ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ James Banks

ကစၢ်ဧါ, ပှၤပၢၤတၢ်ဧါ

ဖဲခီပနံၣ်ဖးဒိၣ် အမူဒါခိၣ်ကျၢၢ် (CEO) တဂၤ ဆိကမိၣ်တယာ်ကွၢ်ဝဲ တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢအဟံၣ်ဖိ ဃီဖိအဂီၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်အကတီၢ်န့ၣ် သံကွၢ်လီၤက့ၤအသးလၢ “ယမ့ၢ်ကစၢ်ဧါ, ပှၤပၢၤတၢ်တဂၤဧါ” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢ တၢ်လ့ပစီတဖၣ် ဟဲနုာ်လီၤသ့ဝဲ ခီဖျိတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိ, အဝဲတအဲၣ်ဒိးလၢ တၢ်တၤတၢ်တမံၤအံၤ ကကဲထီၣ်တၢ်ဝံတၢ်ယိးလၢ ပှၤကန့ၢ်သါ အတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, စူးကွံာ်ညိကွံာ် အတၢ်ကဲဘၣ် ခီပနံၣ်အံၤအကစၢ်, ဒီးပာ်လီၤ ခီပနံၣ် အစ့မိၢ်ပှၢ် မျးကယၤ ၁၀၀ လၢစ့ပာ်ကီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ် ကယဲၢ် တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးအီၤခဲလၢာ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်လီၤန့ၣ် မၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးကပာ်လီၤသး, ဒီးကပျဲ အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကဃုဖံးအီၣ်မၤအီၣ်, ဒီးလုၢ်အီၣ်သးသမူ, ဒီးတဘျီဃီန့ၣ် စူးကါစ့ၢ်ကီးဝဲ ခါဆူညါ ကျိၣ်စ့အတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢ ကဟ့ၣ်မၤစၢၤ ခရံာ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀:၁၀ အပူၤ ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ် အပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်လၢ “ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအမံၤ လၢပှၢ်လၢ်ကျါန့ၣ် မ့ၢ်ယတၢ်ကိးဒုဒဲး, ဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဒၢလၢ ကစၢၢ်တဖၣ်အလိၤ ဖဲအအိၣ်အကထိ ကထိန့ၣ်လီၤ.”…

တၢ်အိၣ်ဆိးကွၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ်

ပမ့ၢ်ဒိးထီၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤ အခီၣ်ဖံးဒီး လဲၤတၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်. အဲကၠံၣ်လၣ် ခဲလ့ၣ် (Angela Kelly) လၢအမ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်လၢ ကဘီသန့ၤ ဒီးသရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါ အဖိမုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢ အဘၣ်ဒုးကူဒုးသိး ဆ့ကူဆ့ကၤလၢ နီၣ်ပၤမုၢ် အဲလံးစဘဲး (Elizabeth) လၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအမူဒါတဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဒိးဆိန့ၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်သးပှၢ်တဂၤအံၤ အခီၣ်ဖံးအသီတဖၣ် ဒီးဘၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤ လၢနီအကရၢၢ်ပူၤ ဒ်သိးနီၢ်ပၤမုၣ်ဒိးခီၣ်ဖံးတဖၣ် ကမုာ်ပၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ အိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အကျိၤ - တၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်လၢ ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ကဆၢထၢၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးစၢၢ်လၢ မူးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ ဒိးခီၣ်ဖံး အဒိၣ်အလဲၢ် ဒ်သိးလိာ်သးအဃိ ခဲလ့ၣ် မၤစၢၤမၤစၢ်လီၤ တၢ်တမုာ်တလၤတနီၤ လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲလ့ၣ် အတၢ်ကဟုကယာ်လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဖိအံၤ ဒုးဆိကမိၣ်ထီၣ်ယၤ စီၤပီလူးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ…

တၢ်အဲၣ်လၢအပျံကွံာ်တၢ်ဂံၢ်န့ၢ်အီၤ

“ယအဲၣ်နၤဒ်လဲၣ်. ပျဲယဂံၢ်ဒွးကျဲ ပျိၤပျဲလၢယအဲၣ်နၤတဖၣ်တက့ၢ်” တၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ အိၣ်ဟဲလၢ အဲလံစဘဲး ဘါရဲး ဘရီန့ၣ် (Elizabeth Barrett Browning) အတၢ်ကွဲး, ပီၤတူၤကံၤစ် အထါအိၣ်ဝဲ ၁၄ ကျိၤ ‘Sonnets from the Portuguese’, မ့ၢ်လံာ်တဘ့ၣ်လၢ အလံာ်မံၤဟူသၣ်ဖျါ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ အဲးကလံးအကျိာ်န့ၣ်လီၤ. တချုးလၢအဝဲသ့ၣ်ဒိးတ့ဒိးဖျီအသးန့ၣ်, ကွဲးဝဲဆူ အတၢ်အဲၣ်တီ ရီဘၢး ဘရီန့ၣ် အအိၣ် ဒီးအဝဲဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဒိၣ်မးအဃိ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤ ဒ်သိး ကစဲးကျံးထုးထီၣ် အတၢ်ကွဲးထါပာ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢ တၢ်စူးကါကျိာ်တၢ်ကတိၤ တဖၣ် မုာ်, ကပုာ်လုာ်ဒိၣ်မးဒီး, ခီဖျိလၢအဲၣ်ဒိးပာ်ဝဲ ဒ်နီၢ်ကစၢ်အတၢ်ခူသူၣ်အသိးအဃိ ဘါရဲး စဲးကျံးထုးထီၣ် ဒ်သိး တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံက့ၤအီၤလၢ ပီၣ်တူၢ်ကံၢ် ပှၤကွဲးတၢ်တဂၤအအိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ ဖဲပဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ်ဆူ ပှၤအဂၤတဖၣ်အလိၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီ လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအတဒ်သိးလိာ်အသးတမံၤမ့ၢ်ဝဲ ဖဲလံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်…

ပတၢ်မ့ၢ်တၢ်အသီ လၢယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

ဖဲကၠိဖိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢဘျီၣ်ရိဖှိၣ်အကတီၢ် ယဖိခွါကတိၤလီၤတၢ်ကတိၤဖိအံၤ “ယတမ့ၢ် ပှၤလၢ ယမ့ၢ်တ့ၢ်တဂၤဘၣ်. ယမ့ၢ်ပှၤအသီလီၤ.” လၢအပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤ ဆီတလဲ တၢ်အိၣ်မူအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကၠီဖရံၣ် (Geoffrey)န့ၣ် တဘျီမ့ၢ် ပှၤသူကသံၣ်မူၤဘှီး ဟဲရိၣ်အ့ (heroin) ဒီးထံၣ်လီၤက့ၤအသး ဒ်အမ့ၢ် ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ ဒီးပာ်မၤကမၣ်တၢ် တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခဲကနံၣ်အံၤ ထံၣ်လီၤက့ၤအသး ဒ်သိးလၢ ယွၤအဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၂ ကရံၣ် ၅:၁၇ အပူၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤ ခီဖျိ အၢၣ်လီၤအီၤလီၤ ပှၤလၢ - “ပှၤတဂၤဂၤ မ့ၢ်အိၣ်လၢ ခရံာ်အပူၤ ဒီးမ့ၢ်အမ့ၢ်တၢ်တ့အသီလီၤ. တၢ်လီၢ်လံၤတဖၣ်ပူၤကွံာ်ဝဲ, ကွၢ်ကွၢ်, တၢ်ခဲလၢာ်ကဲလၢအသီလံ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ် ကွၢ်ဖဲပကမ့ၢ် ဒီးကွၢ်ဖဲ ပကမၤ လၢပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ် ပမ့ၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးတူၢ်လိာ်တၢ်ပျၢ် ပတၢ်ဒဲးဘး ဟ့ၣ်ခီဖျိဝဲ လၢအထူၣ်စုညါန့ၣ်ဒီး ပကဲထီၣ် ပှၤအသီတဂၤလံန့ၣ်လီၤ. လၢဧ့ၤဒၣ်တၤသၣ်လီၢ်လံၤလံၤ, တၢ်သးကလၢၢ်ဘၣ်…

ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အဆၣ်

“နမ့ၢ်ထံၣ်ဆၣ်တဖျၢၣ်အံၤ နဃုထံၣ်န့ၣ်က့ၤကျဲဆူဟံၣ် သ့ထီဘိလီၤ.” လၢယနီၢ်ဆံးဒံးအကတီၢ်, ယပၢ်စံးကတိၤ တၢ်ကတိၤတထံၣ်အံၤ, ဖဲအသိၣ်လိယၤ တၢ်ဃုထံၣ်ဆၣ်ဖးဒိၣ် လၢကလံၤစိးန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအကတီၢ်, ယပၢ်မ့ၢ်ပှၤသုးဖိ, ဒီးကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအဂီၢ် ဘၣ်သန့ၤအသး လၢတၢ်ကွၢ်မုၢ်နၤအမူကပိၥ်လိၤ, ဒီးဃုကျဲလၢကဘၣ်လဲၤတၢ်အဂီၢ် အကတီၢ် အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယပၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါယၤ ဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤအမံၤ, ဒီးအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲလၢ မူကပိၥ်လိၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်ဃုထံၣ်ဆၣ်ဖးဒိၣ် လၢကလံၤစိးတကပၤမ့ၢ် တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ် လၢတၢ်ခဲလၢၥ်အဖီခိၣ်လီၤန့ၣ် အဝဲမၤလီၤတံၢ်, ဒုးသ့ၣ်ညါယၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါ ဆၣ်ဖးဒိၣ်အံၤ အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အခီပညီတမံၤဃီလၢ ဖဲယအိၣ်တပူၤဂ့ၤတပူၤဂ့ၤ ယအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ, လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲ ဒ်သိးယကဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢယကဘၣ်လဲၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံၥ်စီဆှံပာ်ဖျါဝဲ ဆၣ်အဂၤလၢ အကါဒိၣ်ဝဲနီၢ်နီၢ်တဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. “ၦၤမၢ်ကူးတဖၣ်လၢ မုၢ်ထီၣ်” ၦၤကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်တဖၣ် (အိၣ်ဟဲဝဲလၢ ခ့ခါ အံၣ်ရၣ် ဒီး အံၣ်ရး ဟီၣ်ကဝီၤ) အိၣ်ခိးကွၢ် တၢ်ပနီၣ်လၢမူခိၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးကစၢ်တဂၤ ကဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးကမ့ၢ်ဝဲယွၤအၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် အစီၤပၤန့ၣ်လီၤ. မး ၂:၁-၂ ပာ်ဖျါဝဲ…

တၢ်တဘၣ်သးပာ်စၢၤ တခီတၢၤလၢထး, ဒီးယွၤအတၢ်အဲၣ်

“နတမ့ၢ်ပှၤလၢ ယကွၢ်လၢ်စိအသိးဘၣ်. ယဆိကမိၣ်လၢ ယကသးဟ့နၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယတသးဟ့နၤဘၣ်.” ပှၤသးစၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ဖျါဆူၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်အတၢ်ကျဲးစၢး မၤဂ့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ယလဲၤမၤလိတၢ် လၢအထံကီၢ်, ဒီးအပူၤကွံာ် နံၣ်လၢ အဆံတဖၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, တၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်လၢအထံကီၢ်, ဒီးယထံကီၢ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကရူၢ်ဖိတၢ်စံးကတိၤလိာ်သး, လၢတၢ်မၤလိဒၢးအပူၤအကတီၢ်, ယပာ်သူၣ်ပာ်သး, ဒီးဖျါလၢ တအဲၣ်ဒိးမၤဘၣ်ထွဲလိာ်အသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယသံကွၢ်အီၤလၢ မ့ၢ်ယမၤကမၣ်ဘၣ်နၤလၢ ကျဲတမံၤမံၤဧၣ်န့ၣ်ဒီး. စံးဆၢဝဲ “တမ့ၢ်လ့ၤတက့ၤဘၣ်. ဖဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်ဒီး နထံကီၢ်အဆၢကတီၢ်, ယဖုဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤအဃိ, ယသးဟ့ နပှၤကလုာ်တဖၣ်, ဒီးနထံကီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခဲကနံၣ်အံၤ ယထံၣ်တၢ်လၢ အဒ်သိးလိာ်သးဒီး ပှၤတဖၣ်အိၣ်အါမံၤ, အဃိဒီးကဲထီၣ် တၢ်မၢကမၣ် လၢယဂီၢ်. ဒီးလၢပကမ့ၢ် ဒီတံၤဒီသကိးအဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး ပာ်စၢၤဆိတခီတၢၤန့ၣ် ဒ်ပှၤကညီကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အသိး အိၣ်ယံာ်တ့ၢ်မးလံန့ၣ်လီၤ. အပူၤကွံာ် အနံၣ်ခံကထိ, လၢသီန့ၣ် ဖဲစီၤနၤသန့ၤလးနၢ်ဟူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဆိးလၢ နစၤရ့းန့ၣ်ဒီး, အတၢ်ထံၣ်တခီတၢၤန့ၣ် အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲတြၢၢ်ကလာ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၁:၄၆…

တၢ်လၢအမၤဟးဂီၤတၢ်, ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအီၤလံ

“ခဲဂီၤန့ၣ် ထိၣ်ဆံးဆံးဖိတဖၣ် ကယူၤထီၣ်ဝဲလီၤ.” ထိၣ်ဆီဆ့ဖိတဒူၣ် ဘျးလီၤစဲၤအသွံလၢဟံၣ်မဲာ်ညါ စီၣ်ခိၣ်န့ၣ် အါထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲအဃိ ယမါ, ကၤရံၣ် (Cari), သးခုသးမုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲခိးကွၢ် ထိၣ်ဖိ တဖၣ်ကိးမုၢ်နံၤ, ဖဲလၢထိၣ်မိၢ်ပှၢ်ဟဲက့ၤစိာ်တၢ်အီၣ်ဆူထိၣ်အသွံအကတီၢ်, ဒိန့ၢ်ဝဲ တၢ်ဂီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံတနံၤဂီၤခီ, ကၤရံၣ် ပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ ဒီးကွၢ်အဝဲသ့ၣ်လီၤ. အဝဲသုးကွံာ်ဝဲ တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအလါ တနီၤ လၢအမၤဘၢထီၣ်အသွံန့ၣ်ဒီး, ကဘၣ်ထံၣ်ဝဲထိၣ်ဆံးဆံးဖိတဖၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ဂုၢ်တဘိ အမဲာ်ချံအံၣ်အံၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ. ဂုၢ်ဖးဒိၣ်အံၤ စွါထီၣ်ဝဲလၢတၢ်အဒူၣ်ဂီၤပၤလိၤ, ဒီး လဲၤနုာ်ဝဲဆူထိၣ်အသွံပူၤ, ဒီး အီၣ်ကွံာ်ထိၣ်ဖိတဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

ကၤရံၣ် အသးဘၣ်ဒိ, ဒီးသူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးဝဲ ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ယတအိၣ်လၢဟ့ၣ်အဃိဒီး ဒ်သိးကသုးကွံာ်ဂုၢ်အဂီၢ် ဘၣ်ကိးတံၤသကိးတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ထိၣ်ဖိတဖၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်.

လံာ်စီဆှံစံးဘၣ်ပှၤ ဘၣ်ထွဲဒီး ဂုၢ်ဖးဒိၣ်အဂၤတဘိ လၢအပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် တၢ်ဟးဂုၢ်ဟးဂီၤလၢ အတၢ်လဲၤကျဲန့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤရှ့ ၃:၄-၅ အပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီး သ့ၣ်ထူၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပလီၢ်တ့ၢ်အီၤ, ဒ်သိးအသုတအီၣ်တဂ့ၤန့ၣ်, ဂုၢ်ဖးဒိၣ်လၢဧ့ၤဒ့ၣ်တၤသၣ်လီၢ် လံာ်လီန့ၢ်…

ကစၢ်ယွၤအကျဲတဖၣ် လၢတၢ်တမုာ်လၢ်ဆိကမိၣ်တ့ၢ်အီၤ

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ကွၢ်စူၣ်ကွၢ်ထံ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ, ဒီးဖီၣ်ဃးဝဲ လံာ်ကဘျံးတဖၣ် ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် လၢအမဲာ်ချံ ဒ်သိးကထံၣ်ဘၣ်လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတထံၣ်လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဂ့ၤဂ့ၤအဃိ ဃုထၢဖး လံာ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒီးဖးဖျါထီၣ်ဝဲအကလုၢ်န့ၣ် လၢတၢ်ထုးန့ၢ်သူၣ်သးတအိၣ်တၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤအသးစီဆှံ မၤတၢ်လၢ ကၠီနသၣ် အဲး(ဒ)ဝၢး စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်မူထီၣ် ဂဲၤထီၣ်ဖးဒိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ် လၢအကထိတဖၣ်အကထိန့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးကမၤလၢပှဲၤ အတၢ်ပညိၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤစူးကါကျိၤကျဲလၢ ပှၤတဆိကမိၣ် မုာ်လၢ်တ့ၢ်တဖၣ် တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲးဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒ်သိးကထုးန့ၢ်မိၤန့ၢ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ, လၢအလဲၤကမၣ်ကျဲတဖၣ်အဂီၢ်, ခီဖျိကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အဲၣ်ပှၤအဃိ, ဘၣ်သံဝဲလၢ သ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်စုညါအလိၤအဂ့ၢ်န့ၣ်, စီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ၁ ကရံၣ် ၁:၂၇ အပူၤ “မ့ၢ်ယွၤဃုထၢတၢ် ကလီကလီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိးကမၤမဲာ်ဆှး ပှၤကူၣ်တၢ်သ့, ဒီးယွၤဃုထၢတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိးအကမၤမဲာ်ဆှး ပှၤဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်မုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒီး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးကဘၣ်ဟဲဃုာ်ဒီးတၢ်သဟီၣ်ဆူၣ် လၢတၢ်တြီဆၢတန့ၢ်အပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး…

ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ထီဒုၣ်ထီဒါယၤ

အပူၤကွံာ် အမဲရကၤအကီၢ်ခိၣ်, ယူလစံ(စ) အဲး(စ) ကရၢး (Ulysses S. Grant) န့ၣ် ကျိၣ်စ့လၢ အပာ်ဖှိၣ်ဃာ်ဝဲ အါနံၣ်အါလါအပူၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်လံၣ်အိာ်လီၤအီၣ်ဝဲဒၣ် လၢအၦၤမၤသကိးတၢ် လၢပနံၣ်ကၤတၢ်မၤအပူၤအဃိ, စံးဝဲဒၣ်လၢ “မုၢ်တဂီၤအံၤ ယဆိကမိၣ်လီၤယသး လၢယအိၣ်ဒီး ကျိၣ်စ့အါမးဘၣ်ဆၣ်, ခဲအံၤစ့တဒီလၣ်ဒၣ်လဲာ် တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလီၤယသးဘၣ်.” လါတဖၣ်ပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ကရၢး ဒိးန့ၢ်ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ လၢၦၤကူစါတန့ၢ်လၢၤဘၣ်လီၤ. ဒ်သိးကလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်, ၦၤကွဲးလံာ် မးထွ့(န) Mark Twain ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤ လၢကစဲကျံးထုးထီၣ် အသးသမူအတၢ်လဲၤခီဖျိ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ကွဲးနီၣ်အဂီၢ် အဝဲတူၢ်လိာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. တချုးသံ, တနွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်ကွဲးဝံၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံစံးဘၣ်ၦၤလၢ ၦၤအိၣ်ဝဲတဂၤ, လၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ. ၁မိၤ ၃၇:၃၃ ပာ်ဖျါထီၣ် စီၤယၤကိာ် နာ်ဝဲဒၣ်လၢ အဖိခွါစီၤယိၤသး ဘၣ်တၢ်အ့ၣ်ဖှီလၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအၢသီဒိၣ်မးတဒုန့ၣ်လီၤ. အဖိခွါစီၤစူၤမ့းအိၣ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ထၢနုာ်လၢဃိာ်ပူၤ လၢထံဂၤကီၢ်ဂၤ, ဒီးစီၤယၤကိာ် ပျံၤတၢ်လၢအဖိခွါစီၤဘံၣ်ယၤမံၣ် ကဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ် လၢအအိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး,…

ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်တၤလၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်

ယမါထုးထီၣ်ထဲအခိၣ်တဖျၢၣ်ဆူတြဲၤအချၢဒီး စံးဝဲ “နကနဲဖိတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး ဒီဒူၣ်ဒီထၢလီၤ,” တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢကယဲၢ် ပှၤဘုၣ်ကနဲတဖၣ်တအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဟးထီၣ်ဆူဟံၣ်ချၢဒီး ထံၣ်ကနဲဖိတဖၣ် အိၣ်လၢအကထိတဖၣ်အကထိန့ၣ် ယူၤထီၣ်ဆူသ့ၣ်ဆှိအမုၢ်အစိးဒီး တမ့ၢ်ကဟဲက့ၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယသ့ၣ်ညါစဲၤခံဝဲဒၣ်လၢ ကနဲဖိတဖၣ် ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး ဒီဒူၣ်ဒီထၢလၢကနဲ အဒၢအံၤ, မ့ၢ်လၢကလံၤမုၢ် ဟဲလီၤအူ ယံာ်ဝဲတနွံဘျဲၣ်ဒီးကဲထီၣ် တၢ်တံာ်တာ်လၢ ယကလဲၤကွၢ်ထံ ကနဲတဖၣ်အတၢ်အိၣ်အသးအဃိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တဂီၤ လၢကလံၤမုၢ်ဟဲဝံၤန့ၣ် ကနဲတဖၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ကနဲဖိတဖၣ် မ့ၢ်အသီဒီး ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်တခီ ကနဲတဖၣ် ကတ့ထီၣ်အဒၢအသီအဂီၢ် ထုးဖးနီၤဖးလိာ်အသးန့ၣ်လီၤ. ပှၤဘုၣ်ကနဲလၢ အတၢ်လဲၤခီဖျိအိၣ်တဂၤ ထံၣ်ဝဲ ယသူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤအဃိ စံးဘၣ်ယၤလၢ “သးဟးဂီၤတဂ့ၤ, တၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ် မၤအသးသ့ဝဲဒၣ်လၢ ပှၤဘုၣ်ကနဲကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.”

တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်သါတမံၤလၢ တၢ်ထုးန့ၢ်သူၣ်န့ၢ်သး ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံး အသူၣ်ဟးဂီၤအသးဟးဂီၤ ဖဲ စီၤစီလူး လူၤဃုမၤသံအီၤအဆၢကတီၢ်, ၁ၡမူၤ ၂၃:၁၇ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤစီလူးအဖိခွါ စီၤယိနၤသၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစီၤဒၤဝံးလၢ “ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,…