ဖဲ ခရ့းစတ့(န) (Kristin) အဲၣ်ဒိးပှ့ၤန့ၢ် လံာ်လီၤလီၤဆီဆီလၢ အဝၤ ပှၤတရူးဖိ ရှံၤယိၣ်-ဟူ (Xio-Hu) အဂီၢ်, ဒီးလၢတရူး အကျိာ်န့ၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲထဲ လံာ်စီဆှံတမံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤလိာ် တမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, မုၢ်လၢ်ဝဲလၢ အဝၤကတူၢ်လိာ် အတၢ်ဟ့ၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝၤထံၣ်လံာ်စီဆှံတဘျီဃီန့ၣ် အသးဒိၣ်ကဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်, ဘၣ်ဆၣ် အကတၢၢ်န့ၣ် ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ဝဲလံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝၤဖး လံာ်စီဆှံန့ၣ်ဒီး, တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤတဖၣ် ထုးန့ၢ် အသူၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ အဝၤအသးဆီတလဲက့ၤအဃိဒီး, လၢတၢ်သးဟးဂီၤအပူၤန့ၣ်, ဒ်သိးကစံး ကတိၤထီဒါ ရှံၤယိၣ်-ဟူ အဂီၢ် ခရ့းစတ့ စးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်လၢအဖးဝဲတဖၣ်အဃိ ခရ့းစတ့(န) စ့ၢ်ကီး စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး သ့ၣ်ညါတ့ၢ်ဝဲ လံာ်စီဆှံအန့ဆၢၣ်လၢ အလဲလိာ်ဆီတလဲတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤပီလူးဘၣ်အိၣ်လၢရိမ့ၤဃိာ် အကတီၢ်, ၂ တံၤ ၃:၁၄-၁၅ အပူၤန့ၣ်, ကွဲးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ စီၤတံၤမသ့း, ပှၤလၢအဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်လိဝဲတဂၤအအိၣ်, ဒီးစံးဝဲ “မ့မ့ၢ်နဲဒၣ်အံၤအိၣ်နဲဆိးနဲလၢ တၢ်လၢနမၤလိအီၤ,” အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, “လၢနမ့ၢ်ဖိဒံဖိသၣ်လံၤလံၤန့ၣ် နသ့ၣ်ညါတၢ်ကွဲးအသးစီဆှံ တဖၣ်” အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤအံၤ အခီၣ်ထံးတၢ်ကွဲးသးလၢ ဟ့းလ့ၣ်ကျိာ်မ့ၢ်ဝဲ “မၤဒံးဆူညါ,” ဒီးအခီပညီ မ့ၢ် “တၢ်အိၣ်ဂၢၢ် ဆိးကျၢၤ” လၢကယဲၢ်လံာ်စီဆှံအတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. စီၤတံၤမသ့း ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါ, ဒီးတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, စီၤပီလူးသ့ၣ်ညါအဃိ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ စီၤတံၤမသ့း ကကတဲာ်ကတီၤအသးလၢ တၢ်တၤတဖၣ် လၢအကဟဲလီၤဘၣ်အီၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးနာ်ဝဲဒၣ်လၢ အပျဲၢ်သးစၢ်တဂၤအံၤ ကဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, ဖဲအဝဲဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်, ဒီးဆိကမိၣ်ထံတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိအသးမုၢ်စီဆှံန့ၣ် ကစၢ်ယွၤဟဲစိာ်န့ၢ် အကလုၢ်ကထါအမူလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ လၢအကလုၢ် အကထါအပူၤန့ၣ်ဒီး, ဒ်သိးပကလီၤဂာ်အါထီၣ်ဒီးအီၤအဂီၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးကလဲလိာ်ပသး, ဒ်အဝဲမၤဝဲလၢ ရှံၤယိၣ်-ဟူ ဒီး ခရ့းစတ့(န) အသိးန့ၣ်လီၤ.