ပသ့ၣ်ဆှိလါအဲး (blue spruce) တထူၣ်အသၣ်, ဒီးအလၣ်ဒ်ထးဘိဖိတဖၣ် လီၤဆှုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢအယါဘျါ သ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိန့ၣ် ကွၢ်ဝဲတဘျး ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီ, ဒီးစံးဝဲလၢ “တၢ်အံၤမ့ၢ် သ့ၣ်ဆှိအဃိလီၤ.” ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ယကသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး (မ့တမ့ၢ်) ကျိၤကျဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤကူၣ်သ့လၢသ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိတဂၤအံၤ စံးကဒီးဝဲလၢ “တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်သ့ၣ်ဆှိအဃိ န့ၣ်လီၤ.” မ့ၢ်လၢသ့ၣ်ဆှိအန့ဆၢၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဒုးလီၤဆှု အလၣ်အဘိဖိတဖၣ်အဃိ, တၢ်ဆီတလဲကွံာ် အန့ဆၢၣ်အံၤတသ့ဝဲဘၣ်.

မ့ၢ်လၢပနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, တဘၣ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အဆၢ ခီဖျိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် လၢတၢ်ဆီတလဲတန့ၢ်တသ့တဖၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အသီတဖၣ် လၢဝ့ၢ်အ့းဖ့းစူး အဂီၢ် စီၤပီလူး ပာ်ဖျါမၤလီၤတံၢ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ကမၤပူၤဖျဲးတၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ အ့း ၄:၁၈-၁၉ အပူၤ, ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် “အသူၣ်ခံးအသးခံး သတးဒီး,” ကတူၢ်လိာ်ယွၤအဂီၢ် ကးတံၢ်ဃးအသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ကိၤအသးကိၤ, အိၣ်ပှဲၤဒီး“တၢ်တစီတဆှံ ကိးမံၤဒဲး” ဒီးလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်သးကတၢအခံ, ဒီးတၢ်သူၣ်လီသးကွံတၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ ၂၂ န့ၣ် တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ပာ်ဖျါဝဲ “မ့ၢ်လၢသုနၢ်ဟူဘၣ်လံ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အဂ့ၢ်, ဒီးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဃိ, ဘ့ၣ်လီၤကွံာ် သုနီၢ်လီၢ်လံၤ လၢအမ့ၢ်န့ဆၢၣ်လၢ အမၤတၢ်ဒဲးဘးဒီး ကျဲလၢသုမူတ့ၢ်တဖၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၂-၂၄ အပူၤ အဝဲ ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါ ပန့ဆၢၣ်လီၢ်လံၤအံၤ “အအုၣ်သံဝဲ ဒ်တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအတၢ်သးကွံ” န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး စံးဝဲဒၣ်, “ဒ်သိးသုကကဲထီၣ် ပှၤအသီလၢ သးအတၢ်ဆိကမိၣ်, ကူထီၣ်သိးထီၣ်သုနီၢ်သီ တ့အသးလၢတၢ်လီၤဂာ်ယွၤအသိး, လၢတၢ်တီတၢ်လိၤ,ဒီးတၢ်စီဆှံနီၢ်နီၢ်အပူၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဝံၤန့ၣ်ဒီး, စီၤပီလူးရဲၣ်လီၤပာ်ဖျါ ကျိၤကျဲအသီတဖၣ် လၢတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအဂီၢ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆိကတီၢ် တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤ. တဘၣ်ပျဲ တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးဟဲနုာ်လီၤလၢနသးတဂ့ၤ. ဆိၣ်ဃီၣ်လၢၤတၢ်တဂ့ၤ. တၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်အတၢ်မၤန့ၣ် မၤလၢၤတဂ့ၤ. အဆၢဖိ ၂၈ စံးဘၣ်ပှၤ “ဒ်သိးအကဟ့ၣ်နီၤတၢ်လၢပှၤဖှီၣ်ဖိပှၤယာ်ဖိဒီး, မ်အကျဲးစၢးမၤတၢ်ဂ့ၤ လၢအစု သပှၢ်ပှၢ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပနီၢ်သီလၢခရံာ်ပူၤန့ၣ်, ကပျဲပှၤဆူ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ လၢအဂ့ၤဝဲ ကြၢးဝဲဒီး ပဘၣ်တၢ်ကိးပှၤ, ဒ်ပှၤလၢအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်တဂၤ အကျဲအကပူၤအသိး န့ၣ်လီၤ.