ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Lisa M. Samra

တၢ်အါအါကလဲာ် အိၣ်ဟဲလၢထး

ယမုၢ်လၢ်ယဲလၢ ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တကွံသၣ်ဃိးဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ဖဲယအိးထီၣ် ပနံာ်ရိအထၢၣ်လၢ ပှၤဆှၢလီၤဆူယဟံၣ်န့ၣ်, ယထံၣ်ဘၣ် တကွံသၣ် အဖျၢၣ်ခံဆံန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါထီၣ်တဘျီဃီလၢ ယတၢ်ဟဲသုးအိၣ်ဆိးဆူကီၢ်အ့ကလဲၣ် (England) အခီပညီန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီတလဲတၢ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပီၣ် (pound) အလီၢ်န့ၣ်ဆူ ကံၣ်လိၣ် (kilo) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယကဘၣ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ် တကွံသၣ် သၢပီၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ယမၤလိာ်လီၤဘၣ် သၢကံၣ်လိၣ် (နွံပီၣ်ဃၣ်ဃၣ်) န့ၣ်လီၤ.

တကွံသၣ်တဖၣ် အိၣ်အါအါကလဲာ်အဃိ, ဒ်သိးယကနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်, ယတ့ထီၣ်ကိၣ်တကွံသၣ်တဘျုးဖျၢၣ်လၢ ယအီၣ်ဝံၣ်ဒိၣ်မးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢယမၤလီၤကလဲတကွံသၣ်တဖၣ်အကတီၢ်, ယစးထီၣ်ဆိကမိၣ် ယတၢ်အိၣ်မူအဘၢၣ်ကဝီၤ အဂုၤအဂၤတဖၣ်, တၢ်အါအါကလဲာ်လၢယဒိးန့ၢ်အီၤတဖၣ်, တၢ်လၢယတမုၢ်လၢ်တ့ၢ်ဝဲအပူၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲ ကိးဘိဒဲးန့ၣ် နဲၣ်ဆှၢက့ၤဝဲဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖျါလၢ စီၤပီလူးအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ်သိးအံၤ, လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါကလဲာ်လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. အလံာ်ပရၢအခီၣ်ထံး တဘ့ၣ်ဆူ စီၤတံၤမသ့းအအိၣ်အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး ဆိကတီၢ်တစိၢ်ဖိ ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတချုးထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီး ၁ တံၤ ၁:၁၁…

ယူာ်ဃီၤ ခရံာ်အတၢ်သးကညီၤ

တၢ်သးကညီၤတၢ်ဧါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ဧါ. ဖဲ ကဝီၤတၢ်လိာ်ကွဲသတြီၤ ဖျၢၣ်ဒိ (Little League) အကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤကွံာ် ဖျၢၣ်ဒိန့ၣ် တလီၤတံၢ်အဃိ, ဟဲဘၣ်ဒိ အဲၣ်စါယၤ (Isaiah) အခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဖီၣ်အခိၣ်ဒီး လီၤဃံၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဘူၣ်အတီၢ်ဂ့ၤအဃိ, အခိၣ်ကုာ်ကျၤ ဒီတဒၢဃာ်အီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲ စးထီၣ်ကဒါက့ၤအကတီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဒၣ်လၢပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ် လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤအဃိ ပျံၤတၢ်လၢတၢ်ကနိးကစုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ မၤတၢ်လၢအလီၤဆီဒိၣ်မးတမံၤ တုၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်ဂီၤဂဲၤဒိ (video) န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤသကုၤချ့မးန့ၣ်လီၤ. အဝဲလဲၤဝဲဆူ ပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤအံၤအအိၣ်, ဒီးဖိးဟုမၤမုာ်အီၤ, ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါမၤလီၤတံၢ်အီၤလၢ တၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤသးတခါ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့အလီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ဃုထၢ တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဧ့ရှီၤဃုထၢမၤဝဲ တၢ်ဒ်သိးအံၤ, တၢ်လၢအကီဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဧ့ရှီၤ ဃုထၢဝဲလၢ…

ယွၤအတၢ်အဲၣ်ကပုာ်လုးဖိ

၂၀၁၇ နံၣ် တၢ်ဂီၤမူအဖုၣ်တခါ ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ပၢ်တဂၤ မၤနၢၤမၤမုာ်ထီၣ်အဖိခွါ အိၣ်ထဲခံလါတဂၤ လၢဆဲးကသံၣ်ဒီတဒၢတၢ်ဆါအဆၢကတီၢ်, မ့ၢ်တၢ်ဂီၤမူလၢ အထုးန့ၢ်ထံကီၢ်တဖၣ်အသး, ဒီးမ့ၢ်တၢ်လၢအပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီး ပၢ်အတၢ်အဲၣ်လၢအဖိအလိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲသရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါ ဆဲးန့ၢ်ဖိသၣ်အံၤ အကသံၣ်ဖီၣ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး ပၢ်တဂၤအံၤ လၢတၢ်အဲၣ်အပူၤ စိာ်ထီၣ်အဖိ ထိးဘူးဝဲဒီးအဘိးပၤ, ဒီးလၢစှၤစဲးကီာ် အတီၢ်ဖိန့ၣ် ဖိသၣ်ပိာ်ခွါ ဆိကတီၢ်ဝဲအတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤမံသူၣ်မံသးပှၤအါန့ၢ်ဒံး မိၢ်ပၢ်အတၢ်ကဟုကယာ် အတၢ်အဲၣ်န့ၣ် တအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်.

လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, တၢ်ပာ်ဖျါဃံလၤ အိၣ်ဝဲအါတီၤလၢ အပာ်ဖျါယွၤ, ဒ်မိၢ်ပၢ်လၢအဲၣ်တၢ်, ဒီးက့ၢ်ဂီၤဒိတဖၣ် လၢယၢၤထီၣ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒိၣ်လၢ အဖိဆံးတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဘီမုၢ်လီၤဖးဝံၤ ဝံဟိၤရှ့ ဒိးန့ၢ်တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးကဘၣ်ရၤလီၤဝဲဆူ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ အိၣ်ဆိးလၢ အံၣ်စရ့လးကလံၤစိးထံကီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဝံကိးထီၣ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ကဟဲက့ၤရ့လိာ်သးအသးဒီးယွၤန့ၣ်လီၤ. ဟိၤရှ့ဒုးသ့ၣ်နီၣ် အံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ ယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ပာ်ဖျါထီၣ်ယွၤ ဒ်အမ့ၢ် ပၢ်လၢသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ် ကစုဒုတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဟိၤရှ့ ၁၁:၁ အပူၤန့ၣ်ပာ်ဖျါဝဲ “လၢအံၣ်စရ့လးမ့ၢ်ဖိသၣ်န့ၣ် ယအဲၣ်အီၤ,” ဒီးအဆၢဖိ…

တၢ်အဲၣ်အခီၣ်ကါ လၢခံတကါ

တၢ်မနုၤတမံၤ ကဒုးမၤပှၤတဂၤလၢ အကမၤစၢၤ ပှၤပြၢလိာ်သးဒီးအီၤတဂၤန့ၣ်လဲၣ်. တၢ်အီၣ်ကျးကစၢ် တဂၤ လၢအမံၤမ့ၢ်ဝဲ အဒီၣ်ဖိၣ် (Adolfo) အိၣ်ဆိးဝဲ ဖဲကီၢ်စဲၣ် ဝ့းစကိစ့ၣ် (Wisconsin) အဂီၢ်, တၢ်အံၤ မ့ၢ်ခွဲးယာ်တမံၤလၢ ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ လီၢ်ကဝီၤ တၢ်အီၣ်ကျးကစၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ် လၢအဘၣ်ဂဲၤပျုၢ် ဂဲၤဆှး လၢတၢ်မၤ ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါ ကိၣ်ဘံး (Covid) အတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆါ သတြိာ်အကတီၢ်, အဒီၣ်ဖိၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လာ် သ့ၣ်ညါဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်တၤတဖၣ် လၢတၢ်မၤပနံာ် တၢ်ကၤအတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတ့ၢ်အီၤလၢ လီၢ်ကဝီၤ ပနံာ်ကၤတၢ်မၤအဂၤ တဖု အတၢ်သးအိၣ် ဟ့ၣ်မၤစၢၤအီၤလံအဃိဒီး, အဒီၣ်ဖိၣ် စူးကါအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအစ့ အါန့ၢ်ဒီလၣ် ခံကထိ လၢတၢ်ပှၤတၢ်ဟ့ၣ်လံာ်က့ဖိတဖၣ် (gift cards) အဂီၢ်, ဒီးဟ့ၣ်လီၤဝဲဆူ ပှၤဟဲပှ့ၤအီၣ်တၢ်လၢအအိၣ် တဖၣ်, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကစူးကါဝဲလၢ တၢ်အီၣ်ကျးအဂၤတဖၣ် လၢအပှၤတဝၢပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်, တမ့ၢ်ထဲလၢ…

ကစၢ်ယွၤ, ပတၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ်

၂၀၁၉ နံၣ် အတၢ်ဂီၤမူ လၢလီၤတိၢ်လီၤဆီ “ပိာ်မုၣ်ဖိ” (Little Women) ဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤယၤ တၢ်ကွဲး လီၢ်လံၤပူၤ, “မါမံၣ်” (Marmee) လၢအမ့ၢ် မိၢ်ကူၣ်သ့, အတၢ်ပာ်သးသညူးသပှၢ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ် အတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢအမၤမုာ်ယသးန့ၣ်လီၤ. ယသးစဲဘူးလၢ တၢ်ကွဲးပူၤ ပာ်ဖျါထီၣ် မိၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂၢၢ်အကျၢၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်အဂံၢ်ခီၣ်ထံး ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ, သဆၣ်ထီၣ် အဖိမုၣ်တဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤတထံၣ်လၢ အထုးန့ၢ်ယသးမ့ၢ်ဝဲ, “ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒီးတၢ်လ့ပစီတဖၣ်... ကအိၣ်အါမးဘၣ်ဆၣ်, နမ့ၢ်ဃုမၤလိကလၢၢ်ဘၣ် နပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်အဂံၢ်အဘါ ဒီးအတၢ်အဲၣ်တၢ်သးကညီၤတၢ်န့ၣ်ဒီး, နမၤနၢၤအီၤသ့, ဒီးနမၤပျီကွံာ်သ့ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.”

မါမံၣ် အတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါကဒါက့ၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, လၢလံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ၁၈:၁၀ အပူၤ စံးဝဲ “ယွၤအမံၤမ့ၢ် တၢးထီခၢၣ်သနၢၢ်လီၤ. ပှၤတီပှၤလိၤန့ၣ် ဃ့ၢ်နုာ်ဆူအပူၤ, ဒီးအိၣ်ပူၤဖျဲးဝဲလီၤ”. လၢပျၢၤဝ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် တၢးထီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်တ့ထီၣ်အီၤ ဒ်သိးအကမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢအလီၢ် ဖဲလၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အကတီၢ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်ဝဲဖဲ ဒုၣ်ဒါအတၢ်ဟဲမၤဒၢၣ်တၢ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ခီဖျိတၢ်ဃ့ၢ်ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ…

ယထံၣ်ဘၣ်လံ ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ

ဒ်ကီၢ်အဲကလံး စံၣ်စိၤနုာ်ပှၤပၢတၢ်တဂၤ လၢအနံၣ်နွံဆံအတီၢ်ပူၤအသိး, နီၢ်ပၤမုၣ် အဲလံၤစဘဲး-၂, စဲးကျံးထုးထီၣ်လံာ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤ လၢအပာ်ဖျါ အတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိ အိၣ်ဃုာ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ကတိၤဆှၢနုာ်တၢ်ကွဲးန့ၣ်လီၤ. လံာ်အံၤအမံၤမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်ခ့တၢ်ပှၤနီၢ်ပၤမုၣ် ဒီးစီၤပၤလၢ နီၢ်ပၤမုၣ်မၤတၢ်လၢအဂီၢ်”(The Servant Queen and the King She Serves)န့ၣ်လီၤ. လံာ်တဘ့ၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤ ဖဲအနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤ (၉၀) ဝီတဝီန့ၣ်ဒီး, လံာ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ် အဝဲအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒီးဒုးနဲၣ်နီၢ်ပၤမုၣ်အတၢ်ပၢဆှၢထံကီၢ်အံၤ ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ကတိၤဆှၢနုာ်အပူၤန့ၣ်, နီၢ်ပၤမုၣ် အဲလံၤစဘဲး ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဆူ ကယဲၢ်ပှၤလၢအဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢအဂီၢ်, ခီဖျိလၢအတၢ်အဲၣ်အဂၢၢ်အကျၢၤအဃိဒီး စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤကတၢၢ်ဝဲဒၣ်လၢ “ယထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤနီၢ်နီၢ်”န့ၣ်လီၤ.

နီၢ်ပၤမုၣ် အဲလံၤစဘဲး အတၢ်စံးကတိၤယိယိဖိအံၤ ဒုးနၢ်ဟူက့ၤ, ပှၤပိာ်မုၣ်ပိာ်ခွါအတၢ်အုၣ်သးတဖၣ် လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ ဒီတကတီၢ်ညါ, လၢအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် လဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ လၢတၢ်သးတီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤအံၤ အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ စီၤပၤစီၤဒၤဝံး အတၢ်သးဝံၣ်အမုာ်, ဖဲအကွဲးဆိကမိၣ်ထံက့ၤ အတၢ်အိၣ်မူအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ကတိၤတဖၣ် လၢအမၤဖှံမၤသီထီၣ် ပသူၣ်ပသး

ယဖိမုၣ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢ ဖၣ်ကပူၤဒီးကိးသတြီထီၣ်ဝဲ “မိမိၢ်ဧၢ, သၣ်ဘုလါတဘ့ၣ် အိၣ်လၢ ကနဲစီအလီခီပူၤ” န့ၣ်လီၤ. ယစံးဆၢအီၤချ့ချ့ ဒ်ညီနုၢ်ပှၤစံးကတိၤတၢ် အိၣ်ဝဲအသိး လၢ, “နဖီၣ် သၣ်ဘုလါ လၢကနဲစီအလီခီပူၤန့ၣ် ကန့ၢ်အါန့ၢ်ဒံး နဖီၣ်လၢ တၢ်ဆံၣ်ထံအလီခီပူၤန့ၣ်လီၤ.” တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤန့ၣ် ယဖီၣ်န့ၢ် သၣ်ဘုလါတဘ့ၣ် လၢကနဲစီ, ဒီးယထံၣ်လီၤက့ၤယသး လၢယပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ် တၢ်ကတိၤဒိတထံၣ်, လၢအဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤ လၢစိၤခဲအံၤ- ခီဖျိအတၢ်ကူၣ်သ့လၢအမ့ၢ်, တၢ်ဃ့ကညးတၢ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအထုးန့ၢ် ပှၤဂၤအသး အါန့ၢ်ဒံး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢအခၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်ကတိၤဒိဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ကွဲးပာ်ဖှိၣ် ပှၤကူၣ်သ့အတၢ်စံးကတိၤတဖၣ် အိၣ်ဟဲခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤအသးစီဆှံန့ၣ်လီၤ. တၢ်တဖၣ်အံၤ မၤစၢၤပှၤ လၢတၢ်နဲၣ်ဆှၢပကျဲ, ဒီးသိၣ်လိသီလိ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအကါဒိၣ်တဖၣ်, တၢ်အိၣ်မူကျိၤကျဲလၢ အမၤလၤကပီၤကစၢ်ယွၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤဒိအါထံၣ်အါဘီ အတၢ်ပညိၣ်အခိၣ်သံၣ်မ့ၢ်ဝဲ ပှၤကညီကဒဲကဒဲ အတၢ်ရ့လိာ် ဘၣ်ထွဲလိာ်သး ဃုာ်ဒီးပတၢ်ကတိၤတဖၣ် လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးပှၤဂုၤပှၤဂၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
လံာ်တၢ်ကတိၤဒိတဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီးစီၤပၤရှလိၤမိၤ, ဖျါဖဲ ကတိၤဒိ ၂၅:၁၈ အပူၤန့ၣ်…

တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤ

ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်, ဖံဖံ ဝၣ်ဒၣ် ဒဲ(န)(ရှ) (Wanda Dench) ဖဲတယံာ်ဘၣ်ဒံးန့ၣ် မ့ၢ်လၢတသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလံၤခွါဆီတလဲ ကွဲၤဒီနၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အဃိ ကွဲးဆှၢလီၤဘၣ်လံာ်ပရၢဖိဆူအလံၤခွါလၢ ကဟဲအီၣ်သကိး တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဟါတၢ်အီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, တၢ်ကွဲမုာ်ဖိအံၤ လဲၤတုၤဆူ ပှၤအဂၤတဂၤ လၢအမ့ၢ် ကၠၣ်မဲ(လ) (Jamal) အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠၣ်မဲ(လ) အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တအိၣ်ဝဲနီတမံၤအဃိ, ဖဲအဝဲဒုးသ့ၣ်ညါအသးဝံၤ ကွဲးဆၢသံကွၢ်ဖံဖံ ဝၣ်ဒၣ် လၢအကဟဲ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဟါတၢ်အီၣ် ကသ့ဧါန့ၣ်ဒီး, ဖံဖံဝၣ်ဒၣ် စံးဆၢက့ၤလၢ “နဟဲသ့ဝဲသပှၢ်တၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. ကၠၣ်မဲလ် လဲၤပာ်ဖှိၣ်အသး ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဒူၣ်အံၤဝံၤ, စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် ကၠၣ်မဲလ်အဂီၢ် ကဲထီၣ်လုၢ်လၢ်တမံၤလၢ တနံၣ်တဘျီလဲၤပာ်ဖှိၣ်အီၣ်သကိး ဟါတၢ်အီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲကမၣ်ဖိတမံၤအံၤ ကဲထီၣ် တနံၣ်တဘျီအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖံဖံဝၣ်ဒၣ် အတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်, ကွဲမုာ်ဝဲ ပှၤကဟဲအီၣ်သကိးဟါတၢ်အီၣ်ဆူပှၤ လၢအတသ့ၣ်ညါတဂၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အဂ့ၢ် လၢလံာ်လူၤကၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လူၤကၣ် ၁၄:၁ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ တၢ်မၤဟါတၢ်အီၣ်တဘျီဖဲလၢ…

လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ထူ

ကျးလၢပှၤဆါတၢ်အလီၢ်လံၤတဖၣ်အလီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်နကွၢ်ဃုပိးလီ လၢအပှ့ၤကလံၤဘၣ်ဘၣ်, ဒီးနမံမီၢ်နဲ လၢနကဒိးန့ၢ် တၢ်လၢအလုၢ်အပှ့ၤဒိၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်ဧါ. ဖဲကီၢ်အမဲရကၤ, ကီၢ်စဲၣ်ခီၣ်နဲးတံးကး (Connecticut) န့ၣ် ပှၤပှ့ၤ တရူးဖီကိသလၢၣ်တဖျၢၣ်လၢပျၢၤ, ဖဲပှၤဆါတၢ်လီၢ်လံၤတဖၣ်အလီၢ်, ဒီးဟ့ၣ်ဘၣ်ဝဲ ၃၅ ဒီလၣ်န့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ဆါက့ၤအီၤ ဖဲ၂၀၂၁ နံၣ် လၢပှၤဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ် လၢကမျၢၢ်ကျါ ပှၤဟ့ၣ်အပှ့ၤကလံၤအအါကတၢၢ် (Auction), ဒီးဒိးန့ၢ် စ့ဒီလၣ် ၇၀၀,၀၀၀ န့ၣ်လီၤ. ဖီကိသလၢၣ်အံၤ မ့ၢ်စံၣ်စိၤနုာ်ပိးလီ, လီၤလီၤဆီဆီလၢနံၣ်ကယၤတဆံယဲၢ်အကတီၢ်, ဒီးတၢ်လၢပှၤကဃုမၤန့ၢ်အီၤညီညီ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤဆိကမိၣ်ဝဲလၢ တၢ်အလုၢ်အပှ့ၤဆံးစှၤတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လၢ အလုၢ်အပှ့ၤ အိၣ်ဝဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ဒုးဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤပှၤတဂၤလၢ အဘၣ်တၢ်ညိကွံာ်အီၤလၢ ပှၤအါဂၤ လီၤန့ၣ် စီၤပ့းတရူးကွဲးဒုးသ့ၣ်ညါ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ အလီၤပြံလီၤပြါဆူဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် န့ၣ်လီၤ. ပှၤယူဒၤဖိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်အါဂၤ သးဟ့ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးရိမ့ၤပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်ပျၤထီအီၤ လၢထူၣ်စုညါအလိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတမၤပှဲၤ ပှၤအါဂၤအတၢ်မုၢ်လၢ်, ဒီးအတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီၤ တၢ်တဖၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ် ဖျါလၢအလုၢ်အပှ့ၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢပှၤအါဂၤ မ့ၢ်တတူၢ်လိာ်…

ပှၤလၢအဘၣ် တၢ်မၤဆါအဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်

“ပှၤအါဒံအါဂၤ အိၣ်ဒီးခီမဲာ် လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ထံၣ်တသ့ မ့တမ့ၢ် နၢ်ပၢၢ်တသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်ကတိၤ တဖၣ်အံၤအိၣ်ဟဲဝဲလၢ ပှၤလိာ်ကွဲမ့ၣ်ကၠၢၣ်လံးဘ့း(စ)ဘီ (Major League Baseball) အဲ(န) ဒရဲ(လ) တၢၣ် စ့မၢၣ် (Andrelton Simmons)လၢ အဘၣ် တၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤ ဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ်ဘူးကလၢာ် ခီဖျိလၢ သးအတၢ်အိၣ်ဆူအိၣ်ချ့ အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအဃိ န့ၣ်လီၤ. စ့မၢၣ် ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်အတၢ်ဆၢတဲာ်ဝံၤဒီး, အသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပှၤဂုၤပှၤဂၤလၢအဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်တၤတၢ်တမံၤဃီ ဒ်သိးအီၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ, ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂုၤပှၤဂၤ လၢကဒုးနဲၣ်တၢ်သးကညီၤအဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ကနီၤဟ့ၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပူၤလီၢ်ခီမဲာ်လၢပတထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိဆါတၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်ဒီး တၢ်ပူၤလီၢ်ပူၤကျဲ လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤတသ့တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအမၤဆါတၢ်နီၢ်နီၢ်, ဒီးပတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်အီၤနးနးကလဲာ် န့ၣ်လီၤ. လၢထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆ အပူၤ, အဆၢဖိ ၂ န့ၣ် “ယလီၤဘှါ” ဒီး အဆၢဖိ ၃ န့ၣ် “ယသးကိၢ်နးမး”- တၢ်လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢၤဂဲၤလိာ်တၢ်အဂ့ၢ်…