ယၤဒီးယတံၤသကိးခံဂၤ, တချုးလၢပသံန့ၣ် တၢ်လၢပအဲၣ်ဒိးမၤတဖၣ်အကျါ ပထုးသံကွံာ် တၢ်လၢပမၤဝံၤဝဲတမံၤ လၢအမ့ၢ် တၢ်လဲၤဟးလၢခီၣ် ဖဲ ကရဲ ခဲညဲၤ (Grand Canyon) တြီၤဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပစးထီၣ်လဲၤတၢ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်ဟဲထီၣ်လၢ ပသးပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ပအိၣ်ဒီး ထံအီလၢလၢလီၢ်လီၢ်ဧါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ချ့သဒံးအပူၤ, ထံအီလၢပဟဲစိာ်တဖၣ်လၢာ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကဘၣ်လဲၤဟးကျဲ တုၤဆူတြီၤအကနူၤန့ၣ် အိၣ်တ့ၢ်ဝဲ ဖးယံၤဒံးဘၣ်ဆၣ်, ထံအီလၢပဟဲစိာ်န့ၣ် လၢာ်စီကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဃ့ဘါထုကဖၣ် လၢတၢ်သါထီၣ်သါလီၤနးနးကျံးကျံးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပလဲၤဟးတရံးခီဂာ် တၢ်သနၢၢ်တတီၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်လၢပပာ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လီၤလးတမံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. လၢလၢၢ်သ့ၣ်ဖးအကဆူးန့ၣ် ပထံၣ်စိ ထံအီသၢပလီ ဘၣ်တၢ်ဆွံနုာ်ဃာ်အီၤ, အိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဖိ, “ပသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢ နကလိၣ်ဘၣ်ထံအီအဃိ, ဟံးန့ၢ်အီဘၣ် တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တနာ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အပူၤ, ပကွၢ်လိာ်သကိးပသး တဂၤအမဲာ်တဂၤအမဲာ်, ပစံးဘျုးယွၤ လၢတၢ်ကလုၢ်ကသွံဒံ, ဒီးပအီထံ လၢပလိၣ်ဘၣ်သပှၢ်တၢၢ် တံၤန့ၣ်ဒီး, ပလဲၤကဒီး ပတၢ်လဲၤအကတၢၢ် တပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ယသးသူထံ ထဲသိးအံၤ, ဒီးယစံးဘျုးယွၤ ထဲသိးအံၤန့ၣ် တအိၣ်နီတဘျီလၢၤဘၣ်.

သးသမူတၢ်လဲၤခီဖျိ ဘၣ်ထွဲဒီး ကရဲ ခဲညဲၤ မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲတၤဟိတဒုတၢ်သူအသးလၢထံ, ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ကပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်အကတီၢ်, မ့ၢ်ကမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤတဂၤအံၤ သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ် ဖျါလၢအလီၤတံၢ်န့ၣ်လီၤ. တၤဟိ “ဆၢန့ၢ်” ဘၣ်တၢ် လၢ စံး ၄၂:၁ အပူၤန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ ပကဘၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး, တၢ်သးသူထံ, ဒီးတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိ, တုၤတၢ်ဆီတလဲ မ့ၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်, တၢ်ဘၣ်ယိာ်အလီၢ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်သံန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁ အပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးထါ ထီၣ်ဟူဝဲ တၤဟိအတၢ်သးသူထံအပတီၢ်, ဒီးအသးဆၢမိၣ်န့ၢ်ဘၣ်ယွၤလၢ “ယသးဆၢန့ၢ်နၤ ဒ်န့ၣ်အသိး, ကစၢ်ဧၢ” န့ၣ်လီၤ.

လၢပဂီၢ် ထံဧိၤနိဧိၤ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ် လၢပလိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်, ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်မၤစၢၤ ကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲး လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤဟဲစိာ်န့ၢ်ပှၤဂံၢ်ဘါအသီ, ဒီးမၤပှဲၤ, မၤဆူၣ်ထီၣ်က့ၤ ပသးသမူ လၢအလီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးလၢသးသမူ အတၢ်လဲၤ မုၢ်နံၤမုၢ်သီတဖၣ်အပူၤ တၢ်ကမၤအသးတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ, ကတဲာ်ကတီၤ န့ၢ်ပှၤတၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဃိ ပဆၢန့ၢ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.