ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်ခံဘျီတဘျီ ကတၢၢ်လံအတၢ်ကစီၣ်န့ၣ် ကီၢ်အမဲရကၤကီၢ်ခိၣ် ဟဲရံၣ် ထြူမဲ (Harry Truman) ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဝဲဝံၤ, စှၤမံးနံး အတီၢ်ပူၤ, ကွဲၤဒီနၢ် သီၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဟံၣ်ဆံးဖိတဖျၢၣ် လၢဘၣ်တၢ်ဘှီအီၤဒီး သ့ၣ်ဘၣ်ကထၢတဖၣ်, လၢဝ့ၢ် ကရဲဘြူ (Grandview), ကီၢ်စဲၣ် မ့းစူၢ်ရံၣ် (Missouri) န့ၣ်လီၤ. သးပှၢ်ပိာ်မုၣ် အသးအိၣ် ၉၂ နံၣ်တဂၤ ဃ့အခွဲးလၢအပှၤတမှံၤ ဒီးစံးဆၢက့ၤတၢ်လီၤ. အပှၤတမှံၤ နၢ်ဟူအဝဲကတိၤတၢ် “ဟဲလိၣ်… မ့ၢ်, ယအိၣ်မုာ်ဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. မ့ၢ်. ယကနၣ် ကွဲၤလ့လိၤလီၤ. …ခဲအံၤ မ့ၢ်သ့န့ၣ်ဒီး ဟဲက့ၤထံၣ်ယၤမ်… Goodbye” န့ၣ်လီၤ. သးပှၢ်မုၣ် ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ အပှၤတမှံၤအအိၣ်ဒီးစံးဝဲ “အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ယဖိခွါ ဟဲရံၣ်လီၤ. ဟဲရံၣ် မ့ၢ်ပှၤလီၤလိၣ်လီၤလးတဂၤလီၤ. …ယသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲကကိးယၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤမံၤ မ့ၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး အဝဲကိးယၤထီဘိန့ၣ်လီၤ.”

ပမၤတၢ်သ့ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ, ပသးပှၢ်ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ, ပဆၢကိးဃီၤ ပမိၢ်ပပၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဆၢနၢ်ဟူဘၣ် မိၢ်ပၢ်တဖၣ်စံးတၢ်ကတိၤ မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤပှၤ, တၢ်လၢအမ့ၢ် “ဂ့ၤဒိၣ်မး” (Well done) န့ၣ်လီၤ. ပကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပှၤမၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်ဘၣ်ဆၣ်, ထီဘိပကမ့ၢ် အဝဲသ့ၣ်အဖိမုၣ်အဖိခွါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢအလီၤသးအုးတမံၤန့ၣ် ပှၤကိးဂၤဒဲး တဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီး အဝဲသ့ၣ် အမိၢ်အပၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ခီဖျိကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဃိ, ပဝဲခဲလၢာ် ပအိၣ်ဒီးယွၤ ဒ်ပပၢ်အသိးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ရိမ့ၤ ၈:၁၅ (ခ့ခါ) ပာ်ဖျါဝဲလၢ, “ကစၢ်ယွၤ အသးဒုးကဲထီၣ်သုလၢကစၢ်ယွၤအဖိတဖၣ်” အဃိ ပဝဲလၢအပိာ်ခရံာ်တဖၣ်န့ၣ်, ပဘၣ်တၢ်ကိးနုာ်ပှၤဆူယွၤအဟံၣ်ဖိဃီဖိအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၇ စံးဘၣ်ပှၤ, ခဲကနံၣ်အံၤ ပမ့ၢ် “ယွၤအပှၤန့ၢ်ဘၣ်သါတၢ်, ပှၤန့ၢ်သါဃုာ်တၢ်ဒီးခရံာ်” န့ၣ်လီၤ. ပကတိၤတၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ဒ်ကုၢ်တဂၤအသိးဘၣ်. မ့မ့ၢ်ခဲကနံၣ်အံၤ, ပအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့လၢ ပကစူးကါယွၤအမံၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်, ဒ်အမ့ၢ် “အးဘၤပၢ်ဧၢ” ယွၤမံၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စူးကါဝဲ ဖဲအလိၣ်ဘၣ်တၢ် နးနးကျံးကျံးအကတီၢ် (:၁၅, ကွၢ်စ့ၢ်ကီးဖဲမၢ်ကူး ၁၄:၆) န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကစီၣ်လၢ နအဲၣ်ဒိးစံးကတိၤမ့ၢ်အိၣ်ဧါ. တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဧါ. ကိးထီၣ်ပှၤအိၣ်ဆိးလၢနဟံၣ်အထူအယိာ်တဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်.