ယမါ စူ (Sue) ဘၣ်သိၣ်လိဝဲ တနွံတဘျီ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံကရၢ ဖဲလၢကၠိပျၢ်ဝံၤအကတီၢ်န့ၣ်, ဃ့ဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢကမၤဘူၣ်ကျိၣ်စ့, ဆူဖိသၣ်လၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ ယူၣ်ကရ့ (Ukraine) ထံကီၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စူ ဒုးသ့ၣ်ညါ ပလံၤမုၢ်ဖိ မဲးကံၣ် (Maggi) လၢအသးအိၣ်တဆံတနံၣ်န့ၣ်ဝံၤ, တနွံဃၣ်ဃၣ်အပူၤ ပဒိးန့ၣ်လံာ်ဒၢဖိတဖျၢၣ်လၢအအိၣ် ဟဲခီဖျိလံာ်ပရၢဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဒၢအပူၤအိၣ်ဒီး စ့ဒီလၣ် ၃.၄၅ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဖုၣ်ကိာ် “ဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ယူၣ်ကရ့ ထံကီၢ်အဂီၢ် စ့ လၢအိၣ်ဒီးယၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ယကဆှၢအါထီၣ်ဒံး” န့ၣ်လီၤ.

စူ တဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲ မဲးကံၣ် လၢအကြၢးမၤစၢၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ကမ့ၢ် သးစီဆှံ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအအဲၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးဘၣ်သးအိၣ်မူလၢအဂီၢ်အဃိ, မဲးကံၣ် စံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အဒိၣ်အယိာ်အံၤန့ၣ်, ပမၤလိန့ၢ် တၢ်မၤလိဒိၣ်ဒိၣ်အါအါသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤပှၤ စီၤပီလူး အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်အကျါ, ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၢ်, ဖဲ ၂ ကရံၣ်သူး ၉ အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆိကတၢၢ်, အဆၢဖိ ၆ န့ၣ် ပှၤတၢ်မၢဖိ ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢ ဂ့ၤပဖှံလီၤတၢ် “အါအါ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်လၢအမ့ၢ် “တၢ်အိၣ်ဒီးယၤခဲလၢာ်” အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ် “အါအါဂီၢ်ဂီၢ်” နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး ကွဲးစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ အဆၢဖိ ၇ န့ၣ် ဂ့ၤပဟ့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအပူၤ ဒ်ယွၤဒုးနဲၣ်ပှၤအသိး, ဒီးဒ်ပမၤကဲအသိး န့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်လၢ “တၢ်သးအုးဒီးတၢ်မၢဆူၣ်” ပှၤအဃိဘၣ်. ဒီးအဝဲ ဟံးန့ၢ်ယၢၤထီၣ်ဝဲ စံး ၁၁၂:၉, ဒီးအဆၢဖိ ၉ န့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် “တၢ်ဟ့ၣ်ဆူပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ” အလုၢ်အပှ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ခွဲးယာ်လၢပကဟ့ၣ်တၢ် မ့ၢ်အိၣ်ဟဲဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်, မ်ပကသံကွၢ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်သး, တၢ်လၢပကဘၣ်စံးဆၢမၤဆၢတၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒ်ယွၤဒုးနဲၣ်ပှၤအသိး, လၢတၢ်သးခုအပူၤ ပမ့ၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ် ဆူပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်အအိၣ်န့ၣ်ဒီး, ဒ် ၂ ကရံၣ်သူး ၉:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ကမ့ၢ်ပဟ့ၣ်တၢ်ကျိၤကျဲလၢ “တၢ်မၤထီၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အဒိၣ်အယိာ်န့ၣ်လီၤ.