ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ John Blase

တၢ်သးသူထံ, ဒီးတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်

ယၤဒီးယတံၤသကိးခံဂၤ, တချုးလၢပသံန့ၣ် တၢ်လၢပအဲၣ်ဒိးမၤတဖၣ်အကျါ ပထုးသံကွံာ် တၢ်လၢပမၤဝံၤဝဲတမံၤ လၢအမ့ၢ် တၢ်လဲၤဟးလၢခီၣ် ဖဲ ကရဲ ခဲညဲၤ (Grand Canyon) တြီၤဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပစးထီၣ်လဲၤတၢ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်ဟဲထီၣ်လၢ ပသးပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ပအိၣ်ဒီး ထံအီလၢလၢလီၢ်လီၢ်ဧါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ချ့သဒံးအပူၤ, ထံအီလၢပဟဲစိာ်တဖၣ်လၢာ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကဘၣ်လဲၤဟးကျဲ တုၤဆူတြီၤအကနူၤန့ၣ် အိၣ်တ့ၢ်ဝဲ ဖးယံၤဒံးဘၣ်ဆၣ်, ထံအီလၢပဟဲစိာ်န့ၣ် လၢာ်စီကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဃ့ဘါထုကဖၣ် လၢတၢ်သါထီၣ်သါလီၤနးနးကျံးကျံးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပလဲၤဟးတရံးခီဂာ် တၢ်သနၢၢ်တတီၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်လၢပပာ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လီၤလးတမံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. လၢလၢၢ်သ့ၣ်ဖးအကဆူးန့ၣ် ပထံၣ်စိ ထံအီသၢပလီ ဘၣ်တၢ်ဆွံနုာ်ဃာ်အီၤ, အိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဖိ, “ပသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢ နကလိၣ်ဘၣ်ထံအီအဃိ, ဟံးန့ၢ်အီဘၣ် တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တနာ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အပူၤ, ပကွၢ်လိာ်သကိးပသး တဂၤအမဲာ်တဂၤအမဲာ်, ပစံးဘျုးယွၤ လၢတၢ်ကလုၢ်ကသွံဒံ, ဒီးပအီထံ လၢပလိၣ်ဘၣ်သပှၢ်တၢၢ် တံၤန့ၣ်ဒီး, ပလဲၤကဒီး ပတၢ်လဲၤအကတၢၢ် တပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ယသးသူထံ ထဲသိးအံၤ, ဒီးယစံးဘျုးယွၤ ထဲသိးအံၤန့ၣ် တအိၣ်နီတဘျီလၢၤဘၣ်.…

ပှၤသးပှၢ်တဂၤအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်

“မ့ၢ်ယပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤယသးလၢ တၢ်မနုၤအဂီၢ်လဲၣ်.” တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်သံကွၢ်တထံၣ်လၢ New York Times တၢ်ကစီၣ်အလံာ်ပရၢ အပှၤကွဲးလံာ်လၢ အဆါဘၣ်အအါကတၢၢ် ကၠီး စီဒၢၣ် (George Saunders) စံးဆၢဝဲ, ဖဲအတၢ်ကတိၤလီၤတၢ်ဆူ ၂၀၂၃ နံၣ် ပှၤဖျိကၠိတဖၣ် ဖဲစံၣ်ရၣ်ကၠူး (Syracuse) ဖၠၣ်စိမိၤန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကတိၤကျိၤကျဲမ့ၢ်ဝဲ ခီဖျိလၢပှၤသးပှၢ် စီဒၢၣ် တဂၤ ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ အတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသး တမံၤ ခံမံၤလၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဆူပှၤသးစၢ်တဖၣ် (ဖျိကၠိတဖၣ်) ဒ်သိးအကမၤလိန့ၢ် တၢ်တမံၤမံၤ, ခီဖျိလၢ အတၢ်ဟ့ၣ်ဒိတဖၣ်အပူၤ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲရဲၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်စှၤထံၣ်, လၢအမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်, ဒီးဘၣ်မၤတၢ်မၤကီခဲတမုာ်တလၤတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပှၤကဆိကမိၣ် တၢ်လၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စီဒၢၣ် စံးဝဲ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤအဃိ အဝဲတပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးနီတစဲးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် တၢ်လၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသး, ဒီးအသူၣ်တမုာ်သးတမုာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အတၢ်လီၤတိၢ်ဝဲလၢ ကမၤဂ့ၤမၤဘျုးတၢ်အဂီၢ်- အဝဲဒုးလဲၤပူၤကွံာ် တၢ်အခွဲးအယာ်တဖၣ်လၢ အကဘၣ်မၤဂ့ၤမၤဘျုးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး ကွဲးလီၤလံာ်…

အဲၣ်တၢ်ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး

အဝဲဘၣ် တၢ်အဲၣ်အီၤလၢ ပှၤကိးဂၤ - တၢ်ကတိၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် ဒီၣ် ဂူၣ်ဆၢးပံၣ် ဘၣ်ရၣ်ဒဲၣ်လံၣ် (Don Gusieppe Berardelli) လၢဝ့ၢ်ခဲးစနံၣ်ကိၣ် (Casnigo), ကီၢ်အံၣ်တလံၣ် (Italy) န့ၣ်လီၤ. ဒီၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢ အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤလၢအဒိးဝ့ၤဝီၤဝ့ၢ် လၢအလ့ၣ်မ့ၣ်ပီၤ အလီၢ်လံၤတခိၣ်, ဒီးဖဲဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤန့ၣ် ထီဘိန့ၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဆိဝဲ “မ်သုကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် မ့ၢ်ဘၣ်မၤတၢ်န့ၣ်တလီၤဘှံးလီၤတီၤဝဲနီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအသးသမူအနံၣ် လၢခံအကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, ခီဖျိလၢ ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါဒီး အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဂ့ၤ, နးထီၣ်အဃိ ပှၤလၢအဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ပှ့ၤန့ၢ်အီၤ ကဟၣ်မၤစၢၤ တၢ်သါကလံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်ဆါနးဒိၣ်ထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ, ဒီးအလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢဝဲလၢပှၤကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ ဆူသးစၢ်တဂၤဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်ကဟၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤနၢ်ဟူအတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တမံၤအံၤန့ၣ် တကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ ပှၤနီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ် လုၢ်လၢ်သကဲးပဝာ်တမံၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ,…

တၢ်ကိးသတြီထီၣ် ကစၢ်ယွၤ

ဒီးကထၢၣ် ရၢးစၢၣ် မိရ် (Dr. Russell Moore) ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် လဲၤဝဲဆူ ဖိၣ်ဃဲကၠိ ဒ်သိးကလုၢၢ်ဖိ ဖိသၣ်တဂၤအဂ့ၢ် လၢအလံာ် “တၢ်လုၢ်ဖိလၢသးသမူဒီတစိၤအဂီၢ်” တဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်နုာ်လီၤဆူ ပှၤပာ်ဖိဆံးဖိတဖၣ်ဒၢးပူးန့ၣ်ဒီး, လၢကမၢကမၣ်အပူၤ တၢ်ခဲလၢာ် အိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်အိၣ်လၢလီၢ်မံခးအပူၤတဖၣ် တဟီၣ်တယၢၤနီတဘျီဘၣ်. တၢ်အံၤတမ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ် တလိၣ်ဘၣ်တၢ်နီတမံၤ အဃိဘၣ်. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါမၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ ပှၤကဒိကနၣ်, ဒီးကစံးဆၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤ တအိၣ်နီတဂၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲယဖးဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး ယသးဘၣ်ဒိဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ဖဲလၢယဖိတဖၣ် အနီၢ်ဆံးဒံးအကတီၢ် မုၢ်နၤတဖၣ်လၢပဂံၢ်ဒွးထီၣ် က့ၤတလၢာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲပနီၢ်ဒီမိၤဝၤခံဂၤ ပမံမုာ်ဘၣ်ပသးအဆၢကတီၢ်, ဖဲပနၢ်ဟူဖိတဖၣ်ကိးသတြီထီၣ် “ပါပၢ်ဧၢ ယအိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်” မ့တမ့ၢ် “မိမိၢ်ဧၢ, ယပျံၤတၢ်လီၤ” န့ၣ်ဒီး ပဂဲၤဆၢထၢၣ်သတူာ်ကလာ် လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးပကမၤမုာ်ထီၣ်, ဒီးကဟုကယာ် အဝဲသ့ၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်, ပဝဲတဂၤဂၤ ပဘၣ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်, လဲၤဃ့ၢ်နုာ်ဆူ အဝဲသ့ၣ်အဒၢးပူၤန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အဲၣ်လၢ ပဖိတဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤ…

တံၤသကိးစံးတၢ်န့ၣ်

ယတံၤသကိးလၢပရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး အါနံၣ်အါလါတဂၤန့ၣ် ပတထံၣ်လိာ်ဘၣ်ပသး အိၣ်တဘျုးနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်အတီၢ်ပူၤ အဝဲဒိးန့ၢ်ဝဲ ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါဒီး ဘၣ်စးထီၣ်ကူစါယါဘျါအသးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ ယတၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢယကဘၣ်လဲၤဆူ အဝဲအိၣ်တၢ်ကီၢ်စဲၣ်အဃိ ယဒိးန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပကထံၣ်လိာ်သးကဒီးတဘျီန့ၣ်လီၤ. ဖဲယနုာ်လီၤဆူတၢ်အီၣ်ကျးပူၤဒီးပထံၣ်လိာ်သးန့ၣ် ပဝဲခံဂၤလိာ် ပမဲာ်ထံလီၤဘၣ်သးန့ၣ်လီၤ. အါနံၣ်အါလါပအိၣ်ဆိးဒ်သိးသိးလၢဒၢးတဖျၢၣ်ဃီဒီး ခဲအံၤတၢ်သံသုးဘူးအသးလၢပတၢ်အိၣ်မူ တၢ်အနၢၣ်တသနၢၣ် ဒီးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ တၢ်အိၣ်မူမ့ၢ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ်ဖိန့ၣ်လီၤ. အါနံၣ်အါလါ ပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအပူၤ တၢ်အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဝး, တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးတဖၣ်, တၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒီးတၢ်လီၤမၢ်တဖၣ် လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ ပမဲာ်ထံ ဘၣ်လီၤရူၢ်ရူၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အဲၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤ ပကွၢ်လိာ်သးဒီးပထံၣ် ပမဲာ်ထံလီၤတကတၢၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစ့ၢ်ကီးဟီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ယိၤဟၣ်ပာ်ဖျါဝဲတၢ်အကတီၢ်ဖိအံၤ လၢ ယိၤ ၁၁:၃၄ အပူၤ, ဖဲပှၤယူဒၤတဖၣ်စံးဘၣ်အီၤ “ကစၢ်ဧၢ,ဟဲကွၢ်တက့ၢ်” ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဆၢထၢၣ်လၢ စီၤလါစရူး, အတံၤသကိးလၢအဂ့ၤတဂၤအတၢ်သွၣ်ခိၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃၅ ပာ်ဖျါ “ယ့ၣ်ရှူးအမဲာ်ထံလီၤဝဲလီၤ” အံၤနဲၣ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ခရံာ်ဟံးန့ၢ်လိၣ်ထီၣ် ပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအန့ဆၢၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤယိၤဟၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်လၢစီၤယိၤဟၣ်တပာ်ဖျါဝဲမ့ၢ်အိၣ်ဧါ. ကအိၣ်ဝဲလီၤ. အဆၢဖိ ၃၆ အတၢ်ပာ်ဖျါ ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်လၢအစံးဝဲ “ကွၢ်ကွၢ်,…

ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်

လၢအမဲရကၤကလံၤစိး ကီၢ်မိၢ်ပှၢ်န့ၣ် တၢ်လီၢ်အိၣ်ဝဲတတီၤ ဒီးလၢသီန့ၣ် ပနၢ်တဖၣ်(buffalo) ဟးဝ့ၤဝီၤ အိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ် ပှၤအ့ဒယၢၣ်ဖိတဖၣ် လၢအအိၣ်ဆိးဖဲ ဟီၣ်ကဝီၤ တၢ်ပၢၤခိၣ်တဖၣ် (Plains Indians) လူၤဖီၣ်တၢ်ဘိနၢၤ (ပနၢ်မံၤ)လၢ ဟီၣ်ကဝီၤအံၤ တုၤလၢ ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲတဖၣ် ဃုာ်ဒီး အဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဟဲနုာ်လီၤ အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ ဒ်သိးကသူၣ်အီၣ်ဖျးအီၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်ခံဘျီတဘျီအကတီၢ် တၢ်လီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်ထုးထီၣ် ဂာ်အကံၢ်အစီ, ဖဲပလဲကဘီသန့(Pearl Harbor) ဘၣ်တၢ်မၤဟးဝီၤဝံၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံတၢ်လီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ သုးအစုကဝဲၤ တဘၣ်အိၣ်အလီၢ်ကဝီၤ လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်ခူၣ်အကတီၢ် (cold war) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပှၤထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် လံာ်ကြီကြၣ်ဝါခိၣ်, ဝါမဲာ်တဖၣ် အိၣ်ကဒုဝဲဒၣ်ဖဲန့ၣ်အဃိ, တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ထံကီၢ်ပဒိၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်“ကစၢၢ်ရီးကံၣ်စုကဝဲၤတၢး ထံကီၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအမံၤတဖၣ် အိၣ်ကဒုလီၢ်”(Rocky Mountain Arsenal National Wildlife Refuge), ဒီးတၢ်လီၢ်အလဲၢ်,…

ဘၣ်ထွဲ တုၤအိၣ်လိာ်သး

မဲၣ်ဒလ့ အဲၣ်လအဲၣ်ကၢၢ် (Madeleine L’Engle) ဒုးအိၣ်ဒီးလုၢ်လၢ်တမံၤ လၢကိးစံးကတိၤတၢ်ဒီး အမိၢ်လၢ လီတဲစိတနွံတဘျီန့ၣ်လီၤ. လၢခံနံၣ်တဖၣ်အပူၤဒၣ်လဲာ် အမိၢ်ဟဲသုးအိၣ်ဒီးအီၤ အဆၢကတီၢ် ပှၤကွဲးသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤ လံာ်လၢဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤအံၤ “ထဲလၢတၢ်ဘၣ်ထွဲ တုၤအိၣ်လိာ်သးတမံၤဧိၤအဂီၢ်”န့ၣ် ကိးကတိၤတၢ်ဒီး အမိၢ်န့ၣ် အဘျီအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, မဲၣ်ဒလ့ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ အဖိတဖၣ်ကကိးအီၤ ဒီးဟံးဃာ်တၢ်ဆဲးကျိးဘၣ်ထွဲလိာ်သးအံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ အဝဲသ့ၣ် စံးကတိၤလိာ်သကိးသးဖးယံာ်ဖးထီ အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သံကွၢ်, တၢ်စံးဆၢတဖၣ် လၢအကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢကတီၢ်အဂၤန့ၣ် တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ပှၤကိးတၢ်အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် လီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤ အဖၢမုၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လံာ်လၢ အကွဲးဝဲ “တၢ်ဟးလၢထံဖီခိၣ်” (walking on water)အပူၤအသိးန့ၣ် “တၢ်ဆဲးကျိး ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးဖိတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီးဂ့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲဖိတဖၣ်ခဲလၢာ် တၢ်ဆဲးကျိးဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ပၢ်ယွၤ မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ်ဒီး ဂ့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ”.

ပဝဲအါဂၤ ပညီနုာ်သ့ၣ်ညါ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ထုကဖၣ် ဖဲလံာ်မးသဲ ၆:၉-၁၁ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စီဆှံအဆၢအဟဲဆိတဖၣ်န့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲ ဒ်အမ့ၢ်…

ထံလၢဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်

တၢ်မၤအသးတမံၤအံၤ ယကိးအီၤလၢ “ပျီလါဟ့”အတၢ်လီၤလးန့ၣ်လီၤ. ကိးနံၣ်ဒဲး တၢ်ကိၢ်ခါအကတီၢ် မ့ၢ်တုၤဒီး တၢ်အံၤမၤအသးအါန့ၣ် ၁၅ နံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ခုၣ်ခါ အဆၢကတီၢ် မ့ၢ်လဲၤပူၤန့ၣ်ဒီး ယကရၢၢ်ပူၤ တပံၢ်တဖၣ် လီၤညွံးကွံာ်ဝဲအဃိ ညီနုာ် ပှၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကဆိကမိၣ်ဝဲလၢ တပံၢ်တဖၣ်အံၤ သံလံန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၢ်ကိၣ်လိၣ်ရၣ်ဒိၣ် (Colorado) ကစၢ်ဒီခိၣ်လိၤ ဘှ့ၣ်ပစီၤတဖၣ် လီၤဝဲဘၣ်ဆၣ် မုၢ်ထီၣ်တကပၤ ကစၢ်လီၤဘံ အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဃ့ထီဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကိၢ်အါအဆၢကတီၢ် တၢ်ယီၤဃ့အတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် တၢ်ပနီၣ်တဖၣ် အိၣ်ပှဲၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲလါမ့ၤကလၢာ်ဘူးထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ယဖှံလီၤရၤလီၤ ထံဒီး မၤဘၣ်စီၣ်ဟီၣ်လၢ တမ့ၢ်ထံအါအါဘၣ်. ထဲဒၣ် ထံစှၤစှၤဖိန့ၣ်လီၤ. ခံနွံအတီၢ်ပူၤ တၢ်လၢအဃ့ဒီးအဃး အလီၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လီၢ်လါဟ့တမံၤန့ၣ်လီၤ.

နီၢ်ဧိၤတပံာ်ဧိၤလၢ အလါဟ့ထီၣ်က့ၤဝဲဒၣ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်မူဒီး ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤ မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ်တၢ်အိၣ်မူလၢအသံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သဆၣ်ထီၣ်, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်…

ဘၣ်ဆၣ် ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်နၤ

“အဝဲသ့ၣ်တဲတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဆၣ် ယတဲနၤ...” ဒ် ယမ့ၢ်ဖိသၣ်ပိာ်ခွါဖိတဂၤအသိး, ယနၢ်ဟူယမိၢ်တဲယၤ တၢ်ကတိၤတဘီအံၤ အဘျီလၢအကထိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တခီ ကိးဘျီဒဲး မ့ၢ်ဒၣ် တံၤသကိးတၢ်ဆီၣ်သနံးလိာ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်ကျဲးစၢးသိၣ်လိယၤ ဒ်သိးယတလူၤပိာ်ထွဲမၤထွဲပှၤဂၤအခံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတမ့ၢ် ဖိသၣ်ပိာ်ခွါဖိလၢၤဘၣ် သနာ်က့ပှၤဂီၢ်မုၢ် အတၢ်ဆိကမိၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးန့ၣ် အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဒီး ဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤ လၢယသးပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဒိလၢ ခ့ခါခဲအံၤ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကတိၤတထံၣ်လၢအမ့ၢ်ဝဲ, “အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဒီး ပှၤလၢအထံၣ်တၢ် လၢအဂ့ၤတကပၤအကျါတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤတထံၣ်အံၤ ညီနုၢ် ပကနၢ်ဟူအီၤအါဘျီ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သံကွၢ်လၢ ပကြၢးသံကွၢ်မ့ၢ်ဝဲ, “တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤဂာ်ဒီးခရံာ်ဧါ” န့ၣ်လီၤ.

“မ့မ့ၢ် ယဲဒၣ်အံၤ ယစံးဘၣ်သု...”ကစၢ်ခရံာ်သူဝဲ တၢ်ကတိၤဆှၢနုာ်အံၤ တဘျုးဘျီ လၢလံာ်မးသဲ ၅ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ စံးဘၣ်ပှၤ တဘိယုၢ်ဃီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသ့ၣ်ညါဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲအသးဆၢန့ၢ်ဝဲလၢ ပကအိၣ်မူလီၤဆီ ဒီးပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်, အဝဲစံးဝဲ, “အဲၣ် သုဒုၣ်သုဒါတက့ၢ်.…

ယွၤအတၢ်လူၤပိာ်လၢ အလီတံၢ်

လၢအပူၤကွံာ်စှၤနံၣ်အခါ, ပှၤပိာ်ခွါတဂၤ လဲၤတၢ်လၢယမဲာ်ညါ, ကအိၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖးဒိၣ်တဖျၢၣ်အယံၤန့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်ဘၣ် လၢအစုပူၤ ပှဲၤဒီးတၢ်ဘိၣ်တဖၣ်လီၤ. သတူၢ်ကလာ် အခီၣ်ဘၣ်တိၢ်, ဒီးအတၢ်ဖိတၢ်လံၤခဲလၢာ် လီၤတဲာ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. ပှၤခံဂၤ ဝံၢ်ဆၢထၢၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤ ဒီးထၢဖှိၣ်စၢၤက့ၤ တၢ်လီၤတဲာ်တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်ထၢထီၣ်တၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်တ့ၢ်တမံၤ, လၢအမ့ၢ်ပှၤတဂၤအံၤ အကျိၣ်စ့ထၢၣ်လီၤ. ယထၢထီၣ်အီၤ ဒီးဃ့ၢ်သဖှိပိာ် ပှၤစီစၣ် (ပှၤတမှံၤတပျီၤ)တဂၤအံၤအခံ ဒ်သိးယကဟ့ၣ်က့ၤ အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ လၢအကါဒိၣ်တမံၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ယကိးပသူ “Sir, Sir!”, ဒီးလၢခံကတၢၢ် အဝဲနၢ်ဟူဝဲလီၤ. အဝဲဃၣ်တရံးလီၤဝဲ, ဖဲယလူၤချုးန့ၢ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟ့ၣ်လီၤကျိၣ်စ့ထၢၣ်အခါ, အဝဲကွၢ်ယၤလၢ တၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤ အမဲာ်န့ၣ် ဖျါဒ်ပှၤအသးဖှံထီၣ် ဒီးလၢတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဘၣ်ယၤ န့ၣ် ယတသးပ့ၤနီၣ် နီတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢအစးထီၣ် ဒ်တၢ်လူၤပိာ်ပှၤတဂၤအံၤအခံန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လၢအလီၤဆီဒိၣ်မးတမံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃ လၢ ပညီနုၢ်ဒီးအီၤ အကတၢၢ်တဆၢအပူၤ, တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံလၢ ကိၤလၤကျိာ်အါဘ့ၣ်န့ၣ် စူးကါ တၢ်ကတိၤ “လူၤပိာ်” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၆ ပာ်ဖျါဝဲ…