ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Patricia Raybon

ပန့ဆၢၣ်အသီလၢ ခရံာ်အပူၤ

ပသ့ၣ်ဆှိလါအဲး (blue spruce) တထူၣ်အသၣ်, ဒီးအလၣ်ဒ်ထးဘိဖိတဖၣ် လီၤဆှုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢအယါဘျါ သ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိန့ၣ် ကွၢ်ဝဲတဘျး ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီ, ဒီးစံးဝဲလၢ “တၢ်အံၤမ့ၢ် သ့ၣ်ဆှိအဃိလီၤ.” ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ယကသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး (မ့တမ့ၢ်) ကျိၤကျဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤကူၣ်သ့လၢသ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိတဂၤအံၤ စံးကဒီးဝဲလၢ “တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်သ့ၣ်ဆှိအဃိ န့ၣ်လီၤ.” မ့ၢ်လၢသ့ၣ်ဆှိအန့ဆၢၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဒုးလီၤဆှု အလၣ်အဘိဖိတဖၣ်အဃိ, တၢ်ဆီတလဲကွံာ် အန့ဆၢၣ်အံၤတသ့ဝဲဘၣ်.

မ့ၢ်လၢပနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, တဘၣ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အဆၢ ခီဖျိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် လၢတၢ်ဆီတလဲတန့ၢ်တသ့တဖၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အသီတဖၣ် လၢဝ့ၢ်အ့းဖ့းစူး အဂီၢ် စီၤပီလူး ပာ်ဖျါမၤလီၤတံၢ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ကမၤပူၤဖျဲးတၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ အ့း ၄:၁၈-၁၉ အပူၤ, ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် “အသူၣ်ခံးအသးခံး သတးဒီး,” ကတူၢ်လိာ်ယွၤအဂီၢ် ကးတံၢ်ဃးအသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ကိၤအသးကိၤ, အိၣ်ပှဲၤဒီး“တၢ်တစီတဆှံ ကိးမံၤဒဲး” ဒီးလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်သးကတၢအခံ, ဒီးတၢ်သူၣ်လီသးကွံတၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ…

မၤစၢၤတၢ် ဒ်ယွၤမၤစၢၤပှၤအသိး

အိၣ်လံၤ ခဲးစီ (Ole Kassow) မ့ၢ်ပှၤအဲၣ် တၢ်ဒိးလ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ် ဒီးအိၣ်ဆိးဝဲလၢ ကိၣ်ပဲၣ်ဟ့ၣ်ဂဲၤ Copenhagen) အဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဂီၤ, ဖဲအထံၣ်ဘၣ် ပှၤသးပှၢ်ပိာ်ခွါတဂၤ ဆ့ၣ်နီၤထဲတဂၤဧိၤဒီး အထးကွီၤ ဟးစၢၤတၢ် (walker) လၢကမျၢၢ်ဖီကရၢၢ်အပူၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်ဆိကမိၣ်ယိယိဖိတမံၤ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်အီၤ- အတၢ်ဆိကမိၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲလၢကဟ့ၣ်ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်တဖၣ် တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီဒီးတၢ်သဘျ့ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒိး လ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ဖဲမူခိၣ်ကဆှီအမုၢ်တနံၤန့ၣ်, အဝဲပာ်ကတီၢ် လ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ်လၢ ဒိးလဲဝဲ (အပၣ်အိၣ်သၢခါတခိၣ်) ဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲ ပှၤသးပှၢ်အဟံၣ်, ဒီးကွဲမုာ်ဝဲ ကယဲၢ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအသးအိၣ်ဒိးတဖၣ် ကဒိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမုာ်လၤသးခုဝဲ ဖဲပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤ, ဒီးပှၤသးပှၢ်တဂၤ ကဲထီၣ်ပှၤဒိးတၢ်အဆိကတၢၢ်ခံဂၤလၢ “တၢ်ဒိးလ့ၣ်ယီၢ်ကရၢလၢ တအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ် သးအနံၣ်” (Cycling Without Age) န့ၣ်လီၤ.

ခဲကနံၣ်အံၤ, ယံာ်တ့ၢ်လံအနံၣ်ခံဆံပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ပှၤသးပှၢ် ၅၇၅,၀၀၀ ဂၤန့ၣ်, ဒိးဘၣ်ဝဲ အဘျီ ၂.၅ ကကွဲၢ် အဃိ အိၣ်လံၤ အတၢ်မံမီၢ်လၢ…

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဆိးလၢ ပသးကံၢ်ပူၤ

မူခိၣ်ဖီကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်လီၤဘၣ်လၢ ယအိၣ်ဆိးတၢ်ကီၢ်စဲၣ်, ကီၢ်အမဲရကၤ မုၢ်နုာ်တကပၤန့ၣ်, ယမိၢ် လၢအမ့ၢ်မုၣ်ကမဲန့ၣ်, ဒ်သိးကလဲၤခီဖျိလိာ်သး ဘှ့ၣ်မုၢ်ဖးဒိၣ်ဒီးပှၤအဂီၢ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကအိၣ်ဆိးဒီးပဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်လီၤ. ဖဲဘှ့ၣ်မုၢ်ဖးဒိၣ်လီၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, ယမိၢ်တက့ၤကဒါဆူအဟံၣ် လၢၤဘၣ်. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ဒီးဆူညါ, ယမိၢ်န့ၣ်အိၣ်ဆိးဒီးပှၤ အသးသမူဒီစိၤန့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်အတၢ်ဟဲ အိၣ်ဒီးပှၤအံၤ ဆီတလဲကွံာ်ပဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢလၢ ကျဲဘၣ်ဘျုးအါမံၤန့ၣ်လီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ် ယမိၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် လၢကသိၣ်လိပှၤ တၢ်ကူၣ်သ့, ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်, ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ ပတၢ်ဟဲလီၤစၢၤ အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်ဒီးယဝၤ ကဲထီၣ်တံၤသကိး အဂ့ၤကတၢၢ်တဖၣ်, ကတိၤသကိးတၢ်လီၤနံၤလီၤအ့, ဒီးအဲၣ်တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲအဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ် တမ့ၢ်ပှၤတမှံၤတဂၤလၢၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်ကဲထီၣ် ထီဘိဟံၣ်ဖိဃီဖိ, မ့ၢ်ပှၤအကါဒိၣ်လၢပဟံၣ်အဂီၢ်- ဆီတလဲပသူၣ်ပသးတဖၣ်ဒီစိၤ, တုၤဒၣ်လဲာ်ကစၢ်ယွၤကိးက့ၤအီၤဝံၤအလီၢ်ခံတစုန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢ စီၤယိၤဟၣ်ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ ယိၤ ၁:၁၄ အပူၤ ပှၤ “အိၣ်ဝဲဆိးဝဲ လၢပကျါ” တဂၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါလၢ အထုးန့ၢ်ပသးဒိၣ်မးတမံၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ် အိၣ်ဆိး အံၤ အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိလၢဟ့းလ့ၣ်ကျိာ် အခီပညီမ့ၢ်…

ယွၤအတြဲၤတဖၣ်လၢ အအိးထီၣ်အသး

ဖဲယဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီ, လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်န့ၣ်ကွၢ်ယၤတဘျး, ဒီးပာ်ယၤလၢ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲးဒီးတၢ်ဖး ကိၤလၤဝါကျိာ်အဖုၣ်ကတၢၢ်အတီၤဒၢးန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဟဲသုးယသးလၢ ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အကၠိ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒိးစဲးအစၢဖျိးစိ, မးအပတီၢ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မး, တုၤဒၣ်လဲာ် ကၠိခိၣ် ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤလၢ ယတၢ်ကွဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ယတကြၢးဘၣ် (မ့) တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီးယၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ, တြဲၤလၢ ယကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲး ကိၤလၤဝါကျိာ်တီၤဒၢး “အဂ့ၤကတၢၢ်” လၢကၠိအသီတဖျၢၣ်အံၤ ကးတံာ်အသးလၢယဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လၢပျၢၤ ဖံၤလဒ့းလဖံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆဲတဲာ်တခီတၢၤအတၢ်ထံၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်လၢအပူၤကွံာ် အတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, အဝ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးအဃိ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံးဖိအသိး တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဖးယံာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါ ၃:၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤထီဒါအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ အဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤ ကွဲးနီၣ်ဝဲလၢ အဆၢဖိ ၈ အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲဒ်သိးအံၤ အိၣ်ဒီး…

ဟ့ၣ်တၢ်လၢ တၢ်အဲၣ်

ဖဲ ကဝၣ်ဒိၣ်လ့ၤ စတါကၠ့း(စ) (Gwendolyn Stalgis) ဒိးတ့ဒိးဖျီအသး အမုၢ်နံၤန့ၣ်, ကူကၤဝဲ တၢ်ဖျီအဆ့ကၤလၢ အမံမီၢ် ဆိတ့ၢ်ဝဲတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖျီအသးဝံၤ, ဟ့ၣ်လီၤဝဲ အဆ့ကၤ, ဆူပှၤလၢအတသ့ၣ်ညါဝဲတဂၤန့ၣ်လီၤ. စတါကၠ့း(စ) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ ဆ့ကၤအံၤန့ၣ် တၢ်ပာ်အီၤလၢတၢ်ကူတၢ်သိးအတလါပူၤအလီၢ်န့ၣ် ကြၢးလၢပှၤကူသိးအီၤန့ၣ်လီၤ. တလးမူးပိာ်မုၣ်အဂၤ တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တူၢ်လိာ်ဝဲတၢ်ဆိကမိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ပိာ်မုၣ်အါဂၤ ဟဲပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ် တၢ်ဖျီဆ့ကၤတဖၣ် ဖဲ စတါကၠ့း(စ) တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢ အပှာ်ဘျးစဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤဟ့ၣ်တၢ်တဂၤ စံးဝဲဒၣ် “ယမုၢ်လၢ်လၢ ဆ့ကၤဖိအံၤ ကလဲၤတုၤဆူတလးမူးပိာ်မုၣ် တဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးကယာ်မုာ်ယာ်ဖျ့ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢအမၤဘၣ် တၢ်တ့ တၢ်ဖျီမူးသးဖှံတဖၣ်အဃိတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အံၤ ပသးကကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်တၢ်မၤလၤကပီၤအမူးသးဖှံတမံၤအသိးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၁၁:၂၄-၂၅ အပူၤ, ဒ်တၢ်ကွဲးအိၣ်ဝဲ “တၢ်လၢအဖှံတၢ်, ဒီးအတၢ်အါထီၣ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ဒီးတၢ်လၢ အဟ့ၣ်တၢ်စှၤ ကဲၣ်ဆိး, ဒီးဘၣ်ထဲတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်ညီ ကဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်, ဒီးပှၤလၢ…

ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်ခီဖျိ တၢ်ကဟုကယာ်

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်သးစၢ်တဂၤ, ဃ့ထုကဖၣ်ဝဲကိးမုၢ်ဂီၤ, လၢတနံၤအံၤ ကစၢ်ယွၤကစူးကါအီၤဒ်သိး ကမ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပှၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ဃ့ထုကဖၣ်ဝဲအသိး ကကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ ပှၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲတလီၢ်လီၢ်အဃိ, ကဲထီၣ်တၢ်သးခုလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲ မုၢ်တနံၤ, လၢအတၢ်မၤခံခါတခါဝံၤန့ၣ်, ဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ဘှံးဝဲတစိၢ်တလီၢ် လၢမုၢ်တၢ်ကပီၤအဖီလာ်, ဃုာ်ဒီးပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤတဂၤ, ဒီးပှၤတဂၤအံၤ သံကွၢ်အီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် စံးဆၢက့ၤယိယိဖိန့ၣ်လီၤ. တစံးဆၢဝဲဆူၣ်ဆူၣ် ကိၢ်ကိၢ် ဒီး တမ့ၢ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်အပူၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ခီဖျိလၢ သးမုၢ်စီဆှံ နဲၣ်ဆှၢအီၤအဃိဒီး အသးပူၤကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်စံးကတိၤလိာ်သးအံၤ တမ့ၢ် တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီဘၣ်ဆၣ် ဖျါလၢကဲဘျုး, ဒီးမုာ်လၤသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒုးအိၣ်ထီၣ် တံၤသကိးသီသံၣ်ဘှဲတဂၤ- ပှၤလၢအဲၣ်ဒိးမၤလိသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ တၢ်စံးကတိၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်ဆူပှၤဂုၤပှၤဂၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ပျဲသးစီဆှံ နဲၣ်ဆှၢပှၤန့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၁:၈ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ “သုကဒိးန့ၢ် တၢ်အစိကမီၤ ဒီးသုကကဲထီၣ်ယပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်....ပၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကလၤ ၅:၂၂-၂၃ ပာ်ဖျါဝဲ သးစီဆှံအတၤသၣ်အဂ့ၢ်…

ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢ အဒီတဒၢတၢ်

ဘၣ်တနံၤ ဖဲတၢ်ယီၤခါကတီၢ်, ထိၣ်ဖိလၢအအိၣ်ဘူးဒီးပဟံၣ်အဃၢၤတဖၣ် အကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်သတြူးသတြီၤ သတူာ်ကလာ်န့ၣ်လီၤ. ထိၣ်ဖိလၢ အပှ့ၤသီၣ်မုာ်တဖၣ်, အကလုၢ်လၢအသီၣ်ဃဲကအဲး သီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢ သ့ၣ်တဖၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ် ပသ့ၣ်ညါထွဲက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်, ဖဲလၢမုၢ်လီၤနုာ်အကတီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢလံာ်ဃးဖးဒိၣ်တဘ့ၣ် တဖှိလီၤလၢ သ့ၣ်တထူၣ်အစိးအဃိ, ထိၣ်ဖိတဖၣ် လီၤပြံလီၤပြါ လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး ဒီးမၤသီၣ်မၤသဲအကလုၢ် ဒ်တၢ်ဒုးပလီၢ်တၢ် ဖဲအဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးလၢ တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, နီၢ်သးတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဆိတဖၣ် ပနၢ်ဟူအီၤသ့လၢ လံာ်စီဆှံဒီတဘ့ၣ်အပူၤ, ပမ့ၢ်ကွၢ်အဒိန့ၣ်ဒီး- တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ထီဒါ တၢ်သိၣ်ကမၣ်သီကမၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပနၢ်ဟူတဖၣ်အဃိ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပသးကဒ့ဒီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ပှၤ အဃိ, ပပၢ်လၢမူခိၣ် ဟ့ၣ်မၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံ ဖျါဖျါဆှံဆှံ, လၢအဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢ နီၢ်သးအတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် ညီညီဘှါဘှါ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မးသဲ ၇:၁၅ အပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး သိၣ်လိနဲၣ်လိဝဲလၢ “ပလီၢ်သုသးလၢ ဝံအဘျၣ်လၢ အဟဲဆူသုအိၣ်, သိးဒီးသိအကူအသိး, ဒီးလၢအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ထွံၣ်မံၤလၢအဒူတဖၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၆-၁၇,၂၀ အပူၤန့ၣ် စံးကဒီးဝဲလၢ…

ဟ့ၣ်တၢ်ဒ် ခရံာ်ဟ့ၣ်အသိး

ဖဲ ၁၉၀၅ နံၣ်န့ၣ် ပှၤအမဲရကၤဖိပှၤကွဲးလံာ် အိၣ်.ဟဲနရံၣ် (O. Henry) ကွဲးဝဲ ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အပူ လၢဘၣ်အသးတယုၢ် “ပှၤမၢ်ကူးတဖၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်” (The Gift of the Magi) အကတီၢ်န့ၣ်, အနီၢ်ကစၢ် ဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဝဲဒၣ်ဒီး အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤအပူၤဒၣ်လဲာ်, အဝဲကွဲး ပူလၢအထိၣ်ဂဲၤပသးတယုၢ်, ဒုးနဲၣ်ဖျါသကဲာ်ပဝးဃံလၤလၢ အလီၤဂာ်ဒီးခရံာ်, လၢအမ့ၢ် “တၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်သး” န့ၣ်လီၤ. လၢပူအပူၤန့ၣ်, မါလၢအဖှီၣ်ယာ်ဒိၣ်မးတဂၤ ဆါကွံာ်အခိၣ်သူဖးထီဃံလၤ ဖဲခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်တချုးဘၣ်အနၤ, ဒ်သိးအကပှ့ၤန့ၢ် ထၢၣ်နၣ်ရံၣ်အပျံၤထူဖိလၢ အဝၤသးဘိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢခံန့ၣ် သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ အဝၤသးဘိဆါကွံာ် အထၢၣ်နၣ်ရံၣ်ဖိ ဒ်သိးကပှ့ၤန့ၢ် သံၣ်တကရူၢ်လၢ အမါအခိၣ်သူဃံလၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်တဂၤဒီးတဂၤအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်သးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်အဒိၣ်အယိာ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး, ပူဖိအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤမၢ်ကူးတဖၣ် (ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်) အတၢ်အဲၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်ဆူ ဖိသၣ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဂီၢ်, ဖဲလၢအတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်စီဆှံဝံၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ (ကွၢ် မး…

ယွၤအသးလၢ ပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်

ဒဲၢ်က့(လ) (Dan Gill) လၢအသးအိၣ် ခွံနံၣ်ဖိ, ဒီးအတံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ် အၤခၠံၣ် (Archie) ဟဲတုၤဆူ အတံၤသကိးလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤလိသကိးတၢ်တတီၤဃီတဂၤ အနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤအမူးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပိာ်ခွါဖိသၣ်လၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤတၢ်တဂၤအမိၢ်န့ၣ်, ထံၣ်ဝဲ အၤခၠံၣ် အကတီၢ်န့ၣ်ဒီး, အမိၢ်တပျဲနုာ် အၤခၠံၣ် ဘၣ်. စံးဝဲသပှၢ်ပှၢ်လၢ “လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတလၢဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ဒဲၢ် စံးဘၣ်အီၤလၢ ကဆ့ၣ်နီၤဝဲဒၣ် လၢတၢ်အဒါလိၤ ဒ်သိးအတံၤသကိး ပှၤသူဖံးဖိတဂၤအံၤ အလီၢ်ကအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မိၢ်တဂၤအံၤ စံးဝဲ “တသ့ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ပှၤတတူၢ်လိာ်အတံၤသကိးအဂ့ၢ်အံၤ မၤဘၣ်ဒိဆါအသးဒိၣ်မးအဃိ လၢတၢ်သးဟးဂီၤ ဒီးတၢ်သးအုးအပူၤ, ဒဲၢ်ဖိ ပာ်တ့ၢ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ဖိတဖၣ်လၢ မိၢ်တဂၤအံၤ, ဒီးဟဲက့ၤဆူအဟံၣ် ဃုာ်ဒီး အၤခၠံၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ.

နံၣ်လၢအဆံတဖၣ် ပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဒဲၢ် ကဲထီၣ်ဝဲ ကၠိသရၣ်တဂၤ, ဒီးလၢသိၣ်လိတၢ်အတီၤဒၢးပူၤန့ၣ်ပာ်ဃာ်ဝဲ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလီၤဟိတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိဖိတဖၣ် သံကွၢ်အီၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဒုးသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအံၤ…

ကိၣ် Pizza လၢ အတလီၤဘှံးလီၤတီၤ

အံၣ်ဘရၣ်ဟ့ၤ (Ibrahim) အိၣ်ဟဲဝဲလၢအဲးဖရ့းကၣ်မုၢ်နုာ် ဒီးဆူ ကီၢ်အံးတလံၣ်န့ၣ် အသးအိၣ်ဒံးဒၣ် တဆံခံနံၣ်, ဒီးကတိၤပှၤအကျိာ်တဘၣ် လၢအုးတုးအးတးအပူၤ ဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးသပှၢ်ပှၢ် ဒီးတူၢ်ဘၣ် ခီၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံး ခီဖျိပှၤလၢအထီဒါ ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲ, ဒီးဟဲနုာ်လီၤအိၣ်ဆိးလၢကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤ အပူၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ်အံၤ ဆိကတီၢ်ကွံာ် ပှၤသးစၢ် လၢအဂုာ်ကျဲးစၢၤမၤတၢ်တဂၤအံၤ တန့ၢ်ဘၣ်အဃိ, ဖဲအသးအိၣ်ခံဆံဘျဲၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ်, သူၣ်ထီၣ်ဝဲ ကိၣ်ပံၣ်စၢ် (Pizza) အကျး ဖဲဝ့ၢ် ထရဲၤထိၣ် (Trento), ကီၢ်အံးတလံၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဆံးဖိအံၤ မၤနၢၤပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီတဖၣ်, ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပံၣ်စၢ် အကျး အဂ့ၤကတၢၢ် ယဲၢ်ဆံအကျါန့ၣ်လီၤ.

တုၤဃီၤအဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ဒီးအဝဲမုၢ်လၢ်ဝဲ ဒ်သိးကမၤစၢၤ ဒုးအီၣ် ဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလၢကျဲခိၣ်တဖၣ် လၢကီၢ်အံးတလံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲစးထီၣ်မၤ ပံၣ်စၢ် အတၢ်အဲၣ်မၤစၢၤ “pizza charity” တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ခီဖျိမၤလဲၢ်ထီၣ် ပှၤန့ၣ်ပဲၣ်ဖိတဖၣ် (Neapolitan) အလုၢ်လၢ်- လၢအမ့ၢ် ပှၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်တဖၣ် ပှ့ၤအါထီၣ် ခီဖံၣ်တခွး…