ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Mike Wittmer

အိၣ်မူဒ် နဘၣ်တၢ်မၤဘျါလံ

ၦၤဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ဖိခံဂၤ လၢကီၢ်အ့ဒယၢၣ်န့ၣ် အမဲၥ်တထံၣ်တၢ်လၢ အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. အပၢ်မ့ၢ် ၦၤမၤတၢ်ဆူၣ်တဂၤလၢ အအံးကွၢ်မၤစၢၤတၢ်, ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ကွဲးတၢ်ကါလၢ အဝဲသ့ၣ်ကထံၣ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်, အဝဲတူၢ်တၢ်အပှ့ၤတန့ၢ်နီတဘျီဘၣ်. ဒီးတၢ်မၤအသးလၢ ကသံၣ်သရၣ်တဖု ဟဲဆူအဝဲသ့ၣ်အိၣ်တၢ်ဟီၣ်ကဝီၤလၢ ကကူစါယါဘျါန့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်အဖုၣ်တကတီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဂီၤဖဲ တၢ်ကွဲးတၢ်ကါဝံၤအလီၢ်ခံ, ဖဲသရၣ်မုၣ်ကွၢ်ၦၤဆါ ဘ့ၣ်လီၤန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်အယၣ်ပျ့ဘံလၢအမဲၥ်လိၤအခါ, ဖိသၣ်မုၣ်ဖိတဖၣ် နံၤကမှံထီၣ်ဖးလဲၢ်လီၤ. တဂၤကိးပသူထီၣ်ဝဲ “မိမိၢ်ဧၢ, ယထံၣ်တၢ်လံ. ယထံၣ်တၢ်လံ” န့ၣ်လီၤ.

ၦၤဟးတသ့လၢ အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤတဂၤ ဆ့ၣ်နီၤအိၣ်လၢတၢ်လီၢ် ဖဲအညီနုၢ်ဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အတြဲၤ, ဒီးဃ့တၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပ့းတရူးတဲဘၣ်အီၤလၢ တိၢ်စ့တအိၣ်ဒီးအီၤဘၣ်, မ့မ့ၢ် အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်လၢအဂ့ၤန့ၢ်စ့န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံး “လၢၦၤနစၤရ့းဖိယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်အမံၤန့ၣ်, ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးဟးတက့ၢ်” (မၤတၢ် ၃:၆). ၦၤတဂၤအံၤ “စံၣ်ထီၣ်, ဒီးဆၢထၢၣ်, ဒီးဟးဝဲ, ဒီးလဲၤနုၥ်... ဒီးစံၣ်ထီၣ်, ဒီးသးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤလီၤ” (:၈).

ၦၤဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးၦၤခီၣ်စၢ်တဂၤအံၤ ပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤအမဲၥ်ချံ ဒီးအခီၣ်တဖၣ်, အါန့ၢ်ၦၤလၢအမဲၥ်တဘျီၣ်, အခီၣ်တစၢ်နီတဘျီဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤပိၥ်မုၣ်ဖိခံဂၤအံၤလၢ တၢ်ကမၢကမၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခုအပူၤ…

တၢ်ထၢနုၥ်စ့ပၥ်ဖှိၣ်မၤတၢ်လၢ ၦၤဂၤအအိၣ်

ဖဲၦၤဆါတၢ်အီၣ်တၢ်အီအကရၢတဖု, ၦၤတဂၤဂၤ မ့ၢ်ၦၤအီၣ်အီအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အီၣ် အစှၤကတၢၢ် အခါတဆံန့ၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးလၢ ကလဲၤတၢ်ဒီးကဘီယူၤ မံးလၥ်တကထိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ၦၤတဂၤထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်အီၣ်အပှ့ၤအစှၤကတၢၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ဆါဝဲန့ၣ် ခၠီးကလဲးပူၣ်ဒ့(chocolate pudding)န့ၣ်လီၤ. ၦၤတဂၤန့ၣ် ပှ့ၤဝဲအခါ တကလးခံကထိ လီၤလဲ ဒီလၣ် ၃၀၀၀ ဒီးအဝဲမၤန့ၢ်ဝဲ ထူအပတီၢ်ဃုၥ်ဒီးတစိၤသး အဝဲဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်တၢ်လဲၤတၢ်လၢ ကဘီယူၤအကလီန့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဒုးအီၣ်ပူၣ်ဒ့တဖၣ် ဆူကရၢဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်အဃိ မၤန့ၢ်ဃုၥ်ဝဲတၢ်အခိအသွဲအဂီၢ် ဒီလၣ် ၈၀၀ ဘၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤထုးကွံၥ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ကတိၤပၥ်ဖျါဝဲ တၢ်တဲဟ့ၣ်ဒိဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၢဖိအခိၣ်လၢအၢသီဝဲတဂၤလၢ ၦၤထုးထီၣ်ကွံၥ်အီၤလၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအခါ အဝဲဒၣ်ကိးဖှိၣ်ဝဲ, ၦၤလၢအဒ့ၣ်ကမၢ်အိၣ်ဒီး အကစၢ်တဖၣ်ဒီး ဘှီစှၤလီၤဝဲ ၦၤတဖၣ်အဒ့ၣ်ကမၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ညါလၢ မုၢ်တနံၤအတၢ်မၤအံၤ ကကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢ ခါဆူညါအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတမ့ၢ် ပတြၢၤဝဲ တၢ်မၢခိၣ်တဂၤအံၤ လၢအမၤဝဲတၢ်တတီတလိၤအဖီခိၣ်ဘၣ်. ဒ်သိးပကမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်သ့ကူၣ်ဒုးကဲထီၣ်ကျဲအသီ အါဘိလၢအတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲ “စုလီၢ်, တတီခီၣ်ခိၣ်တလိၤဘၣ်န့ၣ်,…

အဲၣ်ဒ်သိးမိမိၢ်

ကၠူၢ်နံထၣ်(Juanita) တဲန့ၢ်အဖိဒိၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၢ်တၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤ အကတီၢ်ဖးဒိၣ်”(the Great Depression) အဆၢကတီၢ်ခါအဂ့ၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်အီၣ်ဒၣ် ဖီသၣ်, ဒီးတၢ်မံၤလၥ်လၢၦၢ်လၢ်ကျါတမံၤဂ့ၤ တမံၤဂ့ၤ လၢအပၢ်ခးန့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲအပၢ်ဖီၣ်န့ၢ်လံၣ်ပအီ လၢဟါတၢ်အီၣ် အဂီၢ်န့ၣ် အမိၢ်စံးဝဲလၢ ဟ့ၣ်ယၤလၢလံၣ်ပအီန့ၣ်အခိၣ်, ယအဲၣ်ဒိးအီၣ်ဒၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ညၣ်အကျါ အဘဲကတၢၢ်တက့ၢ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်ပူၤကွံၥ်ဝဲန့ၣ် ကၠူၢ်နံထၣ် သ့ၣ်ညါထီၣ်ဝဲလၢ ဖဲလံၣ်ပအီအခိၣ်န့ၣ် တၢ်အညၣ်မနုၤမးတအိၣ်ဘၣ်. အမိၢ်တအီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘၣ်. အမိၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အထိၣ်မၤသးလၢ တၢ်အခိၣ်မ့ၢ်တၢ်ဝံၣ်အဃိ ပဝဲဖိတဖၣ် ပကအီၣ်ဘၣ်အါဒီး မ့မ့ၢ်ပဝဲ ပတဘၣ်ယိာ်တၢ်လၢ အဂီၢ်လၢၤဘၣ် အဂီၢ်လီၤ.

ပကမၤလၤကပီၤမိၢ်အမုၢ်နံၤ ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်န့ၣ် မ်ပကဂံၢ်ဒွးထီၣ်က့ၤ ပမိၢ်တဖၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသး အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်တက့ၢ်. ပစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢ ပမိၢ်တဖၣ်အဃိ, ဒီးကျဲးစၢး ဒ်သိးပကအဲၣ်အါထီၣ်တၢ် ဒ်မိၢ်တဖၣ်တက့ၢ်.

စီၤပီလူးမၤတၢ်ဒ်တၢ်ခ့တၢ်ၦၤ လၢသ့းစၤလနံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ဒ်ၦၤကွၢ်ဖိ အံးက့ၤကွၢ်က့ၤအဖိဒၣ် ဝဲအသိးလီၤ (၁ သ့း ၂: ၇). အဝဲအဲၣ်တၢ်ဒူဒူ, တြီဆၢတၢ်လၢ အထီဒုၣ်ထီဒါတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ် ဒ်သိးကတဲန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်လၢယ့ၣ်ၡူးအဂ့ၢ် ဒီးဒ်သိးကဟ့ၣ် အဝဲသ့ၣ်လၢအသးသမူဒၢ်လဲၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ…

တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအပၢ်

ကယီၤကယီၤန့ၣ် ဘ့းထၢၣ်ထုးက့ၤအသးလၢ တၢ်ကွၢ်တၢ်ဘ့ၣ်ဆ့တၢ်ဂီၤ တန့ၢ်လၢၤဘၣ်. အတံၤသကိးအါဂၤ ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူဘၣ်အၢဘၣ်သီတဖၣ်, ဘ့းထၢၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကၢၣ် အသးအဃိ ကွၢ်ပိၥ်ဃုၥ်အသးကိးတဖၣ်အခံလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤ, တၢ်မၤအံၤ ကမၣ်ဝဲထဲလဲၣ်န့ၣ် ဘ့းထၢၣ်နၢ်ပၢၢ်လံ - အဝဲမၤကမၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤလံ - မၤဟးဂီၤ မၤသဘှံအမါအသးလံ. အဝဲဆီၣ်လီၤက့ၤအသးလၢ ကပၢၤဃၥ်က့ၤအတၢ်အိၣ်မူ ဒီးတကွၢ်တၢ်ဘၣ်အၢတဖၣ်န့ၣ်လၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲပျံၤတၢ်လၢ တၢ်အံၤမ့ၢ်စဲၤခံ ဝဲလံဧါ. အတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဘၣ်ကမုၥ်ဒံးလၢၤဧါ. အဝဲကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ဝဲထီဘိဒီး ဒိးန့ၢ် တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အလၢအၦဲၤစ့ၢ်ဧါ.

ပဒုၣ်ပဒါမုၢ်ကီၤလံၢ် လ့ပစီတၢ်န့ၣ် မၤသးဒ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအကီကဲၣ်ဆိးဘၣ်. အဝဲစံး, ၦၤကိးဂၤမၤတၢ်ဒ်န့ၣ်ကစီဒီ, တၢ်ဘၣ်ဒိဆါမနုၤကအိၣ်လဲၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပစဲဘူးလၢအတၢ်ကူၣ် အကျဲတစိၢ်အပူၤ အဝဲစးထီၣ်မၤတၢ် ဒီးစံးဝဲ, “စဲၤခံဒိၣ်မးလံ. နလဲၤပူၤကွံၥ် ဖးယံၤမးလံ. ခဲအံၤနတၢ်မုၢ်လၢ်ဟါမၢ်လံ”န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပအိၣ်လၢနီၢ်သးတၢ်ဒုးပူၤအသိး, ဒုၣ်ဒါန့ၣ် ဒ်သိးကမၤဟးဂီၤၦၤအဂီၢ် တၢ်လၢအမိၣ်မၤသးန့ၣ် မနုၤဂ့ၤ မနုၤဂ့ၤ ကတဲၦၤလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲ, အဝဲန့ၣ် လၢသီလံၤလံၤ မ့ၢ်ၦၤလၢအမၤသံၦၤကညီ, ဒီးတဆၢထၢၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အပူၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,…

တၢ်သ့နီၤဖးသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤအတၢ်ဆါ

ယမံၤၦၢ်အချံကဖုလၥ် (pancreas) ဘၣ်တၢ်မၤဆံးလီၤအီၤ ခီဖျိတၢ်ကၣ်အီၤ (ဓာတ်ကင်) ဒီးလီယဲၤ(Chemotherapy) ဒီးကိညၣ်ထီၣ် ဘၣ်ဆၣ်တုၤလၢ မၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအလိၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်က့ၤကဒီး တုၤလၢတၢ်သံဒီး တၢ်မူအဘၢၣ်စၢၤလီၤ. အဝဲသံကွၢ်ကသံၣ်သရၣ်, “မ့ၢ်ယကဘၣ်မၤအါထီၣ် တၢ်ကၣ်အီၤ ဒီးလီယဲၤလၢယသးအံၤဧါ မ့တမ့ၢ် မၤတၢ်အဂၤတမံၤဘၣ်ဧါ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကသံၣ်ဖီၣ်အဂၤ ဒီးလီယဲၤအဂၤမၤစၢၤယၤကသ့လီၤ”.

ယူဒၤအၦၤကညီတဖၣ် အိၣ်ဖဲတၢ်အကတီၢ်လၢ ကမူဧါကသံဧါလီၤ. သးလီၤ ဘှံးလၢၥ်လံလၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ ဒီးတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိတဖၣ်အဃိလီၤ. ဆိကမိၣ်ဝဲ မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ဝဲလၢ လူၤတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အါကဲၣ်ဆိးဧါ. မ့တမ့ၢ်တလၢ မၤဒံးန့ၣ်ဧါလီၤ. အဝဲသ့ၣ်မၤကတၢၢ်ဝဲလၢ ကလုၢ်ထီၣ်တၢ်အါထီၣ်ဆူ ကစၢ်ကမၣ်တဖၣ်
ဒီးခိးကွၢ်ဝဲမ့ၢ်ကဒီသဒၢအဝဲသ့ၣ် ဒီးကမၤဘီၣ်ညီထီၣ်အဝဲသ့ၣ်ဧါလီၤ (ယံး ၄၄:၁၇).

ဝံယံးရမံယၤ စံးဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်မၤအသးအဖီခိၣ်န့ၣ် ထုးထီၣ်တၢ် အစၢကမၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကီတၢ်ခဲ တမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤ အသးဆူ တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် ကစၢ်ကမၣ်တဖၣ်ဘၣ်, အတၢ်ကီတၢ်ခဲနီၢ်နီၢ် မ့ၢ်ဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ်တခီလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဲဘၣ် ဝံ, “တၢ်ကတိၤလၢ နစံးဘၣ်တဲဘၣ် ၦၤလၢယွၤအမံၤန့ၣ် ပတကနၣ်…

ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဆံးဆံးဖိတဖၣ်

ပှၤနီကဘီယူၤတဂၤ တ့ၢ်နုာ်အလၣ်ဖးထံခွးဆူ တၢ်တ့ၢ်နုာ်ခွးအလီၢ်တန့ၢ်အဃိၣ် လၣ်ဖးထံတဖၣ် ယွၤလီၤဆူ စဲးခိၣ်ဃံဒီး စဲးခိၣ်ဃံအံၤ အိၣ်ကတီၢ် အသးလီၤႉ ကဘီယူၤအံၤ ယူၤလီၤခ@ခ@ ဒီးလၢခံတုၤဃီၤဆူဟီၣ်ခိၣ်လိၤ ဘံၣ်ဘံၣ်ဘၢဘၢ ဘၣ်ဆၣ်လၢခံခံလါ ဖဲတၢ်အံၤကဲထီၣ်ကဒီးအသီတဘျီအဃိ ပှၤတ့ထုးထီၣ်ကဘီယူၤ တဖၣ် သ့ၣ်ညါက့ၤလၢ တၢ်အံၤအိၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကီတမံၤလံန့ၣ်လီၤႉ
ကဘီယူၤအံၤ ကၢပရၤကၢကလံၤစ့ဒီလၣ်အကကဲွၢ် ၃၀၀‚ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂ့ၢ် လၢ ကတ့ၢ်နုာ်လၣ်ဖးထံခွးအပူၤတခီ ဆံး၀ဲဒိၣ်မးလီၤႉ တၢ်လၢအဖျါလၢအကါတဒိၣ်အံၤၣ်လီၤႉ
တၢ်ဆံးဆံးဖိတဖၣ်လၢ တၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သး မၤဟးဂီၤကွံာ် တၢ်တိာ်လၢ အလီၤဘီလီၤမုၣ်တဖၣ်သ့၀ဲအဃိၢ်ထီၣ်ခံ အတၢ်အဲၣ်ကီ ဒ်သိးကလူၤဖီၣ် ‘ထံွၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အဖိလၢအမၤဟးဂီၤ စပံးမုၢ်’’ လၢအ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ (၂း၁၅) အပူၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲထံၣ် ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် စွါထီၣ်လၢ တၢ်ဒူၣ်ကပၤ ဒီးခူၣ်လီၤကွံာ် စပံးမုၢ်လၢ တၢ်ကအီၣ်စပံးသၣ်အဂီၢ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် တဖၣ်ၢ်အီၤကီမး မ့ၢ်လၢအဃ့ၢ်နုာ်ခ@သဒံးဆူစပံးမုၢ်အပူၤ၀ံၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ပလဲၤကပာ်ကွံာ်ၣ်လဲၣ်ႉ တမ့ၢ်ကမ့ၢ်တၢ်ထီဒုၣ်ဒါဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်အံၤ ကမ့ၢ်ထွံၣ်မံၤဖိတဖၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ထံၣ်တဆံးတက့ၢ် မ့တမ့ၢ်…

တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အဒိၣ်ဒီးအဆံး

Michelle Grant နဲၣ်လိန့ၢ် ့ှှီဖိတဒုလၢ အမံၤမ့ၢ် Timber လၢကပျဲလီၤက့ၤ၀ဲဆူ ပီၣ်လဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲလဲၤကိးအီၤဆူကမါအခါ အ၀ဲဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ ချံအကပၤ လၢ ကမၤကနွံကနွါအသး ဒီး့တူၢ်အနါစ့ၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်တဂီၤန့ၣ် Timber တဟဲက့ၤ ကဒါလၢၤဘၣ်ႉ Michelle ဃုကဒံကဒါအီၤ ယံာ်ဃုနၣ်ရၠာစးံၣ်ဘၣ်ဆၣ် တထံၣ်၀ဲဘၣ်ႉ ပူၤကွံာ်လၢအနွံဒီး အ၀ဲထံၣ်၀ဲ့ှှီအခိၣ်သၣ်ဃံတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတပာ်၀ဲလၢအမ့ၢ် Timber အခိၣ်ဃံဒီး ဟီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ယသးဘၣ်ဒိဒိၣ်မးလၢ Michelle ဒီး Timber အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ယတဲလီၤက့ၤယသးလၢ ‘‘တဘၣ်သးတမုာ်လၢတၢ်အံၤလၢၤတဂ့ၤႉ အ၀ဲမ့ၢ်ဒၣ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဒုလၢအမုာ်သးခု၀ဲလၢထံကျါဒီး အ့ၣ်တၢ်သ့တဒူလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတခီ ယပာ်သူၣ်ပာ်သးအ၀ဲဒီး ကစၢ်ယွၤစ့ၢ်ကီး မ့ၢ်တၢ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်အတၢ်အဲၣ် ဒိၣ်ထီ၀ဲတုၤလၢမူခိၣ် ဒီးလီၤတုၤ၀ဲလၢ တၢ်ဘၣ်တ့အဆံးကတၢၢ် ဒီးအ၀ဲကိးပှၤလၢ ပကပၢၤဃာ် တၢ်အဂ့ၤ ကတၢၢ်’’ (၁ မိၤ ၁း၂၈) န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအံးက့ၤကွၢ်က့ၤ ပှၤကညီဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ (စံး ၃၆း၅-၆) ႉ ဒီးဟ့ၣ်လီၤတၢ်အီၣ်လၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ ဒီးလၢစိး၀ၣ်ဃးဖိလၢအကိးအီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ (စံး ၁၄၇း၆) ႉ
တနံၤန့ၣ် Michelle လဲၤ၀ၢ်ချံလၢအသကိးတဂၤအကမါပူၤ…

အဲၣ်ပှၤလၢနအဲၣ်အီၤတဖၣ်တက့ၢ်

ဧၤမိၣ် မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အနာ်န့ၢ်လီၤသး‚ သးအိၣ်ရၠာစး့လိာ်သးဒီးပှၤအါဂၤၣ် ပှၤခံဂၤအံၤလၢ အဖၠဲးလီၤဆီလၢအလုၢ်လၢ်လီၤဆီန့ၣ် ကဲထီၣ် တံၤသကိး အဂ့ၤကတၢၢ် တဖၣ်လီၤႉ အနံၣ်တဆံအတီၢ်ပူၤ အ၀ဲသ့ၣ် နံၤသကိးၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်မၤန့ၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် နိဘၢၣ်ခိၣ်ဖးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဒဲနံၣ် အသးလၢာ်၀ဲလၢ ဧၤမိၣ် အတၢ်သ့ၣ်ညါဒၣ်ထဲအဂီၢ်ဒၣ်၀ဲၣ်လီၤႉ
သၢသီပူၤကွံာ်၀ံၤ ဧၤမိၣ် ကိးဃီၤဒီးတဲဘၣ်အီၤတၢ်ကစီၣ်လၢ အတမုာ်လီၤႉ ကသံၣ်သရၠာစးၣ်တဖၣ် ထံၣ်န့ၢ်ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါဒီး စံးလၢသါကအိၣ်မူဘၣ်ဒၣ်ဃုလါန့ၣ်လီၤႉ ဒဲနံၣ် အသးဘၣ်ဒိ၀ဲလီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲ‚ ‘‘နဆိကမိၣ်ပမ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤၣ်လီၤႉ သးစီဆှံပာ်အ၀ဲသ့ၣ်တပူၤဃီဒီး ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်လဲၤတခါအပူၤ (မၤတၢ် ၁၃း၂-၃) န့ၣ်လီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒီး သူၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် တုၤလီၤလၢ အတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီ လိာ်သးဘၣ်ဃးဒီး စီၤမၢ်ကူးအတၢ်ဟးသဒၣ်ကွံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ စီၤဘၢ်နါဘၤ သးအိၣ်ဟ့ၣ် စီၤမၢ်ကူး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ခံဘျီတဘျီလီၤႉ မ့မ့ၢ်စီၤပီလူး နာ်န့ၢ်စီၤမၢ်ကူးတသ့လၢၤဘၣ်ႉ အဃိဒီး အ၀ဲသ့ၣ်ခံဂၤဟးဖးလိာ်သး (၁၅း၃၆-၄၁) န့ၣ်လီၤႉ
လၢခံတဆီဘၣ်တဆီန့ၣ် စီၤပီလူးပျၢ်စီၤမၢ်ကူးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲမၤကတၢၢ်အလံာ် သၢဘ့ၣ်လၢ တၢ်ဆၢဂ့ၤလၢစီၤမၢ်ကူးအအိၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကတိၤဒိၣ်ပ့တၢၤစီၤမၢ်ကူးအဂီၢ်…

စိာ်ထီၣ်ဆီၣ်ထီၣ်

ဖဲပလဲၤတၢ်လၢ သုးမုၢ်ထံအကဘီဖးဒိၣ်လၢ အစိာ်ကဘီယူၤဒုးသုးကၠဲး (ထ) အကတီၢ် ပူၤန့ၣ် ပှၤနီၣ်ကၠဲး (ထ) န့ၣ် စံး၀ဲဒၣ်လၢ ကဘီယူၤတဖၣ် လိၣ်ဘၣ် ကလံၤဟဲ အသဟီၣ် ၁ နၣ်ရၠာစးံၣ်န့ၣ် ခံလိၣ်မံထၢၣ် ၆၅ၢ်ဂ့ၤဒီး ဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဒီးလၢကၠဲး (ထ) ကန့ၢ် ကလံၤသဟီၣ်အလၢ အပှဲၤအဂီၢ်န့ၣ် ကဘီခိၣ်တရၠာစးံးအကဘီအခိၣ်လိၤလိၤဆူ ကလံၤဟဲအူတၢ်န့ၣ်လီၤႉ ယသံကွၢ်လၢ တမ့ၢ်ကလံၤဘၣ်ဟဲအူလၢ ကဘီယူၤအလီၢ်ခံဘၣ်ဒီး ပှၤနီၣ်ကၠဲး (ထ) စံးဆၢလၢ ကဘီယူၤကဘၣ်ယူၤနုာ်ဆူ ကလံၤဟဲအကျိၤန့ၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်ကဘီယူၤ အကမၤန့ၢ်တၢ်စိာ်ထီၣ်ဆီၣ်ထီၣ်အီၤအကျဲထဲတဘိဧိၤန့ၣ်လီၤႉ
ယွၤကိးထီၣ် စီၤယိၤ့ှှူလၢ ကဆှၢယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်ဆူ ကလံၤတဖၣ်အပူၤလၢ အအိၣ်ခိးလီၤ အ၀ဲသ့ၣ်အခိၣ်လၢ ကီၢ်တၢ်စံးပာ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ စီၤယိၤ့ှှူ လိၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်ခံမံၤလီၤႉ လၢအသးပူၤ အ၀ဲလိၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ဆူၣ်အသးဒီး တံးတဟီၣ်သးန့ၣ်လီၤ (ယိၤ့ှှူ ၁း၇) ႉ ဒီးလၢတၢ်ချၢတခီ လိၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်လၢအတၤအီၤတဖၣ်လီၤႉ တၢ်လၢ အတၤအီၤတဖၣ်အကျါန့ၣ် ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအပူၤ အ၀ဲအိၣ်ဒီးမူဒါလၢ…

တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်

လဲး (စ) မံးစရၠာစး့ဘၢၣ် တၢ်ဃဲၤပူစးထီၣ်သးလၢ တၢ်ပျဲထူၣ်ဖျဲးကွံာ် ကၠ့ဘဲကၠ့လၢ အဟုၣ် န့ၢ် စီၤသီတဂၤ အစ့န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဘၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤ ဒီးဆိကမိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကဘၣ် တၢ်ကဆှၢကဒါက့ၤအီၤဆူ တၢ်ခူၣ်ဟီၣ်လာ်ပနံာ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ စီၤသီအံၤ မၤကမၢကမၣ် ပှၤကိးဂၤ‚ ဖဲအတဲဖျါထီၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ဖဲ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဖၣ်က့ၤ၀ဲအခါ အ၀ဲဃၣ်အသးဆူ တၢ်ဘျၣ်အံၤအအိၣ် ဒီးစံးဘၣ်အီၤ‚ ‘‘နတဘၣ်ထွဲလၢတၢ်အၢတၢ်သီလၢၤၣ်လီၤ’’ႉ
တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒ်သိးအံၤ နဲၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ အဟဲယွၤလီၤလၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ကိးမံၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢဘူၣ်ယဲၢ်ဆံတနံၤ‚ စီၤပ့းတ့ှူး စံးဘၣ် ကမျၢၢ်တဖၣ်လၢၢ်ဒံးခံလါကတီၢ်‚ လၢ၀့ၢ်အံၤအပူၤၣ်လဲၣ်လီၤႉ စီၤပ့းတ့ှူးစံးဆၢလၢ ‘‘သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ သုသး ဒီးဒိးဘျၢသုသး‚ တဂၤဒီးတဂၤလၢယ့ၣ့်ှှူးအမံၤၣ်လီၤႉ အခဲအံၤ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဒဲးဘးအဘူးအလဲဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကွံာ်ၣ်လီၤႉ
အိၣ်လီၤႉ အိၣ်လဲၣ်ႉ အ၀ဲစူးကါပှၤကူပှၤကညီအတၢ်ဒဲးဘး အဒိၣ် ကတၢၢ်လၢ ကမၤၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်မၤ၀ံၤ ကွံာ် တၢ်ဒဲးဘး ခီဖျိကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်တူၢ်သံသးအဃိ‚ ပတူၢ်လိာ်ပ၀ဲသ့လၢ‚ တၢ်လၢအဂ့ၤအ၀ါလၢ အ၀ဲမၤက့ၤ၀ဲတသ့တအိၣ်အံၤၣ်လီၤႉ
စူၢ်နာ်ယွၤလၢ အမၤ ‘‘တၢ်ခဲလၢာ်မၤဃုာ်အသးၣ်တက့ၢ်ႉ