မိၤန့း (Monique) ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်အိၣ်မူဝဲကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်, လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးအဝဲပတြၢၤဘၣ် အတံၤသကိးတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်က့ၣ်သးကါ ဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၤန့း ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိး တသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်လၢ တၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, အတံၤသကိး လၢဖၠၣ်စိမိၤတဂၤ, မၤစၢၤအီၤလၢ ကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အကမၤဟးဂီၤအသးသမူဘၣ်, ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအသးအိၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်, လၢအတၢ်အိၣ်မူ အထီၣ်အလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ မိၤန့း သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အံၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, လၢအဂီၢ်အကတီၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအုၣ်က့ၤခိၣ်က့ၤအီၤ, ဒီးဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ အလီၤဘီလီၤမုၢ်, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢမိၤန့းအဂီၢ်န့ၣ် စီၤပၤ ရှလိၤမိၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤရှလိၤမိၤသ့ၣ်ညါနီၢ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်ပှဲၤဒီး အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, စံၣ်တဲၤတဲ ၃:၁ အပူၤစံးဝဲဒၣ် “တၢ်အခ့အခါ အိၣ်ဝဲလၢ ကယဲၢ်တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်” – ဒီးအဆၢဖိ ၄ န့ၣ်ပာ်ဖျါဝဲ “အကတီၢ်လၢတၢ်ဟီၣ်အဂီၢ် ဒီးအကတီၢ်လၢတၢ်ဂဲၤကလံၣ်အဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အဂၤအိၣ်ဒံးအါမး ,ဒီးအဆၢဖိ ၁၁ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤ “ပာ်တၢ်အထူအယိာ်လၢ (ပှၤကညီ)အသးကံၢ်ပူၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်အထူအယိာ်တမံၤအံၤ အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢယွၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ.

ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စံးဝဲဒၣ်ဖဲ ယိၤ ၁၀:၁၀ အသိး, ဖဲ မိၤန့း စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤန့ၣ်ဒီး ကဒိးန့ၢ်သးသမူ “အါအါကလဲာ်” န့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ်န့ၣ် ခီဖျိလၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိ, အဝဲဒိးန့ၢ်တၢ် အါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ်တၢ် ဒ်စံၣ်တဲၤတဲ ၃:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်အထူအယိာ်လၢ (အ)သးကံၢ်ပူၤ” န့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ခါဆူညါအဂီၢ်, ဒီးယရှါ ၆၅:၁၇ စံးဘၣ်ပှၤ “ဒီးတအိၣ်ထီၣ်လၢၤဘၣ်လၢ ပှၤအသးကံၢ်ပူၤဘၣ်” အသိး ဖဲလၢသးသမူ အတၢ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှးတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤအလၤကပီၤ အတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.