ယမါ ခါရံၣ် (Cari) ဒီးယၤ ဖဲပထီၣ် ပတီၢ်ထီကူၣ်သ့ တၢ်မၤလိဝံၤန့ၣ်ဒီး, ပအိၣ်ဒီးဒ့ၣ်ကမၢ် ဒီလၣ်လၢအကထိတဖၣ်အဃိ, အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်ဃ့လိၣ်ကျိၣ်စ့ လၢစ့အအ့ၣ်စှၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဃ့လိၣ်ကျိာ်စ့လၢ စ့တၢး အဂီၢ်န့ၣ်, ပပတံထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်, မ့ၢ်လၢပအိၣ်ဆိး, ဒီးဖံးတၢ်မၤတၢ် ဖဲဝ့ၢ်ဖိအံၤန့ၣ် တယံာ်ဒံးဘၣ်အဃိ တၢ်တတူၢ်လိာ်ပှၤဘၣ်. စှၤသီလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ်, ယကတိၤသကိးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢ ယတံၤသကိး မ့ (Ming), လၢအမ့ၢ်ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးပှၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပဟးထီၣ် တၢ်ဘါသရိာ်အတြဲၤဖးဒိၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, အဝဲစံးဘၣ်ယၤ “တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ယအဲၣ်ဒိးဒုးသ့ၣ်ညါ ယမါန့ၣ်လီၤ.”

နၣ်ရံၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တနီၤ လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကွဲၤဒီနၢ် သီၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒၣ် မ့ ဒီး, လၢတၢ်သးအိၣ်အပူၤ စံးဘၣ်ယၤ, “ကျိာ်စ့လၢ နလိၣ်ဘၣ်န့ၣ် အဲ (န) ဒီးယၤ, ပအဲၣ်ဒိးဒုးလိၣ်နၤ, ဒီးစ့အအ့ၣ်န့ၣ်တလိၣ်နဟ့ၣ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ယကဘၣ်ကတိၤဆၢက့ၤအီၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ်တထီၣ်ဘးလၢၤဘၣ် အဃိ, ယစံးဆၢအီၤဒၣ်လၢ “ယဃ့ကျိာ်စ့လၢနအိၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်.” မ့ စံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်လၢ တၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ်အပူၤ “တမ့ၢ်နဃ့ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဟ့ၣ်ဒုးလိၣ်ပှၤစ့လၢ တၢ်သးကညီၤအပူၤ, ဒီးခါရံၣ်ဒီးယၤ, တသ့ဖဲအသ့န့ၣ် ပဟ့ၣ်က့ၤကျိၣ်စ့အံၤချ့ချ့ န့ၣ်လီၤ.

မ့ ဒီး အဲ(န) န့ၣ် မ့ၢ်လၢအဲၣ်ယွၤအဃိ, ယနာ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး သးလၢ အဟ့ၣ်တၢ်ညီန့ၣ်လီၤ. စံး ၁၁၂:၅ န့ၣ် လံာ်စီဆှံစံးဘၣ်ပှၤလၢ, “ပှၤကညီအဂ့ၤ တဂၤန့ၣ် သးကညီတၢ်, ဒီးဒုးလိာ်ဂာ်လီၤ. မၤနၢၤတၢ်လၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၇-၈ ပာ်ဖျါဝဲ, ပှၤလၢအနာ်ယွၤတဖၣ်ကအိၣ်ဒီး “သးလၢ အအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ လၢအတဘၣ်ယိာ်ဘၣ် တၢ်အကစီၣ်အအၢဘၣ်,” အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲ ယွၤမ့ၢ်တၢ်အဂံၢ်ထံး, လၢအဝဲသ့ၣ် အတၢ်အိၣ်မူ, တၢ်ဂ့ၤခဲလၢာ် အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

ယွၤသးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်လၢပဂီၢ်, ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မူ, ဒီးတၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်လီၤ. မ်ပကဟ့ၣ်ညီတၢ် ခီဖျိတၢ်နီၤဟ့ၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်, ဒီးပတၢ်အဂံၢ်ထံးသ့ၣ်တဖၣ်ဆူပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.