ယမုၢ်လၢ်ယဲလၢ ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တကွံသၣ်ဃိးဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ဖဲယအိးထီၣ် ပနံာ်ရိအထၢၣ်လၢ ပှၤဆှၢလီၤဆူယဟံၣ်န့ၣ်, ယထံၣ်ဘၣ် တကွံသၣ် အဖျၢၣ်ခံဆံန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါထီၣ်တဘျီဃီလၢ ယတၢ်ဟဲသုးအိၣ်ဆိးဆူကီၢ်အ့ကလဲၣ် (England) အခီပညီန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီတလဲတၢ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပီၣ် (pound) အလီၢ်န့ၣ်ဆူ ကံၣ်လိၣ် (kilo) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယကဘၣ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ် တကွံသၣ် သၢပီၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ယမၤလိာ်လီၤဘၣ် သၢကံၣ်လိၣ် (နွံပီၣ်ဃၣ်ဃၣ်) န့ၣ်လီၤ.

တကွံသၣ်တဖၣ် အိၣ်အါအါကလဲာ်အဃိ, ဒ်သိးယကနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်, ယတ့ထီၣ်ကိၣ်တကွံသၣ်တဘျုးဖျၢၣ်လၢ ယအီၣ်ဝံၣ်ဒိၣ်မးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢယမၤလီၤကလဲတကွံသၣ်တဖၣ်အကတီၢ်, ယစးထီၣ်ဆိကမိၣ် ယတၢ်အိၣ်မူအဘၢၣ်ကဝီၤ အဂုၤအဂၤတဖၣ်, တၢ်အါအါကလဲာ်လၢယဒိးန့ၢ်အီၤတဖၣ်, တၢ်လၢယတမုၢ်လၢ်တ့ၢ်ဝဲအပူၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲ ကိးဘိဒဲးန့ၣ် နဲၣ်ဆှၢက့ၤဝဲဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖျါလၢ စီၤပီလူးအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ်သိးအံၤ, လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါကလဲာ်လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. အလံာ်ပရၢအခီၣ်ထံး တဘ့ၣ်ဆူ စီၤတံၤမသ့းအအိၣ်အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး ဆိကတီၢ်တစိၢ်ဖိ ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတချုးထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီး ၁ တံၤ ၁:၁၁ အပူၤန့ၣ်, စံးလီၤက့ၤအသးလၢ “ပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်ဒီးပှၤမၤအၢမၤသီတၢ်,” ဒီးအဆၢဖိ ၁၆ န့ၣ် “ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိအအၢကတၢၢ်တဂၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၄ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤလူလီၤဂၢ်လီၤ အဘျုးအဖှိၣ်, တၢ်နာ်, ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအါအါကလဲာ်ဆူစီၤပီလူး အတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး ဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ်က့ၤ ကယဲၢ်တၢ်အါအါကလဲာ်လၢ အတၢ်အိၣ်မူအပူၤဝံၤအလီၢ်ခံ, ပှၤတၢ်မၢဖိအံၤန့ၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဂီၢ်, အိၣ်တသ့လၢၤဘၣ်အဃိ, ဒီးအဆၢဖိ ၁၇ န့ၣ်စံးဝဲ ယွၤန့ၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ “တၢ်ယူးယီၣ်ဒီးတၢ်လၤကပီၤ အိၣ်ဒီးအီၤအစိၤစိၤ အဃၣ်ဃၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဒ်စီၤပီလူးအသိး, အဆၢဖိ ၁၅ စံးဘၣ်ပှၤ, ဖဲပတူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ လၢတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်ဒီး, ပဝဲခဲလၢာ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် အါအါကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဆိကတီၢ်တစိၢ်ဖိ ဒီးဆိကမိၣ်ထံက့ၤ ကယဲၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဘျုးအဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ပကပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးဒီးစီၤပီလူး, ဒီးဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်စံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ, လၢအသးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ညီတဂၤန့ၣ်လီၤ.