ဖဲလၢယသးအိၣ်သၢဆံန့ၣ် ယဟ့ၣ်လီၤအးလီၤ ယသးသမူဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအကတီၢ်, ဒ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အသီတဂၤ အသိး ယအိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်အါမံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယစးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ်, တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အါထီၣ်ဝဲဒၣ်ရုၢ်ရုၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဒုးသ့ၣ်ညါ ယတံၤသကိးတဂၤလၢ, “မ့ၢ်ယကဘၣ်စူၢ်ဒိကနၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်ကိးထံၣ်ဒဲး လၢယဂီၢ်ကသ့ဝဲဒ်လဲၣ်. မုၢ်တဂီၤအံၤဒၣ်လဲာ် ယဃါဘၣ် ယဝၤလံန့ၣ်လီၤ.”.

အဝဲစံးဘၣ်ယၤလၢ, “တဘၣ်ဆိကတီၢ် လံာ်စီဆှံလၢနဖးန့ၣ်တဂ့ၤ. ဒီးဃ့သးမုၢ်စီဆှံ ကမၤစၢၤနၤလၢ နကအဲၣ်တၢ် ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဲၣ်နၤအသိးအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.”

ယအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်ယွၤအဖိတဂၤအသိး, လၢအနံၣ်ခံဆံဘျဲၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီယိယိဖိ ဘၣ်ဆၣ် ဒိၣ်ဝဲယိာ်ဝဲ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤ ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဖးဒိၣ် အကဝီၤ သၢပတီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢတပတီၢ်မ့ၢ်ဝဲ, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး စံးဝဲသပှၢ်ပှၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ မ့ၢ်တၢ်အကံၢ်အလဲ လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ခံမံၤတမံၤ, ခီဖျိ တၢ်ဟ့ၣ်က့ၤ “ဒ့ၣ်ကမၢ်လၢ တၢ်ကဘၣ်အဲၣ်လိာ်သး တဂၤဒီးတဂၤ,” အပူၤန့ၣ် ပှၤပိာ်ခရံာ်အခံတဖၣ် ကလဲၤတၢ်လၢ တၢ်ဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤ, ဒ် ရိမ့ၤ ၁၃:၈ ပာ်ဖျါဝဲအသိး “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအအဲၣ်ပှၤဂၤန့ၣ်, မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီလံ” န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်တမံၤန့ၣ် ရိမ့ၤ ၁၃:၁၀ စံးဘၣ်ပှၤ မ့ၢ်လၢ “တၢ်အဲၣ်န့ၣ် တမၤအၢဘၣ် ပှၤအိၣ်လၢ အဃၢၤနီတမံၤဘၣ်” အဃိ ပမၤလၢပှဲၤ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပလဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်အဒိၣ်အယိာ်လၢပဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်, ခီဖျိလၢကစၢ်ခရံာ် အတၢ်တူၢ်သံအသး လၢထူၣ်စုညါအလိၤအဃိန့ၣ်ဒီး, ပဂ့ၤစံးဆၢမၤဆၢက့ၤဝဲ လၢတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ကစၢ်ယွၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ခီဖျိလၢတၢ်သ့ၣ်ညါဆၢက့ၤ အဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ်, ကနဲၣ်ဆှၢပှၤဆူ တၢ်အဲၣ်ပှၤဂုၤပှၤဂၤ, လၢပတၢ်ကတိၤ, လၢပဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်, ဒီးလၢပတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်အမ့ၢ်အတီ အိၣ်ဟဲယွၤလီၤ ဝဲဒၣ်လၢ ယွၤအမ့ၢ်အတီတဂၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ (၁ ယိၤ ၄:၁၆,၁၉) န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤသးဘိဧၢ, ဒ်သိးပကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဘၣ်လၢ နတၢ်အဲၣ်ဖးဒိၣ်အကဝီၤအပူၤအဂီၢ် မၤစၢၤလၢ်ဘၣ်ပှၤန့ၣ်တက့ၢ်.