ပမ့ၢ်ဒိးထီၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤ အခီၣ်ဖံးဒီး လဲၤတၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်. အဲကၠံၣ်လၣ် ခဲလ့ၣ် (Angela Kelly) လၢအမ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်လၢ ကဘီသန့ၤ ဒီးသရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါ အဖိမုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢ အဘၣ်ဒုးကူဒုးသိး ဆ့ကူဆ့ကၤလၢ နီၣ်ပၤမုၢ် အဲလံးစဘဲး (Elizabeth) လၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအမူဒါတဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဒိးဆိန့ၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်သးပှၢ်တဂၤအံၤ အခီၣ်ဖံးအသီတဖၣ် ဒီးဘၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤ လၢနီအကရၢၢ်ပူၤ ဒ်သိးနီၢ်ပၤမုၣ်ဒိးခီၣ်ဖံးတဖၣ် ကမုာ်ပၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ အိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အကျိၤ – တၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်လၢ ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ကဆၢထၢၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးစၢၢ်လၢ မူးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ ဒိးခီၣ်ဖံး အဒိၣ်အလဲၢ် ဒ်သိးလိာ်သးအဃိ ခဲလ့ၣ် မၤစၢၤမၤစၢ်လီၤ တၢ်တမုာ်တလၤတနီၤ လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲလ့ၣ် အတၢ်ကဟုကယာ်လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဖိအံၤ ဒုးဆိကမိၣ်ထီၣ်ယၤ စီၤပီလူးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကလီးစဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ ကလီးစဲ ၃:၁၂ “ကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်သးကညီၤ, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်ဆီၣ်လီၤသး, တၢ်သးစူၤ, တၢ်ဝံသးစူၤ” န့ၣ်လီၤ. ကလီးစဲ ၂:၇ စံးဘၣ်ပှၤ ဖဲလၢပသးသမူတဖၣ် မ့ၢ်“သူၣ်ထီၣ်အသး”လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤန့ၣ်ဒီး, ကလီးစဲ ၃:၁၂ ပာ်ဖျါဝဲလၢ “ပကဲထီၣ် ယွၤအပှၤဃုထၢလၢ အစီဆှံ ဒီးပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အီၤတဖၣ်” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၉-၁၀ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး မၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကဘ့ၣ်လီၤကွံာ် “ပှၤလီၢ်လံၤ” ဒီး “ကူထီၣ်သိးထီၣ်က့ၤပှၤအသီ”,  ဒီးအဆၢဖိ ၁၃-၁၄ ပာ်ဖျါဝဲ  ခီဖျိလၢ ယွၤအဲၣ်တ့ၢ်ပှၤ ဒီးပျၢ်တ့ၢ် ပတၢ်ကမၣ်အဃိ ပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ပတၢ်မ့ၢ်တၢ် ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအအဲၣ်တၢ် ဒီးပျၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ပှၤအိၣ်လၢပခိၣ်ပဃၢၤဝးဝးတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်ပှၤ လၢ “တၢ်ကအိၣ်ဆိးကွၢ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်အလီၢ်” ဒ်သိးပကအိၣ်ဒီး တၢ်သးကညီၤလၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအသးသမူ အတၢ်တၤတၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်မၤဒ်သိးအံၤန့ၣ်ဒီး, မ့ၢ်ပအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤကွၢ်လၢ စီၤပၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီထီဘိ လၢပဂီၢ်တဂၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.