လၢကီၢ်စ့ကဖီ ပနံာ်ဖှိၣ်ကျးဖးဒိၣ် အကျးသွဲတဖျၢၣ်န့ၣ်, ဒ်သိးကမၤစှၤလီၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢ်လီၤဆှုလီၤပလ့ၤအဂီၢ်, တၤသူတၤသၣ်ဒီးတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်လၢအက့ၢ် အဂီၤတဖျါဂ့ၤတစဲးတဖၣ်န့ၣ် မၤစှၤလီၤဝဲအပှ့ၤ, ဒီးဆါလီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, တၢ်တိာ်ကျဲၤအသီတမံၤအံၤ အုၣ်ခီၣ်က့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီအတယၢၢ်အါန့ၢ် ၈၅၀ တၣ် (tons) (၇၇၁,၀၀၀ ကံၣ်လိၣ်ကရဲၢ်) န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်, တၢ်အီၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အနီၣ်ထိၣ် အတထီၣ်ဘးအဃိ ကဘၣ်တၢ်တၢၤကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, ပှၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ် သ့ၣ်ညါထွဲဝဲဒၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖျါလၢခိတဖၣ်- တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး, ဒီးက့ၢ်ဂီၤလီၤတိၢ် လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်, တမၤစှၤလီၤဝဲဒၣ် တၢ်အဝံၣ်အဘဲ, ဒီးတၢ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအလုၢ်အပှ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖျါလၢခိန့ၣ် ထီဘိတစံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်လၢအအိၣ်လၢအညါပူၤန့ၣ်ဘၣ်.

၁ ရှမူၤ ၁၆:၁ ပာ်ဖျါဝဲ ဝံစီၤရှမူၤအ့လး မၤလိန့ၢ်တၢ်တမံၤဃီ ဒ်သိးအံၤ, ဖဲယွၤမၢလီၤအီၤ, လၢကလဲၤဖှူပှၤအံၣ်စရ့လးအစီၤပၤလၢခံတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤရှမူၤအ့လး ထံၣ် စီၤယံးရှဲအဖိဝဲၢ်ကိ စီၤအလံအာ်, ဒီးဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ပှၤတဂၤအံၤကမ့ၢ်ယွၤ ဃုထၢပာ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဆၢဖိ ၇ န့ၣ် ယွၤစံးဝဲဒၣ်လၢ, “အမဲာ်အက့ၢ် အဂီၤ, ဒီးအနီၢ်ထီန့ၣ်ကွၢ်တဂ့ၤ.. ပှၤကညီကွၢ်ပှၤအမဲာ်, မ့မ့ၢ်ယွၤကွၢ် ပှၤအသးလီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤယံးရှဲ အဖိခွါဃိးဂၤအကျါ, ယွၤဃုထၢဖိသဒါ စီၤဒၤဝံးလၢအကွၢ် အပၢ်အသိတဖၣ် လၢကကဲထီၣ် စီၤပၤလၢခံတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤကွၢ်ပသူၣ်ပသး အါန့ၢ်တၢ်အကံၢ်အစီဖျါလၢခိတဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ပထီၣ်တ့ၢ် ကၠိမတၤလဲၣ်, ပမၤန့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်, ပမၤတၢ်မုာ်သးမၤကလီဆံးအါလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး သိၣ်လိအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ ကကွၢ်စူၣ်ဒၣ်ထဲ တၢ်မၤကဆှီ အသူၣ်အသးတဖၣ်, တၢ်လၢအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်ဆိကမိၣ်ထဲလၢအဂီၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးသးအၢသးသီတဖၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မၢ် ၇:၂၀ အပူၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ, “တၢ်လၢအဟဲထီၣ်လၢပှၤကညီအပူၤန့ၣ် မၤတကဆှီဘၣ် ပှၤကညီလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤရှမူၤအ့လး မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢအသုတကွၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အိၣ်ဖျါလၢခိအသိးန့ၣ်, ခီဖျိလၢယွၤအတၢ်မၤစၢၤအပူၤန့ၣ်ဒီး, မ်ပကဆိကမိၣ်ထံက့ၤပသး, အတၢ်ဆိကမိၣ်, ဒီးပတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်, ကယဲၢ်တၢ်လၢပမၤ တမံၤလၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.