ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Nancy Gavilanes

တၢ်ပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် နီၢ်သးအတၢ်ဟ့ၣ်သါ

ယမိၢ်ဆၢတဲာ်ဝဲလၢကတူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်တၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်န့ၣ် ယဝဲၢ်မုၣ်ဒီးယၤ ဒ်ပမ့ၢ်မုၣ်လိၣ်ဘိတဖၣ်အသိး, ပနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ပထံၣ် တၢ်ဆီတလဲတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်လၢ ယမိၢ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ပသမၢအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. သးအတၢ်ဃူတၢ်မုာ်, ဒီးအတၢ်သးခုအိၣ်အါထီၣ် လၢယမိၢ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ဒီးစးထီၣ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်မၤတဖၣ် လၢတၢ်သူၣ်တီသးရၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲ အသးစဲမၤလိ လံာ်စီဆှံအဃိ ထီၣ်ဝဲလံာ်စီဆှံကၠိ, ဒီးဖျိထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စှၤနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယဝဲၢ်မုၣ် တူၢ်လိာ်ကစၢ်ခရံာ်, ဒီးစးထီၣ်မၤယွၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးနံၣ်တဖၣ်လဲၤပူၤကွံာ် စှၤနံၣ်ဝံၤ, ယနီၢ်ကစၢ်စ့ၢ်ကီး ယစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးစးထီၣ်မၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. အါနံၣ်အါလါပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယပၢ်စ့ၢ်ကီး စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်သိးသိးဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်ပာ်လီၤအသးလၢ ကစၢ်ခရံာ်အဂီၢ်အံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဆီတလဲ သးသမူ အလပီ လၢအဟဲဘၣ်ဒိကဲဘျုး ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤတံၤမသ့း အဂီၢ် ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး ကွဲးဆှၢလီၤလံာ်ပရၢ အကတၢၢ်တဘ့ၣ် အပူၤန့ၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် စီၤတံၤမသ့း, ဒ်သိးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ လၢကစၢ် ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်, အဝဲ သ့ၣ်ညါနီၣ်ပာ်ဖျါ…