လၢလံာ် “ကယဲၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးခဲလၢာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်” (Everything Sad Is Untrue) အပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးလံာ် ဒဲနယၢၣ် န့ရံၣ် (Daniel Nayeri) ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဂီၢ် အတၢ်ဒိးကဘီယူၤ လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤ ဃုာ်ဒီးအမိၢ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဘၣ်ဟဲခီဖျိလၢဒဲကဝီၤ ဆူတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ် ကီၢ်အမဲရကၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤဒၣ်လဲာ် ပှၤမၤစၢၤအီၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲနယၢၣ်အသးတမံဝဲဒၣ်ဘၣ်. အဝဲကွဲးဝဲ “တၢ်န့ၣ် နနာ်သ့ကစီဒီဧါ. အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် မၤတ့ၢ်ဝဲလီၤ. ပတထံၣ်လိာ်သးနီတဘျီဘၣ်. ပမ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုး ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်တပလီၢ်အသး, ဒီးယဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မ့ၢ်နာ်သက့, ယွၤအသးအိၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အပတီၢ်ဒ်သိးအံၤ ဆူပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စံးဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ ကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၃ မိၤ ၁၉:၃၄ ပာ်ဖျါဝဲ “ဒီးနဘၣ်အဲၣ်အီၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနကစၢ်ဒၣ်နဲအသိးန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ သုမ့ၢ်တ့ၢ်ပှၤတခီဘီတခီမုၢ်ဖိ လၢကီၢ်အဲၤကူပတူး အပူၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. အ့းဖ့း ၂:၁၂ အပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိ လၢအစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤခရံာ်တဖၣ် – လၢအမ့ၢ်ပဝဲကိးဂၤအဂီၢ် – တဘျီန့ၣ် “ပတအိၣ်ဘၣ်ဒီးခရံာ်ဘၣ်, …ဒီးပှၤတမှံၤတပျီၤလၢ အတဘၣ်ဃး ဘၣ်ဒီး တၢ်စံးပာ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဘၣ်, ပှၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဘၣ်, ဒီးတအိၣ်ဘၣ်ဒီးယွၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်, သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤသုဝဲတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဧ့ၤဘြံၤ ၁၃:၂ အပူၤကစၢ်ယွၤမၤလိာ် ပှၤယူၤဒၤဖိဃုာ်ဒီးပှၤတခီဘီမုၢ် ဖိတဖၣ် လၢအမ့ၢ်ပဝဲခဲလၢာ်, တဘျီပမ့ၢ်တ့ၢ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ်အဃိ “တၢ်အဲၣ်ပှၤတမှံၤန့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်တဂ့ၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ဒဲနယၢၣ် ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ, အိၣ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိဒၣ်ဝဲ, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤဘၣ် ကၠံ(မ) (Jim) ဒီး ကၠံ(န) ဒီစၢၣ် (Jean Dawson), ဒီးပာ်ဖျါဝဲ “အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိတံၢ်နီၢ် လၢအပျဲပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဒူၣ် ဒ်သိးကဟဲအိၣ်သကိး ဒီးအဝဲသ့ၣ် တုၤအဃုထံၣ်န့ၢ် အကစၢ်ဒၣ်ဝဲဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.”

ကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ်မုာ်ပှၤစီစၣ်ဖိ, ဒီးသဆၣ်ထီၣ်ပခံလၢ ပကတူၢ်လိာ် အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.