ဖဲယဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီ, လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်န့ၣ်ကွၢ်ယၤတဘျး, ဒီးပာ်ယၤလၢ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲးဒီးတၢ်ဖး ကိၤလၤဝါကျိာ်အဖုၣ်ကတၢၢ်အတီၤဒၢးန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဟဲသုးယသးလၢ ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အကၠိ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒိးစဲးအစၢဖျိးစိ, မးအပတီၢ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မး, တုၤဒၣ်လဲာ် ကၠိခိၣ် ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤလၢ ယတၢ်ကွဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ယတကြၢးဘၣ် (မ့) တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီးယၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ, တြဲၤလၢ ယကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲး ကိၤလၤဝါကျိာ်တီၤဒၢး “အဂ့ၤကတၢၢ်” လၢကၠိအသီတဖျၢၣ်အံၤ ကးတံာ်အသးလၢယဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လၢပျၢၤ ဖံၤလဒ့းလဖံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆဲတဲာ်တခီတၢၤအတၢ်ထံၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်လၢအပူၤကွံာ် အတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, အဝ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးအဃိ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံးဖိအသိး တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဖးယံာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါ ၃:၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤထီဒါအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ အဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤ ကွဲးနီၣ်ဝဲလၢ အဆၢဖိ ၈ အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲဒ်သိးအံၤ အိၣ်ဒီး “ဂံၢ်ဘါတဆံး တက့ၢ်, ဘၣ်ဆၣ်,” “အဝဲတိၢ်န့ၢ် ခရံာ်အကလုၢ်ကထါ ဒီးတသမၢဘၣ်ခရံာ် အမံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယွၤပာ် “တြဲၤအိၣ်အိးထီၣ်အသးလၢ ပှၤကးတံာ်ဃာ်အီၤတသ့ဘၣ် နီတဂၤဘၣ်” လၢအဝဲသ့ၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ် နီၢ်နီၢ်, အဆၢဖိ ၇ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်မ့ၢ် “ပှၤအိးထီၣ်တၢ်ဒီး ပှၤတကးတံာ်ဃာ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်, ဒီးပှၤကးတံာ်ဃးတၢ်ဒီး ပှၤတအိးထီၣ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်တဂၤ” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲတီဝဲလၢ ပတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါ လၢတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တြဲၤတနီၤ တအိးထီၣ်အသးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ကးတံာ်ဃးအသး, ဘၣ်ထွဲဒီးယတၢ်ကွဲး မ့ၢ်ကအိၣ်ဝဲ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်, ယတၢ်ကွဲး လၢယွၤအဂီၢ်, ကစၢ်ယွၤ အိးထီၣ်တြဲၤတဖၣ်နီၢ်နီၢ်, ဒီးပျဲတၢ်ကွဲးတဖၣ် ဒ်သိးကတုၤဆူပှၤဖးတၢ်ဖိတဖၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. တြဲၤလၢ အကးတံာ်ဃာ်အသးတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တြီဃာ်နၤတန့ၢ်ဘၣ်. ယိၤဟၣ် ၁၀:၉ အပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ, “ယဲဒၣ်အံၤ, ယမ့ၢ်ကျဲစၢၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. မ်ပလဲၤနုာ်ဆူ တြဲၤတဖၣ်လၢအအိးထီၣ်ဝဲ, ဒီးပိာ်သကိးအခံတက့ၢ်.