့ၣ် စီၤပၤ ရှလိၤမိၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤရှလိၤမိၤသ့ၣ်ညါနီၢ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်ပှဲၤဒီး အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, စံၣ်တဲၤတဲ…

ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်

ခီလ့ၣ်ကၠိတၢ်ကွဲးအတီၤဒၢးလၢယသိၣ်လိဘၣ်အဂီၢ် ယဘၣ်ကွၢ်ဒီးဟ့ၣ် ကၠိဖိတဖၣ်အတၢ်ကွဲး အပတီၢ်အဆၢကတီၢ်, ယဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး ယပျဲၢ်တဂၤအတၢ်ကွဲးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကွဲးန့ၣ် ဂ့ၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, ယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ အတၢ်ကွဲးဂ့ၤမုာ်ဒိၣ်မးအဃိ, ဖဲယဃုကွၢ်ထံ တဆံးတက့ၢ်ဝံၤ, ယသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လၢ တၢ်ကွဲးအံၤ ဘၣ်တၢ်ဟုၣ်ဟံးန့ၢ်လၢ အီၣ်လဲ (online) တၢ်ကွဲးအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယကွဲးဆှၢလီၤလီလံာ်ပရၢ ဆူယပျဲၢ်မုၣ်အံၤ ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါအီၤလၢ အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလံန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကွဲးအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဝဲ တၢ်မၤနီၣ်အပတီၢ် (၀), ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်မၤနီၣ်အပတီၢ်အဂီၢ် ကွဲးဆှၢထီၣ် တၢ်ကွဲးအသီသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်, “ယမဲာ်ဆှးဒိၣ်မး, ဒီးယဃ့ကညးဘၣ်နၤန့ၣ်လီၤ. နပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢယဂီၢ်အဃိ ယစံးဘျုးနၤလီၤ. ယတကြၢးဒီးနတၢ်ဟ့ၣ်ဘျုးအံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ယစံးဆၢက့ၤအီၤ, ခီဖျိလၢ ပဝဲးကိးဂၤ ပဒိးန့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဘျုးအဖှိၣ် ကိးနံၤဒဲးအဃိ, တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဘျုး လၢနဂီၢ်န့ၣ် ယလဲၤကပာ်ကသ့ဝဲဒ်လဲၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် ကမၤဂ့ၤထီၣ်ပတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ, ဒီးကပှ့ၤက့ၤပှၤလၢပမၤကမၣ်တၢ် တဖၣ်အပူၤအဂီၢ်, ကျဲအိၣ်ဝဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၁၅:၁၁ အပူၤ စီၤပ့းတရူးစံးဝဲ “ပနာ်လၢ…

တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်လၢယ့ၣ်ၡူးအပူၤ

ဖဲအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်ဘါဝံၤ တၢ်ကမၤပံၥ်မ့ၣ်အူတၢ်ကပီၤတဖၣ်, ဒီးတၢ်ကကးတံၥ်က့ၤသရိၥ်အပဲတြီ တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မူဒါအိၣ်လၢမတၤအလိၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လၢ ယသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဃးဒီးၦၤတဂၤအံၤ, လၢအဂီၢ်န့ၣ် အိၣ်ဘှံးနံၤဟါတၢ်အီၣ်ကစဲၤခံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် ဖဲတၢ်ဘါဝံၤအကတီၢ် ၦၤအါဒံအါဂၤသးအိၣ် ကတိၤသကိးလိာ်သးလၢ တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ဆၢတဲၥ်အဂ့ၢ်, တၢ်အဲၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်, ဒီးတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢၤ ဂဲၤလိာ်တၢ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အဂုၤအဂၤအါမးတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘါဝံၤ မံးနံးခံဆံအတီၢ်ပူၤ ပထံၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကွၢ်တရံးကွၢ်တရး သရိၥ်အခိၣ်အဃၢၤ ဒီးၦၤအါဂၤပၥ်ဖှိၣ်ကတိၤသကိးလိၥ်သးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အလီၤသးဖှံ, အလီၤသးမုၥ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ရ့လိၥ်မုၥ်လိၥ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤ, လၢအလီၤဂာ်ဒီးကစၢ်ခရံၥ်အတၢ်အိၣ်မူ န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်တအိၣ်ဒီး တၢ်ဘျးစဲအိၣ်ဟဲထီၣ်လၢ ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်ဖိကဒဲကဒဲ အတၢ်ရ့လိာ် ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအပူၤဘၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လၢပမ့ၢ်ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ် ပတၢ်ကဲဘျုးအါမံၤန့ၣ် ကလဲၤပူၤကွံာ်ပှၤန့ၣ်လီၤ.
အဒိဖဲ ၁ သ့း ၅:၁၁ အပူၤန့ၣ် စီၤပီလူးစံးဝဲႇ “ပမၤထီၣ်လိၥ်ပသးႇ ပမၤထီၣ်မၤထီလိၥ်သး သကိးသကိး” သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၦၤကွဲးလံၥ်ဧ့ၤဘြံၤစ့ၢ်ကီး တူၢ်လိာ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိ, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၂၅ အပူၤစံးဘၣ်ၦၤ “ပကဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံ” အဂီၢ်, မ်ပသုတဟးဆှဲး ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်…

ဒ်သိးသိးလၢ ယွၤအမဲာ်ညါ

ဖဲပလဲၤဟးကသုၣ်ကသီတၢ်အဆၢကတီၢ်, ယမါသးဘိဒီးယၤ ပလဲၤဟးဒိးလ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ် လၢဂီၤသီသီအကတီၢ်န့ၣ် မုာ်ဒိၣ်မးလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပလဲၤတၢ်ကျဲတဘိန့ၣ် အိၣ်ဒီးဟံၣ်တဖၣ် အလုၢ်အပှ့ၤအိၣ် လၢဒီလၣ်အကကွဲၢ်တဖၣ်အကကွဲၢ်န့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ပှၤအိၣ်အကလုာ်အကလုာ်- ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲန့ၣ်တဖၣ် လၢအဟးယူၤအထွံၣ်တဖၣ်, ပှၤဒိးလ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ် ဒ်ပဝဲအသိးတဖၣ်, ဒီးတနီၤမ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိအါဒံအါဂၤ လၢအသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ် ဟံၣ်အသီတဖၣ် မ့ၢ်ဂ့ၤ ပှၤလၢအအံးထွဲ ကွၢ်ထွဲ ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ကဝီၤအက့ၢ်အဂီၤလၢ အဘၣ်တၢ်ပၢၤဃာ်အီၤဂ့ၤဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢပသိး ပကျါန့ၣ်တၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီလိာ်သးနီၢ်နီၢ် တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. ပှၤကဲဒိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤထူးပှၤတီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ပှၤမၤတၢ်ဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤလၢပှၤသ့ၣ်ညါအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤတသ့ၣ်ညါမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဖဲမုၢ်ဂီၤ အကတီၢ်အံၤန့ၣ် ကယဲၢ်ပှၤအိၣ်လၢကျဲတဘိအံၤအလိၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. ကတိၤဒိ ၂၂:၂ ခ့ခါ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ “ပှၤထူးပှၤတီၤ, ဒီးပှၤဖှီၣ်ပှၤယာ်ဖိ အိၣ်ဒီး တၢ်အံၤတမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. ယွၤတ့ လီၤအဝဲသ့ၣ် ခံဖုလိာ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဒ်သိးလိာ်သးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ၁မိၤ ၁:၂၇ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ပဝဲခဲလၢာ်န့ၣ် ပဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤလၢကစၢ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, အမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးသိး လၢယွၤအမဲာ်ညါစံးတၢ်န့ၣ် အခီပညီအိၣ်ဝဲအါမးန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်အသးဘၣ်ဃးဒီး မုၢ်ကျိၤဝဲကွာ်,…

ခး(ဒ)ဖိ(Card) တခါဒီးတၢ်ထုကဖၣ်

ပိာ်မုၣ်တဂၤအဝၤသံဝံၤ ကဲထီၣ်မုၣ်ကမဲဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအိၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ကျိၣ်စ့ လၢအကါဒိၣ်ဝဲလၢတၢ်ပာ်ကီၤသနူၤ ပာ်လီၤဝဲအသိးန့ၣ်, လိၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ အကါဒိၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအဟံးထီၣ်ကွံာ် အဝၤအသးသမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲကတိၤပာ်တၢ်ဒီး ပၢၤကီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤလၢကမၤစၢၤအီၤ, ဘၣ်ဆၣ် ပှၤဟ့ၣ်တဃးအီၤ တၢ်ဆဲးကျိးအခးက့ဖိန့ၣ် ဟါမၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ်, ဃ့ကညးယွၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, ဖဲအအိၣ်လၢတၢ်ဘါသရိၣ်ပူၤ, ဒီးဟးဝဲလၢပဲတြီကပၤ အဆၢကတီၢ် ထံၣ်ဝဲခးက့ဖိတဘ့ၣ်လၢ အမ့ၢ် ပၢၤကီၢ်ပဒိၣ် အတၢ်ဆဲးကျိးခးက့အိၣ်လၢပဲတြီတၢ်တီလိၤ န့ၣ်လီၤ. ခးက့ဖိ ဟဲတုၤဖဲအံၤ ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အဝဲဆိကမိၣ်တထီၣ်ဘးဘၣ်ဆၣ်, သ့ၣ်ညါဝဲလၢဘၣ်မနုၤ အဃိလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

အဝဲထုကဖၣ်လၢာ်သူၣ်လၢာ်သးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤဒိကနၣ် ပတၢ်ဃ့သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ ပ့း ၃:၁၂ အပူၤ စီၤပ့းတရူးကွဲးပာ်ဖျါဝဲလၢ, “ယွၤအမဲာ်အိၣ်လၢ ပှၤတီပှၤလိၤအလိၤ, ဒီးအနၢ်အိၣ်လၢ ပှၤလၢအဃ့ကညးတၢ်အဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်အဒိအတဲာ်တဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ယူဒၤအစီၤပၤ ဃံးစကံယၤ, လၢဆါဆိးက့တုၤအကသံတ့ၢ်တဂၤအဂ့ၢ်မ့ၢ် တၢ်အဒိတမံၤန့ၣ်လီၤ. တုၤဒၣ်လဲာ် ဒိးန့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢဝံယရှါယၤ,…

ဃုထံၣ်န့ၢ် သးသမူ

ဘရဲး(ထ) (Brett) ကထီၣ် ခရံာ်ဖိခီလ့ၣ်ကၠိ, ဒီးမၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် မ့ၢ်ခီၣ်ကါလၢကဘၣ်မၤဝဲတမံၤန့ၣ်လီၤ. ပစံးသ့လၢ အသးသမူဒီတစိၤန့ၣ် ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အိၣ်ဘူးဒီးအီၤ, လၢဟံၣ်လၢဃီ, လၢကၠိ, လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ်, ဖဲအထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိကတီၢ်န့ၣ် မၤလိန့ၢ်ဝဲ ”ခရံာ်ဖိအတၢ်ဖံး တၢ်မၤ” ဒ်တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်မၤတမံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအသးအိၣ် ၂၁ နံၣ်န့ၣ်, ဆ့ၣ်နီၤဘါသကိးယွၤ, လၢဒူသဝီတၢ်ဘါသရိာ်လီၢ်လံဖိတဖျၢၣ် အပူၤ, ဒီးဒိကနၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ လံာ် ၁ ယိၤဟၣ်သိၣ်တၢ်အပူၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘရဲး(ထ) နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်သန့ၤထီၣ်သး လၢတၢ်သ့ၣ်ညါဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအပျံၤသကွီၤလီၤဘၣ်အီၤအဃိ, တဒိးန့ၢ်ဝဲ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤနီၢ်နီၢ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အပူၤနီတစုဘၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤအသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢမုၢ်တနံၤအံၤန့ၣ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ခရံာ် ထုးန့ၢ်အသးလၢတၢ်ကစီၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး, လၢအမ့ၢ် “နတသ့ၣ်ညါယၤဒံးဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

၁ ယိၤ ၅:၁ အပူၤ ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤယိၤဟၣ် အတၢ်ကစီၣ်န့ၣ် ဖျါဆှဲဆှဲဖိ, “ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအနာ်လၢယ့ၣ်ရှူး မ့ၢ်ခရံာ်, ကိးဂၤဒဲးန့ၣ်…

တၢ်သံကွၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဧါ

အဲ(န) (Ann) ထံၣ်လိာ်သးဒီး ကသံၣ်သရၣ်ကွဲးကါကိာ်ပူၤတဂၤ လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤဆိသးအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါတ့ၢ် ကသံၣ်ကရၣ်အံၤအါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. သရၣ်သံကွၢ်အီၤ “တၢ်သံကွၢ်အိၣ် တမံၤမံၤဧါ”. အဝဲစံးဆၢဝဲ, “မ့ၢ်. လၢအပူၤကွံာ်မုၢ်နံၤဒိၣ်န့ၣ်, သရၣ်လဲၤဘါယွၤဒံးဧါ.” တၢ်သံကွၢ်အံၤ အဲ(န) တပညိၣ်ဝဲလၢကစံၣ်ညီၣ်တဲာ်အီၤအဂီၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်စးထီၣ်တၢ်ကတိၤဖိလၢ, ကစံးကတိၤ လိာ်သးတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်သရၣ် ကွဲးကါတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်, အတၢ်လဲၤခီဖျိ, ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်ဆံးဝဲစှၤဝဲဒီး တက့ၤကဒါက့ၤဝဲစ့ၢ်ကီးဘၣ်. ခီဖျိ အဲ(န) အတၢ်သံကွၢ်အီၤဒီး အတၢ်စံးကတိၤလိာ်သးတဖၣ်အဃိ, အဝဲကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢအတၢ်အိၣ်မူအသနၢၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, အဲ(န) ဟ့ၣ်အီၤလံာ်စီဆှံတဘ့ၣ်, ဒီးအလိၤန့ၣ် အိၣ်ဒီး ကသံၣ်သရၣ်အမံၤစဲကျံးဃာ်အသးန့ၣ်ဒီး, အဝဲတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ် လၢမဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ဖဲလၢပဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်, ပပျံၤလၢ ပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး, ပှၤစံးဆၢမၤဆၢတၢ် လၢတၢ်သးဒိၣ်သးထီၣ်အပူၤ မ့တမ့ၢ် ပတအဲၣ်ဒိးဖျါလၢ ပမၤဆူၣ်ပှၤဂၤန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်သိးပကအုၣ်ပသးလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကျိၤကျဲလၢကထုးန့ၢ်ပှၤသး…

ကျိၤကျဲအကလုာ်အကလုာ်

နံၣ်ကယၤ ၁၈ ကလၢာ် ဘူးထီၣ်အဆၢကတီၢ် မ့ၤရံၣ် စလဲးစၣ် (Mary Slessor) ဒ်သိး ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်သရၣ်ဖးဒိၣ် ဒ့ဘ့း လ့ဘ့စတိ(David Livingstone) လၢအလဲၤပူၤကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအံၤ အတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအဂီၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤ ဒိးထီၣ်ကဘီယၢ်လၣ် ဒီးလဲၤဝဲဆူ အၤဖရံကၤထံကီၢ် ကလၤဘၣ်(Calabar)ခဲအံၤ နဲၣ်ကၠံရံယၤ(Nigeria)န့ၣ်လီၤ. မူဒါအဆိကတၢၢ်လၢ အဂီၢ်မ့ၢ်ဝဲ ကဘၣ်သိၣ်လိတၢ်လၢ ကၠိဒီး ကဘၣ် အိၣ်သကိး အီၣ်သကိးတၢ်ဒီး ပှၤမၤမ့းရှၢၣ်တၢ်မၤဂုၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲအိၣ်ဒီးသးလၢ ကမၤမ့းရှၢၣ်နရံၣ်တၢ်မၤလၢ ကျိၤကျဲလီၤဆီန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲမၤဝဲတၢ်လၢ ပှၤတညီနုာ်မၤတၢ်ဖဲ လီၢ်ကဝီၤပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၤရံၣ် လဲၤအိၣ်ဆိးဝဲဒီး ပှၤတဝၢဖိတဖၣ်လၢ ကဘၣ်မၤ တၢ်သးခုကစီၣ်အလီၢ်ဒီး မၤလိဝဲ ပှၤတဝၢဖိတဖၣ် အကျိာ်တဖၣ်အတၢ်ကတိၤ အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအီၣ်အီဒ် ပှၤတဝၢဖိတဖၣ်အသိး န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်ပာ်တ့ၢ်အီၤတဖၣ် ကအိၣ်အဂၤခံဆံသၢဆံန့ၣ် ကွၢ်ထွဲ လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီဝဲ ဒ်န့ၣ်လီၤ. အနံၣ်လွံၢ်ဆံဃာ်ဃာ် အဝဲလဲၤစိာ်န့ၢ်ဝဲ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီး…