ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Xochitl Dixon

တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲ

ဖဲ ၁၉၁၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် ကဘီဖးဒိၣ် တဲၣ်တဲန့း (Titanic) ဘၣ်ဒိဒီးထံလီၤသကၤကိၣ်လိၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးလၢတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူအချံ စှၤဘ့ၣ်အကျါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ကၠီၣ်ဟါဖၢၣ် (John Harper) န့ၣ် အဖိမုၣ်လၢအသးအိၣ် ဃုနံၣ်ဖိအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူဆ့ကၤ ဆူပှၤလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤတဂၤ, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူပှၤလၢအဒိကနၣ်အီၤတဖၣ် ကိးဂၤဒဲးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကဘီဖးဒိၣ် လီၤဘျၢလၢထံကျါ, ဒီးပှၤလဲၤတၢ်ဖိလၢအကယၤတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အကဲထီၣ်တသ့တမံၤအကတီၢ်, ဟါဖၢၣ် ပီၢ်ထံဆူပှၤတဂၤဘၣ် တဂၤအအိၣ်, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ, ဒ် မၤတၢ် ၁၆: ၃၀ ပာ်ဖျါထီၣ်အသိး, “စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တက့ၢ်, ဒီးနကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢ တဲၣ်တဲန့း ကဘီအတၢ်လီၤဘျၢန့ၣ်, ပှၤလၢအတသံ, အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်တဖၣ်, ထံၣ်လိာ်အသး လၢဝ့ၢ်အိၣ်တဲရံၣ်ယိၣ် (Ontario), ကီၢ်ခဲနဒၣ် (Canada)အကတီၢ်, ပှၤတဂၤန့ၣ် စံးလီၤအသး, ဒ်အမ့ၢ် “ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ခရံာ် လၢခံကတၢၢ်တဂၤ လၢ…

အဲၣ်တိၢ်န့ၢ်တၢ်မၤလိာ်

ဖဲပတၢ်ဖျိအမူး အကတီၢ်န့ၣ်, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်သံကွၢ်ယၤ, “မ့ၢ်နအၢၣ်လီၤလၢနကအဲၣ်, ယူးယီၣ်, ဒီးစူၢ်ဒိကနၣ်နဝၤသးဘိ, တုၤတၢ်သံထုးဖးနၤတစုဧါ” န့ၣ်လီၤ. ယကွၢ် ယတၢ်အဲၣ်သးဘိတဘျး, ယစံးကသွံ, “ကဘၣ်စူၢ်ဒိကနၣ်အီၤ.” န့ၣ်လီၤ. ပသူၣ်ထီၣ် ပတၢ်ရ့လိာ် ဘၣ်ထွဲ လၢတၢ်အဲၣ်, ဒီးတၢ်ပးကဲလိာ်သးအလိၤ- တမ့ၢ်လၢတၢ်စူၢ်ဒိကနၣ်လိၤမိၣ်တၢ်အလိၤ န့ၣ်ဘၣ်. ယဝၤအပၢ် ဒိဃာ်ဝဲၢ်ဂီၤမူ(၀ံၣ်ဒံၢ်အိၣ်) လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဖဲယစံး “မ့ၢ်, ယအၢၣ်လီၤ” လၢယမဲာ်ချံတကျိၣ်တကျိၣ်အပူၤ, လၢဟဲပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်ကတိၤ “ကဘၣ်စူၢ်ဒိကနၣ်အီၤ” အခံန့ၣ်လီၤ.

အါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ, ယွၤ ဒုးထံၣ်ယၤလၢ ယခီၣ်ဆၢ တၢ်ကတိၤ “စူၢ်ဒိကနၣ်” အံၤ တဘၣ်ထွဲဒီး ဝၤမါအတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလၢ တၢ်ကနၢ်ပၢၢ်အီၤကီခဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤ “စူၢ်ဒိကနၣ်” အခီပညီအံၤ ယနၢ်ပၢၢ်တ့ၢ်ဝဲလၢ, “တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အခ့အပှၤ” မ့တမ့ၢ် “မၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်လၢ တၢ်ကအၢၣ်လီၤဒိကနၣ်တၢ်အဂီၢ်” ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ တဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ထံၣ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်. အလီၢ်န့ၣ်, တၢ် “စူၢ်ဒိကနၣ်” လၢလံာ်စီဆှံပာ်ဖျါဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ကျိၤကျဲအါမံၤလၢ ပအဲၣ်ကစၢ်ယွၤသ့န့ၣ်လီၤ. ယဝၤသးဘိဒီးယၤ ပမၤတၢ်ဖျီပှဲၤထီၣ်…

အဲၣ်တၢ်အါန့ၢ် ယွၤတသ့ဘၣ်

ဖဲယဖိခွါလိၣ်ဘိဖိ, စ့ဘံၣ်ယၤ (Xavier) န့ၣ် ဖဲအထီၣ်တီၤဘျီကၠိအဆၢကတီၢ်, အဝဲယၤထီၣ်အစုဖးလဲၣ် ဒီးစံးဝဲဒၣ် “ယအဲၣ်နၤထဲအံၤညါလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ယယၤထီၣ် ယစုဖးထီဒီးဖးလဲၣ် ဒီးယစံးဆၢအီၤလၢ “ယအဲၣ်နၤထဲအံၤညါ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်အစုခိၣ်ဖိလၢအခံတဲာ်ပါ ဒီးစံးဝဲ “ယအဲၣ်ဆိနၤလါညါ” န့ၣ်လီၤ. ယဂံၢ်ဂုၢ်ယခိၣ်ဒီး ယတဲဆၢက့ၤအီၤလၢ “ယအဲၣ်ဆိနၤ ဖဲကစၢ်ယွၤပာ်နၤလၢယဒၢလီၢ်အညါပူၤန့ၣ်လီၤ.” စ့ဘံၣ်ယၤ အမဲာ်ချံကပီၤထီၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ် “နနၢၤလံ” န့ၣ်ဒီး, ယစံးဘၣ်အီၤ “ပနၢၤဒၣ်ခံဂၤလၢာ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. “မ့ၢ်လၢပဝဲခံဂၤလၢာ်ယွၤအဲၣ်ဆိပှၤအဃိန့ၣ်လီၤ.”

ဖဲ စ့ဘံၣ်ယၤ ကတဲာ်ကတီၤ အဖိဝဲၢ်ကိ အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, ယထုကဖၣ်တၢ်လၢ အဝဲကသးခုသးမုာ်လၢ တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးအဲၣ်အဖိဒိၣ်ဒိၣ်အါအါ ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်လၢအဂ့ၤဒီးအဆၢန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲစ့ဘံၣ်ယၤဒီးအမါ စံးဘၣ်ယၤလၢ အဝဲသ့ၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဖိတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး, ယကတဲာ်ကတီၤယသးဒ်ဖံတဂၤအသိး, ဒီးလၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤန့ၣ်, ယသ့ၣ်ညါလၢ ယအဲၣ်ဘၣ် ယလံၤဖိထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁ ယိၤ ၄:၁၉အပူၤ တၢ်မၢဖိ စီၤယိၤဟၣ် မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဝဲလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်အဲၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ် ကဟ့ၣ်ပှၤ…

ကစၢ်ယွၤဧၢ ယနၢ်ဟူနကလုၢ်န့ၣ်လီၤ

ဖိသၣ် ကြ့ဟဲ(မ) (Graham) အိၣ်လၢ အမိၢ်အခီၣ်ကံၣ်ဒုၣ်လိၤန့ၣ်, ဖဲကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တ့ၢ်နုာ်ဝဲ တၢ်မၤစၢၤနၢ်ဟူတၢ်ပီးလီလၢ အနၢ်ပူၤအကတီၢ်, မၤသီၣ်မၤသဲအကလုၢ်, ဒီးဝံာ်ပကံးအသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲကသံၣ်သရၣ် အိးထီၣ်ပိးလီအံၤ တစိၤဖိဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ကြ့ဟဲ(မ) ပတုာ်ကွံာ် တၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤန့ၣ်လီၤ. အမဲာ်ချံ ဟဲကပီၤထီၣ်ဖးလဲၢ် ဒီးနံၤကမှံ ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစးထီၣ် နၢ်ဟူဘၣ် အမိၢ်အကလုၢ်, လၢအမၤမုာ်ထီၣ်အီၤ, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤ, ဒီးကိးအမံၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

အမိၢ်စံးကတိၤတၢ်န့ၣ် ဖိသၣ် ကြ့ဟဲ(မ) ဖိ နၢ်ဟူဝဲဘၣ်ဆၣ်, အလီၢ်အိၣ်ဒံးလၢ ကဘၣ်ဃုမၤလိသ့ၣ်ညါ အမိၢ်အကလုၢ်, ဒီးဃုနၢ်ပၢၢ်တၢ်အခီပညီ လၢအမိၢ်စံးကတိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကွဲမုာ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် လၢကမၤလိန့ၢ်တၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပတူၢ်လိာ် ကစၢ်ခရံာ် ဒ်အမ့ၢ်ကစၢ် လၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, ယိၤ ၁၀:၃ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ပကဲထီၣ်သိတဖၣ် လၢအသ့ၣ်ညါဝဲ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်, ဒီးနဲၣ်ဆှၢပှၤလၢ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄ စံးဘၣ်ပှၤ, ဒ်ပဃုမၤလိနၢ်ဟူ, ဒီးဒိကနၣ်အကလုၢ်န့ၣ်ဒီး, ပကဒိၣ်ထီၣ်လၢ…

တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢ အဆိကမိၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးယွၤအဘီမုၢ်

ဖဲယနုာ်လီၤမၤသကိးတၢ်ဒီး ခရံာ်ဖိပှၤကွဲးလံာ်တဖု လၢအကွဲးဖိသၣ်အလံာ်အလဲၢ်တဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ် တဂၤဒီးတဂၤအဂီၢ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်လိာ်သကိးသး, ဒီးမၤစၢၤရၤလီၤ တဂၤဘၣ်တဂၤ အလံာ်လဲၢ်အဂ့ၢ် တဖၣ်အဆၢကတီၢ်, ပှၤတနီၤစံးဝဲ မ့ၢ်လၢ ပမၤသကိးတၢ်ဒီး ပှၤသတြီၤလိာ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ပမ့ၢ်ဒၣ် ပှၤဟးဂီၤဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပပှၤမၤသကိးတၢ်တဖုအံၤ ပပာ်လီၤပသးလၢ တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနာ် လၢအပညိၣ်ယွၤအဘီမုၢ်, ဒီးတၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ပပှၤတဝၢအဂီၢ်အဃိ တမ့ၢ်ပသတြီၤလိာ်သးတၢ်ဘၣ်. ပအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်စိတမံၤဃီ လၢအမ့ၢ်တၢ်ရၤလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမၤစီၤပၤတဂၤဃီ လၢအမ့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသးကိးတၢ်တမံၤဃီအပူၤ, ပအုၣ်ပသးလၢခရံာ်အဂီၢ် တုၤဃီၤအါထီၣ်ဝဲဒၣ်ဆူ ပှၤကလုာ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယွၤမၢ စီၤမိၤရှ့ ဒ်သိးကဃုထၢထီၣ် ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်အဂၤ နွံဆံ လၢအအိၣ်ဒီးခိၣ်နၢ် အတၢ်လဲၤခီဖျိအကတီၢ်, ၄ မိၤ ၁၁:၁၆-၁၇ အပူၤ ယွၤစံးဝဲ “ယကဟံးန့ၢ် သးလၢအအိၣ်လၢနလိၤတနီၤ, ဒီးယကပာ်လီၤလၢအလိၤ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်စိာ်ဒီးနၤလၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ်သ့ၣ်အတၢ်ဝံ, ဒီးနတစိာ်ဘၣ် တဂၤဃီဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်လၢခံန့ၣ်, စီၤယိၤရှူထံၣ် ပှၤသးပှၢ်ခံဂၤ ကတိၤတၢ်လၢဝံအကျိာ်, ဒီးစံးဘၣ် စီၤမိၤရှ့ ဒ်သိးကမၢအဝဲသ့ၣ်…

ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်လီၤ

ယဖိခွါ ပှၤသၢနံၣ်ဖိ, စ့ဘယၢၣ် (Xavier), စှီၤဖီၣ်တံၢ်ဃာ် ယစု ဖဲပနုာ်လီၤဆူ မိၤထရ့ ဘ့ တၢ်ပာ် ကွၢ်ကီညၣ်အလီၢ် (Monterey Bay Aquarium), လၢကီၢ်စဲၣ်ခဲလဖိနံယါန့ၣ်လီၤ. အဝဲယူာ်အစုဆူ ပီၣ်လဲၣ်ညၣ်မိၢ်ပှၢ် (Whale) လၢၢ်စိးပျၤအဂီၤ (ဒ်အမ့ၢ်ညၣ်နီၢ်နီၢ်တဘ့ၣ်အမိၢ်ပှၢ်အသိး), ဘၣ်တၢ်ဘျး လီၤစဲၤအီၤလၢဃီးလာ်ဒါန့ၣ်ဒီး, စံးဝဲ “ဒိၣ်နီၢ်မး” န့ၣ်လီၤ. ဖဲပလူၤကွၢ်ကီ တၢ်ဒုးနဲၣ်တမံၤဘၣ်တမံၤ အကတီၢ်န့ၣ်, ယဖိခွါသူၣ်ခုသးခုလၢ တၢ်မဲာ်တကျိာ်နါတကျိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပနံၤသကိး ဖဲရှီတဖၣ် မၤသီၣ်အကလုၢ် ဖဲပှၤဒုးအီၣ်တၢ်အီၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဆၢထၢၣ်အိၣ်ဘှ့ၣ်ကလာ်လၢ တၢ်ပာ်ညၣ် မဲာ်ထံကလၤအမဲာ်ညါ, ဒီးဖဲပထံၣ်ဘၣ် ညၣ်ကၠဲၢ်လံၣ်ဘီဘီဖိ ဂဲၤကလံာ်လၢထံကျါန့ၣ်ဒီး ပသး လီၤသပ့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယစံးဘၣ်ယဖိခွါလၢ“ဒ်ယွၤတ့လီၤနၤဒီးယၤအသိး,” “ကစၢ်ယွၤတ့လီၤကယဲၢ် တၢ်ဘၣ်တ့ အိၣ်လၢပီၣ်လဲၣ်မိၢ်ပှၢ်အပူၤခဲလၢာ်” န့ၣ်ဒီး, စ့ဘယၢၣ် အထးခိၣ်ထီၣ်ဖျဲးဝဲ “ဝိ” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄ အပူၤ, ပှၤကွဲးထါ သ့ၣ်ညါအၢၣ်လီၤဝဲ ကစၢ်ယွၤ အစုတၢ်ဘၣ်တ့ အါအါဂီၢ်ဂီၢ် ဒီးအဆၢဖိ…

လၢယွၤအတၢ်အဲၣ်အစုပူၤ

ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အဂၤတမံၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယပျံၤဘၣ် တၢ်လၢယတသ့ၣ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢယဟံးဃာ် ပၢဆှၢတန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ယဖးဘၣ်တၢ်ကွဲးလၢ ဖိး(ဘ) (Forbes) မဲးကစံအပူၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤလိသ့ၣ်ညါ “ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသးအတၢ်ချ့” ချ့အါထီၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် “ဝးယဲာ်ယီၤအသး” ဒီး “လဲၤတရံးအသးချ့အါထီၣ်” ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ “အဆိကတၢၢ်န့ၣ် ပကြၢးပာ်လီၤတဲာ်ကွံာ် စဲးကီး တစဲးကီး - အခီပညီ ပကဘၣ်မၤဟါမၣ်ကွံာ် တစဲးကီးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစှၤလီၤတစဲးကီးန့ၣ် တဖျါလၢတၢ်လီၤမၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါဘၣ်ဆၣ်, ဖဲယသ့ၣ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသး ကဆီတလဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်မၤအသးဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ တဆံးတက့ၢ်ဖိဒၣ်လဲာ် မၤဟူးယဲာ်ယီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢပတသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ကလီၤပျံၤလီၤဖုး ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ (မ့) တၢ်အိၣ်အသးမၤအသးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဖျါတဂၢၢ်တကျၢၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ ဟံးဃာ်ပၢဆှၢတၢ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤ ဒ်သိး ယကနာ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၀:၂…

ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဖးဒိၣ် အကဝီၤ

ဖဲလၢယသးအိၣ်သၢဆံန့ၣ် ယဟ့ၣ်လီၤအးလီၤ ယသးသမူဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအကတီၢ်, ဒ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အသီတဂၤ အသိး ယအိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်အါမံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယစးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ်, တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အါထီၣ်ဝဲဒၣ်ရုၢ်ရုၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဒုးသ့ၣ်ညါ ယတံၤသကိးတဂၤလၢ, “မ့ၢ်ယကဘၣ်စူၢ်ဒိကနၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ကိးထံၣ်ဒဲး လၢယဂီၢ်ကသ့ဝဲဒ်လဲၣ်. မုၢ်တဂီၤအံၤဒၣ်လဲာ် ယဃါဘၣ် ယဝၤလံန့ၣ်လီၤ.”.

အဝဲစံးဘၣ်ယၤလၢ, “တဘၣ်ဆိကတီၢ် လံာ်စီဆှံလၢနဖးန့ၣ်တဂ့ၤ. ဒီးဃ့သးမုၢ်စီဆှံ ကမၤစၢၤနၤလၢ နကအဲၣ်တၢ် ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဲၣ်နၤအသိးအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.”

ယအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်ယွၤအဖိတဂၤအသိး, လၢအနံၣ်ခံဆံဘျဲၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီယိယိဖိ ဘၣ်ဆၣ် ဒိၣ်ဝဲယိာ်ဝဲ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤ ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဖးဒိၣ် အကဝီၤ သၢပတီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢတပတီၢ်မ့ၢ်ဝဲ, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး စံးဝဲသပှၢ်ပှၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ မ့ၢ်တၢ်အကံၢ်အလဲ လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ခံမံၤတမံၤ, ခီဖျိ တၢ်ဟ့ၣ်က့ၤ “ဒ့ၣ်ကမၢ်လၢ တၢ်ကဘၣ်အဲၣ်လိာ်သး တဂၤဒီးတဂၤ,” အပူၤန့ၣ် ပှၤပိာ်ခရံာ်အခံတဖၣ် ကလဲၤတၢ်လၢ တၢ်ဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤ, ဒ် ရိမ့ၤ ၁၃:၈ ပာ်ဖျါဝဲအသိး “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,…

တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ် လၢအသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်

ဖဲ နံးခိလးစ် (Nicholas) နီၣ်သိလ့ၣ် လၢတၢ်ခံးယိာ်မးအကတီၢ်, ထံၣ်ဝဲမ့ၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်တဖျၢၣ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်ကတီၢ်အသိလ့ၣ်လၢ ကျဲဖးဒ့, ဃ့ၢ်နုာ်လီၤဆူဟံၣ်လၢမ့ၣ်အူအီၣ်တဖျၢၣ်အံၤအပူၤ, ဒီးဂုာ်မၤပူၤဖျဲးဝဲ ဖိသၣ်လွံၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဖိသၣ် လၢကွၢ်ထွဲဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဝဲ, လၢဟံၣ်ပူၤဖိသၣ်အိၣ်တ့ၢ်ဒံးတဂၤအဃိ ဒုးသ့ၣ်ညါဝဲ နံးခိလးစ် န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကလဲၤမၤပူၤဖျဲး ဖိသၣ်အဂီၢ် အဝဲက့ၤနုာ်ဝဲဆူဟံၣ်ပူၤသတူၢ်ကလာ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး အဝဲဒီးဖိသၣ်ခံဂၤန့ၣ် မ့ၣ်အူကဝီၤဃာ်ဖဲ တၢးခံကထၢတကထၢန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤသ့ၣ်ဖး ပဲတြီဖိ ဒီးလၢအစုပူၤစိာ်ဖိသၣ်တခီခီ စံၣ်လီၤဖုလီၤဆူ တၢ်ဖီလာ်, ဒီးတကတီၢ်ဃီန့ၣ် ပှၤမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဟဲတုၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဃုထၢဝဲတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ပှၤဂၤအဂီၢ် အါန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်အဃိ, အဝဲမၤပူၤဖျဲးဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နံခိလးစ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ပှၤဒူပှၤဃိၤအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး, လၢအသးအိၣ်ဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်ဘံၣ် တၢ်ဘၢလၢ ပှၤဂၤတဖၣ်ကပူၤဖျဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်အတၢ်မၤ လၢအပှဲၤဒီးအစိကမီၤအံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်လၢအလုၢ်ထီၣ်အသးသမူ, ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါလၢပှၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤတၢ်တဂၤ, လၢအဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးသမူ, ဒ်သိးကမၤပူၤမၤဖျဲးပှၤ လၢတၢ်ဒဲးဘးဒီးတၢ်သံ, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤ ၅:၆ ပာ်ဖျါဝဲ “ဖဲပဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ် အမုၢ်အလါဘၣ်ဒီး…

တၢ်မုၢ်လၢ်, တၢ်မၤနၢၤအထီ

ပှၤမၤလိပီၣ်လဲၣ်ဂ့ၢ်ကျိၤ (Oceanographer) စ့ဘယၣ် အါ (Sylvia Earle)န့ၣ် အနီၢ်ကစၢ်ထံၣ်ဘၣ် ပီၣ်လဲၣ်အလၢၢ်သိၣ်ကျိၤတဖၣ် ဟးဂီၤကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒုးအိၣ်ထီၣ် မံးရှၢၣ်လါအဲး (Mission Blue) တၢ်ကရၢကရိ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မုၢ်လၢ် အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် “hope spots” လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်လီၢ်လီၤဆီတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲ “တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် လၢပီၣ်လဲၣ်မိၢ်ပှၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်,” ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်လၢ ကမၤဘၣ်ဒိပတၢ်အိၣ်မူတဖၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်တိာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤ, တၢ်ကဟုကယာ်က့ၤတၢ်လီၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ပှၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ်ထံၣ်ဝဲ, တၢ်အတဝၢတဖၣ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်ထံဖံးခိၣ်အဖီလာ်တဖၣ် အတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်က့ၤအသးဂ့ၤဂ့ၤ, ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်သးသမူကလုာ်ဖိတဖၣ် ကလီၤမၢ်ဘူးထီၣ်လံအဃိ ဘၣ်တၢ်ကၢၤက့ၤ, ကတီၤက့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၃:၆-၉ န့ၣ် ပှၤကွဲးထါအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်, ဒီးတၢ်ခဲလၢာ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်, ဒီးတၢ်လၢအမၤဝဲခဲလၢာ် ကအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤအဂီၢ် မၤလီၤတံၢ်ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁-၁၉ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤပၢဆှၢ စၢၤသွဲၣ်အစိၤစိၤ, ဒီးဘီမုၢ်တဖၣ် အသိးအဃိ, ထဲဒၣ်ယွၤတဂၤဧိၤ ကမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်,…