ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Mike Wittmer

ယဘၣ်ဃးကစီဒီဧါ

အကတၢၢ်န့ၣ် မုၣ်ဂဲၤဒိ ဆဲၣ်လံၣ် ဖံ (Sally Field) အသးကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်လၢပဝဲကိးဂၤဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ်န့ၣ် အဝဲဒိးန့ၢ် အီၣ်စကၣ် (Oscar) ခံဘျီတဘျီ, ဒီးဖဲတၢ်တူၢ်လိာ်ခိၣ်ဖးအကတီၢ်, ဘၣ်ကတိၤလီၤတၢ်န့ၣ် စံးဝဲ, “တၢ်လၢယဆၢမိၣ်န့ၢ်သးလီတ့ၢ်တၢ် အါန့ၢ်တၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲသုတၢ်ပာ်ကဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဒိးန့ၢ် အီၣ်စကၣ် အခီၣ်ထံးတဘျီန့ၣ်, ယသးတကလၢၢ်ဘၣ်တၢ် ဒ်သိးအံၤ န့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်တဘျီအံၤန့ၣ်ဒီး ယသးကလၢၢ်ဘၣ်လံန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အကတီၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, သုဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးယၤန့ၣ်, ယသမၢအလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

ပှၤအဲၤသံအီးပးဖိ ပှၤဒ့ဒံၣ်တဂၤစ့ၢ်ကီး ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤအဃိ ကမၢကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်အမ့ၢ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိ, ဒီးပှၤဒ့ဒံၣ်ဖိတဂၤအသိးန့ၣ် ကနုာ်လီၤဆူကစၢ်ယွၤအတၢ်လူၢ်ဟံၣ်, ဆူတၢ်လီၢ်စီဆှံန့ၣ် ဘၣ်တၢ်တြီဃာ်အီၤအဃိန့ၣ်လီၤ. (ကွၢ်ဖဲ အ့း ၂:၁၁-၁၂, ၅ မိၤရှ့ ၂၃:၁). ဘၣ်ဆၣ်, ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ကဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. မၤ ၈:၂၇ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲအလဲၤဝဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်လဲၤ ဆူဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး, ဘၣ်ဟဲက့ၤကဒီးဝဲလၢ တၢ်တမံသူၣ်မံသးအပူၤအကတီၢ်န့ၣ် စီၤဖံလံးပူး ထံၣ်လိာ်အသးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤအဲၤသံအီးပးဖိတဂၤအံၤ…

တၢ်ကိးထီၣ်ပပၢ်လၢမူခိၣ်

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်ခံဘျီတဘျီ ကတၢၢ်လံအတၢ်ကစီၣ်န့ၣ် ကီၢ်အမဲရကၤကီၢ်ခိၣ် ဟဲရံၣ် ထြူမဲ (Harry Truman) ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဝဲဝံၤ, စှၤမံးနံး အတီၢ်ပူၤ, ကွဲၤဒီနၢ် သီၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဟံၣ်ဆံးဖိတဖျၢၣ် လၢဘၣ်တၢ်ဘှီအီၤဒီး သ့ၣ်ဘၣ်ကထၢတဖၣ်, လၢဝ့ၢ် ကရဲဘြူ (Grandview), ကီၢ်စဲၣ် မ့းစူၢ်ရံၣ် (Missouri) န့ၣ်လီၤ. သးပှၢ်ပိာ်မုၣ် အသးအိၣ် ၉၂ နံၣ်တဂၤ ဃ့အခွဲးလၢအပှၤတမှံၤ ဒီးစံးဆၢက့ၤတၢ်လီၤ. အပှၤတမှံၤ နၢ်ဟူအဝဲကတိၤတၢ် “ဟဲလိၣ်... မ့ၢ်, ယအိၣ်မုာ်ဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. မ့ၢ်. ယကနၣ် ကွဲၤလ့လိၤလီၤ. ...ခဲအံၤ မ့ၢ်သ့န့ၣ်ဒီး ဟဲက့ၤထံၣ်ယၤမ်... Goodbye” န့ၣ်လီၤ. သးပှၢ်မုၣ် ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ အပှၤတမှံၤအအိၣ်ဒီးစံးဝဲ “အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ယဖိခွါ ဟဲရံၣ်လီၤ. ဟဲရံၣ် မ့ၢ်ပှၤလီၤလိၣ်လီၤလးတဂၤလီၤ. ...ယသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲကကိးယၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤမံၤ မ့ၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး အဝဲကိးယၤထီဘိန့ၣ်လီၤ.”

ပမၤတၢ်သ့ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ, ပသးပှၢ်ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ, ပဆၢကိးဃီၤ ပမိၢ်ပပၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဆၢနၢ်ဟူဘၣ် မိၢ်ပၢ်တဖၣ်စံးတၢ်ကတိၤ…

ဟံၣ်လၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ

ဖဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးခံဘျီတဘျီန့ၣ်, တၢ်တ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဆူ ဘရံးတ့ၣ် ဘျီၣ်ဒိၣ်လာ်, ဒီးကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဝ့စတၢၣ် ခၠၢးခၠ့ၣ် ကတိၤလီၤတၢ်ဆူ ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၣ်ကဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤ ဒ်က့ၢ်ဂီၤလၢပှၤတ့တ့ၢ်ဝဲ ဒ်အခီၣ်ထံးလၢသီအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ် လၢမဲာ်သကိးမဲာ်ကသ့အဂီၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဆံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးပှၤမၤထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် “ကဟူးဂဲၤ, သူးအသး လၢတၢ်ခၢၣ်သးအဂီၢ်” န့ၣ်ဒၢးအက့ၢ်အဂီၤအထီ ကဘၣ်ထီန့ၢ်အလဲၢ်, ဒီးတဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ က့ၢ်ဂီၤကဝီၤကျီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘျီၣ်ဒိၣ်ဒၢးက့ၢ်ဂီၤအံၤ ပၢၤဃာ် ဘရံးတ့ၣ် ပၣ်တံၣ်အသနိ, ဖဲပှၤအိၣ်လၢစုစ့ၣ်ဒီးစုထွဲကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်လိာ်အသး, ဒီးတချုးဆီတလဲအလီၢ်ဆူအတကပၤန့ၣ်ဒီး, လိၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ဆိကမိၣ်ထံလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. ခၠၢးခၠ့ၣ် မၤကတၢၢ်အတၢ်ကတိၤလၢ, “ပတ့ထီၣ် ပတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်အက့ၢ်ဂီၤ, ဒီးလၢခံန့ၣ် ပတၢ်သူၣ်ထီၣ် ကတ့ပာ်ဖျါထီၣ်ပက့ၢ်ပဂီၤန့ၣ်လီၤ.”

ဖျါလၢ ကစၢ်ယွၤ ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဝဲန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤရှ့ အပူၤ အဆၢဒိၣ် နွံဆၢဒိၣ် (အဆၢဒိၣ် ၂၅-၃၁) ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်နဲၣ်ကျဲ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒဲစီဆှံ, ဒီးအဆၢဒိၣ်အဂၤ ဃုဆၢဒိၣ် (အဆၢဒိၣ် ၃၅-၄၀) ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်…

ကစၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်ပူၤ

ပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတဖုအံၤ အသးအနံၣ်အလါန့ၣ် ဘူးထီၣ်လၢအကပှဲၤထီၣ် အနံၣ်ဃိးဆံအဃိ, ဖဲယသ့ၣ်ညါထွဲ အဝဲသ့ၣ်ဒ်သိးကပူၤဖျဲး တၢ်ကလုာ်ကလိၤတၢ်အပူၤအဂီၢ် ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသးစၢ်လံၤလံၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ အဘၣ်ဒုးဝဲန့ၣ် တကတၢၢ် ဒံးဘၣ်. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ်, ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအသးလၢ ကပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ, ဒီးဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် အကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤတဖၣ် ဘၣ်ဒုးထီဒါတၢ်ဒီး တၢ်လ့ပစီအဂံၢ်ထံးတဖၣ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အသးပှၢ်အကတီၢ်အံၤ, ကကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢပဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, တကြၢးလၢပကမၢကမၣ်ဘၣ်. တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ လၢအမၤပျံၤမၤဖုးတၢ် ဒ်သိးကဟံးန့ၢ်ယွၤအလီၢ်လၢ ပသးသမူအပူၤ, ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဆိကမိၣ်လၢ အတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံဝံၤအလီၢ်ခံ ဟဲက့ၤအိၣ်ဖျါထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, စီၤယၤကိာ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢ အဖါတံၢ် စီၤလၤဘၣ် ဒီးအဝဲၢ် စီၤဧ့ရှီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤ ၃၅:၂-၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤယၤကိာ် ကဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ယွၤ, ဒီးကမၤလၤကပီၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟဲက့ၤဆူ ဘ့ၤသ့လး ဘၣ်ဆၣ်, အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဟံးဃာ်ပှၤတခီဘီမုၢ်အကစၢ်တဖၣ်လၢ…

တၢ်ပၢၤဃာ်နီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်

‘Rocky’ တၢ်ဂီၢ်မူတဖၣ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဝဲ ပှၤထိတၢ်ဖိ (boxer) လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိတအိၣ်တဂၤအဂ့ၢ်, ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ပာ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှုအဃိ မၤနၢၤ တၢ်လၢအဖျါမၤအသးတသ့တဖၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤထိတၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤလၢ ပှၤအတယၢၢ်အဃၢကတၢၢ်အတီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂီၤမူ ရီးကံၣ် နီၣ်ဂံၢ်သၢ (Rocky III) အပူၤန့ၣ်, ရီးကံၣ် (Rocky) ကဲထီၣ်လံ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤက့ၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိ ကွဲၤဟူဖျါ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် မၤတံာ်တာ် အတၢ်ဂဲၤလိာ် နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤအံၤ အဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤဝဲ, ဒီးဘၣ်တၢ်ထိလီၤဃံၤ မၤနၢၤအီၤလၢ ပှၤတၤတၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအအိၣ်တ့ၢ်တကူာ်န့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး ရီးကံၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ်က့ၤ အတၢ်တမဲးစု အပတီၢ်အကံၢ်အစီန့ၣ်လီၤ.

လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတကပၤန့ၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤ စီၤအၤစါ လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဒုး အပတီၢ်ကံၢ်စီန့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြးအခီၣ်ထံး တပတီၢ်, ဖဲတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် အကတီၢ်န့ၣ် သန့ၤအသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကူၤရှးဖိလၢအဆူၣ်တဖၣ် ကဟဲဒုးတၢ်အဂီၢ် ကတဲာ်ကတီၤအသးအကတီၢ်န့ၣ်, ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲလၢ…

ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်လၢ အသၣ်ထီၣ်တၢ်

စ့တံၢ် (Cindy) မၤန့ၢ်ဝဲတၢ်မၤအသီ လၢခီပနံၣ်တဖျၢၣ်လၢ အတဃုတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်ဘၣ်အဃိ အသူၣ်ပိၢ်အသးဝးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမ့ၢ်ခွဲးယာ်ဖးဒိၣ်လၢ အကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ကဲဘျုးလီၤဆီ န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, စ့တံၢ် ထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ် တအိၣ်ဒီးတၢ်သးဆူၣ် တမံၤဃီ ဒ်သိးအီၤန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် တပးကဲ ခီပနံၣ်အမူဒါတၢ်မၤတဖၣ်, ဒီးကတိၤပူၤဖျဲးအသး လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤမူဒါ လၢမၤဝဲတထီၣ်ဘးတဖၣ်, ဒီးဃုန့ၢ်လီၢ်လၤ, အတၢ်န့ၢ်ဘျုးအါ လၢတၢ်လီၢ်အဂၤ န့ၣ်လီၤ. စ့တံၢ် ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ မ့ၢ်တပတံထီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအံၤ နီတဘျီန့ၣ် ကဂ့ၢ်ဒိၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖျါဂ့ၤဒိၣ်မးလၢ တၢ်အယံၤန့ၣ်, ဖဲအိၣ်ဘူးဒီးနၤအကတီၢ် ကဲထီၣ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤ မ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီ ဘၣ်ထွဲဒီး ချၢၣ်ဒၢတထူၣ်လၢ မုၢ်တနံၤအံၤ အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, ဖျါဖဲ မၢ်ကူး ၁၁:၁၃ န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်လၢအဆိန့ၣ်, ချၢၣ်ဒၢတထူၣ်အံၤ အလၣ် တဖၣ် ဟ့ၣ်ပနီၣ်ဝဲလၢ တၤသၣ်ဆိတဖၣ် ကအိၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် တသၣ်ထီၣ်ဝဲဘၣ်. ချၢၣ်ဒၢ အလၣ်တဖၣ် ဟဲစိးထီၣ်လံဘၣ်ဆၣ်, တသၣ်ထီၣ်ဝဲဒံးဘၣ်. အဆၢဖိ ၁၄…

တၢ်အဲၣ်လၢအလဲၤတလၢကွံာ်တၢ်

ဘၣ်တဘျီ ယတၢ်လဲၤတၢ်လၢကဘီယူၤအကတီၢ်, ပိာ်မုၣ်ဆ့ၣ်နီၤလၢယကပၤတဂၤန့ၣ် တဲယၤလၢ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသုးလီၢ်သုးကျဲဟဲအိၣ်ဆိး လၢဝ့ၢ်ဖိတဝ့ၢ် လၢပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဆိးဝဲအါမးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲတဲဖျါထီၣ် ပှၤအိၣ်လၢ အဟံၣ်ဃၢၤအါဂၤ လဲၤထီၣ်သရိာ်န့ၣ်ဒီး, ယသံကွၢ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်အံၤစံးဝဲဒၣ်လၢ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်, အဝဲကဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ် တန့ၢ်နီတဘျီ လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဟဲက့ၤကိးအပၢ်လၢ အဟးထီၣ်က့ၤလီၤ တသ့ဘၣ်တဂၤ ဆူထံကီၢ်အသီ တဘ့ၣ်အံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤအိၣ်ဆိးလၢအဟံၣ်အဃၢၤတဖၣ် ဘှီန့ၢ် တၢ်လီၤတစွၤလၢ တၢ်လဲၤခီထီၣ်ခီလီၤ ဆူအဟံၣ်ကညီဒီးကမုာ်ဝဲလၢအပၢ်အဂီၢ်, ဒီးဟ့ၣ်မၤဘူၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်လီၢ်မံခးတဖျၢၣ်, ဒီးကသံၣ်ကသီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ်, “တၢ်ကဲခရံာ်ဖိတဂၤ မ့မ့ၢ်ပှၤသူၣ်ဂ့ၤသးဝါ ဒ်သိးအံၤန့ၣ်ဒီး, ပှၤကိးဂၤဒဲး ကြၢးကဲဝဲဒၣ်ပှၤခရံာ်ဖိန့ၣ်လီၤ.”

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး မုၢ်လၢ်တၢ်တမံၤဃီ ဒ်ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤ စံးဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. ဖဲလံာ်မးသဲ ၅:၁၆ န့ၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စံးဘၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ “သုတၢ်ကပီၤန့ၣ် ဒုးကပီၤထီၣ်အီၤလၢ ပှၤကညီအမဲာ်ညါ ဒ်သိးအကထံၣ်ဘၣ်သုမၤတၢ်ဂ့ၤ, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤ သုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. စီၤပ့းတရူးနၢ်ဟူ ခရံာ်အတၢ်မၤလိာ်အံၤ ဒီးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ…

တူၢ်လိာ်မုာ် ပှၤစီစၣ်

လၢလံာ် “ကယဲၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးခဲလၢာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်” (Everything Sad Is Untrue) အပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးလံာ် ဒဲနယၢၣ် န့ရံၣ် (Daniel Nayeri) ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဂီၢ် အတၢ်ဒိးကဘီယူၤ လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤ ဃုာ်ဒီးအမိၢ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဘၣ်ဟဲခီဖျိလၢဒဲကဝီၤ ဆူတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ် ကီၢ်အမဲရကၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤဒၣ်လဲာ် ပှၤမၤစၢၤအီၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲနယၢၣ်အသးတမံဝဲဒၣ်ဘၣ်. အဝဲကွဲးဝဲ “တၢ်န့ၣ် နနာ်သ့ကစီဒီဧါ. အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် မၤတ့ၢ်ဝဲလီၤ. ပတထံၣ်လိာ်သးနီတဘျီဘၣ်. ပမ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုး ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်တပလီၢ်အသး, ဒီးယဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မ့ၢ်နာ်သက့, ယွၤအသးအိၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အပတီၢ်ဒ်သိးအံၤ ဆူပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စံးဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ ကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၃…

တၢ်မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢခီမဲၥ်လီၢ် (တၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤအလီၢ်)

ဖ့ (Faye) ဖီၣ်ကွၢ်အဟၢဖၢလိၤ တၢ်ပူၤလီၢ်လၢအဘျါက့ၤအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်တၢ် ကွဲးကါလၢခံတဘျီ, ဒ်သိးတၢ်ကထုးထီၣ်ကွံၥ်- ကဖုခဲစၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီအံၤ, ကသံၣ် သရၣ်တဖၣ် ကူးတဲၥ်ကွံၥ်အကဖုတနီၤ, ဒီးပၥ်တ့ၢ်ကနူၤအ့ၣ်ရဲၣ်တၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤတဖၣ် လၢအပၥ်ဖျါတၢ်ကွဲးဒိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖ့ စံးဘၣ်အဝၤသးဘိလၢ တၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤတၢ်အလီၢ် တဖၣ်အံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ခဲစၢၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဆါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ပူၤလီၢ်စးထီၣ်ဘျါက့ၤတၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ယဃုထၢ ယတၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤအလီၢ်တဖၣ်အံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ယါဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤအပနီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကနိလိာ်သးဒီး ယွၤဒီတနၤကျၢၤဝံၤအလီၢ်ခံ, စီၤယၤကိၥ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ဃုထၢ လၢအလီၤပလိာ်သး ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဝံၥ်ကၢ် စီၤယၤကိၥ်အက့ၣ်ဒုၣ်အဃိ စီၤယၤကိၥ် အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်
လၢတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးဘၣ်ဟးအခီၣ်တကျဲၢ်တကျဲၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျုးလါ လဲၤပူၤကွံၥ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ဖဲစီၤယၤကိၥ် စံၢ်ကွၢ်အက့ၣ်ဒုၣ် ဒီးကွၢ်ကဒါဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ်ခီၣ်ယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအါနံၣ်အါလါ လၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဆှၢဆူၣ်အီၤလၢ ကထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဟဲဝံဒ်သိးအံၤအဂီၢ်, မ့ၢ်စီၤယၤကိာ် ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးဧါ. ယွၤအကလုး ကနိလိၣ်အသးဒီးအီၤ တုၤဒၣ်လဲာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီကဟဲဖျိးထီၣ်လၢအထးခိၣ်, ဒ်သိးစီၤယၤကိာ် ကအၢၣ်လီၤအသးလၢ အမ့ၢ်မတၤလဲၣ်အဂီၢ်, ဂ့ၢ်လိၥ်ဝဲလၢ…

ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ် အါန့ၢ်တၢ်လၢအလၢဝဲလီၢ်ဝဲ

အဲလဲၣ် (Ellen) ကျိၣ်စ့လၢကသူဝဲအဂီၢ် တအိၣ်ကဲာ်ဆိးလၢၤဘၣ်အဃိ ဖဲအဒိးန့ၢ် ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ် စ့ဟ့ၣ်ကနၢၤန့ၣ်ဒီး သးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤလၢပှဲၤလံ, လၢအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအလဲၤထၢနုာ်စ့အံၤ လၢစ့တၢးအကတီၢ်, တၢ်ကမၢကမၣ်လၢခံတမံၤ အိၣ်ကဲထီၣ်အသးလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စ့တၢးအပှၤ တူၢ်လိာ်စ့ စံးဘၣ်အီၤလၢ စ့တၢးထၢနုာ်န့ၢ်လံ စ့လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤတၢ် (mortgage payment) ဆူအစ့စ့စရီ (checking account) အပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ကတီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ, အဲလဲၣ် ဒီး ထရ့ (Trey) ဟ့ၣ်လီးက့ၤ စရီအဂၤ လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်တဖၣ် သ့စ့ၢ်ကီးဝဲ, ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤပှၤတဂၤဂၤ ခီဖျိလၢခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တမံၤသ့လံန့ၣ်လီၤ.

ယွၤအိၣ်ဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျိၤအကျဲလၢ အတလၢကွံာ် တၢ်လၢပမုၢ်လၢ်ပာ်န့ၣ်လီၤ. ရူၤသး ၁:၂၀-၂၁ ပာ်ဖျါဝဲ နီၢ်နၤဧမံ ဘၣ်လဲၤခီဖျိ တၢ်အိၣ်မူလၢအနး အခၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤ ခီဖျိလၢ အဝၤဒီးအဖိခွါတဖၣ် သံသဒၣ်အီၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ရူၤသး ၄:၁၀ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အိၣ်အသး အကီအခဲ, ဒီးလၢအဂီၢ်တၢ်မၤစၢၤအကျဲတအိၣ်လၢၤဘၣ်အံၤန့ၣ်…