တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဘ့လံၣ် (Bailey) အတံၤသကိးအသီလၢ အသ့ၣ်ညါလိာ်သး တယံာ်ဒံးဘၣ်တဂၤန့ၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤလၢ အမၤတရီတပါတၢ်, ဒီးအတၢ်သးစဲထီအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးစၢ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဘၣ်ဆၣ်, မ့ၢ်လၢအဘၣ်လဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်မၤတရီတပါမုၣ်ခွါ, ဒီးလံာ်လဲၢ်တၢ်ဂီၤမူလၢ အဒုးနဲၣ် မုၣ်ခွါအတၢ်အိၣ်ဃုာ်လိာ်သးတဖၣ် ဖဲအဖိသၣ်လံၤလံၤအကတီၢ်အဃိ, လၢအဂီၢ် ကဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဒိၣ်န့ၢ်အီၤတမံၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်သူၣ်သးဂီၤ သးဟးဂီၤအပူၤ, အဝဲယုထံၣ်န့ၢ် တၢ်မၤစၢၤလၢအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ခရံာ်တဖၣ်အသိးန့ၣ်, ၂ ကရံၣ် ၁၀:၃-၆ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ပဘၣ်ဒုးတၢ်ဒီးတၢ်အၢတၢ်သီအသဟီၣ်ဆူၣ်တဖၣ်လၢ ပထံၣ်ဘၣ်အီၤတသ့န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်သိးပကဒုးနီၢ်သးအတၢ်ဒုးတဖၣ်အဂီၢ် ပဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤ တၢ်စုကဝဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စုကဝဲၤတဖၣ်အံၤ တမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အစုကဝဲၤဘၣ်ဆၣ်, အဆၢဖိ ၄ ပာ်ဖျါဝဲ, ပဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤန့ၣ်မ့ၢ် “တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢယွၤအပူၤ, တုၤအမၤလီၤပှီၢ်တိာ်အဒိၣ်အထီတဖၣ်”န့ၣ်လီၤ. တၢ်အခီပညီကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. “တိာ်အဒိၣ်အထီတဖၣ်” န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်ဘှီထီၣ်အီၤ အဂၢၢ်အကျၢၤ, တၢ်လီၢ်အဘံၣ်အဘၢန့ၣ်လီၤ. ၂ကရံၣ် ၆:၇ (ခ့ခါ) ပာ်ဖျါဝဲ စုကဝဲၤတဖၣ်လၢယွၤဟ့ၣ်ပှၤန့ၣ်မ့ၢ် “တၢ်တီတၢ်လိၤ” အစုကဝဲၤ, “လၢပကထီၣ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်(လၢစုထွဲ) ဒီးပကဒီတဒၢပသး(လၢစုစ့ၣ်)အဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. လံာ်အ့းဖ့းစူး ၆:၁၃-၁၈ ဟ့ၣ်အါထီၣ်စုကဝဲၤတဖၣ်လၢကဒီတဒၢပှၤ, ပၣ်ဃုာ်ဒီးယွၤအကလုၢ်ကထါ, တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ, တၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိအဂုၤအဂၤတဖၣ် အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးဂံၢ်သဟီၣ်လၢအဒိၣ်န့ၢ် ဆူၣ်န့ၢ်ပှၤတဖၣ်အကတီၢ်, ပမ့ၢ်စူးကါ စုကဝဲၤတဖၣ်အံၤန့ၣ်ဒီး တၢ်လီၤဆီကအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ, ဒီးတၢ်လီၤဃံၤအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးကမၤစၢၤပှၤလၢ အဘၣ်ဂဲၤလိာ်အသးဒီးဂံၢ်သဟီၣ်ဆူၣ်တဖၣ်လၢအဒိၣ် ကဲာ်ဆိး, ဒီးတၢ်ကမၤနၢၤအီၤထဲတဂၤဧိၤတသ့ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ယွၤစူးကါဝဲစ့ၢ်ကီး ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်တဖၣ်ဒီးပှၤသ့တၢ်စဲၣ်နီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢပဂီၢ်တၢ်ကစီၣ်အဂ့ၤန့ၣ်, မ့ၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ, ဒီးခီဖျိလၢအီၤန့ၣ်, ဖဲပဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှးတၢ်အကတီၢ် ပကဟ့ၣ်လီၤသးအဂီၢ် အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ပအိၣ်ဒီးယွၤအစုကဝဲၤအကတီၤ န့ၣ်လီၤ.