ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Mike Wittmer

ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်လၢ အသၣ်ထီၣ်တၢ်

စ့တံၢ် (Cindy) မၤန့ၢ်ဝဲတၢ်မၤအသီ လၢခီပနံၣ်တဖျၢၣ်လၢ အတဃုတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်ဘၣ်အဃိ အသူၣ်ပိၢ်အသးဝးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမ့ၢ်ခွဲးယာ်ဖးဒိၣ်လၢ အကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ကဲဘျုးလီၤဆီ န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, စ့တံၢ် ထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ် တအိၣ်ဒီးတၢ်သးဆူၣ် တမံၤဃီ ဒ်သိးအီၤန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် တပးကဲ ခီပနံၣ်အမူဒါတၢ်မၤတဖၣ်, ဒီးကတိၤပူၤဖျဲးအသး လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤမူဒါ လၢမၤဝဲတထီၣ်ဘးတဖၣ်, ဒီးဃုန့ၢ်လီၢ်လၤ, အတၢ်န့ၢ်ဘျုးအါ လၢတၢ်လီၢ်အဂၤ န့ၣ်လီၤ. စ့တံၢ် ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ မ့ၢ်တပတံထီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအံၤ နီတဘျီန့ၣ် ကဂ့ၢ်ဒိၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖျါဂ့ၤဒိၣ်မးလၢ တၢ်အယံၤန့ၣ်, ဖဲအိၣ်ဘူးဒီးနၤအကတီၢ် ကဲထီၣ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤ မ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီ ဘၣ်ထွဲဒီး ချၢၣ်ဒၢတထူၣ်လၢ မုၢ်တနံၤအံၤ အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, ဖျါဖဲ မၢ်ကူး ၁၁:၁၃ န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်လၢအဆိန့ၣ်, ချၢၣ်ဒၢတထူၣ်အံၤ အလၣ် တဖၣ် ဟ့ၣ်ပနီၣ်ဝဲလၢ တၤသၣ်ဆိတဖၣ် ကအိၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် တသၣ်ထီၣ်ဝဲဘၣ်. ချၢၣ်ဒၢ အလၣ်တဖၣ် ဟဲစိးထီၣ်လံဘၣ်ဆၣ်, တသၣ်ထီၣ်ဝဲဒံးဘၣ်. အဆၢဖိ ၁၄…

တၢ်အဲၣ်လၢအလဲၤတလၢကွံာ်တၢ်

ဘၣ်တဘျီ ယတၢ်လဲၤတၢ်လၢကဘီယူၤအကတီၢ်, ပိာ်မုၣ်ဆ့ၣ်နီၤလၢယကပၤတဂၤန့ၣ် တဲယၤလၢ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသုးလီၢ်သုးကျဲဟဲအိၣ်ဆိး လၢဝ့ၢ်ဖိတဝ့ၢ် လၢပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဆိးဝဲအါမးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲတဲဖျါထီၣ် ပှၤအိၣ်လၢ အဟံၣ်ဃၢၤအါဂၤ လဲၤထီၣ်သရိာ်န့ၣ်ဒီး, ယသံကွၢ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်အံၤစံးဝဲဒၣ်လၢ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်, အဝဲကဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ် တန့ၢ်နီတဘျီ လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဟဲက့ၤကိးအပၢ်လၢ အဟးထီၣ်က့ၤလီၤ တသ့ဘၣ်တဂၤ ဆူထံကီၢ်အသီ တဘ့ၣ်အံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤအိၣ်ဆိးလၢအဟံၣ်အဃၢၤတဖၣ် ဘှီန့ၢ် တၢ်လီၤတစွၤလၢ တၢ်လဲၤခီထီၣ်ခီလီၤ ဆူအဟံၣ်ကညီဒီးကမုာ်ဝဲလၢအပၢ်အဂီၢ်, ဒီးဟ့ၣ်မၤဘူၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်လီၢ်မံခးတဖျၢၣ်, ဒီးကသံၣ်ကသီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ်, “တၢ်ကဲခရံာ်ဖိတဂၤ မ့မ့ၢ်ပှၤသူၣ်ဂ့ၤသးဝါ ဒ်သိးအံၤန့ၣ်ဒီး, ပှၤကိးဂၤဒဲး ကြၢးကဲဝဲဒၣ်ပှၤခရံာ်ဖိန့ၣ်လီၤ.”

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး မုၢ်လၢ်တၢ်တမံၤဃီ ဒ်ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤ စံးဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. ဖဲလံာ်မးသဲ ၅:၁၆ န့ၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စံးဘၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ “သုတၢ်ကပီၤန့ၣ် ဒုးကပီၤထီၣ်အီၤလၢ ပှၤကညီအမဲာ်ညါ ဒ်သိးအကထံၣ်ဘၣ်သုမၤတၢ်ဂ့ၤ, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤ သုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. စီၤပ့းတရူးနၢ်ဟူ ခရံာ်အတၢ်မၤလိာ်အံၤ ဒီးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ…

တူၢ်လိာ်မုာ် ပှၤစီစၣ်

လၢလံာ် “ကယဲၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးခဲလၢာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်” (Everything Sad Is Untrue) အပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးလံာ် ဒဲနယၢၣ် န့ရံၣ် (Daniel Nayeri) ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဂီၢ် အတၢ်ဒိးကဘီယူၤ လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤ ဃုာ်ဒီးအမိၢ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဘၣ်ဟဲခီဖျိလၢဒဲကဝီၤ ဆူတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ် ကီၢ်အမဲရကၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤဒၣ်လဲာ် ပှၤမၤစၢၤအီၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲနယၢၣ်အသးတမံဝဲဒၣ်ဘၣ်. အဝဲကွဲးဝဲ “တၢ်န့ၣ် နနာ်သ့ကစီဒီဧါ. အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် မၤတ့ၢ်ဝဲလီၤ. ပတထံၣ်လိာ်သးနီတဘျီဘၣ်. ပမ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုး ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်တပလီၢ်အသး, ဒီးယဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မ့ၢ်နာ်သက့, ယွၤအသးအိၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အပတီၢ်ဒ်သိးအံၤ ဆူပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စံးဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ ကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၃…

တၢ်မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢခီမဲၥ်လီၢ် (တၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤအလီၢ်)

ဖ့ (Faye) ဖီၣ်ကွၢ်အဟၢဖၢလိၤ တၢ်ပူၤလီၢ်လၢအဘျါက့ၤအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်တၢ် ကွဲးကါလၢခံတဘျီ, ဒ်သိးတၢ်ကထုးထီၣ်ကွံၥ်- ကဖုခဲစၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီအံၤ, ကသံၣ် သရၣ်တဖၣ် ကူးတဲၥ်ကွံၥ်အကဖုတနီၤ, ဒီးပၥ်တ့ၢ်ကနူၤအ့ၣ်ရဲၣ်တၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤတဖၣ် လၢအပၥ်ဖျါတၢ်ကွဲးဒိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖ့ စံးဘၣ်အဝၤသးဘိလၢ တၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤတၢ်အလီၢ် တဖၣ်အံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ခဲစၢၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဆါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ပူၤလီၢ်စးထီၣ်ဘျါက့ၤတၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ယဃုထၢ ယတၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤအလီၢ်တဖၣ်အံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ယါဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤအပနီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကနိလိာ်သးဒီး ယွၤဒီတနၤကျၢၤဝံၤအလီၢ်ခံ, စီၤယၤကိၥ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ဃုထၢ လၢအလီၤပလိာ်သး ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဝံၥ်ကၢ် စီၤယၤကိၥ်အက့ၣ်ဒုၣ်အဃိ စီၤယၤကိၥ် အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်
လၢတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးဘၣ်ဟးအခီၣ်တကျဲၢ်တကျဲၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျုးလါ လဲၤပူၤကွံၥ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ဖဲစီၤယၤကိၥ် စံၢ်ကွၢ်အက့ၣ်ဒုၣ် ဒီးကွၢ်ကဒါဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ်ခီၣ်ယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအါနံၣ်အါလါ လၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဆှၢဆူၣ်အီၤလၢ ကထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဟဲဝံဒ်သိးအံၤအဂီၢ်, မ့ၢ်စီၤယၤကိာ် ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးဧါ. ယွၤအကလုး ကနိလိၣ်အသးဒီးအီၤ တုၤဒၣ်လဲာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီကဟဲဖျိးထီၣ်လၢအထးခိၣ်, ဒ်သိးစီၤယၤကိာ် ကအၢၣ်လီၤအသးလၢ အမ့ၢ်မတၤလဲၣ်အဂီၢ်, ဂ့ၢ်လိၥ်ဝဲလၢ…

ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ် အါန့ၢ်တၢ်လၢအလၢဝဲလီၢ်ဝဲ

အဲလဲၣ် (Ellen) ကျိၣ်စ့လၢကသူဝဲအဂီၢ် တအိၣ်ကဲာ်ဆိးလၢၤဘၣ်အဃိ ဖဲအဒိးန့ၢ် ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ် စ့ဟ့ၣ်ကနၢၤန့ၣ်ဒီး သးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤလၢပှဲၤလံ, လၢအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအလဲၤထၢနုာ်စ့အံၤ လၢစ့တၢးအကတီၢ်, တၢ်ကမၢကမၣ်လၢခံတမံၤ အိၣ်ကဲထီၣ်အသးလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စ့တၢးအပှၤ တူၢ်လိာ်စ့ စံးဘၣ်အီၤလၢ စ့တၢးထၢနုာ်န့ၢ်လံ စ့လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤတၢ် (mortgage payment) ဆူအစ့စ့စရီ (checking account) အပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ကတီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ, အဲလဲၣ် ဒီး ထရ့ (Trey) ဟ့ၣ်လီးက့ၤ စရီအဂၤ လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်တဖၣ် သ့စ့ၢ်ကီးဝဲ, ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤပှၤတဂၤဂၤ ခီဖျိလၢခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တမံၤသ့လံန့ၣ်လီၤ.

ယွၤအိၣ်ဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျိၤအကျဲလၢ အတလၢကွံာ် တၢ်လၢပမုၢ်လၢ်ပာ်န့ၣ်လီၤ. ရူၤသး ၁:၂၀-၂၁ ပာ်ဖျါဝဲ နီၢ်နၤဧမံ ဘၣ်လဲၤခီဖျိ တၢ်အိၣ်မူလၢအနး အခၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤ ခီဖျိလၢ အဝၤဒီးအဖိခွါတဖၣ် သံသဒၣ်အီၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ရူၤသး ၄:၁၀ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အိၣ်အသး အကီအခဲ, ဒီးလၢအဂီၢ်တၢ်မၤစၢၤအကျဲတအိၣ်လၢၤဘၣ်အံၤန့ၣ်…

တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်က့ၤဆူဟံၣ်

ဖဲ ရှါမဲ စမ့း(သ) (Sherman Smith) ဃုထၢဝဲ ဒံၢ်လဲ မဲးကီလၣ် (Deland McCullough) ဒ်သိးကလိာ်ကွဲ အမဲရကၤဖျၢၣ်ထူ လၢမဲၣ်ယၣ်မံၣ် (Miami) ဖၠၣ်စိမိၤအဂီၢ် ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, အဝဲအဲၣ်ဘၣ်အီၤအါထီၣ်, ဒီးကဲထီၣ် ဒ်ပၢ်တဂၤလၢ ဒံၢ်လဲ တဒိးန့ၢ်ဝဲနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒံၢ်လဲ စ့ၢ်ကီး အိၣ်ဒီး တၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲ ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါ လၢရှါမဲအလိၤ, ဒီးတိာ်ပာ်ဝဲဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤလၢအလီၤဂာ်ဒီး ရှါမဲန့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်လၢအဆံ, ဒီးဖဲ ဒံၢ်လဲ သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲ မိၢ်လၢအဆံးစၢ်တ့ၢ်အီၤဒီး, ဖဲအမိၢ်စံးဘၣ်အီၤလၢ “နပၢ် အမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ရှါမဲ စမ့း(သ)လီၤ” န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ဖုးသံပျီၢ်သံ လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝဲလီၤ, မ့ၢ်ဒၣ် ရှါမဲ စမ့း(သ) အဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲအသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အဖိခွါအိၣ်တဂၤအဃိ, ပှၤနဲၣ်လိတၢ် ရှါမဲၣ်စမ့း(သ) ကမၢကမၣ် တုၤဒၣ်လဲာ်ကတိၤက့ၤတၢ် တထီၣ်လၢၤဘၣ်. ဒံၢ်လဲၣ် စ့ၢ်ကီး ကမၢကမၣ်ဝဲဒိၣ်မး,…

စီၤပၤသၢဂၤ

တၢ်ဒုးနဲၣ်ခီဖျိတၢ်ဒ့သးဝံၣ် ဟါမ့တၢၣ် (Hamilton) အပူၤ, ကီၢ်အဲကလံး စီၤပၤ ကၠီးရှ် (George) သၢဂၤတဂၤန့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤ လၢတၢ်ဂီၤကွံးကွးအလီၤနံၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤအၢပှၤသီ, ပှၤအသးတထံ တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ကွဲးအဝဲအသးသမူအဂ့ၢ်အသီတဘ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ စီၤပၤကၠီးရှ်န့ၣ် တမ့ၢ် စီၤပၤအၢသီတဂၤ ဒ် တၢ်ဒုးနဲၣ် “ဟါမ့တၢၣ်” မ့ၢ်ဂ့ၤ အမဲရကၤလံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်သဘျ့ (America’s Declaration of Independence) မ့ၢ်ဂ့ၤ ပာ်ဖျါတ့ၢ်ဝဲအသိးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤအမဲရကၤဖိတဖၣ်စံးဝဲ အသိး စီၤပၤ ကၠီးရှ် မ့မ့ၢ် ပှၤအသူၣ်ကိၤသးကိၤ,ပှၤအၢသီန့ၣ်ဒီး အဝဲကမၤကတၢၢ်ကွံာ် ပှၤလၢအဂုၤကျဲးစၢး ထံသဘျ့ကီၢ်သဘျ့ ခီဖျိလၢတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး, ကမၤဟးဂီၤတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မ့ၢ်လၢအဝဲ အိၣ်ဒီး “တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လုၢ်လၢ်အဂ့ၢ်အဝါ” အဃိ စီၤပၤ ကၠီးရှ် ကီၤသူၣ်ကီၤသး, ဒီးပၢၤဃာ်အသး န့ၣ်လီၤ. စီၤပၤ ကၠီးရှ် သံထွဲဝဲလၢ တၢ်သးအုးသးဖှီၣ်အပူၤဧါ, အဝဲမ့ၢ်ပၢဆှၢ အထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဆူၣ်ဆူၣ် ကိၤကိၤန့ၣ်ဒီး…

ကစၢ်ယွၤ ကိးထီၣ်ဝဲနမံၤ

ပှၤအၢၣ်လီၤအီၤလၢအကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤလိမၤဒိးအဂီၢ်အဃိ နၣ်တၤလယၣ် (Natalia) လဲၤဝဲဆူ ထံကီၢ်အဂၤတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, ပၢ်တဂၤလၢ အလဲၤအိၣ်ဘၣ်ဟံၣ်အသီအံၤ, စးထီၣ်မၤတရီတပါအီၤလၢနီၢ်ခိ, ဒီးမၤဆူၣ်မၤစိး အိၣ်ဃုာ်မံဃုာ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ကစၢ်အံၤ မၢဆူၣ် အီၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲအဟံၣ်, ဒီးအဖိတဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ် တဟ့ၣ်ဝဲအဘူးအလဲဘၣ်. အဝဲတပျဲဟး နၣ်တၣ်လံယၣ် ဆူတၢ်ချၢဘၣ်, ဒီးတဒုးသူအီၤ လီတဲစိဘၣ်. နၣ်တၤလယၣ် ကဲထီၣ်ပှၤတဂၤအံၤ အကုၢ်န့ၣ်လီၤ.

နီၢ်ဟၤကၢ်မ့ၢ် ပှၤအဲၤကူပတူးကုၢ်ပိာ်မုၣ်လၢ စီၤအၤဘြၣ်, ဒီးနီၢ်စၤရဲအဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. မတၤမး တကိးအီၤလၢအမံၤဘၣ်. ၁ မိၤ ၁၆:၂, ၅-၆ အပူၤ ပှၤကိးအီၤဒၣ်လၢ “ယကုၢ်” မ့တမ့ၢ် “နကုၢ်”န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးသူအီၤဒၣ်, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကဒိးန့ၢ်ဝဲ ဖိလၢပှၤန့ၢ်ဘၣ်သါအဂီၢ် ဧိၤန့ၣ်လီၤ.

မ့မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် လီၤဆီဒိၣ်မးလီၤ. လံာ်စီဆှံအပူၤ, ယွၤအကလူး လီၣ်ဖျါထီၣ်အသး အဆိကတၢၢ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ, ဖဲအကတိၤတၢ်ဒီး နီၢ်ဟၤကၢ်, လၢအအိၣ်ဒီးအဟုးအသးန့ၣ်လီၤ. ကလူးအံၤမ့ၢ် ပှၤလၢအစိာ်ဆှၢယွၤတၢ်ကစီၣ် မ့တမ့ၢ် ယွၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. နီၢ်ဟၤကၢ်နာ်ဝဲလၢ…

ပှၤလၢ ဟ့ၣ်တၢ်လီၢ်အိၣ်ကဒုတၢ်အဂီၢ်

ဖံ(လ) (Phil)ဒီး စဲဒံၣ် (Sandy) ခံဂၤန့ၣ် နၢ်ဟူဘၣ် ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိသၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ် ဒီးအသးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဃိ အဝဲသ့ၣ် အိးထီၣ်န့ၢ်ဝဲအသးတြဲၤ ဒီးဟံၣ်တြဲၤလၢ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဖိသၣ်ခံဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် လဲၤအိၣ်ဖိသၣ်ခံဂၤအံၤ လၢကဘီယူၤသန့ၤဝံၤ ဟဲက့ၤနီၣ်သိလ့ၣ်လၢ တၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤ ဒီးလၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် ကတဲာ်ကတီၤပာ်အသး လၢတၢ်မၤအသးအံၤအဂီၢ် ဝံၤလံဧါ. လၢလုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ, ကျိာ်တၢ်ကတိၤဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ တဒ်သိးလိာ်အသးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖံ(လ) ဒီး စဲဒံၣ် ခံဂၤအံၤန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်လၢ ဖိသၣ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ခံဂၤ အဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

စီၤဘိၤဧးစ့ၢ်ကီး ဖဲအနၢ်ဟူနီၢ်ရူၤသးအဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး အသးတမုာ်, အသးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးအကမၤစၢၤ နီၢ်နၤဧမံအဂီၢ် နီၢ်ရူၤသးပာ်တ့ၢ်ကွံာ် အပှၤကလုာ်အဂ့ၢ် စီၤဘိၤဧးသ့ၣ်ညါဝဲဒီး ဖဲနီၢ်ရူၤသး ဟဲထၢဘုအစဲၤတဖၣ်လၢ အစံာ်ပျီပူၤ အဆၢကတီၢ် ရူၤ ၂:၁၂ ပာ်ဖျါ စီၤဘိၤဧး ထုကဖၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ နီၣ်ရူၤသး "မ်ယွၤဟ့ၣ်ကၣ်နမၤတၢ်တက့ၢ်. ဒီးမ်ကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဘူးအလဲလၢယွၤ, အံၣ်စရ့လးအကစၢ်လၢ…

အိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့လၢ သးစီဆှံအပူၤ

အီၣ်ဘ့ရဲး(Orville Wright) ဒီးဝ့(လ)ဘၢၣ်ရဲး (Wilbur Wright), ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခံဂၤန့ၣ် ပှၤနီၣ်ကဘီယူၤလဲးစ့ၣ် (license) တအိၣ်ဘၣ်. ခီလ့ၣ်ကၠိစ့ၢ်ကီး တထီၣ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်, အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ပှၤဘှီလ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ်တဖၣ် လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်မံမီၢ်ဒီး တၢ်သးဆူၣ်သးဒူလၢ ကဂုာ်ကျဲးစၢးယူၤဝဲဒၣ်လၢ ကလံၤကျါန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၀၃ အနံၣ်, လါဒံၢ်စ့ဘၢၣ် ၁၇ သီ အနံၤန့ၣ် အဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခံဂၤ နီၣ်ကွၢ်ဝဲ “ရဲးကဘီယူၤ” ဂၤဘျီဂၤဘျီလၢ လွဲၢ်ဘျီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်နီၣ်ယူၤဝဲ ကဘီယူၤအယံာ်ကတၢၢ် အိၣ်ဒၣ်ထဲတမံးနံးဖိဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤအသးအံၤ ကဲထီၣ် တၢ်ဆီတလဲထီဘိလၢ ပဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

စီၤပ့းတရူးဒီးစီၤယိၤဟၣ်ခံဂၤလိာ်န့ၣ် တအိၣ်ဒီးလဲးစ့ၣ်(လံာ်အုၣ်သး) လၢကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တထီၣ်ဘၣ်ဝဲ လံာ်စီဆှံကၠိစ့ၢ်ကီးဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ် ပှၤဖီၣ်ညၣ်ဖိတဖၣ် လၢအသးပူၤ အိၣ်ပှဲၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအသး, စံၣ်တဲၤတဲလီၤဒီး ရၤလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ တၢ်သးဒူအပူၤန့ၣ် ဖျါလၢ မၤတၢ် ၄:၁၂ အပူၤ “တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ ပှၤဂၤအပူၤန့ၣ် တအိၣ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မံအဂုၤအဂၤလၢ…