ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Xochitl Dixon

တၢ်သ့ၣ်ညါနီၣ် ယွၤအကလုၢ်

ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုနၢ်ပၢၢ်တၢ် အါနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲသ့ၣ် မၤလိန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ထွံၣ်မံၤတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးအကလုၢ်လၢ အဟူဂ့ၤလီၤဆီတဖၣ် လၢအမၤစၢၤ အတၢ်ဆဲးကျိး လိာ်သး တဒုဒီးတဒုန့ၣ်လီၤ. ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဂၤ သူဝဲ တၢ်ပနီၣ်သနူလီၤလီၤဆီဆီ လၢတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖး တၢ်အကလုၢ်အဂီၢ်, ဒီးထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ထွံၣ်မံၤတဒု အတၢ်အိၣ်ယူၤ အသီၣ်ဒိၣ်သီၣ်ဆံး ဒီးအဃဲအပၢၤန့ၣ် မၤစၢၤ ထွံၣ်မံၤတဖၣ် လၢလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢမျးကယၤ တကယၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲ တၢ်အဒိအါမံၤ ဘၣ်ဃးဒီး ယွၤအတၢ်သ့ၣ်ညါနီၣ် အတၢ်ဘၣ်တ့ လၢအဝဲအဲၣ်အီၤတဖၣ် အကလုၢ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲကိး စီၤမိၤရှ့လၢ အမံၤ ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးအီၤ လိၤလိၤန့ၣ်လီၤ (၂ မိၤ ၃:၄-၆). ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ စီၤဒၤဝံး စံးဝဲဒၣ် “ယကိးထီၣ် ယွၤလၢယကလုၢ်, ဒီးစံးဆၢယၤလၢ အကစၢၢ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ” (စံး ၃:၄). တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးစ့ၢ်ကီး ပာ်လုာ်ပာ်ပှ့ၤ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် အတၢ်သ့ၣ်ညါနီၣ်ယွၤအကလုၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢအတၢ်ကတိၤဟးဖးဆူ အ့းဖ့းစူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်တဖၣ် အအိၣ်န့ၣ်, စီၤပီလူးစံးဝဲလၢ…

တၢ်ပဲာ်ပျီကွံာ် တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်

ဖဲယပာ်သူၣ်ပာ်သး သ့ၣ်ဒ့ဖိတဒ့ ဆှိးထီၣ်လၢ ပဖီကရၢၢ်အထံဖှိးဘိအဃၢၤ ဖဲပပဲတြီအခိၣ်ဒီအကပၤအခါ, ယတကနၣ်ဃုာ် တၢ်ဆါမဲာ်ဆါနါဖိအံၤ လၢအတဖျါ မၤဟးဂီၤတၢ်သ့ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နီၣ်ဆံးဆံးဖိတမုၢ် မၤဟးဂီၤ ပတပံၢ်ဂၢၤ ကသ့ဝဲဒ်လဲၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တနွံဘၣ်တနွံ လဲၤပူၤကွံာ်ဝဲ ဒီးတၢ်မုၢ်တံာ်တာ်ဖိအံၤ ဒိၣ်ထီၣ်ထဲသိးသ့ၣ်တပှီာ်တထူၣ်, ဒီးစးထီၣ် မၤပှဲၤ ပကရၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဒ့ဝ့ၤဝီၤတဖၣ် က့ၣ်ကျီၤလီၤဝဲလၢ ပခီၣ်ကျဲဖိအဖီခိၣ် ဒီးဟဲမဲထီၣ်, စိးပ့ၢ်ထီၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ဂုၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်လိာ်လၢ အဝဲမ့ၢ်အိၣ်လၢကရၢၢ်ပူၤန့ၣ် ကမၤဟးဂုာ်ဟးဂီၤတၢ်လီၤ, ဒီးယမၢယဝၤသးဘိ ခူၣ်ထုးထီၣ်စၢၤယၤ နီၣ်မံၤတဖၣ်အံၤ လၢအဂံၢ်, ဝံၤဒီးဒီဒၣ်ဃာ် ပကရၢၢ်လၢ ကသံၣ်မၤသံနီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပတကနၣ်ဃုာ် မ့တမ့ၢ် ဖဲပသမၢ တၢ်ဒဲးဘးအတၢ်အိၣ်ဒီးပှၤန့ၣ်, အဝဲနုာ်လီၤ ဂုာ်ဆူၣ်ဝဲသ့ဆူ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, လီၤဂာ်ဒ်တၢ်မဲထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ် လၢပတသးလီဘၣ်, ဒီးမၤခံးသူလီၤ ပနီၢ်ကစၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤလၢတၢ်ဒဲးဘးတအိၣ်ဘၣ်တဂၤအံၤ တၢ်ခံးတၢ်နၤ တအိၣ်လၢ အပူၤ လ့ၤတက့ၤဘၣ်. ဒ်ယွၤအဖိသ့ၣ်တဖၣ်အသိး, ပဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤပှၤ ဒီး ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤမူဒါ လၢပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ဒဲးဘးလိၤလိၤ ဒ်သိး…

တၢ်ထုကဖၣ် အခး(ဒ)ဖိတဖၣ်

လၢတၢ်ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ် တၢ်ကူၣ်သကိးဖးသကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခါန့ၣ် ယမၤသကိးတၢ်ဒ်ပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ထဲမံၣ်(Tamy) ဟ့ၣ်ယၤ ခးဖိတဘ့ၣ် လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်ကွဲးဖိလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ် လၢအချၢန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဟ့ၣ်နီၤလီၤ ခးဖိတဖၣ် ဆူယအိၣ်န့ၣ် အဝဲတဲဖျါထီၣ်ယၤလၢ အဝဲဖးပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဖၣ် အဂ့ၢ်အကျိၤဝံၤ ကွဲးလီၤတၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ် လၢခးဖိတဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အချၢဒီး, ဃ့ထုကဖၣ် တၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထဲမံၣ် ဆှၢကဒီး တၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ခီဖျိ လီလံာ်ပရၢ ဆူယအိၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ် ယကမၢကမၣ်ဘၣ်မးယသးလီၤ. ယစံးဘျုးယွၤလၢ အဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤ ခီဖျိ ထဲမံၣ်အတၢ်ဆိကမိၣ် လၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဝံၤ ဘါထုကဖၣ် ကဒါက့ၤလၢ အဝဲအဂီၢ်လီၤ. ဖဲယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒီးတၢ်ခိၣ်ဆါဒီးလီၤဘှံးလီၤတီၤ ဖဲတၢ်ကူၣ်သကိးဖးသကိးတၢ်ကတီၢ်, ယထုးထီၣ် ခးဖိအံၤ န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ မၤဖှံထီၣ် ယသူၣ်ယသး ဖဲ ယဖးကဒီးက့ၤ ထဲမံၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်လၢ ယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး သ့ၣ်ညါနီၣ် သးသမူအိၣ်ဒီး အလုၢ်အပှ့ၤ ဖဲ တၢ်ထုကဖၣ်တၢ်,…

ထဲဒၣ် ထံၣ်မှံယဲသ့

ဖဲလၢပှၤသူၣ်ဝံၣ်သးဆၢတၢ်ဖိတဖၣ် ဒ့သးဝံၣ် “ထဲဒၣ် ထံၣ်မှံယဲသ့-I Can Only Imagine” တၢ်သးဝံၣ်အဆၢကတီၢ်, ယဆ့ၣ်နီၤလၢ ပိာ်မုၣ်တဂၤ အလီၢ်ခံလၢ တၢ်ဘါသရိာ်အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဖးထီအလိၤန့ၣ်လီၤ. ယူာ်ထီၣ်ယစုဒီး ယသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ကစၢ်ယွၤအဆၢကတီၢ် ပိာ်မုၣ်လၢ ယမဲာ်ညါသးဝံၣ်ဝဲ စပရဲနိၣ်(soprano)လၢ အကလုၢ်မုာ်မုာ်ဖိန့ၣ် ဖိးမံလိာ်သးဒီး ယသးဝံၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲစံးဘၣ်ယၤလၢ အဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဝဲဒၣ်ဒီးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်ကီဝံၤ, ပပာ်လီၤပသးလၢ ပကဃ့ထုကဖၣ်သကိး တၢ်လၢအဂီၢ်, လၢအကဘၣ်လဲၤဒိး ကူစါယါဘျါ လၢခံတဘျီ, လၢခဲစၢၣ်(cancer)တၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

စှၤလါပူၤကွံာ်အလီၢ်ခံ လူဝံးစံးဘၣ်ယၤ, ပျံၤဝဲဒၣ်လၢ အကဘၣ်သံဝဲန့ၣ်လီၤ. ယသကူးလီၤယသး ဆူအခး လၢမံဝဲဒၣ်, ယသုးဘူး ယသးဆူ အနၢ်ကပၤဒီး ဃ့ထုကဖၣ် ကသွံဒံဖိဒီး သးဝံၣ် ပတၢ်သးဝံၣ် ကဖီကဖီဖိန့ၣ်လီၤ. လၢစှၤသီအကတီၢ် မ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤဒီး ဖဲလၢလူဝံးဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢမဲာ်သကိးမဲာ်အဆၢကတီၢ်, တၢ်ကမၤအသးလၢအဂီၢ်, ကမ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ထဲလၢ ယထံၣ်မှံယဲသ့န့ၣ်လီၤ.

၂ ကရံၣ်သူး ၅:၁ အပူၤ ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးဟ့ၣ်ထီၣ်…

ဒိၣ်အါန့ၢ်ဒံး ပှၤမၤနၢၤတၢ်တဖၣ်

ဖဲယဝၤ ကဲပှၤနဲၣ်လိတၢ်လၢ ပဖိအ Little League ဖျၢၣ်ယၢ်တီၢ်(baseball) ကရူၢ်အခါ, အဝဲမၤလၤကပီၤ ပှၤလိာ်ကွဲဖိတဖၣ် ခီဖျိ နံၣ်ကတၢၢ် မူးသးဖှံ ဒီးသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ် လၢတၢ်လိာ်ကွဲအကတီၢ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပပှၤလိာ်ကွဲဖိ အသးစၢ်ကတၢၢ်အကျါတဂၤ, ဒၢးစတ့ၣ်(Dustin), ဟဲဆူယအိၣ် ဖဲမူးအံၤအခါန့ၣ်လီၤ. “ပရှူတၢ်လိာ်ကွဲတနံၤညါအံၤတမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.”

ယစံးဆၢအီၤ လၢ‘မ့ၢ်’. ‘ဘၣ်ဆၣ် ပပာ်ကဖၢလၢပသးလၢ နမၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်အဃိ န့ၣ်လီၤ.’ အဝဲစံး ‘ယသ့ၣ်ညါလီၤ’. ‘ဘၣ်ဆၣ် ပရှူလီၤ.တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.’ ယကျၢၢ်ကျာ်လီၤယခိၣ် လီၤ. ‘မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီးဘၣ်မနုၤဃိ ယကလၢၢ်ဘၣ်ဒ်ပှၤမၤနၢၤတၢ်တဂၤအသိးလဲၣ်.’ ဒၢးစတ့ၣ် သံကွၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ယနံၤကမှံထီၣ်, ဒီးစံးအီၤ, ‘မ့ၢ်လၢ နမ့ၢ်ပှၤမၤနၢၤတၢ်တဂၤအဃိလီၤ.’

ဒၢးစတ့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ အဝဲမ့ၢ်မၤဝဲအဂ့ၤကတၢၢ်ဒၣ်လဲၣ် တၢ်ရှူတၢ်လိာ်ကွဲန့ၣ် အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ အတမၤနၢၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယ့ၣ်ရှူးအသိး, ပတၢ်ဒုးန့ၣ် တပာ်ပနီၣ်ဃာ်အသးထဲ တၢ်လိာ်ကွဲပျီအပူၤဘၣ်. သနာ်က့,တဘျီတခီၣ်န့ၣ် ပဆိကမိၣ်ဘၣ် လၢ တၢ်အိၣ်မူဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအကတီၢ်န့ၣ် မၤသးဒ်တၢ်လၢအဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ပလုၢ်ပပှ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ယွၤအဖိတဖၣ်အသိး ပတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်…

တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအမံးရှၢၣ်

ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်ဖိတဖၣ် လၢတၢ်မၤပူၤဖျဲးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ တၢ်ကရၢကရိ လၢအီစထြ့လယၢၣ် (Australia) ထံကီၢ်ထံၣ်န့ၢ်ဝဲ သိဖိဟးဖျိး လၢအဆူၣ်တီၣ်, ဘံတရံးတရးအသး, ဘၣ်အၢဘၣ်သီ ဒီးအတယၢၢ်အိၣ်ဝဲ အါန့ၢ်ဒံး ၇၅ ပီၣ် တဒုန့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤထူၣ်ဖျဲးတၢ်ဖိတဖၣ် တယာ်ဝဲဒၣ်လၢ သိအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သးပ့ၤနီၣ်အီၤ ဒီးဟါမၢ်လၢတပှိာ်အကျါ အစှၤကတၢၢ် ၅ နံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်ဖိတဖၣ် မၤမုာ်မၤခုၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤ ခီဖျိတံာ်ကွံာ်အဆူၣ်ဃၢသံအံၤ ကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲထူၣ်ဖျဲးကွံာ်လၢ အတၢ်ဝံတၢ်ယိးတဘျီဃီန့ၣ်, ဘါရဲး (Baarack) အီၣ်အဆၣ်လီၤ. အခီၣ်တဖၣ် အဂံၢ်ဆူၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အိၣ်ဆိးဘၣ်ဝဲဒီး ပှၤမၤထူၣ်ဖျဲးတၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဂၤတဖၣ် ဖဲလၢတၢ်ဒီသဒၢအလီၢ်အဃိ, အဝဲနာ်န့ၢ်လီၤအသးဒီး သူၣ်မံသးမုာ်ဝဲ အါန့ၢ်အန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဝံတၢ်ယိးလၢအဃၢတဖၣ် အတၢ်ဆီၣ်သနံးန့ၣ် မၤအသးဒ်လဲၣ်, ပှၤမ့ၢ်သးပ့ၤနီၣ်နၤ ဒီးနမ့ၢ်လီၤမၢ်န့ၣ် မၤအသးဒ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်သးသူဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ် မၤအသးဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ စီၤဒၤဝံးနၢ်ပၢၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၈ အပူၤ စီၤဒၤဝံး ကိးထီၣ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ဘၣ်အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤ,…

ယွၤကလုၢ်ကထါ အစိကမီၤ

ဖဲ ၁၉၆၈ နံၣ်, တချုးခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အနံၤ (၂၄ သီ) န့ၣ် အပိၣ်လိၣ်-ဃိး (Apollo 8) အပှၤနီၣ်မူပျီကဟၣ်ယူၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ် ဖရဲးဘိမဲ(Frank Borman), ကၠ့(မ)လိၣ်ဘဲ (Jim Lovell) ဒီး ဘ့အဲဒၣ် (Bill Ander) တဖၣ် - ကဲထီၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဆိကတၢၢ် လၢလဲၤတုၤဘၣ်ဆူ လါ-မူဖျၢၣ် လူနၣ်(lunar orbit) လဲၤတရံးအကျိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် လဲၤတရံးလါအဝီတဆံအခါ အဝဲသ့ၣ်ဒုးနဲၣ် လါဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ်အဂီၤတဖၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ် ဖဲတၢ်မၤသးနီၢ်နီၢ်အကတီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဖး လံာ် ၁ မိၤရှ့ တဂၤန့ၣ် တဝီတဂၤန့ၣ်တဝီ (တဂၤတပြီၢ်) န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်တုၤအိၣ်က့ၤ အနံၣ် (၄ဝ) နံၤသးခုန့ၣ် “တၢ်တဲဆိဘၣ် ဘိမဲ တချုးခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အနံၤန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဒီးပှၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိအအါကတၢၢ်လၢ အနၢ်ဟူဘၣ် ပှၤကညီအကလုၢ်သီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်နဲၣ်လီၤထဲတခါလၢ ပဒိးန့ၢ်လၢ နၣ်ဆၣ်(NASA)န့ၣ် မ့ၢ်ပကမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”. လံာ်စီဆှံအဆၢဖိတဖၣ်လၢ အပိၣ်လိ-ဃိး…

တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သဆၣ်ထီၣ်လိာ်သး သကိးသကိး

ယဘၣ်တၢ်ကူစါယၤဘျါယသး အါထီၣ်ကဒီးလၢခံတနွံဝံၤအလီၢ်ခံ, ယဆ့ၣ်နီၤလီၤပြုၤကလာ်လၢလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤကပုာ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. ယတအဲၣ်ဒိးဆိကမိၣ် တၢ်ဂ့ၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်. ယတအဲၣ်ဒိးကတိၤတၢ်ဒီး ပှၤနီတဂၤလၢၤဘၣ်. ယဘါထုကဖၣ်ဒၣ်လဲာ် တကဲလၢၤဘၣ်. တၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤ ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီ ထုးဃၢယၤလီၤ. ယအိးထီၣ်ကွၢ် ကွဲၤထံၣ်ဟူ ဒီးစးထီၣ်ကွၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတခါ လၢအဒုးနဲၣ်ဖိသၣ်မုၣ်ဖိတဂၤ ကတိၤတၢ်ဒီး အပုၢ်ပိာ်ခွါဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်စံးဘၣ်အီၤ “နမ့ၢ်ပှၤနၢၤတၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤလီၤ”. အဝဲၢ်မုၢ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤ သပှၢ်ပှၢ်, ဒီးအပုၢ်ဖိနံၤကမှံထီၣ် အမဲအ့ခီလီၤ. ယဲစ့ၢ်ကီး ယနံၤကမှံထီၣ်လီၤ.

ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ထီဘိဘၣ်ကနိလိာ်သးဒီး တၢ်သးဟးဂီၤဒီးတၢ်သးဒ့ဒီန့ၣ်လီၤ. လၢဧ့ၤဘြံၤ ၃:၇-၁၁ အပူၤ, ပှၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤကတိၤဒိးက့ၤ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၅, လၢအစံးဂၢၢ်စံးကျၢၤလၢယွၤအကလုၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်နၢ်ဟူအီၤသ့ ခီဖျိသးမုာ်စီဆှံ, ဒီးဟ့ၣ်ပလီၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤတဖၣ် လၢကဟးဆှဲးတၢ်ကမၣ်တဖၣ်လၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် မၤဘၣ်ဝဲ ဖဲအဟးဝ့ၤဝီၤ လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအခါန့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၃:၁၂-၁၃ အပူၤစ့ၢ်ကီး အဝဲကွဲးဝဲဒၣ် “ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ပလီၢ်သုသးတက့ၢ်. ဒ်သိး သးဒ့ဒီအအၢအသီ သုတအိၣ်လၢ သုဝဲတဂၤဂၤအပူၤ, လၢသုကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢယွၤလၢအမူဝဲအပူၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ် သဆၣ်ထီၣ်လိာ်သုခံကိးမုၢ်နံၤ”တက့ၢ်…

တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ တူၢ်တၢ်န့ၢ်

ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ ရှလိၤမိၤ(Solomon)လၢအမ့ၢ် ဖိသၣ်လွံၢ်နံၣ်ဖိတဂၤ အိၣ်ဒီး ဒူရှါထူၣ်ပျၢ်ဟးဂီၤတၢ်ဆါ (Duchenne muscular dystrophy) လၢအထူၣ်တဖၣ် စၢ်လီၤကွံာ်တစဲးဘၣ်တစဲးန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၣ်န့ၣ်, ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တဲသကိးဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိလၢကအိၣ်ဒီး ခးလ့ၣ် (wheelchairs)လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ရှလိၤမိၤတဲဝဲလၢ သါတအဲၣ်ဒိးတၢ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ဒူၣ်ဖိထၢဖိဒီးတံၤသကိးတဖၣ် ထုကဖၣ်ဒီးဃုစ့ ဒ်သိးကန့ၢ်ဘၣ်ထွံၣ်တဒုလၢကမၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးတအိၣ်ဆိးဘၣ်ဝဲလၢခးလ့ၣ်အလိၤ ထီဘိအဂီၢ်ဒီး ကပိာ်အခံတစိၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကရၢကရိလၢသိၣ်လိ ယထွံၣ်မၤစၢၤတၢ်ဖိ ခၣ်လံၣ်(Callie)န့ၣ် ဒီးခဲအံၤသိၣ်လိ ကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် ထွံၣ်ဖိဝ့ၣ်ဖၢၣ်(Waffles) လၢရှလိမိၤဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ရှလိမိၤတူၢ်လိာ်တၢ် ကူစါယါဘျါအီၤ ဒီးအါဘျီ သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤနာ်က့ၤ, မုၢ်နံၤတနီၤနီၤ ကီခဲဝဲဒၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ. ဖဲလၢတၢ်ကီဘၣ်အီၤ မုၢ်နံၤဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် အဝဲဖိးဟု အမိၢ်ဒီးစံး “ယသးခုမး လၢမူခိၣ်န့ၣ် ဒူရှါတၢ်ဆါတအိၣ်ဘၣ်အဃိလီၤ”.

တၢ်ဂံၢ်စၢ်လီၤအတၢ်ဆါအံၤ ဟဲဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ပှၤကိးဂၤဒဲးအတၢ်အိၣ်မူ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ (တၢ်အိၣ်မူလၢအမ့ၢ် တၢ်အိၣ်မူအအံၤတဃၣ်)န့ၣ်လီၤ. ဒ်ရှလိၤမိၤအသိး ပအိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ် လၢတူၢ်တၢ်န့ၢ်ဝဲ ဖဲပအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဘၣ်လၢ မုၢ်နံၤအကီအခဲတဖၣ်အပူၤ လၢပဟးဆှဲးအီၤ တန့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၣ် ၂၁:၁…

ဂ့ၤအါထီၣ်သကိး ဒ်သိးသိး

မၣ်ရံၣ်(Marie), မ့ၢ်မိၢ်လၢအဝၤတအိၣ်ဘၣ်တဂၤ တနါစိၤလီၤတိၢ်လၢတၢ်လဲၤဆူသရိာ် ဒီးမၤလိလံာ်စီဆှံဘၣ်, အဝဲလဲၤဆူသရိာ်ကိးနွံဒဲး ဃုာ်ဒီးအဖိယဲၢ်ဂၤ ဒီးမၤန့ၢ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်လိၣ်ဒီး မၤကဆှဲကဆှီအဝဲသ့ၣ်လီၤ.

တနံၤန့ၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဲဘၣ် မၣ်ရံၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတနီၤအိၣ်ဒီးအတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်လၢအပှၤဟံၣ်ဖိအဂီၢ်လီၤ. ပှၤဒီမိဝၤခံဂၤ ကျဲၤန့ၢ်အီၤဟံၣ်လၢအပှ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဖိလီၤ. ပှၤအဂၤတဒူၣ် ဟ့ၣ်အီၤတၢ်မၤ ဖဲအခီဖံၣ်ကျးဒီးကဲဘျုးဝဲလီၤ. ပှၤသးစၢ်တဂၤ ဟ့ၣ်အီၤလၢ သိလ့ၣ်လၢအဘှီက့ၤဝဲတခိၣ် ဒီးအၢၣ်လီၤအီၤလၢကဘှီန့ၢ်အီၤ ဖဲဟးဂီၤတဘျီဘျီလီၤ. မၣ်ရံၣ်စံးဘျုးယွၤ အိၣ်ဒီးတၢ်သးခု မ့ၢ်လၢအိၣ်ဘၣ်ဖဲလီၢ်ကဝီၤ လၢပှၤမၤယွၤအတၢ်မၤဒီး မၤစၢၤလိာ်သးကဒဲကဒဲလီၤ.

ပဟ့ၣ်တၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ် ဒ်မၣ်ရံၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်သနာ်က့ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ် တၢ်တ့လီၤပာ်လီၤအီၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤလိာ်အသးလီၤ. ပှၤကွဲးတၢ်သးခုကစီၣ် စီၤလူၤကၣ် ပာ်ဖျါပှၤနာ်ခရံာ်တဖၣ် “အိၣ်ဝဲတဘိယူၢ်ဃီ လၢတၢ်မၢဖိအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအပူၤ ဒီးလၢတၢ်ရ့လိာ်, ဒီးတၢ်စိၢ်ဘျဲးကိၣ်, ဒီးတၢ်ဘါထုကဖၣ်အပူၤ”လီၤ (မၤတၢ် ၂:၄၂). ဖဲပပာ်ဖှိၣ် ပတၢ်ပိးလီဂံၢ်ထံးတဖၣ်န့ၣ် ပမၤသကိးတၢ်ဒ်သိးသိး လၢပကမၤစၢၤပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ် ဒ်ပှၤနာ်ခရံာ်လၢအဆိတဖၣ် မၤဝဲအသိးလီၤ (:၄၄-၄၅). ဖဲပဒိၣ်ထီၣ်ဘူးထီၣ်ဒီးယွၤ ဒီးပှၤဂၤတဖၣ်န့ၣ် ပကဟုကယာ်လိာ်ပသးကဒဲကဒဲသ့ဝဲလီၤ. တၢ်အုၣ်ပသးလၢယွၤ အတၢ်အဲၣ်ခီဖျိ ပဒုးနဲၣ်ဖျါ ယွၤအဖိအတၢ်အိၣ်မူဖံးမၤအဒိအတဲာ်အံၤ ကဆှၢပှၤဂၤဆူ အတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီးယ့ၣ်ရှူး…