လၢ ၂၀၂၂ နံၣ် လါယူၤလံအပူၤ, ကီၢ်ဘြံၤတ့ၣ် အကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဘၣ်တၢ်မၤဆူၣ်အီၤလၢကစံၣ်လီၤ လၢအလီၢ်လၤ ဖဲပှၤအါဒံအါဂၤ ကလၢၢ်ဘၣ် အတၢ်အိၣ်မူလီၤတူၢ်လီၤကၣ်အဃိ (ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်အသီလၢ အဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤ ဘၣ်စံၣ်လီၤကွံာ်လၢအလီၢ်အလၤ လၢစှၤလါပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စးထီၣ်မၤအသး, ဖဲထံကီၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကိတိာ်လဲၤထီၣ် တနံၣ်တဘျီ ဘျီၣ်ဒိၣ် ဂီၤတၢ်အီၣ် တၢ်ထုကဖၣ်အကတီၢ်, ဒီးအသးပူၤကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အတၢ်အိၣ်မူ တၢ်လီၤတူၢ်လီၤကၣ်အဃိ, ဃ့ဟးထီၣ်လၢ အလီၢ်လၤန့ၣ်လီၤ. ကိတိာ်ဂုၤဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဟးထီၣ်လၢ အလီၢ်အလၤအကတီၢ်န့ၣ်ဒီး, ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် သ့ၣ်ညါလီၤအသးလၢ ကြၢးဟးထီၣ်ဝဲလၢ အလီၢ်အလၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အကတီၢ်လီၤဆီလၢ ပကြၢးတိၢ်နီၣ်တိၢ်ဃါ, စးထီၣ်အသး ဖဲလၢတၢ်ထံၣ် ထုကဖၣ်လိာ်သး မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်တဘျီအပူၤန့ၣ်လီၤ.

၁ တံၤ ၂:၁-၂ ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်, ကဘၣ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂ န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအဂ့ၤတမံၤလၢ ပကမၤအီၤအဂီၢ်, ဒီးပာ်ဖျါဝဲ ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဂၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤက့ၢ်ဂီၤ ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်လၢ အကမၤစၢၤ အဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်တဖၣ်ကကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်လၢအဂ့ၤန့ၣ် အဆၢဖိ ၁-၂ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤလၢအမၤတၢ်တီတီလိၤလိၤ, အိၣ်ဒီးအတၢ်အိၣ်မူ သကဲးပဝာ်အဂ့ၤ, အဆၢဖိ ၄ ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤဒီတဒၢ ပှၤဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်, အဆၢဖိ ၁၂-၁၃ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤလၢအမၤဂ့ၤမၤစၢၤ ပှၤလိၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်, ဒီးအဆၢဖိ ၂၄ ပာ်ဖျါဝဲပှၤလၢအဆၢထၢၣ်ထီဒါ တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢတၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ပၢဆှၢတၢ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကဖျါလၢတၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤတၢ်, ဒီးအဆၢဖိ ၆ ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်ကလီၤဂာ် ဒ် “တၢ်သဖှံၣ်လီၤလၢအမၤဘၣ်စီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အသိး,” အဆၢဖိ ၃,၇,၁၀ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကဟဲစိာ်န့ၢ် ထံကီၢ်အတၢ်ဘီၣ်တၢ်ညီန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ထဲဒၣ်မ့းရှံအၤတဂၤဧိၤ မၤလၢပှဲၤတၢ်လၢထးတဖၣ်ကသ့, ဒီးတၢ်ကဲခိၣ်နၢ်အနီၣ်ထိၣ်, အတီၤအပတီၢ် ဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်တၢ်အံၤ ပကပညိၣ်ကွၢ်စိ ကသ့ဝဲဒၣ်ဒ်လဲၣ်.

ထံကီၢ်တဘ့ၣ် အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤလၢ အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် အတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ်ပကဃုထံၣ်န့ၢ် “ထါစံးပတြၢၤ ၇၂ အခိၣ်နၢ်တဖၣ်” လၢပထံကီၢ်အဂီၢ်, ဒီးဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ခီဖျိပတၢ်ထုကဖၣ်, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဒီး ကံၢ်စီ အဂ့ၤတဖၣ်, ဖျါလၢ စံး ၇၂ အပူၤ, အသိးအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.