ဖဲ ၁၉၁၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် ကဘီဖးဒိၣ် တဲၣ်တဲန့း (Titanic) ဘၣ်ဒိဒီးထံလီၤသကၤကိၣ်လိၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးလၢတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူအချံ စှၤဘ့ၣ်အကျါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ကၠီၣ်ဟါဖၢၣ် (John Harper) န့ၣ် အဖိမုၣ်လၢအသးအိၣ် ဃုနံၣ်ဖိအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူဆ့ကၤ ဆူပှၤလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤတဂၤ, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူပှၤလၢအဒိကနၣ်အီၤတဖၣ် ကိးဂၤဒဲးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကဘီဖးဒိၣ် လီၤဘျၢလၢထံကျါ, ဒီးပှၤလဲၤတၢ်ဖိလၢအကယၤတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အကဲထီၣ်တသ့တမံၤအကတီၢ်, ဟါဖၢၣ် ပီၢ်ထံဆူပှၤတဂၤဘၣ် တဂၤအအိၣ်, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ, ဒ် မၤတၢ် ၁၆: ၃၀ ပာ်ဖျါထီၣ်အသိး, “စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တက့ၢ်, ဒီးနကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢ တဲၣ်တဲန့း ကဘီအတၢ်လီၤဘျၢန့ၣ်, ပှၤလၢအတသံ, အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်တဖၣ်, ထံၣ်လိာ်အသး လၢဝ့ၢ်အိၣ်တဲရံၣ်ယိၣ် (Ontario), ကီၢ်ခဲနဒၣ် (Canada)အကတီၢ်, ပှၤတဂၤန့ၣ် စံးလီၤအသး, ဒ်အမ့ၢ် “ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ခရံာ် လၢခံကတၢၢ်တဂၤ လၢ ကၠီၣ် ဟါဖၢၣ်” အဃိန့ၣ်လီၤ. ဟါဖၢၣ် အတၢ်ကွဲမုာ်အီၤအဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်, အဝဲဂ့ၢ်လိာ်တ့ၢ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်, ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အံၤ ကွဲမုာ်ကဒီးအီၤလၢခံတဘျီန့ၣ်ဒီး, တူၢ်လိာ်ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤအံၤထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ဟါဖၢၣ် ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူ တုၤအကတၢၢ်အကတီၢ် လၢတၢ်နီၤလီၤဟ့ၣ်ကစၢ်ခရံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, တုၤဒၣ်လဲာ် တချုးလၢအနီၣ်ခိခုၣ်လီၤဟူးဂဲၤတသ့လၢၤဘၣ်ဒီး လီၤဘျၢဆူပီၣ်လဲၣ်အထံခုၣ်အမဲာ်ဖံးဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပီလူး အတၢ်ကွဲးအပူၤန့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤဝဲမူဒါ, ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဝဲ စီၤတံၤမသ့း, ဒ်သိးအသုတထုးဆၢထုးကတီၢ်, ဒီးပာ်စီဆှံအသးလၢယွၤအဂီၢ် ဒီးကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခု ကစီၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့အပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤထွဲ, ယွၤအတၢ်အိၣ်ဆိးဒီးအီၤန့ၣ် ကအိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤ, ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးကဟဲက့ၤသပှၢ်တၢၢ်, ဒီး ၂ တံၤ ၄:၁-၂ န့ၣ် ဒ်သိး စီၤတံၤမသ့း ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ တၢ်ဝံသးစူၤ, ဒီးကဘၣ်ပာ်ဖျါတၢ်လၢအကမၣ်အဂီၢ် ဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃-၅ န့ၣ် စီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ်သရၣ်သးစၢ်လၢ ပှၤတနီၤကစူးကွံာ်ညိကွံာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဘၣ်ဆၣ်, ကဘၣ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢ အတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိအပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပမုၢ်နံၤမုၢ်သီတဖၣ် အိၣ်ဒီးအဒူၣ်အဆၢအဃိ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပစံၣ်တဲၤတဲလီၤ“ယ့ၣ်ရှူးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်”န့ၣ်ဒီး ပပၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤပာ် ပတၢ်လီၢ်လၢမူခိၣ်န့ၣ် ပနာ်န့ၢ်လီၤပသးသ့န့ၣ်လီၤ.