တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်လဲၤဖုၣ်ကိာ် လၢယလဲၤဘၣ်အဆိကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤစၢၤတ့ထီၣ် သရိာ်တဖျၢၣ် ဖဲထံကျိကပၤ, လၢကီၢ်ဘရၣ်စံ (Brazil), အမ့ၣ်စိၣ် (Amazon) အပှၢ်လၢ်ကျါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤတနံၤန့ၣ်, လၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤဟံၣ်စှၤဖျၢၣ်အကျါ ပလဲၤဟးအိၣ်သကိးဟံၣ်တဖျၢၣ်, လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပှံၢ်ထံ အတၢ်ပိးတၢ်လီန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ဟံၣ်ကစၢ် လူလီၤထံပူၤထံ လၢအဒုသကျုာ်လၢ ကပံာ်န့ၣ်ဆူ တၢ်ပှံၢ်ထံအပိးအလီ လၢအလီၤကမၢကမၣ်အံၤအပူၤဝံၤ လၢစှၤမံးနံး အတီၢ်ပူၤန့ၣ်, တၢ်လၢအတကဆှီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤပျီကွံာ်, ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ် ထံအီလၢအဆှံဒီးအကဆှီန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ် လၢပှၤတဂၤအံၤအဒၢးပူၤန့ၣ် ယထံၣ်ဘၣ်လၢ “ဘၣ်တၢ်မၤကဆှီထီၣ်က့ၤလၢခရံာ်” တၢ်ကတိၤအခီပညီ မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ကဒါက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢသီန့ၣ်, ပဟဲဆူကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ် ဃုာ်ဒီးပတၢ်ဒဲးဘးဒီးပတၢ်မဲာ်ဆှး, ဒီးပဃ့ကညးအီၤလၢ ကပျၢ်ပတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးတူၢ်လိာ်အီၤ ဒ်ပတၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ် အသိး, ဒီးလၢပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်အဂီၢ် ကမၤကဆှီထီၣ်က့ၤပှၤ, ဒီးမၤသီထီၣ်က့ၤပှၤန့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်တၢ်မၤကဆှီက့ၤပှၤ ဒ်ထံလၢအဒု, အဘၣ်အၢန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲ ဆူထံအီလၢအကဆှီန့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ်သူး ၅:၂၁ စံးဘၣ်ပှၤ, တၢ်သ့ၣ်ညါ ခီဖျိလၢကစၢ်ခရံာ် တူၢ်သံအသးအဃိ, ပအိၣ်ဒီးတၢ်ရ့လိာ်သးအဂ့ၤအဝါဒီးကစၢ်ယွၤ, ဒီး စံး ၁၀၃:၁၂ ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ ယွၤဒုးယံၤထီၣ် ပတၢ်သရူးကမၣ်ဒီးပှၤ, ဒ်မုၢ်ထီၣ် တခီယံၤဝဲဒီး မုာ်နုာ်တခီအသိးန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်သးခု လၢပဂီၢ်ဆံးဒိၣ်လဲၣ်.

ဘၣ်ဆၣ် ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤယိၤဟၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤပှၤလၢ တၢ်အံၤတမ့ၢ်တၢ်အခီပညီလၢ ပတမၤတၢ်ဒဲးဘး နီတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပမၤဘၣ် တၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်ဒီး, ခီဖျိလၢထံပှံၢ်က့ၢ်ဂီၤဒိန့ၣ် ပကအိၣ်ဒီး တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်နာ်နီၢ်နီၢ်, ဒီးခီဖျိလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါ ဒ် ၁ယိၤ ၁:၉ ပာ်ဖျါဝဲ, “ပမ့ၢ်တဲာ်လီၤကျဲၤလီၤ ပတၢ်ဒဲးဘးဒီး, အဝဲဒၣ် အကလုၢ်တီ, ဒီးတီဝဲလိၤဝဲဒ်သိးအကပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးသ့စီကွံာ်ပှၤလၢ ကယဲၢ်တၢ်အၢတၢ်သီခဲလၢာ်လီၤ” အသိးန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်လၢအမၤမုာ်က့ၤပှၤန့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိလၢတၢ်သ့ၣ်ညါ ပဘၣ်တၢ်မၤကဆှီပှၤလၢခရံာ် တပယူာ်ဃီအပူၤန့ၣ်ဒီး မ်ပကအိၣ်မူလၢ တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.