ဖိသၣ် ကြ့ဟဲ(မ) (Graham) အိၣ်လၢ အမိၢ်အခီၣ်ကံၣ်ဒုၣ်လိၤန့ၣ်, ဖဲကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တ့ၢ်နုာ်ဝဲ တၢ်မၤစၢၤနၢ်ဟူတၢ်ပီးလီလၢ အနၢ်ပူၤအကတီၢ်, မၤသီၣ်မၤသဲအကလုၢ်, ဒီးဝံာ်ပကံးအသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲကသံၣ်သရၣ် အိးထီၣ်ပိးလီအံၤ တစိၤဖိဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ကြ့ဟဲ(မ) ပတုာ်ကွံာ် တၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤန့ၣ်လီၤ. အမဲာ်ချံ ဟဲကပီၤထီၣ်ဖးလဲၢ် ဒီးနံၤကမှံ ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစးထီၣ် နၢ်ဟူဘၣ် အမိၢ်အကလုၢ်, လၢအမၤမုာ်ထီၣ်အီၤ, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤ, ဒီးကိးအမံၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

အမိၢ်စံးကတိၤတၢ်န့ၣ် ဖိသၣ် ကြ့ဟဲ(မ) ဖိ နၢ်ဟူဝဲဘၣ်ဆၣ်, အလီၢ်အိၣ်ဒံးလၢ ကဘၣ်ဃုမၤလိသ့ၣ်ညါ အမိၢ်အကလုၢ်, ဒီးဃုနၢ်ပၢၢ်တၢ်အခီပညီ လၢအမိၢ်စံးကတိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကွဲမုာ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် လၢကမၤလိန့ၢ်တၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပတူၢ်လိာ် ကစၢ်ခရံာ် ဒ်အမ့ၢ်ကစၢ် လၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, ယိၤ ၁၀:၃ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ပကဲထီၣ်သိတဖၣ် လၢအသ့ၣ်ညါဝဲ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်, ဒီးနဲၣ်ဆှၢပှၤလၢ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄ စံးဘၣ်ပှၤ, ဒ်ပဃုမၤလိနၢ်ဟူ, ဒီးဒိကနၣ်အကလုၢ်န့ၣ်ဒီး, ပကဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်နာ်သန့ၤအီၤ, ဒီးလၢတၢ်ဒိကနၣ်အီၤ သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်အပူၤန့ၣ်, ကစၢ်ယွၤကတိၤလီၤတၢ် ခီဖျိဝံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်စီဆှံအသီ တကတြူၢ်အပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး – ယွၤလၢအကဲထီၣ် ပဖံး ပညၣ်တဂၤ- ကတိၤလီၤတၢ်လိၤလိၤဘျၢဘျၢဆူ ပှၤဂီၢ်မုၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤအံၤ, ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် ဒိးန့ၢ် သးစီဆှံအစိကမီၤ, လၢကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ်, ဒီးစူၢ်ဒိကနၣ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်အကထါတဖၣ်, ဘၣ်တၢ်ကွဲးအသးလၢယွၤအသးစီဆှံ, လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်အဝဲကတိၤတၢ်ဒီးပှၤ ခီဖျိလၢကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ ဒီးခီဖျိလၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဃိ, ပဆဲးကျိးလိၤလိၤဘျၢဘျၢ သ့ဝဲဒၣ်ဒီးကစၢ် ယ့ၣ်ရှူး ခီဖျိပတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပသ့ၣ်ညါနီၣ် ယွၤအကလုၢ်, လၢအဘၣ်ထိၣ်ဟူ ထိၣ်ဖိးထီဘိ လၢလံာ်စီဆှံပူၤအဃိ, လၢတၢ်စံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤအဂီၢ် ပကိးထီၣ် “ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယနၢ်ဟူနကလုၢ်” သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.