ဒ်ကီၢ်အဲကလံး စံၣ်စိၤနုာ်ပှၤပၢတၢ်တဂၤ လၢအနံၣ်နွံဆံအတီၢ်ပူၤအသိး, နီၢ်ပၤမုၣ် အဲလံၤစဘဲး-၂, စဲးကျံးထုးထီၣ်လံာ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤ လၢအပာ်ဖျါ အတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိ အိၣ်ဃုာ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ကတိၤဆှၢနုာ်တၢ်ကွဲးန့ၣ်လီၤ. လံာ်အံၤအမံၤမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်ခ့တၢ်ပှၤနီၢ်ပၤမုၣ် ဒီးစီၤပၤလၢ နီၢ်ပၤမုၣ်မၤတၢ်လၢအဂီၢ်”(The Servant Queen and the King She Serves)န့ၣ်လီၤ. လံာ်တဘ့ၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤ ဖဲအနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤ (၉၀) ဝီတဝီန့ၣ်ဒီး, လံာ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ် အဝဲအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒီးဒုးနဲၣ်နီၢ်ပၤမုၣ်အတၢ်ပၢဆှၢထံကီၢ်အံၤ ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ကတိၤဆှၢနုာ်အပူၤန့ၣ်, နီၢ်ပၤမုၣ် အဲလံၤစဘဲး ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဆူ ကယဲၢ်ပှၤလၢအဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢအဂီၢ်, ခီဖျိလၢအတၢ်အဲၣ်အဂၢၢ်အကျၢၤအဃိဒီး စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤကတၢၢ်ဝဲဒၣ်လၢ “ယထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤနီၢ်နီၢ်”န့ၣ်လီၤ.

နီၢ်ပၤမုၣ် အဲလံၤစဘဲး အတၢ်စံးကတိၤယိယိဖိအံၤ ဒုးနၢ်ဟူက့ၤ, ပှၤပိာ်မုၣ်ပိာ်ခွါအတၢ်အုၣ်သးတဖၣ် လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ ဒီတကတီၢ်ညါ, လၢအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် လဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ လၢတၢ်သးတီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤအံၤ အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ စီၤပၤစီၤဒၤဝံး အတၢ်သးဝံၣ်အမုာ်, ဖဲအကွဲးဆိကမိၣ်ထံက့ၤ အတၢ်အိၣ်မူအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ၂ ရှမူၤအ့လး ၂၂:၃-၄,၄၄ ကွဲးနီၣ်ဃာ်ဝဲ ထါတၢ်သးဝံၣ် လၢအပာ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ လၢအဒီတဒၢ, ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ, ဒီးဖဲအတၢ်အိၣ်မူလီၤဘၣ်လၢ တၢ်သံကဒုကစၢၢ်အပူၤအကတီၢ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤစီၤဒၤဝံးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စံးဆၢမၤဆၢက့ၤ အတၢ်လဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤအဂီၢ်, ၂ ရှမူၤ ၂၂:၅၀ အပူၤ စီၤဒၤဝံးကွဲးပာ်ဖျါထီၣ်, “ယကသးဝံၣ်ထီၣ် နမံၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပတၢ်အိၣ်မူဒီတစိၤ, ပထံၣ်ဘၣ်တ့ၢ်လံ ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ, ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖှိၣ်အါထီၣ်အတၢ်ဃံတၢ်လၤ တဖၣ်အဆၢကတီၢ်, တလိၣ်လၢပအိၣ်ခိးဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်ဘၣ်. ဖဲပသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်ပသး လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ပလဲၤခီဖျိန့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အဃိဘၣ်, မ့မ့ၢ် မ့ၢ်ဒၣ် ပၢ်သးဘိလၢအအဲၣ်ပှၤ အတၢ်ကဟုကယာ်အတီအလိၤ နဲၣ်ဆှၢပှၤလီၤန့ၣ်ဒီး, လၢတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဂီၢ် ပဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤပသးန့ၣ်လီၤ.