ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ John Blase

ပပၢ်

အါတက့ၢ်, ဂီၤခီဂီၤခီန့ၣ် ယရူးကစၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ယတသူၣ်လီၤသးလၢ တၢ်ကတိၤတဖၣ်န့ၣ်တစု ယတကြၢးန့ၣ်တစု ယတကၢကီၣ်ဒီးမုၢ်နံၤအသီဘၣ်. ဖဲအပူၤကွံၥ် တယံာ်ဒံးဘၣ်အခါ ယယၢၤထီၣ်ဒၣ်ဝဲ ထဲ (အိၣ်လၢမူခိၣ်)ပပၢ်-Our Father”ဒံးလီၤ. ယလီတဲစိစိၥ်စု သီၣ်ထီၣ်လီၤ. ယဖုဘၣ်ယသး, တၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒံးဒၣ် ဂီၤ ၅: ၄၃ နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တယၥ်တဘီ, ကမ့ၢ်မတၤလဲၣ်. လီတဲစိအမဲၥ်သၣ်လိၤဖျါထီၣ် ပါ-Dad’ န့ၣ်လီၤ. တချုးယစံးဆၢဘၣ်က့ၤန့ၣ်, တၢ်သီၣ်န့ၣ် ကတၢၢ်ကွံၥ်ချ့သဒံးန့ၣ်လီၤ. ယတယၥ် ယပၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်စံၢ်ကမၣ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. လီၤတံၢ်လီၤ, စံၢ်ကမၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. မ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်, စံၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤသၢၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယနၥ်လၢ ပအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ် တဘ့ၣ်လၢဘၣ်တၢ်လုၣ်ဘၢ ဒီးယွၤအတၢ်သးကညီၤလီၤ. လီၤလီၤဆီဆီ နံၤအဝဲန့ၣ် ယလိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်က့ၤသးဘၣ်ဃး ပပၢ်လၢမူခိၣ်အတၢ်အိၣ်ဒီးၦၤလီၤ.

ပကဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် တဘျးဖိလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိအပျဲၢ်တဖၣ်လၢ ကစးထီၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်အဂီၢ် အဝဲဃုထၢတၢ်ကတိၤခံဖျၢၣ် “ပပၢ်” (မး ၆: ၉), ဒ်တၢ်စးထီၣ်အလီၢ်တခါန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်မၤညီတၢ်ခိၣ်တိၤလိၤဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် အတၢ်ကတိၤတဖၣ်,…

တၢ်လီၣ်ဖျါဒီး တၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်

ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ်အပူၤ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢအဘၣ်ဃးဖိသၣ်လၢကအိၣ်ဖျဲၣ် အပိာ်မုၣ်^ခွါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤသူၣ်ပိာ်သး၀းဒိၣ်မးလီၤႉ ဖဲလါယူၤလံအပူၤၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ အ၀ဲအံၤမ့ၢ် ဖိသၣ်ပိာ်ခွါန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်အပူၤန့ၣ် ဖဲကီၢ်စဲၢ်ထဲးစဲးန့ၣ် ကဟၣ်ယူၤထံလၢ ပှၤသူအီၤလၢတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးလူလီၤဖှံလီၤထံ အလွဲၢ်အဂီၤစၢ်အါမးအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ၀ဲလၢ ဖိသၣ်မ့ၢ်အပိာ်မုၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၣ်ဖျါအိၣ်ဒံးအဂၤတခါလၢ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဃု ထံၣ်န့ၢ် တၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လၢ ဖိသၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒိၣ်ထီၣ် အဆၢကတီၢ် ကမၤ အသးဒ်လဲၣ်န့ၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤႉ ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ်အကတၢၢ်န့ၣ် "You Version" (လံာ်စီဆှံ App တခါ) ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်နီၤအီၤ‚ ဘၣ်တၢ်သးစဲ အီၤအါကတၢၢ် ဒီးဘၣ်တၢ်ဖးအီၤလၢ တနံၣ်အတီၢ်ပူၤ လၢ Online ဒီး Mobile Bible App န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ ဖံလံးပံၤ ၄း၆ ‘‘ သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ တၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်ၣ်လၢ တၢ်ထုကဖၣ်ၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢသုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်’’ႉ
တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လီၣ်ဖျါ လၢလၢလီၣ်လီၣ်တခါလီၤႉ…

ပၢ်အကလုၢ်

အပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ယတံၤသကိးအပၢ်သံသဒၣ်အီၤလီၤႉ ဖဲအ၀ဲဆိးက့အခါ န့ၣ် အနီၢ်ခိဂံၢ်ဘါလီၤစၢ်အါထီၣ်အါထီၣ်ဒီး တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးဒိၣ်မးလီၤႉ ဒီးလၢစှၤသီအတီၢ် ပူၤ အ၀ဲပာ်လီၤတဲာ်ကွံာ် အဒဲဟီၣ်ခိၣ်လီၤႉ ယတံၤသကိးဒီး အပၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ အတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲဂ့ၤဒိၣ်မးလီၤႉ အန့ၢ်ဒၣ်လဲာ်‚ တၢ်သံကွၢ်အလီၢ်အိၣ်ဒံးအါမးၢ်တၢ်စံးဆၢၢ်ဘၣ် တၢ်သိၣ်လိအလၢအပှဲၤလၢ ကကဲပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်တဂၤလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ တၢ်အိၣ်မူအထီၣ်အလီၤ‚ တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအဂ့ၢ်တဖၣ်‚ ဒီးတၢ်မၤစၢၤဟံးစုနဲၣ်ကျဲ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲၣ်ဒၣ်လဲာ် အ၀ဲတဲယၤလၢၣ် ယအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ ပါပၢ်အကလုၢ်လၢ အတၢ်အဲၣ်ယၤလီၤတံၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ယပါပၢ်အကလုၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ခဲလၢာ်လၢယဂီၢ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်မၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ မၤအသးစးထီၣ်ဖဲ အ၀ဲလဲၤဒိး ဘျၢအသးလၢ ဘျၢတၢ်စီၤယိၤဟၣ်အစုပူၤန့ၣ်လီၤႉ အခီၣ်ထံးန့ၣ် ဘျၢတၢ်စီၤယိၤဟၣ် ကျဲးစၢးဂ့ၢ်လိာ်အီၤလီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးတခီ တဲသပှၢ်ပှၢ်လၢတၢ်အကတီၢ်အံၤ မ့ၢ် တၢ်လိၣ်နီၢ်နီၢ် ဒ်သိးအ၀ဲကမၤဖျါထီၣ်အသးလၢ အမ့ၢ်နီၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလီၤႉ အဃိဒီး အ၀ဲစံးၣ်လီၤ (မးသဲ ၃း၁၅) ႉ ဒီးစီၤယိၤဟၣ် မၤဒ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး စံးဘၣ်အီၤ အသိးန့ၣ်လီၤႉ ဒီးတၢ်တမံၤအံၤ မၤအသးလၢ အကဲထီၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မ့ၢ်ပှၤကညီနီၢ်နီၢ်တဂၤလၢ ဘျၢတၢ်စီၤယိၤဟၣ် ဒီးကမျၢၢ်အမဲာ်ညါ န့ၣ်လီၤႉ…

အတၢ်မၤစၢၤလီၤလိၣ်လီၤလး

အပူၤကွံာ် ၂၀၂၀ နံၣ်ၣ် မ့ၣ်အူအီၣ် တၢ်ဖးဒိၣ်အဃိလီၤႉ သ့ၣ်ပှၢ်န့ၣ် ဃ့ထီမၤသး ဒ်မ့ၣ်အူဆၣ်အသိးဒီး မ့ၣ်အူအီၣ်လ့ၤကွံာ်ၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး လီၤဘၣ် ၀့ၢ်ဒီ၀့ၢ်ညါလီၤႉ တၢ်စံး၀ဲလၢ မ့ၣ်အူအီၣ် တၢ်အက၀ီၤအ့ကၢၣ်တကလီၤန့ၣ် လၢာ်ကွံာ်လၢ ၁၂ နၣ်ရၠာစးံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်အခါ ပှၤဘါထုကဖၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ တၢ်တယာ် ပှၤကအိၣ်လၢအကကွဲၢ်လီၤႉ ပၢၤကီၢ်ကွၢ်တၢ်အံၤ ဒီးကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးဒီး ပ့တၢၤဘၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤတဂၤကူၣ်သ့လၢ မူခိၣ်မူဒီတၢ်အိၣ်သး မၤသးအဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲၣ်ၣ် ကးဘၢဟီၣ်ခိၣ် ၁၂ စုမုၢ်အတီၢ်ညါဒီး တၢ်လီၢ် တနီၤ ထံစုၣ်စီၣ်မၤလီၤကယာ်ဒီး မၤပံာ်ကွံာ် မ့ၣ်အူန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်မၤစၢၤပှဲၤဒီးတၢ်သးကညီၤတကလုာ်အံၤ လီၤလးဒိၣ်ကဲၣ်ဆိးလၢ ပကတဲ ကျိးတဲဖျါလၢအဂ့ၢ်လီၤႉ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ နၢ်ဟူပတၢ်ထုကဖၣ်လၢ ကဆှၢလီၤမူခိၣ်ဖီဧါႉ မ့တမ့ၢ်ဒီး ကဆှၢလီၤမူခိၣ်စူၤထံဧါႉ လံာ်စီဆှံကွဲးနီၣ် ယွၤအတၢ်စံးဆၢအါမးဒီးအကျါန့ၣ်၀ံအ့ၤလံယၤ မုၢ်လၢ်မူခိၣ်စူၤဒီး န့ၢ်ဘၣ်၀ဲလီၤ (၁စီၤ ၁၈း၄၁-၄၆) ႉ တၢ်ခ့တၢ်ပှၤလၢအအိၣ် ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဖးဒိၣ်‚ ၀ံအ့ၤလံယၤနၢ်ပၢၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤခဲလၢာ် ကစၢ်‚ အစိကမီၤအိၣ်လၢ…

တၢ်ထုကဖၣ်လၢတၢ်တဒိးန့ၢ် တၢ်စံးဆၢတဖၣ်

ပကတုၤခဲအံၤလီၤဧါႉ တတုၤဒံးဘၣ်ႉ ပကတုၤခဲအံၤလီၤဧါႉ တတုၤဒံးဘၣ်ႉ တၢ်အံၤ တၢ်လိာ်ကွဲလၢ ပသံကွၢ်ထီၣ်တဘျီ၀ံၤတဘျီ‚ လၢပလိာ်ကွဲအဆိကတၢၢ် (ဒီးအလီၢ်တံၢ် တမ့ၢ် တၢ်လၢခံကတၢၢ်) လၢပတၢ်ဟဲက့ၤဆူပဟၣ်လၢ အယံာ် ၁၆ နၣ်ရၠာစးံၣ်လၢ ခီၣ်လိၣ်ရၠာစးၣ်ဒိၣ်ဆူ အၣ်ခဲ (န) စးၣ်လီၤႉ ပဖိအဒိၣ်ခံဂၤ‚ လိာ်ကွဲ တၢ်လိာ်ကွဲအံၤဂ့ၤဂ့ၤ ဒီးယမ့ၢ်အိၣ်ဒီး စ့တဒီလၣ်လၢ ကးဘျီ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ် သံကွၢ်ထီၣ် တၢ်သံကွၢ်အံၤအဃိၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်သံကွၢ် လၢ အပှဲၤလုၣ်ကွံာ်ယဖိိတဖၣ်အသး‚ ဒီးယၤ (ပှၤ၀ီသိလ့ၣ်) အပူၤစ့ၢ်ကီး‚ မ့ၢ်တၢ်ပှဲၤလုၣ်ကွံာ်လၢ တၢ်ကမၢကမၣ်ဘၣ်တၢ်ၣ်လီၤႉ ပကတုၤခဲအံၤ လီၤဧါႉ ဒီးတၢ်စံးဆၢတခီမ့ၢ်‚ တတုၤဒံးဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ပကတုၤဆူ ဟံၣ်လီၤႉ
တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအဘၣ်တၢ်တဲဖျါထီၣ်ၣ်အဖီခိၣ်ၣ်ဘၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ပသံကွၢ်ထီၣ် တၢ်သံကွၢ်အံၤလၢ‚ တၢ်အဂ့ၢ်အခၢးတမံၤဃီ‚ ပလီၤဘှံးလီၤဘှါ ဒီးပမဲာ်ယုာ်လၢ ‘တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဃိ’ၣ်လီၤႉ ‘တၢ်ဘှံး (ပ) သးလၢတၢ်ကအုကစွါ’ (း၆) လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကိးမံၤ လၢမုၢ်နၤတၢ်ကစီၣ်လၢ ကိးနံၤတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢ…

ဟ့ၣ်တၢ်ဖဲနအိၣ်မူဒံးအဖၢမုၢ်

ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢပနံၣ်တၢ်ကၤတၢ်မၤတဂၤၣ်လီၤႉ ပှၤလၢအထူးတီၤလီၤလးအံၤ ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်ကလုာ် ဒ်အမ့ၢ်‚ တၢ်ဟဲစိာ်တၢ်ဃူတၢ်မုာ်ဆူ ဟါ (ရၠာစး) လဲ (န) ကလံၤစိးၣ် အ၀ဲစူးကါစ့ ဒီလၣ် အကကွဲၢ် ၃၅၀ ဆူ နယူယီးအရၠာစးိးစဘဲး အါလဲ (န) ဆူ စဲးဖီကဟၣ်ပီညါလၢ အကါဒိၣ် တတီၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ ‘‘ယနာ်ဒူဒူလၢ တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲဖဲ ပအိၣ်မူဒံး အကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ယနၢ်ပၢၢ်တၢ်အဂ့ၢ်အခၢးတဆံးတက့ၢ်ဆူ တၢ်ကစဲၤခံလၢ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ် ႉႉႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါၢ်ဒံး နဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တ့ၢ်တၢ်ဖဲ နသံ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ’’ ‘‘ဟ့ၣ်တၢ် ဖဲနမူဒံးအဖၢမုၢ်’’ အံၤ မ့ၢ်တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ အလီၤကမၢကမၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်ယိၤဟၣ်အပူၤ‚ ပှၤအိၣ်၀ဲတဂၤလၢ အအိၣ်ဖျဲၣ်မဲာ်ဘျီၣ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးစံးဆၢက့ၤ တၢ်သံကွၢ်အံၤလၢ‚ ‘‘အ၀ဲဒၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤၣ် ယဘၣ်မၤလၢမုၢ်ဆါခီလီၤ’’ (း၃-၄) ႉ ဖဲလၢပတၢ်မၤတဖၣ် မ့ၢ်လီၤဆီလိာ်သး လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်မၤတၢ်လီၤလးတဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ခီဖျိပတၢ်ဆၢကတီၢ်‚ ပတၢ်ဂံၢ်ထံး မ့တမ့ၢ် ပတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် ကမ့ၢ်ဒၣ်၀ဲဒ်လဲၣ်ၣ်လီၤႉ

ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတ၀ၢ

ယဒိၣ်ထီၣ်ယဲဒၣ် ဒ်ကလံၤထံးဘျၢထံ (ှသကအ့နမည Bၠစအငျအ) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၠာစးၣ်ဖိ၀ဲၢ်ကိတဂၤန့ၣ်လီၤႉ မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤကိးမုၢ်နံၤဒိၣ်ဒဲးန့ၣ် ယတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆှံဆံှဖိလၢ ယဘၣ်အိၣ်လၢ တၢ်ဘါသရၠာစးိာ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ယအိၣ်တဆူၣ်ဘၣ် ဒီး ယတဘၣ်လဲၤဆူ တၢ်ဘါသရၠာစးိာ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ ယအိၣ်တဆူၣ်‚ ဘၣ်ဆၣ်ယအဲၣ်ဒိးလဲၤ၀ဲဒၣ်ဆူ တၢ်ဘါသရၠာစးိာ် ဒိၣ်မးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် ဆီတလဲအသးၢ်ဘၣ် တၢ်စံးဆၢလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၠာစးၣ်တဂၤ အတၢ်စံးဆၢလၢ တၢ်သံကွၢ်အံၤ ‘‘ဘၣ်မနုၤဃိ ပဘၣ်လဲၤထီၣ်ဆူသရၠာစးိာ်လဲၣ်’’ ဒီး ‘‘ပလဲၤဆူတၢ်ဘါသရၠာစးိာ် လၢပှၤအါဂၤ အဂီၢ်လီၤႉ မ့ၢ်လၢပှၤတဂၤ ကလိၣ်ဘၣ်နၤဖဲန့ၣ်လီၤ’’ႉ
အတၢ်စံးဆၢအခီပညီန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲလၢ ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် ပလဲၤဆူ တၢ်ဘါသရၠာစးိာ် န့ၣ်ဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်တခီ အ၀ဲအတၢ်စံးဆၢ မ့ၢ်တၢ်လၢအဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ ပှၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤ့ဘံၤ အတၢ်ကွဲးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲန့ၣ် သဆၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကပၢၤ ဃာ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီး တၢ်ဖံးသကိးမၤသကိးတၢ်ဒ်သိးသိးသ့ၣ်တဖၣ် သုတဟါမၢ် အဂီၢ် အ၀ဲဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ (ဧ့ၤBဘံၤ ၁၀း၂၅) ႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်ႉ မ့ၢ်ဒ်သိး ပသု တလီၤတူာ်လီၤကာ်လၢ…

ပှၤဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ် အမ့ၢ်အတီတဖၣ်

အဲၣ်နံၣ်ဒ့လး (ဒ) ဆၢတုၤဆူ ၀့ၢ်ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး လၢခံန့ၣ်တၢ်ဘၣ်န့ၢ်အတီၤ ဒီးလဲၤဟး၀ဲဖဲန့ၣ်တုၤလီၤႉ တၢ်ဘါယွၤကၠိအအိပူၤ‚ လဲၤနုာ်လီၤဆူ အဖီလာ်တဆီၣ် တုၤဃီၤ၀ဲဆူ လၢၢ်ကအိအဒၢးဆံးဆံးဖိတခါအပူၤလီၤႉ ပနဲတၢၣ်တဖၣ် ဒွဲၣ်ကပီၤ အသးလၢ ဒၢးအံၣ်အံၣ်ဖိန့ၣ်အပူၤ ဒီးမ့ၣ်အူဒၢလၢ အလီၤစဲၤတဖျၢၣ်တခီ ဆဲးကပီၤဆူ တၢ် အသနၢၣ်ဖိတတီၤန့ၣ်လီၤႉ အလီၢ်ဖဲနၣ် ဆၣ်တဖျၢၣ်တၢ်တ့အီၤလၢ စ့နီၢ်ၢ်ဒၢးဒါခိၣ်တစဲးန့ၣ်လီၤႉ ဒၢးအလီၢ် ၀ဲန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးလၢ ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ် ခရၠာစးံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အလီၢ်အလၢၢ်ကအိန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ် အံၤ ဒ်တၢ်စံးဃဲၤအသိး မ့ၢ်ခရၠာစးံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်အလီၢ်အံၤ တထိးသူၣ်ထုးသး အဲၣ်နံၣ်ဒ့လး (ဒ) အသး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လီၤလီၤဆီဆီဘၣ်ႉ လၢအ၀ဲအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်အလီၢ်အတီၤအံၤစၢၢ်တလၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ
စံးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်အလီၢ်၀ဲန့ၣ် လၢခရၠာစးံာ်ဖိတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် အတၢ်စံးဃဲၤအပူၤ မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲအီၤအလီၢ်တဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ်အဂၤတတီၤလၢ တၢ်ယၢၤထီၣ်အီၤ ဖဲကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဒီး ပှၤ့ှှၤမရၠာစးံမုၣ် အကတိၤသကိးတၢ် ဖဲထံပူၤအကပၤန့ၣ်‚ ပှၤ့ှှၤမရၠာစးံမုၣ် စံး၀ဲ‚ ပပၢ်တဖၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ် ဖဲကစၢၢ်အံၤအလိၤလီၤ (ယိၤ ၄း၂၀)…

ကစၢ်ယွၤသး၀ံၣ်လၢနဖီခိၣ်

တုၤ ၁၇ လါပူၤကွံာ်ဒီး ပဖိအဆိကတၢၢ်ပိာ်ခွါဖိ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ဲ ဒီးပိာ်ထွဲထီၣ်အခံလၢ ပိာ်မုၣ်ဖိဆံးဆံးတဂၤလီၤႉ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သးခုအဒိၣ်အမုၢ် ဖဲယတၢ်ဆိကမိၣ်ထီၣ် လၢ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဖိမုၣ်ဖိတဂၤအဃိလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တမုၢ်တလၤဆံးကိၣ် ဖဲယသ့ၣ်ညါ တၢ်စှၤကိာ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး ဖိသၣ်ပိာ်ခွါအံၤတဖၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တ့ၢ်၀ဲ တၢ်လီၢ်တက၀ီၤလၢပတထံၣ်ဘူဘၣ်ဒံးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်ဖိန့ၣ် ပကိးန့ၢ်အမံၤလၢ စၢ်ရၠာစးၤ ဒီးယတၢ်အခွဲးအယာ်တမံၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်ထုးဂဲၤအမုာ် ဒ်သိးကမံ၀ဲဒၣ် ဒီးအမိၢ် ကဟံးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံးလီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိ ယတသ့ၣ်ဘၣ်‚ ဘၣ်ဆၣ် ယစးထီၣ် ဂုၢ်ကျဲးစၢး လၢကသး၀ံၣ်တၢ်ဒ်သိးကမံ၀ဲဒၣ်အဂီၢ်ၣ်‚ ယသး၀ံၣ်တၢ်လိၤလိၤ လၢအဖီခိၣ်‚ ဒီးထံၣ်ဘၣ် ဆၢကတီၢ်အံၤ ကိးကတီၢ်လီၤႉ အခဲအံၤ အ၀ဲအိၣ်၀ဲ အနံၣ် ၂၀ၣ် ပဆိကမိၣ် ဘၣ်ဃးဒီးမူခိၣ်ကလူးသး၀ံၣ်တၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ် ဆၢကတီၢ်လၢခံကတၢၢ် ဖဲနဆိကမိၣ် ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤ သး၀ံၣ်တၢ်န့ၣ်လဲၣ်ႉ တၢ်န့ၣ် ဘၣ်၀ဲလီၤႉ ယွၤသး၀ံၣ်တၢ်လီၤႉ အါန့ၣ်အန့ၣ် အကတီၢ်ဖဲနဆိကမိၣ်တၢ် လၢခံကတၢၢ် လၢ အဘၣ်ဃးဒီးယွၤသး၀ံၣ်တၢ်လၢအဖီခိၣ် မ့ၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်ႉ ၀ံစဖါနယၤ မၤဆှဲ…

ဖဲဒၣ်တမံၤမံၤ

ကိးနွံ မုၢ်ဖီဖးအဟါမ့ၢ်တုၤ့ှှၢၣ်နၢၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်စိာ်ကဖီထီၣ်တၢ် အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤႉ လၢအလီၤဆီဒီး တၢ်ကစီၣ် အဂုၤအဂၤၣ်လီၤႉ တယံာ် ဖဲလၢ ‘‘မုၢ်ယဲၢ်နံၤလၢတၢ်ပျၤထီ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ပှၤတဲဖျါတၢ်ကစီၣ်တဂၤ‚ တဲဖျါ အတၢ်တူၢ်ဘၣ် ခိဘံး- ၁၉ တၢ်ဆါ‚ အိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤ လၢလၢပှဲၤပှဲၤၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်အကတီၢ်ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပ၀ဲအါဂၤ ပကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်ၣ် ပှၤတဲဖျါတၢ်ကစီၣ် ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ် အပရၤကလံၤဆံးစှၤလၢ တၢ်ကဟူးဂဲၤလၢ တၢ်ကဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
စးထီၣ်လၢ မုၢ်ဖီဖးတၢ်ရၠာစးၤလီၤတၢ်ကစီၣ်အံၤ၀ံၤ‚ ယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးယၤ‚ ပကလၢၢ်ဘၣ် ပဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ‚ မ့ၢ်တၢ်စိကမီၤ လၢ ‘‘ဖဲဒၣ်’’ လၢစီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ်လၢ လံာ်ဖံလံးပံၤ ၄‚ ‘‘ဖဲဒၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ‚ ဖဲဒၣ်တၢ်လၢတၢ်အဲၣ်အီၤၣ်လီၤႉ မ့ၢ်စီၤပီလူး အိၣ်ဒီး တၢ်မၤဘူၣ် ဖလးစမၣ်လၢအသး ပူၤန့ၣ်ဧါႉ တမ့ၢ်ဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်လၢအသးပူၤမ့ၢ်တၢ်လုၢ်ထီၣ် သးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်တဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉပမ့ၢ်စံးလၢကျဲအဂၤ တဘိ‚ တၢ်အံၤ တမ့ၢ်လုၢ်လၢ်လၢအလီၤဂာ် ဒ်ခရၠာစးံာ်အသိးဘၣ်ဧါႉ…