ဖဲယဝၤသးဘိသံဝံၤအလီၢ်ခံ, တံၤသကိးလၢယသ့ၣ်ညါယံာ်တ့ၢ်မးတဂၤ ဆှၢန့ၢ်ယၤ လံာ်ဖုၣ်ဖိတဘ့ၣ်ဒီးစံးဝဲ, “အဲလဲၣ် (Alan) မ့ၢ်စီၤယၤကိာ်နီၢ်နီၢ်, လၢအကနိလိာ်သးဒီးယွၤ, ဒ်သိးဒီးယကမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိတဂၤ လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤအဂီၢ် အဝဲမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ် အခိၣ်ကျၢၢ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်ထိၣ်သတြီၤ Alan အတၢ်ဂဲၤပျုၢ်ဒီးပၢ်ဒိၣ်စီၤယၤကိာ် အတၢ်ဂဲၤပျုၢ်န့ၣ် ယတဆိကမိၣ်တ့ၢ် နီတဘျီဘၣ်ဆၣ်, တၢ်မၤအသးအံၤမ့ၢ်ဝဲတီဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ်အဂီၢ်, အတၢ်အိၣ်မူဒီတစိၤန့ၣ် အဲလဲၣ် ဂ့ၢ်လိာ်သးဒီးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးဘၣ်ကနိလိာ်သးဒီးယွၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲအဲၣ်ယွၤဘၣ်ဆၣ်, ထီဘိန့ၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်တထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်, ကစၢ်ယွၤအဲၣ်အီၤ, ပျၢ်အတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးဒိကနၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်, ဒီးလုၢ်ဘၢဒိၣ်စိတ့ၢ်ပှၤအါဂၤ လၢတၢ်ဂ့ၤတကပၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤယၤကိာ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ဖျါလီၤဆီဝဲလၢ အတၢ်ဂဲၤလိာ်ကျဲးစၢးအဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲကူၣ်ဟံးန့ၢ် အဝဲၢ် စီၤဧ့ရှီၤ အတၢ်န့ၢ်သါ, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ခွဲးယာ်လီၤဆီန့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးသမူ, အဝဲဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဒီးအဘူးအတံၢ်, ဒီးအမံၤပှၢ် စီၤလၤဘၣ် အါနံၣ်အါလါန့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ကဒီးလၢ စီၤလၤဘၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ထဲတဂၤဧိၤ, ဒီးကထံၣ်လိာ်သးဒီးစီၤဧ့ရှီၤအဂီၢ် ပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ စီၤယၤကိာ်ထံၣ်လိာ်အသးဒီးမူခိၣ်ကလူးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၁ မိၤရှ့ ၃၂:၁ ပာ်ဖျါဝဲ “ယွၤအကလူးတဖၣ် ဟဲသဂၢၢ်အီၤ,” ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤကမ့ၢ် သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ လၢသီအတၢ်မံမီၢ် အိၣ်ဟဲလၢကစၢ်ယွၤ, ဖျါဖဲ ၁ မိၤရှ့ ၂၈:၁၀-၂၂ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ စီၤယၤကိာ် အတၢ်ထံၣ်လိာ်သးအဂၤတမံၤ န့ၣ်လီၤ. ဒီတနၤကျၢၤ ကနိလိာ်သးဒီး “ပှၤကညီ” တဂၤ, ဒ်အမ့ၢ်ယွၤလၢပှၤကညီအက့ၢ်အဂီၤ, ပှၤလၢယုၢ်န့ၢ်က့ၤအမံၤသီ စီၤအံၣ်စရ့လးအဂ့ၢ်န့ၣ်, ၁ မိၤ ၃၂:၂၈ ပာ်ဖျါဝဲ “ဂဲၤပျုၢ်ပြၢလိာ်တ့ၢ်နသးဒီး ကစၢ်ယွၤဒီးပှၤကညီ, ဒီးနမၤနၢၤလံတၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသး တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ ယွၤအိၣ်ဒီးစီၤယၤကိာ်, ဒီးယွၤအဲၣ်အီၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပဝဲကိးဂၤဒဲး ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှးတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တမ့ၢ်ပဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဒၣ်ထဲ ပကစၢ်ဒၣ်ဝဲဧိၤဘၣ်. လၢတၢ်မၤကွၢ် ကိးမံၤဒဲးအပူၤန့ၣ် ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၃:၁၆ စံးဘၣ်ပှၤ, ပှၤလၢစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ, ကဘၣ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘး, ဒီးဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢ ကဒိးန့ၢ်တၢ်မူအထူအယိာ်န့ၣ်လီၤ. ပဟံးဃာ်စှီၤဃာ် ကစၢ်ယွၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.