ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ James Banks

တၢ်လၢအမၤဟးဂီၤတၢ်, ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအီၤလံ

“ခဲဂီၤန့ၣ် ထိၣ်ဆံးဆံးဖိတဖၣ် ကယူၤထီၣ်ဝဲလီၤ.” ထိၣ်ဆီဆ့ဖိတဒူၣ် ဘျးလီၤစဲၤအသွံလၢဟံၣ်မဲာ်ညါ စီၣ်ခိၣ်န့ၣ် အါထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲအဃိ ယမါ, ကၤရံၣ် (Cari), သးခုသးမုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲခိးကွၢ် ထိၣ်ဖိ တဖၣ်ကိးမုၢ်နံၤ, ဖဲလၢထိၣ်မိၢ်ပှၢ်ဟဲက့ၤစိာ်တၢ်အီၣ်ဆူထိၣ်အသွံအကတီၢ်, ဒိန့ၢ်ဝဲ တၢ်ဂီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံတနံၤဂီၤခီ, ကၤရံၣ် ပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ ဒီးကွၢ်အဝဲသ့ၣ်လီၤ. အဝဲသုးကွံာ်ဝဲ တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအလါ တနီၤ လၢအမၤဘၢထီၣ်အသွံန့ၣ်ဒီး, ကဘၣ်ထံၣ်ဝဲထိၣ်ဆံးဆံးဖိတဖၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ဂုၢ်တဘိ အမဲာ်ချံအံၣ်အံၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ. ဂုၢ်ဖးဒိၣ်အံၤ စွါထီၣ်ဝဲလၢတၢ်အဒူၣ်ဂီၤပၤလိၤ, ဒီး လဲၤနုာ်ဝဲဆူထိၣ်အသွံပူၤ, ဒီး အီၣ်ကွံာ်ထိၣ်ဖိတဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

ကၤရံၣ် အသးဘၣ်ဒိ, ဒီးသူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးဝဲ ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ယတအိၣ်လၢဟ့ၣ်အဃိဒီး ဒ်သိးကသုးကွံာ်ဂုၢ်အဂီၢ် ဘၣ်ကိးတံၤသကိးတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ထိၣ်ဖိတဖၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်.

လံာ်စီဆှံစံးဘၣ်ပှၤ ဘၣ်ထွဲဒီး ဂုၢ်ဖးဒိၣ်အဂၤတဘိ လၢအပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် တၢ်ဟးဂုၢ်ဟးဂီၤလၢ အတၢ်လဲၤကျဲန့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤရှ့ ၃:၄-၅ အပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီး သ့ၣ်ထူၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပလီၢ်တ့ၢ်အီၤ, ဒ်သိးအသုတအီၣ်တဂ့ၤန့ၣ်, ဂုၢ်ဖးဒိၣ်လၢဧ့ၤဒ့ၣ်တၤသၣ်လီၢ် လံာ်လီန့ၢ်…

ကစၢ်ယွၤအကျဲတဖၣ် လၢတၢ်တမုာ်လၢ်ဆိကမိၣ်တ့ၢ်အီၤ

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ကွၢ်စူၣ်ကွၢ်ထံ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ, ဒီးဖီၣ်ဃးဝဲ လံာ်ကဘျံးတဖၣ် ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် လၢအမဲာ်ချံ ဒ်သိးကထံၣ်ဘၣ်လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတထံၣ်လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဂ့ၤဂ့ၤအဃိ ဃုထၢဖး လံာ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒီးဖးဖျါထီၣ်ဝဲအကလုၢ်န့ၣ် လၢတၢ်ထုးန့ၢ်သူၣ်သးတအိၣ်တၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤအသးစီဆှံ မၤတၢ်လၢ ကၠီနသၣ် အဲး(ဒ)ဝၢး စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်မူထီၣ် ဂဲၤထီၣ်ဖးဒိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ် လၢအကထိတဖၣ်အကထိန့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးကမၤလၢပှဲၤ အတၢ်ပညိၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤစူးကါကျိၤကျဲလၢ ပှၤတဆိကမိၣ် မုာ်လၢ်တ့ၢ်တဖၣ် တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲးဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒ်သိးကထုးန့ၢ်မိၤန့ၢ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ, လၢအလဲၤကမၣ်ကျဲတဖၣ်အဂီၢ်, ခီဖျိကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အဲၣ်ပှၤအဃိ, ဘၣ်သံဝဲလၢ သ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်စုညါအလိၤအဂ့ၢ်န့ၣ်, စီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ၁ ကရံၣ် ၁:၂၇ အပူၤ “မ့ၢ်ယွၤဃုထၢတၢ် ကလီကလီလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိးကမၤမဲာ်ဆှး ပှၤကူၣ်တၢ်သ့, ဒီးယွၤဃုထၢတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိးအကမၤမဲာ်ဆှး ပှၤဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်မုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒီး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးကဘၣ်ဟဲဃုာ်ဒီးတၢ်သဟီၣ်ဆူၣ် လၢတၢ်တြီဆၢတန့ၢ်အပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး…

ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ထီဒုၣ်ထီဒါယၤ

အပူၤကွံာ် အမဲရကၤအကီၢ်ခိၣ်, ယူလစံ(စ) အဲး(စ) ကရၢး (Ulysses S. Grant) န့ၣ် ကျိၣ်စ့လၢ အပာ်ဖှိၣ်ဃာ်ဝဲ အါနံၣ်အါလါအပူၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်လံၣ်အိာ်လီၤအီၣ်ဝဲဒၣ် လၢအၦၤမၤသကိးတၢ် လၢပနံၣ်ကၤတၢ်မၤအပူၤအဃိ, စံးဝဲဒၣ်လၢ “မုၢ်တဂီၤအံၤ ယဆိကမိၣ်လီၤယသး လၢယအိၣ်ဒီး ကျိၣ်စ့အါမးဘၣ်ဆၣ်, ခဲအံၤစ့တဒီလၣ်ဒၣ်လဲာ် တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလီၤယသးဘၣ်.” လါတဖၣ်ပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ကရၢး ဒိးန့ၢ်ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ လၢၦၤကူစါတန့ၢ်လၢၤဘၣ်လီၤ. ဒ်သိးကလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်, ၦၤကွဲးလံာ် မးထွ့(န) Mark Twain ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤ လၢကစဲကျံးထုးထီၣ် အသးသမူအတၢ်လဲၤခီဖျိ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ကွဲးနီၣ်အဂီၢ် အဝဲတူၢ်လိာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. တချုးသံ, တနွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်ကွဲးဝံၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံစံးဘၣ်ၦၤလၢ ၦၤအိၣ်ဝဲတဂၤ, လၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ. ၁မိၤ ၃၇:၃၃ ပာ်ဖျါထီၣ် စီၤယၤကိာ် နာ်ဝဲဒၣ်လၢ အဖိခွါစီၤယိၤသး ဘၣ်တၢ်အ့ၣ်ဖှီလၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအၢသီဒိၣ်မးတဒုန့ၣ်လီၤ. အဖိခွါစီၤစူၤမ့းအိၣ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ထၢနုာ်လၢဃိာ်ပူၤ လၢထံဂၤကီၢ်ဂၤ, ဒီးစီၤယၤကိာ် ပျံၤတၢ်လၢအဖိခွါစီၤဘံၣ်ယၤမံၣ် ကဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ် လၢအအိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး,…

ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်တၤလၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်

ယမါထုးထီၣ်ထဲအခိၣ်တဖျၢၣ်ဆူတြဲၤအချၢဒီး စံးဝဲ “နကနဲဖိတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး ဒီဒူၣ်ဒီထၢလီၤ,” တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢကယဲၢ် ပှၤဘုၣ်ကနဲတဖၣ်တအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဟးထီၣ်ဆူဟံၣ်ချၢဒီး ထံၣ်ကနဲဖိတဖၣ် အိၣ်လၢအကထိတဖၣ်အကထိန့ၣ် ယူၤထီၣ်ဆူသ့ၣ်ဆှိအမုၢ်အစိးဒီး တမ့ၢ်ကဟဲက့ၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယသ့ၣ်ညါစဲၤခံဝဲဒၣ်လၢ ကနဲဖိတဖၣ် ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး ဒီဒူၣ်ဒီထၢလၢကနဲ အဒၢအံၤ, မ့ၢ်လၢကလံၤမုၢ် ဟဲလီၤအူ ယံာ်ဝဲတနွံဘျဲၣ်ဒီးကဲထီၣ် တၢ်တံာ်တာ်လၢ ယကလဲၤကွၢ်ထံ ကနဲတဖၣ်အတၢ်အိၣ်အသးအဃိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တဂီၤ လၢကလံၤမုၢ်ဟဲဝံၤန့ၣ် ကနဲတဖၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ကနဲဖိတဖၣ် မ့ၢ်အသီဒီး ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်တခီ ကနဲတဖၣ် ကတ့ထီၣ်အဒၢအသီအဂီၢ် ထုးဖးနီၤဖးလိာ်အသးန့ၣ်လီၤ. ပှၤဘုၣ်ကနဲလၢ အတၢ်လဲၤခီဖျိအိၣ်တဂၤ ထံၣ်ဝဲ ယသူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤအဃိ စံးဘၣ်ယၤလၢ “သးဟးဂီၤတဂ့ၤ, တၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ် မၤအသးသ့ဝဲဒၣ်လၢ ပှၤဘုၣ်ကနဲကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.”

တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်သါတမံၤလၢ တၢ်ထုးန့ၢ်သူၣ်န့ၢ်သး ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံး အသူၣ်ဟးဂီၤအသးဟးဂီၤ ဖဲ စီၤစီလူး လူၤဃုမၤသံအီၤအဆၢကတီၢ်, ၁ၡမူၤ ၂၃:၁၇ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤစီလူးအဖိခွါ စီၤယိနၤသၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစီၤဒၤဝံးလၢ “ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,…

မုၢ်လၢ်တၢ်လၢ တၢ်မၤအသးဝံၤ လၢအပိာ်ထွဲထီၣ်သး အဝာ်ဘးခီ

မ့ၢ်နမၤဘၣ်တၢ်လၢ တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးအပူၤဝံၤမး ပိာ်ထွဲထီၣ်အသးလၢ တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးန့ၣ် မ့ၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဧါ. ဖဲယဖိခွါ အသးစဲထီဘိလၢ ကသံၣ်မူၤဘှိးအဆၢကတီၢ်, ယစံးကတိၤဘၣ်အီၤ ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤဘၣ်ထွဲဒီး အတၢ်ဃုထၢအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးအပူၤ ယစံးကတိၤဘၣ်အီၤန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်သးဟးဂီၤအါထီၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အကတၢၢ်န့ၣ် ယဖိခွါအံၤ ထံၣ်လိာ်သးဒီး ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ အဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်မူဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်ဒီး တုၤအဆၢကတီၢ်ဘၣ်န့ၣ်ဒီး ဖိခွါအံၤ ထူၣ်ဖျဲးဝဲဒၣ်လၢ တၢ်သးစဲထီ ကသံၣ်မူၤဘှိးအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ၦၤဒ်အမ့ၢ်စီၤမိၤရှ့လၢ ပဂ့ၤကွၢ်ဒိတဂၤ မၤဘၣ်တၢ်တမံၤဒီး လၢခံန့ၣ်ဘၣ် ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်လဲၤတၢ်လၢ ပှၢ်မုၢ်ကနၢအဆၢကတီၢ် ထံဧိၤနိဧိၤ တလၢတလီၣ်အဃိ ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်နးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ၄ မိၤ ၂၀:၈ အပူၤ ကစၢ်ယွၤနဲၣ်လီၤဝဲ စီၤမိၤရှ့ဒီးစီၤအၤဟရိၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒီးစံးဝဲ, “မၤလိာ်လၢၢ်လၢအမဲာ်ညါ, ဒီးကဟ့ၣ်ထီၣ်အထံ, ဒီးနကဒုးဟဲထီၣ်ထံလၢအဂီၢ်လၢ လၢၢ်ပူၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤတၢ်လီၤလးတမံၤအံၤအဂီၢ် ကဘၣ်မၤလၤကပီၤ ကစၢ်ယွၤအလီၢ်န့ၣ် စီၤမိၤရှ့မၤဆၢက့ၤတၢ်လၢ တၢ်သးဒိၣ်သးဖျိးအပူၤ ဒီးဟံးန့ၢ်တၢ်လၤကပီၤလၢအဂီၢ်ဒီး စီၤအၤဟရိၣ်အဂီၢ်ဒီး စံးဘၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ,…

ယွၤအဖီကရၢၢ်

တၢ်မုၢ်ဖိတမုၢ်လၢဟ့ၣ်ပလီၢ် သးသမူအတၢ်ဃံတၢ်လၤ ဒီးတၢ်အိၣ်မူတစိၢ်တလီၢ် (တၢ်အိၣ်မူလၢအဖုၣ်) မဲထီၣ်ဝဲဒၣ်ဖဲ ယဟံၣ်မဲာ်ညါ တြဲၤအချၢန့ၣ်လီၤ. ဖဲအပူၤကွံာ် တၢ်ကိၢ်ထီၣ်သီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယမါသူၣ်လီၤ ဖီအမုၢ်ဖိလၢအဘံတၢ်သ့, အမံၤလၢ လါအဖီ (moonflower), မ့ၢ်လၢ အဖီသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်အသး ကဝီၤကျီၤဖးဒိၣ်ဒီး အလွဲၢ်ဝါဝဲဒ် လါၦဲၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ဖီဖိတဖၣ်အံၤ ဖီထီၣ်ဝဲဒၣ်တနၤဒီး လၢခံတဂီၤန့ၣ် လီၤညွံးဝဲဒၣ် ဖဲမုၢ်ကပီၤထီၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖီအမုၢ်အံၤ မဲထီၣ် အါထီၣ်ပှီၢ်ပှီၢ် ဒီးကိးမုၢ်ဟါန့ၣ် ဖီထီၣ်ဝဲဒၣ် ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤန့ၣ်လီၤ. ကိးမုၢ်နံၤဒဲး ဖဲပနုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢဟံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤမုာ်ပသးလၢ ပခိးကွၢ်ဖီဖိတဖၣ်အံၤ, ဒီးဖဲပဟဲက့ၤဆူဟံၣ် အဆၢကတီၢ် ပဆိကမိၣ်တၢ်ဃံတၢ်လၤအသီမနုၤတဖၣ် ကသဂၢၢ်ၦၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖီဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအလီၤညွံးဝဲညီကဒၣ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ၦၤ လံာ်စီဆှံအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ အကါဒိၣ်ဝဲ တထံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ ပ့း ၁:၂၃-၂၅ အပူၤ, ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပ့းတရူး, ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤၦၤလၢ ဝံယၡါယၤအတၢ်ကတိၤ, “သုတအိၣ် ဖျဲၣ်ကဒီးဘၣ်လၢ တၢ်အချံလၢအအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်တအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်, လၢယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအမူဝဲ, ဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,…

တၢ်မုၢ်လၢ်လၢဘၣ် တၢ်ဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤအီၤ

“မ့ၢ်လၢပါပၢ်ဆှၢလီၤန့ၢ်ယၤ ဖီဖိတဖၣ်အဃိ ယသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲကဟဲက့ၤဆူဟံၣ်န့ၣ်လီၤ”. တၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲ ယဒ့မုၣ်လၢ အိၣ်နွံနံၣ်ကတိၤဝဲဆူ ပမိမိၢ်, ဖဲပါပၢ်ဟါမၢ်လၢ တၢ်ဒုးဖဲလၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တချုးပါပၢ်ဘၣ်လဲၤဆူ အမူဒါလီၤဆီန့ၣ် အဝဲကတဲာ်ကတီၤဆိဖီဖိတဖၣ် လၢယဒ့မုၣ်ဖိအတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤအမုၢ်နံၤအဂီၢ် ဒီးဖီတဖၣ် ဟဲတုၤဝဲဖဲ ပပၢ်ဟါမၢ်လၢတၢ်ဒုးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယဒ့မုၢ်ဖိစံးကတိၤဝဲန့ၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. ပၢ်တဂၤအံၤ ဖဲလဲၤခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်ဒိၣ်မး ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ဟဲက့ၤတုၤဘၣ်ဝဲ ဟံၣ်သးပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်လၢ အဆံတဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယဒ့မုၣ်ဖိဟံးဃာ်ဒ်ဝဲ ဖီကိဖိလၢ ပှၤဆဲးတ့ၢ်ဖီတဖၣ်, ဒ်ကမ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်က့ၤလၢ တၢ်ဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤ တၢ်မုၢ်လၢ်ထီဘိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ တၢ်ဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဘီၣ်တၢ်ညီလၢ ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤ လၢအအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်ဟးဂီၤဒီး တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပၢ်တဖၣ်တဟဲက့ၤဆူ ဟံၣ်ထီဘိဘၣ်. ဖိတဖၣ် အတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်တဘျီဘျီတလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ တၢ်အိၣ်အသး, မၤအသးတဖၣ်လၢ အကီခဲကတၢၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဝံဃဘးကူာ် စံးကတိၤဆိ ပှၤဘၤဘူၤလိၣ်ဖိအတၢ်ဟဲနုာ်လီၤ ဂုာ်န့ၢ်ဆူၣ်ကီၢ်ယူၤဒၤဖဲ ဃဘး ၁:၆ အပူၤန့ၣ်လီၤ…

တၢ်သီဝံ သဲကလၤ အတၢ်ကတိၤ

တၢ်ကစီၣ်လံာ်ပရၢ ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢထွံၣ်ဖိ ပဲး(Pep)အ့ၣ်သံဝဲဒၣ် သၣ်မံယီၤလၢအမ့ၢ် ပှၤပၢတၢ်ဝ့ၢ်အခိၣ်ပဒိၣ်အမါအတၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဆၣ် ပဲး န့ၣ်တမၤဝဲဒၣ်ဘၣ်. တၢ်တမံၤလၢထွံၣ်ဖိ ပဲး မၤကမၣ်တၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်ဒၣ် အ့ၣ်ဟးဂီၤဝဲ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤကပုာ်လၢ ပဒိၣ်အံၤ အဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.

ထွံၣ်ဖိ ပဲးန့ၣ် တဘျီဘၣ်တၢ်ဘုၣ်အီၤ လၢကီၢ်စဲၣ်ပဲၤစၢၤဘ့နံယဲၤ (Pennsyl vania) ပဒိၣ်အခိၣ် က့းဖီး ပ့ရှိ (Gifford Pinchot) ဖဲ ၁၉၂၀ အနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ထွံၣ်ဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ ကီၢ်စဲၣ်အဃိာ်လၢမုၢ်ထီၣ်တကပၤဒီး ပှၤဒိန့ၢ်တၢ်ဂီၤလၢ ပှၤဃိာ်ဖိအနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ဒီး ပှၤကွဲးတၢ်ကစီၣ် နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး ကွဲးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ ထွံၣ်မၤသံသၣ်မံယီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ကွဲး ဘၣ်တၢ် ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်ကစီၣ်လံာ်ပရၢအပူၤအဃိ ပှၤအါဂၤနာ်ဝဲဒၣ်လၢ ပဲး မၤသံအ့ၣ်သံသၣ်မံယီၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အံၣ်စရ့လးအစီၤပၤစီၤၡလိၤမိၤသ့ၣ်ညါဝဲတၢ်ကစီၣ်လၢအကမၣ်တဖၣ် အစိကမီၤဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၁၈:၈ အပူၤ အဝဲကွဲးဝဲ “ပှၤလၢအသီၣ်ဝံသဲကလၤ အတၢ်ကတိၤန့ၣ် မၤအသးဒ် အတၢ်ကတိၤလိာ်ကွဲ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, လဲၤလီၤဝဲဆူပှၤအသးကံၢ်ပူၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ…

တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢကစၢ်ယွၤ

ဖဲပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကရၢကရိ သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်အခီၣ်ထံးတဖျၢၣ် အဆၢကတီၢ် ကမျၢၢ်တဖၣ် ကွဲးပာ်ဖျါ တၢ်ကတိၤစံးဘျုးစံးဖှိၣ်လၢ ကဒုးသ့ၣ်ညါ တၢ်တဖၣ် လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဒူၣ်လိၤ ဒီးတၢ်အဒါလိၤန့ၣ် တချုးလၢတၢ်မၤဝံၤတၢ်သူၣ်ထီၣ် အကိပူၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံအဆၢဖိတဖၣ် တဆၢဘၣ်တဆၢဘၣ် တၢ်ကွဲးဒီးအကပၤန့ၣ် ကွဲးဃုာ်ဝဲ လၢတၢ်ထုကဖၣ် စံးဘျုးတၢ်လၢအမ့ၢ် “ယွၤန့ၣ် ဂ့ၤဝဲဒိၣ်ဒိၣ်အါအါန့ၣ်လီၤ.” ပပာ်တ့ၢ် တၢ်ကွဲးဖိတဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကကဲထီၣ် တၢ်အုၣ်အသးတမံၤ လၢခါဆူညါ ဖိစိၤလံၤစိၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒီးကသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်တၤတၢ်တဖၣ် လၢပဂီၢ် မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ယွၤသူၣ်ကညီၤသးကညီၤပှၤ ဒီးအံးထွဲကွၢ်ထွဲပှၤန့ၣ်လီၤ.

အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤမၤတ့ၢ်လံတၢ်လၢပဂီၢ်ဒီး ပကဘၣ်အုၣ်ပသးလၢ တၢ်အဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးအံၤ ကကဲထီၣ် တၢ်အဒိအတဲာ်တမံၤ ဖဲယၡါ ၆၃:၇ အပူၤ, ဝံယၡါယၤကွဲးပာ်ဖျါ “ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ် ယကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤ, တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤန့ၣ် ဒ်ကယဲၢ်တၢ်လၢယွၤမၤဝဲလၢပဂီၢ်...” အကတီၢ်လၢခံစ့ၢ်ကီး ဝံဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်လၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ် လၢ အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီစိၤအပူၤ လၢအဆၢဖိ ၉ စံးဝဲ “လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်…

ဒီပုၢ်ဝဲ စီၤစီလူး

“ကစၢ်ဧၢ, ဝံသးစူၤ ဆှၢဘၣ်ယၤဆူ တၢ်လီၢ်တပူၤဂ့ၤ တပူၤဂ့ၤတက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တမ့ၢ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်ဘၣ်”. တၢ်အံၤ မ့ၢ်ယတၢ်ထုကဖၣ် ဒ်ပှၤလိၣ်ဘီဖိတဂၤအသိး, တချုးယဘၣ်လဲၤမၤလိတၢ်တနံၣ် လၢထံဂၤကီၢ်ဂၤ ခီဖျိထံကီၢ်တဘ့ၣ် ဒီးတဘ့ၣ် ခီလဲလိာ်အပှၤကၠိဖိတဂၤအသိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လၢ ယကဘၣ်လဲၤန့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဆၣ် ယသ့ၣ်ညါ ဒၣ်ထဲ ယတအဲၣ်ဒိးလဲၤ ဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ယကတိၤထံကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤ ကျိာ်တၢ်ကတိၤတသ့ဘၣ်, ဒီးယသးပူၤ ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်ဆိပာ်လၢ တၢ်တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး ဘၣ်ဃးဒီး ထံကီၢ်အံၤ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်ဒီး အပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယဃ့ယွၤလၢ ကဆှၢယၤဆူ တၢ်လီၢ်အဂၤတတီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ယွၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့အထူအယိာ်တဂၤအံၤ ဆှၢယၤသပှၢ်တၢၢ် ဆူ ထံကီၢ်လၢ ယတအဲၣ်ဒိးလဲၤဝဲန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ယွၤဆှၢယၤအဃိ ယသးခုဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်လွံၢ်ဆံပူၤကွံာ် ဝံၤအလီၢ်ခံဒၣ်လဲာ် ထံကီၢ်အံၤအပူၤန့ၣ် ယအိၣ်ဒံးဒီး တံၤသကိးဒီး ယအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဒိးတ့ဒိးဖျိ ယသးအဆၢကတီၢ် တလးမူးပိာ်ခွါ စတံဖၢၣ်(Stefan) မ့ၢ် အိၣ်ဟဲဒၣ်လၢ ထံကီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲ…