ဖဲယဘၣ်လဲၤခီဖျိ သးအတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး, ဒီးနီၢ်သးတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်, ဒီးလၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှးလၢ တၢ်အိၣ်သးကီခဲတဖၣ် လၢတၢ်ဆၢကတီၢ် ဖးယံာ်ဖးထၢအကတီၢ်, ယကဟးဆှဲး တၢ်ထီၣ်သရိာ်စိၤမိၤန့ၣ် တၢ်ကညီဒိၣ်မးလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. (ဘၣ်တဘျီဘျီ, ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ, ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဘၣ်မၤတံာ်တာ်ယသးလဲၣ်) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်သိးယကထီၣ်သရိာ်စိၤမိၤအဂီၢ် ယကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်မၤဆူၣ်ယၤ တနွံဘၣ်တနွံစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ.

အါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ, ယတၢ်အိၣ်သးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒံးဒၣ်အလီၢ်လီၢ် ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိး, အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်သကိးတၢ်ဒီးပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အဂုၤအဂၤလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကတီၢ်တဖၣ်, တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်, ဒီးတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် မၤစၢၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ် ဒ်သိးယကအိၣ်ဒီးတၢ်သးစွံကတုၤ, ဒီးကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢ တၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အါစုအါဘျီ တမ့ၢ်ယနၢ်ဟူဘၣ်ယဲထဲ တၢ်ကစီၣ် ဒီးတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်, လၢအစိာ်ကဖီထီၣ်ယသးန့ၣ်ဘၣ်, ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယဲစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်ယသး, နၣ်ဖိလၢအဒိကနၣ်ယတၢ်ကတိၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖိးဟုဖိတမံၤ, တၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်, လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ကွဲးဖျါထီၣ်လၢ ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၂၅ အပူၤ, “ဟးဆှဲးပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် ဒ်ပှၤတနီၤနီၤ အလုၢ်အလၢ်အသိးန့ၣ်တဂ့ၤ… မ်ပသဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံဒံးအါထီၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်အံၤ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီခဲတဖၣ်အကတီၢ်, ပလိၣ်ဘၣ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤ အတၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤ အသိး, ပှၤဂုၤပှၤဂၤ ကလိၣ်ဘၣ် ပတၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, အဆၢဖိ ၂၃-၂၄ အပူၤ ပှၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤ မၤသ့ၣ်နီၣ် ပှၤဖးလံာ်ဖိ တဖၣ်လၢ “ကဟံးဃာ် ပတၢ်မုၢ်လၢ် အတၢ်အၢၣ်လီၤ,” ဒီးဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ် “ဒ်သိး ပကသဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံဆူ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်” အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်သးအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ကစၢ်ယွၤ နဲၣ်ဆှၢပှၤလၢ ပကထံၣ်လိာ်, ရ့လိာ်သးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပှၤတဂၤဂၤ ကလိၣ်ဘၣ် နတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ လၢအပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, ဒီးတၢ်လၢနဒိးန့ၢ်က့ၤတၢ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.