အကတၢၢ်န့ၣ် မုၣ်ဂဲၤဒိ ဆဲၣ်လံၣ် ဖံ (Sally Field) အသးကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်လၢပဝဲကိးဂၤဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ်န့ၣ် အဝဲဒိးန့ၢ် အီၣ်စကၣ် (Oscar) ခံဘျီတဘျီ, ဒီးဖဲတၢ်တူၢ်လိာ်ခိၣ်ဖးအကတီၢ်, ဘၣ်ကတိၤလီၤတၢ်န့ၣ် စံးဝဲ, “တၢ်လၢယဆၢမိၣ်န့ၢ်သးလီတ့ၢ်တၢ် အါန့ၢ်တၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲသုတၢ်ပာ်ကဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဒိးန့ၢ် အီၣ်စကၣ် အခီၣ်ထံးတဘျီန့ၣ်, ယသးတကလၢၢ်ဘၣ်တၢ် ဒ်သိးအံၤ န့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်တဘျီအံၤန့ၣ်ဒီး ယသးကလၢၢ်ဘၣ်လံန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အကတီၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, သုဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးယၤန့ၣ်, ယသမၢအလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

ပှၤအဲၤသံအီးပးဖိ ပှၤဒ့ဒံၣ်တဂၤစ့ၢ်ကီး ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤအဃိ ကမၢကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်အမ့ၢ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိ, ဒီးပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိတဂၤအသိးန့ၣ် ကနုာ်လီၤဆူကစၢ်ယွၤအတၢ်လူၢ်ဟံၣ်, ဆူတၢ်လီၢ်စီဆှံန့ၣ် ဘၣ်တၢ်တြီဃာ်အီၤအဃိန့ၣ်လီၤ. (ကွၢ်ဖဲ အ့း ၂:၁၁-၁၂, ၅ မိၤရှ့ ၂၃:၁). ဘၣ်ဆၣ်, ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ကဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. မၤ ၈:၂၇ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲအလဲၤဝဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်လဲၤ ဆူဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး, ဘၣ်ဟဲက့ၤကဒီးဝဲလၢ တၢ်တမံသူၣ်မံသးအပူၤအကတီၢ်န့ၣ် စီၤဖံလံးပူး ထံၣ်လိာ်အသးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤအဲၤသံအီးပးဖိတဂၤအံၤ ဖးဘၣ်လံာ်ဝံယရှါယၤ ၅၆:၄-၅ လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်အၢၣ်လီၤ, လၢအမ့ၢ်, “ပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိတဖၣ်လၢအဟံးဃာ်ယတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ…..” န့ၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်အလီၢ်ဒီးအမံၤ… လၢယဟံၣ်ပူၤ, ဒီးလၢယခိၣ်ဒူအပူၤ, ဒီး “အမံၤအထူအယိာ်လၢ အတဘၣ်တၢ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ မၤအသးကသ့ဒ်လဲၣ်. ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ မၤ ၈:၃၅-၃၆ အပူၤန့ၣ် စီၤဖံလံးပူး “စံၣ်တဲၤတဲလီၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်အကျိၤလၢအီၤ,” ဒီးပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိစံးဆၢဝဲဒၣ်လၢ “ကွၢ်ကွၢ်, ထံအိၣ်ဝဲလီၤ. ဒ်သိးယသုတဒိးဘျၢယသးတဂ့ၤဒီး, မ့ၢ်မနုၤတြီယၤတမံၤလဲၣ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သံကွၢ်လၢအသံကွၢ်ဝဲန့ၣ်မ့ၢ် “ယဘၣ်တၢ်ပျဲနုာ်လီၤယၤနီၢ်နီၢ်လံဧါ. မ့ၢ်မး ယဘၣ်ဃးကစီဒီဧါ” န့ၣ်လီၤ. အ့း ၂:၁၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤဖံလံးပူး ဒိးဘျၢအီၤလၢထံ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်တမံၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမၤလီၤပှီၢ်ကွံာ် ကယဲၢ်တၢ်တြီဃာ်ခဲလၢာ်လံန့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ပှၤလၢဃၣ်ကွံာ်အသးလၢတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဖိးဟုတူၢ်လိာ်, ဒီးမၤဃူမၤဖိးက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤ ၈:၃၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ပှၤအဲၤသံအီးပးဖိအံၤ “အသူၣ်ခုအသးခုဒီး, လဲၤဒၣ်တၢ်လၢအကျဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, အဝဲဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးယွၤအဟံၣ်ဖိဃီဖိ အလၢအပှဲၤလံန့ၣ်လီၤ.