လၢကီၢ်စဲၣ် ပဲၣ်စဲၣ်ဘ့နံယၢၣ် (Pennsylvania), ဖဲမါစ် (Mars) တၢ်မၤခၠီးကလဲးအတၢ်မၤလီၢ်န့ၣ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိခံဂၤ လီၤတဲာ်ဆူ ခၠီးကလဲး ထးဝါဒၢဖးဒိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ်, တၢ်ကမၤအသး ဒ်တၢ်ကတိၤနံၤတၢ်အဂ့ၢ်, ဒီးကမ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအမုာ်တမံၤသ့ၣ်သ့ၣ်လၢ ပှၤအဲၣ်ခၠီးကလဲးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤခံဂၤအံၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်အိၣ်ဆိးလၢ ခၠီးကလဲးအကျါ တုၤလၢ အယီၢ်ဒ့, ဒီးကဟးထီၣ်ကွံာ် အတၢ်ဒၣ်ဝဲတသ့လၢၤဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ပှၤမၤပံာ်မ့ၣ်အူတဖၣ် ဘၣ်မၤထူၣ်ဖျိထးဝါဒၢဖးဒိၣ်အကပၤ ဒ်သိးကမၤထူၣ်ဖျဲးအဝဲသ့ၣ် န့ၣ်လီၤ.

ဖဲဝံယံးရမံယၤ ဘၣ်တၢ်စဲၤလီၤအီၤဆူ တၢ်ပူၤအခံဒး လၢအအိၣ်ပှဲၤဒီးကပံာ်န့ၣ်ဒီး, အတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ တမ့ၢ်တၢ်အမုာ်အလၤလၢအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ယံး ၃၈:၃ ပာ်ဖျါဝဲ, တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢ “တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ဝ့ၢ်အံၤလၢဘၤဘူလိၣ်အစီၤပၤအသုးမုၢ်အစုပူၤသပှၢ်တၢၢ်” အဃိ, ဒ်အမ့ၢ်ပှၤဘၣ်စိာ်တၢ်ကစီၣ်တဂၤ ဆူယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, ဝံဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤဂီၢ်မုၢ် ဒ်သိးကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဝ့ၢ်အံၤ အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤပၤစံးဒကံယၤ အပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တနီၤ ဃ့မၤသံ ဝံယံးရမံၤယၤ, ဒီးစံးဝဲလၢ ဝံအတၢ်ကတိၤတဖၣ် “မၤစၢ်လီၤဝဲ ပှၤသုးဖိအစု” အဃိန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၆ န့ၣ်ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤပၤ ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ပျဲ, ဒီးအဝဲသ့ၣ် “စဲၤလီၤ စီၤယံးရမံယၤလၢပျံၤတဖၣ်” ဆူတၢ်ပူၤ, ဒီးဝံန့ၣ် “လီၤဘျၢလၢကပံာ်ကျါ” န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ ၉-၁၀ န့ၣ်ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤပၤ အပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်အကျါ, လၢအမ့ၢ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဂၤန့ၣ် ကတိၤစၢၤတၢ်လၢ စီၤယံးရမံယၤ ကဘၣ်တၢ်အမုာ်အဂီၢ်, ဒီးစံးဝဲလၢပှၤအဂၤတဖၣ် “မၤတၢ်အၢ” လၢဝံယံးရမံယၤအလိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် စီၤပၤစံးဒကံယၤ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်လံအဃိဒီး ဟ့ၣ်လီၤ အကလုၢ်ဆူ စီၤဧ့ၤဘ့းမ့လ့း ဒ်သိးက“ဟံးထီၣ်က့ၤ စီၤယံးရမံယၤလၢတၢ်ပူၤ” အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ဝံယံးရမံယၤအသိး, ဖဲပမၤတၢ်အဂ့ၤအဘၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, ဘၣ်တဘျီဘျီ, ပကတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် ဒ်သိးပအိၣ်ကတာ်သးလၢကပံာ်အကျါန့ၣ်လီၤ. ဖဲပအိၣ်ခိး ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ လၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ပတၢ်ကီတၢ်ခဲအကတီၢ်န့ၣ် မ်ပကဃ့သကိးယွၤလၢ ကစိာ်ကဖီထီၣ် ပသူၣ်ပသးအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.