ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Mike Wittmer

တမ့ၢ်ပအိၣ်ထဲ တဂၤဧိၤဘၣ်

ဖရၢးဒရ့း ဘရီ (Fredric Brown) အတၢ်ကွဲး ပူလီၤပျံၤအဖုၣ်ဖိတဖၣ်အကျါ တယုၢ် လၢအမ့ၢ် “ဒိတကျိာ်”(knock)အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ် ပှၤအိၣ်တ့ၢ်လၢခံကတၢၢ်တဂၤန့ၣ် ဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ ဒၢးတဖျၢၣ်အပူၤ ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အဆၢကတီၢ် တၢ်ဒိတကျိာ် တၢ်သီၣ်ထီၣ်တထံၣ်လၢ တြဲၤလိၤန့ၣ်လီၤ”. မ့ၢ်မတၤတဂၤ ဒိတကျိာ် တၢ်န့ၣ်လဲၣ်. ဒီးလိၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်ခူသူၣ်လၢအိၣ်ဒီးသးသမူအံၤ ကဟဲမၤအီၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်. ပှၤတဂၤအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤဘၣ်.

ပဝဲစ့ၢ်ကီး တမ့ၢ် ပအိၣ်ထဲဒၣ်တဂၤဧိၤဘၣ်.

လီၣ်ဖျါ ၃:၂၀ ပာ်ဖျါဝဲ လီၤဒံၤကံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် နၢ်ဟူ တၢ်ဒိတကျိာ်အကလုၢ် သီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အတြဲၤလိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ပှၤလၢဒိၣ်န့ၢ်ထီန့ၢ် န့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်သးတဂၤ ဟဲဆူအဝဲသ့ၣ် အအိၣ်လဲၣ်. အဝဲအမံၤ မ့ၢ်ယ့ၣ်ရှူးလီၤ. လီၣ် ၁:၁၇-၁၈ စံးဘၣ်ပှၤ “တၢ်အခီၣ်ထံး, ဒီးတၢ်အကတၢၢ်... ပှၤလၢအမူ”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၆ ပာ်ဖျါဝဲ အမဲာ်ချံကပီၤ ဒ်မ့ၣ်အူ, အမဲာ်အနါ “မၤသးဒ်မုၢ်ကပီၤထီၣ်လၢ အစိကမီၤအပူၤအသိး”န့ၣ်လီၤ.…

နမံၤဒ်လဲၣ်

ကၠဲ(Jen) ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ကဒီးတဘျီ ဖဲအဝၤသံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဖိတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးအဝၤအသီ တတူၢ်လိာ်အီၤနီတစု ဒီးအခဲအံၤ, အဝၤလၢ ခံတဆီစ့ၢ်ကီး သံကွံာ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖိတဖၣ် သးဟ့အီၤ မ့ၢ်လၢ အဝဲအိၣ်ဆိးဟံၣ်ဃီအံၤ မ့ၢ် ဟံၣ်လၢဖိတဖၣ် အိၣ်ဆိးတ့ၢ်ဝဲ ဖဲအနီၢ်ဆံးကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲအဝၤ ပာ်တ့ၢ်န့ၢ်အီၤ စ့တအါကဲာ်ဆိးလၢအဝဲအဂီၢ်, ဖိတဖၣ် စံးဘၣ် ကၠဲလၢအမ့ၢ် ပှၤလၢအဟုၣ်န့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်န့ၢ်သါန့ၣ်လီၤ. ကၠဲ ဒိးန့ၢ်တၢ်သးဟးဂီၤလၢ ကသ့နၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ် ဒီးအဝဲအတၢ်သးခၣ်လၢ ဖိတဖၣ်အံၤ အဖီခိၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်လီၤ.

နီၢနၤဧမံအဝၤ သုးလီၢ်သုးကျဲ, ဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဆူ ကီၢ်မိၤအး, ဖဲတၢ်လီၢ်လၢအဝၤဒီးအဖိခံဂၤသံကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢခံ, နီၢ်နၤဧမံ ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ် ထဲစုယၢ်ခီ, ထဲဒၣ်ဒဲၣ်မုၣ်တဂၤလၢအမ့ၢ် နီၢ်ရူၤသး ဟဲက့ၤပိာ်အခံန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤဝ့ၢ်ဖိ တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်, တၢထီၣ်တၢလီၤ ဒီဝ့ၢ်ညါ ဒီးသံကွၢ်အီၤလၢ “အဝဲအံၤ မ့ၢ်နီၢ်နၤဧမံန့ၣ်စ့ၢ်ကီးဧါ” (ရူၤသး ၁:၁-၁၉). အဝဲစံးဆၢက့ၤလၢ, တကြၢးလၢအဝဲသ့ၣ်ကိးအဝဲ, အမံၤအဝဲန့ၣ်, လၢအခီပညီ…

ဃုထၢ တၢ်သးခု

ကံး(သ)(Keith) ဖဲအလဲၤတၢ်လၢကျဲဖိ လၢပှၤဆါပှ့ၤတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်တဖၣ်အဆၢကတီၢ်, အသူၣ်လီၤဘှံးသးလီၤဘှါဝဲန့ၣ်လီၤ. အစုတဖၣ် ကနိးကစုာ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢဖါခ့ၣ်စၣ်(Parkinson) တၢ်ဆါအခီၣ်ထံးအတၢ်ပနီၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တချုးအသးသမူအကံၢ်အစီ စးထီၣ်ဆံးလီၤစှၤလီၤန့ၣ် တၢ်မၤအသးအံၤ ကယံၢ်ဝဲဆံးယံၢ်လဲၣ်. လၢအဖိဒီးအမါအဂီၢ် တၢ်မၤအသးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်အခီပညီမနုၤလဲၣ်. ဖဲနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲတၢ်နံၤသီၣ်ဒီး ကံး(သ)အတၢ်သူၣ်အုးတဖၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤပာ်လီၤဆါ အၣ်လူတံၢ်အလီၢ်န့ၣ်ပၢ်တဂၤ ဆီၣ်လ့ၣ်ဆ့ၣ်နီၤဖိ ဒီးအလိၤန့ၣ် အဖိခွါဖိနံၤဃဲးဃီးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပၢ်တဂၤအံၤကတိၤကသွံတၢ်ဒီးအဖိန့ၣ် နံၤအဆၢတတဲာ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.ဖိသၣ်ဖိအံၤ အတၢ်ဆါဖျါလၢအနးဒိၣ်န့ၢ်ဒံး ကံး(သ)ဘၣ်ဆၣ် ဒီဖိပၢ်ခံဂၤ ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ခုသးခု တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်လီၤ.

ဖံ ၁:၁၂-၁၃ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်စံၣ်ညီၣ်အစဲ လၢအဂီၢ် အဆၢကတီၢ်, အတၢ်ကွဲးတဖၣ်လၢဃိာ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဒုးဃာ်လၢဟံၣ်ပူၤဂ့ၤ, တၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်လၢ စီၤပီလူး ကသူၣ်ဖှံသးညီတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပၤနံရိၣ်မ့ၢ် ပှၤအၢပှၤသီ ဒီးအမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးတၢ် ဒီးတၢ်မၤအၢမၤနးမၤဖှီၣ်တၢ်အဃိ, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအိၣ်ဝဲလၢ စီၤပီလူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤပီလူး ဘၣ်အိၣ်ယံၤဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆၢကတီၢ် ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တနီၤ ဟံးန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် ဒ်သိးကဃုန့ၢ်နီၢ်ကစၢ်အတၢ်လၤကပီၤအဂီၢ်န့ၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤပီလူး ဘၣ်တၢ်ဒုးဃာ်…

အိၣ်လၢ ယွၤအစုပူၤ

ဝ့လယၢၣ် ရှဲးနၢၣ် (William Shatner) ဂဲၤဒိဝဲ ဒ်မူဒါခိၣ်ခး (Captain Kirk) လၢ ကွဲၤထံၣ်ဟူပူရဲၣ်အပူၤ, ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လဲၤနီၢ်နီၢ်ဆူမူပျီအပူၤအဂီၢ်တခီ အတၢ်ကတဲာ်ကတီၤသးတအိၣ်ဘၣ်. အဝဲဒိးပိာ်ဝဲ တၢ်ယူၤမူဖျၢၣ်အကျိၤ လၢလာ်တဆိ (sub-orbital flight) ဖဲတၢ်ဘူးကလဲၤ လၢခံကတၢၢ် အကတီၢ်ဖိအခါ, ဒီးကိးဝဲအတၢ်လဲၤအံၤ ဒ် “တၢ်လဲၤခီဖျိ အဒိၣ်အယိာ်ကတၢၢ်တခါ လၢယဆိကမိၣ်မှံသ့”န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟဲဟးထီၣ် လၢမူပျီ ကဟၣ်ယူၤအပူၤဒီး လၢတၢ်ကမၢကမၣ်ဖးဒိၣ်အပူၤ စံးဝဲ “နထံၣ်ဘၣ်တၢ်အလွဲၢ်လါအဲး လဲၤပူၤနၤလၢ နစုထွဲ အခဲအံၤဧိၤ ဒီးနကွၢ်စူၢ်တၢ်ဆူ တၢ်ခံးသူအပူၤ, တၢ်အံၤတမံၤ လီၤလးဒိၣ်ကဲာ်ဆိးလီၤ” န “ကွၢ်လီၤဒီးလၢနဖီလာ် တၢ်အလွဲၢ်လါအဲး အိၣ်ဝဲဒီး ဆူအဖီခိၣ်တခီ တၢ်အလွဲၢ်သူလီၤ.” ဒီးစံးအါထီၣ်ဝဲ “တၢ်အလွဲၢ်အတၢ်ဃံလၤမးအံၤ အိၣ်ဒၣ် ဘူကဘျံးဒံးဖိ ဒီးနလဲၤဖျိအီၤ လၢတၢ်တစိၢ်ဖိဧိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.”

ပမူဖျၢၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဖျၢၣ်လါအဲးအဆံးဖိတဖျၢၣ် လၢအဘၣ်တၢ်ကဝီၤဃာ်အီၤ ဒီး တၢ်သူခံးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤ. ရှဲးနၢၣ် စံးဝဲ…

တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ လရာ်အအိၣ်

ဖဲ ၁၉၇၉ နံၣ်န့ၣ် ပှၤခူၣ်ထံၣ်က့ၤတၢ်လၢပျၢၤ ကၤဘြံယဲၣ် ဘၢ်ခ့ (Gabriel Barkay) ခူၣ်ထံၣ်ဝဲ လံာ်ထူဖိခံခါ လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢစ့န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးတၢ်ကအိးထီၣ် လံာ်ထူဖိအံၤ ယံာ်ဝဲတဘျုးနံၣ်ညါ ဒီးတၢ်ထံၣ်န့ၢ် ဧ့ၤဘြံၤအလံာ် လၢပထံၣ်ဘၣ် ဖဲ ၄ မိၤရှ့ ၆:၂၄-၂၆ န့ၣ်လီၤ.“မ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤနၤ ဒီးကွၢ်က့ၤနၤတက့ၢ်. မ်ယွၤဒုးကပီၤထီၣ်နၤလၢအမဲာ် ဒီးဒုးဘၣ်နၤလၢ အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်. မ်ယွၤပာ်ထီၣ်အမဲာ်လၢနလိၤဒီး ဟ့ၣ်လီၤနၤလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးတက့ၢ်”. ပှၤသ့လံာ်တဖၣ် ပာ်အမုၢ်နံၤလၢ လံာ်ထူဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤ ဖဲတချုးခရံာ်နံၣ် ၇၀၀ အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်လီၤသးစဲ မ့ၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဖဲတၢ်ထံၣ်န့ၢ် အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ဘၢ်ခ့ခူၣ်လၢၢ်ကအိ ဖဲဟံၣ်နိၣ်(Hinnom)အကစၢၢ်ကဆူး မ့ၢ်တၢ်လီၢ်တတီၤဃီ ဖဲဝံယံးရမံယၤတဲဘၣ် ပှၤကီၢ်ယူဒၤဖိ လၢယွၤကမၤသံအဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်လုၢ်ထီၣ်အဖိလီၤ (ယံး ၁၉:၄-၆). ကစၢၢ်ကဆူးအံၤ မ့ၢ်အလီၢ်ဖဲတၢ်အၢတၢ်သီ အိၣ်ဝဲအဃိ ယ့ၣ်ရှူးစူးကါ တၢ်ကတိၤ ‘လရာ်(ကဟဲနၤ-Gehenna)’န့ၣ်လီၤ. (တၢ်ကတိၤအံၤ မ့ၢ်ဟ့းလ့ၣ်တၢ်ကတိၤ လၢဧ့ၤဘြံၤကိးအီၤလၢ ဟံၣ်နိၣ်အကစၢၢ်ကဆူး) ဒ်ရာ်(hell)အဂီၢ်အသိးလီၤ(မး…

ဖဲပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ကဲထီၣ် ပတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်

ဒြူး(Drew) ဘၣ်လီၤဝဲဃိာ်ပူၤခံနံၣ် မ့ၢ်လၢစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဂ့ၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲဖးဘၣ်ဝဲ ပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်အါမး လၢအဝဲသ့ၣ်သူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်နုာ် အဝဲသ့ၣ်လၢဃိာ်ပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဒြူးစံးဝဲလၢ တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ် အဝဲအတၢ်လဲၤခီဖျိ, အတၢ်တူၢ်ဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် အမါလၢ ကစၢ်ယွၤဃုထၢ ပှၤလၢအကမၣ် ဒ်သိးကတူၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အမါစံးဆၢအီၤ “တမ့ၢ်ဒ်ဘၣ်. ယဆိကမိၣ် ကစၢ်ယွၤဃုထၢပှၤလၢ ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတဂၤ ဒီးတမ့ၢ်တၢ်မၤအသးကလီကလီဘၣ်”န့ၣ်လီၤ.

ဒြူးအတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ မ့ၢ်ကလီၤဂာ်ဘၣ်ထွဲ ဒ်ဝံယံးရမံယၤ လၢအမၤ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်မၤတီတီလိၤလိၤ ခီဖျိဟ့ၣ်ပလီၢ်ကီၢ်ယူဒၤလၢ ကစၢ်ယွၤ ကစံၣ်ညီၣ်အပှၤဂီၢ်မုၢ် လၢအတၢ်ဒဲးဘးအဃိန့ၣ်လီၤ. တချုး ကစၢ်ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဟဲဝဲဒၣ်န့ၣ် ယူဒၤပှၤခိၣ်ပှၤနၢ်တဖၣ် ဒိတီၢ်ဝံယံးရမံယၤ ဒီးဒုးဃာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဝံယံးရမံယၤ ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢကစၢ်ယွၤဒီးစံးဝဲ “ယွၤဧၢ, နကလံာ်ယၤ”န့ၣ်လီၤ. ဝံနာ်ဝဲဒၣ်လၢကစၢ်ယွၤ တအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်ဘၣ်လီၤ(:၇). “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ဖဲယကတိၤတၢ်တဘျီဘျီန့ၣ်...ယွၤအကလုၢ်ကထါကဲထီၣ် တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အလီၢ် ဒီးတၢ်မၤတရီတပါအလီၢ် လၢယဂီၢ် ကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒဲးလီၤ” (:၈). အဝဲစံးဝဲ“မုၢ်တနံၤလၢယအိၣ်ဖျဲၣ်န့ၣ် မ်အဘၣ်တၢ်ဆိၣ်အၢတက့ၢ်”(:၁၄). “ယဟဲထီၣ်လၢပှၤအဒၢလီၢ်, ဒ်သိးယကထံၣ်ဘၣ် တၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤ…

တၢ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးလၢ ဆီကဆီအတၢ်ဖျးပှၤ

ဆီကဆီမံၤ(wild turkey)ခံဘ့ၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢယမဲာ်ညါ ဖဲပှၢ်ပူၤကျဲဖိလၢ ယဃ့ၢ်လၢယနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဝးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ထီၣ် လၢယလဲၤတၢ်အဘူးကတၢၢ်ဒီးဆီကဆီတဖၣ်န့ၣ် ကန့ၢ်ထဲလဲၣ်. ယဃ့ၢ်ဃၢလီၤယသးဒီးယဟး ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် ယအိၣ်ပတုာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အဆၢကတီၢ် ဆီကဆီမံၤခံဘ့ၣ် ဟဲဃ့ၢ်ဝဲလိၤလိၤဆူ ယအိၣ်ဒီး ဖျးဝဲယယီၢ်ဒ့ဒီးယချၢန့ၣ်လီၤ. ဆီကဆီအနိာ်န့ၣ် အ့ၣ်ဒီးဖျးဘၣ်ပှၤဆါဝဲဒိၣ်မးအဃိ ယဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဃ့ၢ်လူၤယၤ တုၤဒၣ်လဲၣ် လူၤယၤတန့ၢ် အဆၢကတီၢ် ဒီးအိၣ်ပတုာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လိာ်ကွဲအပျီအံၤ ဘျံးကဒါက့ၤအသးဒ်လဲၣ်. ဖဲဆီကဆီစးထီၣ် မၤဒၢၣ်တၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပှၤလၢဃုလူၤခးအီၣ်တၢ်မံၤလာ် ဘၣ်တၢ်လူၤကဒါက့ၤအီၤလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတၢ်မံၤလာ်န့ၣ်လီၤ. ယမၤယသး ဒ်ပှၤအသးတထံ ဒီးယသးဆိကမိၣ်လၢ ယကမၤပျံၤမၤဖုး ဆီကဆီ ဒ်သိးကဃ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဘူးတ့ၢ်မးလၢ တၢ်ကမၤဘၣ်ဒိဆါယၤအဃိ ယဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးယသးလၢ ဆီကဆီမံၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤကၤလယးအဂီၢ် စီၤဒၤဝံးန့ၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်တအိၣ်အဃိ ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်ဝဲဒီး မၢအဟဲသုးဘူးဆူအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ ရှမူၤအ့လး ၁၇:၄၄ ပာ်ဖျါဝဲ, “ဟဲဆူ ယအိၣ်တက့ၢ်, ဒီးယကဟ့ၣ်နဖံးနညၣ် လၢထိၣ်ဧိၤလံာ်ဧိၤလၢမူကပိာ်လိၤ, ဒီးလၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢတၢ်ပျီပူၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးဆီတလဲကွံာ် တၢ်အိၣ်အသးစးထီၣ်ဝဲ…

ယွၤအကလုၢ်ကထါ အစိအကမီၤ

စတံဖၢၣ် (Stephen) မ့ၢ်ပှၤမၤမဲၥ်မုၥ်သးဖှံတၢ်တဂၤလၢ စးထီၣ်အမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤလီၤ. ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢ အသူကျိာ်စ့ ဒီးမၤလၢၥ်ဂီၤတၢ်တဂၤလီၤ. အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ခရံၥ်ဖိဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤဘၣ်ဆၣ် ဖဲအပၢ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါခံဂၤသံဝဲလၢ ကဘီယူၤဟးဂီၤလီၤတဲၥ်အခါန့ၣ်ဒီး အဝဲဘၣ်ဂဲၤလိၥ်ဒီး တၢ်သးဒ့ဒီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအသးခံဆံဘျဲၣ်ဘျဲၣ်ဖိန့ၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်လီၤမၢ်ဝဲလီၤ. ဘၣ်တနၤ ဖဲဝ့ၢ်ခၠံၣ်ခါကိၣ်(Chicago)လၢ တၢ်ခုၣ်ဒိၣ်မးအဆၢကတီၢ်လၢကျဲဖီခိၣ်န့ၣ် ထံၣ်လိၥ်သးဒီးပှၤလၢအတသ့ၣ်ညါ(ပှၤစီစၣ်)တဂၤ ဟ့ၣ်အီၤလံၥ်စီဆှံအသီတကတြူၢ်အဆံးဖိတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. စတံဖၢၣ် အိးထီၣ်ကွၢ်ဝဲဒၣ် လံၥ်ကဘျံးပၤတဖၣ်ဒီး လၢလံၥ်ရဲၣ်ထံးအပူၤ ပၥ်ဖျါဝဲလၢပှၤလၢ အဂဲၤလိၥ်ဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတဖၣ် ကြၢးဖးဝဲ မးသဲ ၆:၂၇-၃၄ လၢကစၢ်ခရံၥ်အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ လၢကစၢၢ်ဒီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. စတံဖၢၣ်အိးထီၣ်ဖးဝဲဒီး ကစၢ်ကလုၢ်ကထါထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤလီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒီးစံးဝဲဒၣ် “ယသးကပီၤထီၣ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤသတူၢ်ကလၥ်လီၤ.လၢတၢ်ခုၣ်ကျါ ယဆၢထၢၣ်လၢကျဲအသနၢၣ် ဒီးယဖးတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ ဒီးယတၢ်အိၣ်မူလဲလိၥ်အသးတီနံန့ၣ်လီၤ”.

အအံၤမ့ၢ်ကစၢ်အကလုၢ်ကထါအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. လံၥ်စီဆှံမ့ၢ်လံၥ်လၢအမူဝဲအဃိ တလီၤဂၥ်ဒီးလံၥ်အဂၤတဖၣ်ဘၣ်. တမ့ၢ်ထဲပဖးလံၥ်စီဆှံဘၣ်, လံၥ်စီဆှံဖးပှၤလီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၂ ပာ်ဖျါဝဲ “ယွၤအကလုၢ်န့ၣ်အကနၣ်အ့ၣ်တၢ် ဂ့ၤန့ၢ်နးတဘ့ၣ်လၢအကနၣ်ခံခီလိၥ်, ဒီးဆဲးဖျိတုၤအနီၤဖးပတၢ်မူဒီးပသး... ဒီးမ့ၢ်တၢ်လၢအသ့ၣ်ညါပသး အတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီး အကူၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ”.

ယွၤကလုၢ်ကထါဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်အသဟီၣ်လၢအစိကမီၤဒိၣ်ကတၢၢ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤအပူၤလီၤ. မ့ၢ်တၢ်အသဟီၣ်လၢ အလဲလိၥ်ပှၤဒီးနဲၣ်ပှၤ ဆူသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤအတၢ်ဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ပှဲၤအပူၤလီၤ.…

ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အလိၣ်ဘၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်

သးသမူအတၢ်မၤဒီစိၤဒ်ပှၤကွဲးတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲအဂ့ၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤအသိး, ဒ့း(ဘ)ခ့ဒရဲး (Dave Kindred) ကွဲးဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ တၢ်ပြၢမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်ဒီး ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိစဲၣ်နီၤတဖၣ် အတၢ်သတြီၤတဖၣ်အဂ့ၢ်ဒီး မုၢ်ဟဲ(မ)မဲးအလံၣ် (Muhammad Ali) အသးသမူအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအအိၣ်ဘှံးက့ၤလၢတၢ်မၤအခါ, အဝဲအိၣ်တၢ်ကၢၣ်ထီၣ်အသးဃိ, စးထီၣ်လဲၤဝဲဆူ ပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ် အဖျၢၣ်သွ့တၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ် လၢလီၢ်ကဝီၤ ကၠိတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ တယံာ်ဘၣ်ဒီး အဝဲစးထီၣ်ကွဲး တၢ်ပြၢကိးဘျီဒဲးအဂ့ၢ်ဒီး တီၢ်ထီၣ်ဝဲလၢ Online န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲ ဒ့း(ဘ)အမိၢ်ဒီးအလံၤခွါဖိသံဝံၤအလီၢ်ခံဒီး အမါသးဘိတူၢ်ဘၣ် တၢ်သံတခီပၤ လၢအမၤလီၤဘှံးလီၤတီၤအီၤအခါ, ပှၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်သွ့တဖုလၢ အဝဲကွဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်အီၤ သးလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤတဝၢဖိဒီး တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ပညိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲလိၣ်ဘၣ် ပှၤတဝၢဖိတဖၣ် ထဲသိးသိးဒီး အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး လိၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ခါရဲး စံးဝဲဒၣ် “ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖုအံၤ အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. ယတၢ်အိၣ်မူခံးသူလီၤဝဲလီၤ (ဒီး) အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကပီၤန့ၣ်လီၤ”.

ပှၤကွဲးတၢ်ကစီၣ်တဂၤလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါဒိၣ်မးအံၤ ဟဲသန့ၤထီၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤလိၣ်ဘိဖိတဖုဒ်လဲၣ်. တၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်အသိး, အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ စီၤပီလူး, တၢ်မၢဖိလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ လၢအသန့ၤထီၣ်တၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ပှၤတဝၢဖိတဖၣ်လၢအဝဲထံၣ်လိာ်အသးလၢ…

တၢ်မၤအသးဒီး ပီၣ်လဲၣ်ညၣ်မိၢ်ပှၢ်

မဲၣ်ခၢၣ်(Michael)ယူၤထံလၢ တၢ်ဃုန့ၢ်ပီၣ်လဲၣ်သဒီၣ်ကိၤ(lobster)အခါ လဲၤစဲထီဃာ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်ညၣ်မိၢ်ပှၢ် (ညၣ်တီသွ့- humpback whale)အကိာ်ပူၤလီၤ. ညၣ်မိၢ်ပှၢ်အညၣ်ထူၣ်တဖၣ် ဆီၣ်နုာ်အီၤအခါ အဝဲဆီၣ်ကဒါဆၢက့ၤသး ဆူတၢ်လီၢ်ခံ လၢတၢ်ခံးကၠိၢ်ကလာ်အပူၤလီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်လီၤသးလၢ အဝဲတမူလၢၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်, ပီၣ်လဲၣ်ညၣ်မိၢ်ပှၢ်န့ၣ် တသးအိၣ်အီၣ် ပှၤဃုသဒီၣ်ကိၤဘၣ်, ဒီးစဲးကီး ၃၀ ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ညၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ ဘှိးဖျိးကွံာ် မဲၣ်ခၢၣ် လၢကလံၤကျါလီၤ. မဲၣ်ခၢၣ်အဃံတကၢ်နီတဘိဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်လီၤ. ထဲဒၣ် တၢ်လုးလါပိာ်ဃံာ်ပိာ်ဃ့လီၢ်ဖးလဲၢ်အိၣ်ထီၣ် ဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ် ပီၣ်လဲၣ်ညၣ်မိၢ်ပှၢ်တၢ်တဲဖိတခါန့ၣ်လီၤ.

အဝဲတမ့ၢ်ပှၤအဆိကတၢၢ်တဂၤဘၣ်. စီၤယိၤနါ ဘၣ်တၢ်ယူၢ်လီၤလၢညၣ်ဖးဒိၣ်တဘ့ၣ် (ယိၤနါ ၁:၁၇), ဒီးအဝဲအိၣ်ဘၣ်လၢညၣ်အဟၢဖၢပူၤ တချုးဘၣ်တၢ်ဘှိးထီၣ်ဆူခိ ၃ သီညါလီၤ (၁:၁၇, ၂:၁၀). တမ့ၢ်ဒ်မဲၣ်ခၢၣ် ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၢ် ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤဘၣ်, စီၤယိၤနါ ဘၣ်တၢ်ယူၢ်လီၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢအသးဟ့ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဒုၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး တအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤနံၤနဝ့ဖိတဖၣ် ကပီၢ်ယၢ်လီၤသးဘၣ်. ဖဲကစၢ်ယွၤစံးဘၣ်စီၤယိၤနါလၢ ကလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဆူ ဝ့ၢ်နံၤနဝ့န့ၣ်, စီၤယိၤနါဒိးထီၣ်ကဘီတဘ့ၣ် ဒီးလဲၤဆူကျဲအဂၤတဘိလီၤ. အဃိ, ကစၢ်ယွၤဆှၢလီၤ ညၣ်ဖးဒိၣ်…