ဖဲ ကဝၣ်ဒိၣ်လ့ၤ စတါကၠ့း(စ) (Gwendolyn Stalgis) ဒိးတ့ဒိးဖျီအသး အမုၢ်နံၤန့ၣ်, ကူကၤဝဲ တၢ်ဖျီအဆ့ကၤလၢ အမံမီၢ် ဆိတ့ၢ်ဝဲတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖျီအသးဝံၤ, ဟ့ၣ်လီၤဝဲ အဆ့ကၤ, ဆူပှၤလၢအတသ့ၣ်ညါဝဲတဂၤန့ၣ်လီၤ. စတါကၠ့း(စ) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ ဆ့ကၤအံၤန့ၣ် တၢ်ပာ်အီၤလၢတၢ်ကူတၢ်သိးအတလါပူၤအလီၢ်န့ၣ် ကြၢးလၢပှၤကူသိးအီၤန့ၣ်လီၤ. တလးမူးပိာ်မုၣ်အဂၤ တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တူၢ်လိာ်ဝဲတၢ်ဆိကမိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ပိာ်မုၣ်အါဂၤ ဟဲပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ် တၢ်ဖျီဆ့ကၤတဖၣ် ဖဲ စတါကၠ့း(စ) တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢ အပှာ်ဘျးစဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤဟ့ၣ်တၢ်တဂၤ စံးဝဲဒၣ် “ယမုၢ်လၢ်လၢ ဆ့ကၤဖိအံၤ ကလဲၤတုၤဆူတလးမူးပိာ်မုၣ် တဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးကယာ်မုာ်ယာ်ဖျ့ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢအမၤဘၣ် တၢ်တ့ တၢ်ဖျီမူးသးဖှံတဖၣ်အဃိတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အံၤ ပသးကကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်တၢ်မၤလၤကပီၤအမူးသးဖှံတမံၤအသိးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၁၁:၂၄-၂၅ အပူၤ, ဒ်တၢ်ကွဲးအိၣ်ဝဲ “တၢ်လၢအဖှံတၢ်, ဒီးအတၢ်အါထီၣ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ဒီးတၢ်လၢ အဟ့ၣ်တၢ်စှၤ ကဲၣ်ဆိး, ဒီးဘၣ်ထဲတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်ညီ ကဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်, ဒီးပှၤလၢ အဖှိၣ်ထံန့ၣ် ကဒိးဖှိၣ်ထံ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး သိၣ်သီ တၢ်ဘျၢအဂ့ၢ်အံၤ လၢလံာ်စီဆှံအသီတကတြူၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. မၤ ၂၀:၃၂ အပူၤပကထံၣ်ဘၣ် စီၤပီလူးကွဲး ဆၢဂ့ၤဆၢဝါ ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအ့းဖ့းစူးအဝ့ၢ် အဆၢကတီၢ်, စီၤပီလူးမၤသ့ၣ်နီၣ် အဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး မၢအဝဲသ့ၣ်လၢ ကကွၢ်လိအနီၢ်ကစၢ် အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးအတၢ်မၤ ဒ်သိးကမၤပိာ်ထွဲအခံအဂီၢ်န့ၣ်, ဖျါဖဲ မၤ ၂၀:၃၅ အပူၤ “ဒ်န့ၣ်အသိး ယဒုးနဲၣ်သုလၢ တၢ်ကိးမံၤဒဲး လၢသုဂ့ၤမၤတၢ်, ဒီးမၤစၢၤပှၤ အဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်, ဒီးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အကလုၢ်အကထါ, လၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ စံးလၢ ဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါန့ၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်တက့ၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါက့ၤ ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယိၤ ၃:၁၆ ပာ်ဖျါဝဲ “ယွၤအဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တုၤအဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အဖိခွါအိၣ်တဂၤဃီ…” န့ၣ်လီၤ. မ်ပကအိၣ်မူပိာ်ထွဲ ကစၢ်ယွၤအဒိအတဲာ် လၢအပှဲၤဒီးတၢ်လၤကပီၤ အတၢ်နဲၣ်ဆှၢပှၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.