ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Kirsten Holmberg

မ်တၢ်ကပီၤကဲထီၣ်တက့ၢ်

ဖဲယဖိမုၣ်ဖိအနီၢ်ဆံးဆံး ကတိၤတၢ်တချုးသ့ဒံးအခါ ညီနုၢ်ယတဲန့ၢ်အီၤတၢ်တဖၣ် လၢအထံၣ်ဝဲအမံၤလီၤ. ယနီၤဖးပဲၥ်ဖးန့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ယပျဲအဖီၣ်ကွၢ် တၢ်လၢအတညီနုၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲတဖၣ် ဒီးတဲန့ၢ်အီၤတၢ်အမံၤ, ဒီးမၤစၢၤအီၤဒ်သိး ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဖးဒိၣ်လၢ အဝဲဒၣ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဝၤသးဘိဒီးယၤ ပဆၢလၢ ပဖိမုၣ်ဖိအတၢ်ကတိၤအဆိကတၢၢ်ကမ့ၢ် မိမိ, မ့တမ့ၢ် ပါပါဘၣ်ဆၣ် အဝဲမၤကမၢ ကမၣ်ၦၤဒီးအတၢ်ကတိၤအဆိကတၢၢ် လၢလီၤဆီလိၥ်ဒီးပတၢ်မုၢ်လၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါ တဖျၢၣ်လီၤ. အကိၥ်ပူၤဆံးဆံးဖိန့ၣ် ဟဲသီၣ်ထီၣ်တဖျိတဖျါလၢ ‘digit -ဒဲး လၢအမ့ၢ်တၢ်ကတိၤ ‘light -တၢ်ကပီၤ မၤသီၣ်ကမၣ်ဝဲလၢ ‘digit -ဒဲး န့ၣ်လီၤ.

‘light -တၢ်ကပီၤ န့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကတိၤအဆိကတၢၢ်တဖၣ် အကျါတဖျၢၣ်လၢအိၣ်လၢ လံၥ်စီဆှံပူၤလီၤ. ဒီးယွၤအသးဟုဝဲလၢ ထံဖံးခိၣ်ဒီး ယွၤစံးဝဲဒၣ် တၢ်ကပီၤ မ်အကဲထီၣ်တက့ၢ် (၁ မိၤ ၁ : ၃). ဒီးယွၤအသးဟုဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် လၢအခံး, အိၣ်သယုၢ်ဒီးအိၣ်ကလီအခိၣ် ယွၤစံးဝဲလၢတၢ်ကပီၤန့ၣ် ဂ့ၤဝဲ, ဒီးတၢ်ဂ့ၤအံၤ…

တၢ်မနုၤတဖၣ်အကါဒိၣ်လဲၣ်

ယတံၤသကိးတဂၤ ဟဲက့ၤဝဲလၢ ဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤလိၤလိၤလၢ ၦၤနၥ်တၢ်အသကိး တဂၤလၢ မ့ၢ်အဝဲဘၣ်ထွဲဒီး ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အကရၢမတၤလဲၣ်လီၤ. သံကွၢ်တၢ် အတၢ်တိၥ်မ့ၢ်ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဝဲ မ့ၢ်အဒ်သိးဒီးအီၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်ကီခဲအိၣ်ထီၣ်တဖၣ်လၢ အမၤလီၤဖးအဝဲသ့ၣ်အသးလၢ အလီၢ်ကဝီၤအပူၤလီၤ. ဒ်သိး ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်ပၥ်သး တမံၤဃီအဂီၢ် အဝဲစံးဆၢဝဲလၢ “ဒ်ပမ့ၢ်ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤအသိး, ယဲယပၥ် တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ခရံၥ်အပူၤ ပမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလီၤ”. လၢစီၤပီလူးအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိတၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤဆီတဖၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်လီၤဖးလီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်အီၣ်တဖၣ်လၢပကြၢးအီၣ်, မုၢ်နံၤမတၤ မ့ၢ်မုၢ်နံၤစီဆှံအံၤ ဟဲစိၥ်တၢ်သးလီၤဖးဆူခရံၥ်ဖိလၢ ဝ့ၢ်ရိမ့ၤအပူၤလီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ပၥ်လီၤသၦၢ်ၦၢ် ဒီးအလီၢ်အလၤဒၣ်ဝဲ နၥ်သက့ စီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် အဝဲသ့ၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တမံၤဃီလၢ အမ့ၢ် “မူလၢခရံၥ်အဂီၢ်” လီၤ (ရိမ့ၤ ၁၄:၅-၉). လၢကစံၣ်ညီၣ်ပၥ် တၢ်ကမၣ်ၦၤလၢအလီၢ်န့ၣ် စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ အဝဲသ့ၣ်လၢ ကလူၤတၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်ဒုးထီၣ်ဒုးထီလိၥ်အသး သကိးသကိးလီၤ (:၁၉).

ဖဲတၢ်အကတီၢ်လၢထံကီၢ်တဖၣ်ယ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဒီးၦၤတ0ိၥ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤလီၤဖးအီၤ ခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်ကီခဲအဒိၣ်ဂ့ၤအဆံးဂ့ၤအကတီၢ်န့ၣ် ပဒုးနဲၣ်ခရံၥ် အတၢ်မၤလၢ အမ့ၢ်တၢ်မၤဃူမၤဖိးက့ၤၦၤလၢ…

ဒ်သိးပှၤဒီးလၢပဂီၢ်

ဒဲရၠာစးဲးပာ်သူၣ်ပာ်သး၀ဲလၢ အဖိခွါဖိတအဲၣ်ဒိးဘ့ၣ်လီၤကွံာ်အဆ့ ဖဲအလုၣ်ထံအခါ မ့ၢ်လၢ အ၀ဲပာ်သူၣ်ပာ်သးဒိၣ်မးလၢ ပှၤကထံၣ်အမဲာ်ဃးလၢ အိၣ်ဖဲအကနံၣ် ဒဲရၠာစးဲး ဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဆဲးကံၣ်အလိၤ ဒ်သိး ကလီၤဂာ်ဒီး အဖိခွါဖိ ဒီးတူၢ်ဘၣ် တၢ်ဆါဒိၣ်မးလီၤႉ
ဒဲရၠာစးဲးအတၢ်အဲၣ်အဖိခွါအံၤ ဆဲးဖျါ ယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢ အဖိခွါအဖိမုၣ် အဂီၢ် လီၤႉ မ့ၢ်လၢ ပ၀ဲ‚ ယွၤအဖိတဖၣ် ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ညၣ်ဒီးတၢ်သွံၣ် (ဧ့ၤ့ဘံၤ ၂း၁၄) ၢ်ပှၤကညီက့ၢ်ဂီၤဒီး ဟ့ၣ်ခီ ပှၤကညီ ဒီးမၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ပှၤလၢတၢ်သံ (း၁၄) ‚ ဘၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ်အီၤ ဒ်ပ၀ဲအသိး ဒ်ပှၤကညီနီၢ်နီၢ် လၢတၢ်ကိးမံၤ (း၁၇) ‚ ဒ်သိးကမၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤပှၤဒီး ယွၤလီၤႉ
ဒဲရၠာစးဲး ဒ်သိးကမၤစၢၤက့ၤ အဖိခွါအတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂီၢ် ဆဲးကံၣ်အသး ဒ်သိး ကလီၤဂာ်ဒီးအဖိခွါလီၤႉ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်မၤစၢၤပှၤ ပတၢ်ကီ ၣ်အန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ကဲကုၢ် ဆူတၢ်သံလီၤႉ အ၀ဲမၤနၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် လၢပဂီၢ် ခီဖျိမၤလီၤဂာ်ဒီးပဂီၢ်လီၤႉ ယ့ၣ့်ှှူး အတၢ်သးအိၣ်လၢ ကဟ့ၣ်နီၤလိာ် တၢ်အိၣ်မူ ဒ်ပှၤကညီအတၢ်အိၣ်မူအံၤ တမ့ၢ်ထဲ…

တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲထီဘိ

တယံာ်ဒံးဘၣ် ပသုးပသးဆူဟံၣ်အသီတဖျၢၣ် လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဟံၣ်အလီၢ်လံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ်ဘူးနာ်သက့ ပလိၣ်ဘၣ်လၢ ပတၢ်ဖိတၢ်လံၤခဲလၢာ် ကဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ဆူ သိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်ပီးလီအလိၤ ဒီးအိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့အတၢ်လဲၤအသးလၢ တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဘၣ်ႉ တၢ်အိၣ်သးလၢပှၤပရၤတၢ်ဒီးဆါတၢ်ဒ်န့ၣ် အကတီၢ် ပတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ် အိၣ်ဒံး ဒၣ်လၢသိလ့ၣ်အလိၤ ဒီးပပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ဃုအိၣ်ပာ်လၢ တၢ်လီၢ်အဂၤတပူၤလီၤႉ ဖဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ၣ် လီၤဂာ်လၢတအိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်အဟံၣ် ဘၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်မူဘၣ်၀ဲလၢတၢ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးလၢ စီၤပၤစီၤစီလူးလီၤႉ မ့ၢ်လၢ အ၀ဲမ့ၢ် စီၤပၤလၢတဘၣ်ထီၣ် စီၤစီလူးအလီၢ်အဃိ စီၤစီလူးလူၤအီၤ ဒီးမၤပှဲၤအီၤဒီး ဃုအီၤလၢ ကမၤသံအီၤအဂီၢ်လီၤႉ စီၤဒၤ၀ံးဃ့ၢ်ပူၤအသး ဒီးဘၣ်မံ၀ဲ ဖဲတၢ်အိၣ်ခူသူၣ် အလီၢ်တပူၤပူၤလီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဒီးပှၤပိာ်အခံအါဂၤ ဘၣ်ဆၣ်စီၤဒၤ၀ံး အတၢ်မိၣ်န့ၢ်သး အဒိၣ်ကတၢၢ်မ့ၢ်ဒ်သိး ‘‘ကအိၣ်ကဆိးလၢယွၤအဟံၣ် တစိၤဒၣ်အီၤ ဒီးကသးခုမုာ်လၢ ရၠာစး့ဒီးယွၤလီၤ’’ (စံး ၂၇း၄) ႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မ့ၢ်ပှၤလဲၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤထီဘိတဂၤ‚ ပနၢ်ပၢၢ် ‘‘ပဟံၣ်’’ ကမ့ၢ် တပူၤလၢ်လၢ် ဖဲပအိၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဒီးပှၤ ဖဲပအိၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် ဒီးကတဲာ် ကတီၤဒၣ်လဲာ်တၢ်လီၢ်လၢ ပကအိၣ်ဒီးအီၤလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ…

ကစၢ်ယွၤအမ့ၤစဲဘူးလၢအဂ့ၤ

ပှၤစဲအ့ၣ်ကူၣ်သ့လၢ ဖဲ (န) ဖၠၣ်စိမိၤတဖၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ် မၤကဲထီၣ်တၢ်အံၤၣ်လီၤႉ န့ဆၢၣ်တၢ်အထံပံာ်ပံာ်လၢအအိၣ်ဒီးချိၣ်အံၤ‚ ပျဲအီၤလၢ ကသုးသးလၢ တၢ်သဘ@လၢ တၢ်ခုၣ်စီၤ ဘံၣ်ဘံၣ်ဘၢဘၢၣ်လီၤႉ
ပှၤဃုထံတၢ်ဖိအတၢ်သုးဘူးသးလၢ တၢ်ကွၢ်ဒိတၢ်စဲဘူးလၢန့ဆၢၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိ ကၠိၣ်ဟါနဲး (စ) ခဲးပလၢာ် အတၢ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးလၢ ‘‘ဆိကမိၣ်ထွဲဒၣ်တၢ်လၢကစၢ်ယွၤတ့လီၤပာ်လီၤ၀ဲဒီး တၢ်လၢ အအိၣ်၀ဲလၢအပူၤ‚ နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ‚ ဘုဧိၤဟုဧိၤလၢအသၣ်၀ဲလၢဘုသၣ်’’ (၁ မိၤ ၁း၁၂) ‚ ‘‘ကယဲၢ်တၢ်အသးလၢ အဟူးသ့ဂဲၤသ့လၢထံဖှံထီၣ်’’ ဒီး ‘‘ထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤ’’ (း၂၁) ၣ်လီၤႉ ဖဲပှၤကူ ပှၤကညီထံၣ်န့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်တၢ်အိၣ်ဒီးသူးသ့ၣ်လီၤလီၤဆီဆီ‚ လၢတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ မ့တမ့ၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတမံၤမံၤ‚ တၢ်အံၤ မ့ၢ်ပပိာ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့ အခီၣ်ကါတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
ဖဲတၢ်တ့ဒီတနံၤ၀ံၤ၀ဲအကတီၢ်ၢ်တၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့‚ မ်ပ၀ဲစ့ၢ်ကီး ပကသ့ၣ်ညါနီၣ်အ၀ဲအတၢ်မၤလၢ အလီၤဘီလီၤမုၢ်ၣ်တက့ၢ်ႉ

ခီၣ်လၢအဃံလၤ

John Nash ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအခိၣ်ဖး (‚ျစၠည ခူၠျျ‘"ျၠညျ"့့ ျသဘနူ ာ်မငဖန‚/ှစၠည့) လၢ်ဖုၢ်ကျိၤ၀ဲကွၢ် တၢ်ကူၣ်သ့အဂီၢ် ဖဲ ၁၉၉၄ နံၣ်လၢ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အ၀ဲအတၢ်လဲၤဆိ အတၢ်မၤလၢတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွး ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ ပနံၣ်တၢ်ကၤတၢ်မၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လၢ တၢ်နၢ်ပၢၢ်တၢ်ြပၢ ဒီးပှၤသ့တီၤတၢ်အကျိၤအကျဲန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအသး သမူ အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကွဲးအီၤ ဒီးတၢ်ဒိအီၤလၢ တၢ်ဂီၤမူအပူၤ ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢ အ၀ဲမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဒီး ‘‘သးလၢအဃံလၤ’’ တမ့ၢ်လၢအ၀ဲအခိၣ်နၢ်ဒီး တၢ်အကံၢ်အစီလၢအထုးသူၣ်ထုးသး တၢ်လီၤလီၤဆီဆီ တခါခါအဃိဘၣ်‚ မ့မ့ၢ်တခီမ့ၢ်တၢ်လၢ အမၤ၀ဲ အဃိလီၤႉ
လံာ်စီဆှံလီၢ်လံၤအပူၤ ၀ံယရၠာစးှါယၤသူတၢ်ကတိၤလၢအဃံလၤအံၤ လၢအပာ် ဖျါထီၣ်၀ဲခီၣ် တမ့ၢ်လၢဖှိၣ်ခါတၢ်အိၣ်ဖျါအဃိဘၣ်ၣ်လီၤႉ ‘‘ပှၤလၢအစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုအကစီၣ်ႉႉႉအခီၣ်အိၣ်လၢ ကစၢၢ်အလိၤန့ၣ် မ့ၢ်အဃံအလၤဆံးဒိၣ်လဲၣ်’’ (ယရၠာစးှါ ၅၂း၇) ႉ ခီဖျိလၢ တၢ်တသးတီဒီးယွၤအဃိ‚ ဖဲတၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အနံၣ် ၇၀ ၀ံၤ အလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ တနံၤအံၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ မ့ၢ်ဒ်သိးအ၀ဲန့ၣ်လၢ ပတၢ်မၤနၢၤ နီၢ်သးအဒုၣ်အဒါန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲခီဖျိခရၠာစးံာ်အတၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်သးအဃိလီၤႉ…

တၢ်ဘၣ်တ့အတၢ်လီၤလိၢ်လီၤသး

ဖဲ တ့ၣ် (မ) မၤ ‘‘တၢ်ဟးလၢခီၣ်မုာ်သး’’ လၢ ့ှူးကလ့း့ှှၢၣ် လၢအအိၣ် ဖဲကီၢ်စဲၣ်အလး (စ) ကၤအခါ‚ အ၀ဲထံၣ်ဘၣ်တၢ်တနီၤလၢ အတထံၣ်တ့ၢ်၀ဲတဖၣ်လီၤႉ တ့ၣ် (မ) မ့မ့ၢ်ဒၣ်ကယၢာ် ပှၤတဂၤလၢ ဃိထံမၤလိသ့ၣ်ညါသးလၢ ထံလီၤသကၤကျိအဂ့ၢ်သနာ်က့ ထံဃံာ်ဖျၢၣ် ဆံးဆံးဖိအါဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤအဂ့ၢ် အ၀ဲတသ့ၣ်ညါအလၢအပှဲၤဘၣ်ႉ ဖဲအ၀ဲဃုသ့ၣ်ညါက့ၤ ထံဃံာ်ဖျၢၣ်ဆံးလါလါကပီၤကပီၤဖိတဖၣ်အဂ့ၢ် အါနံၣ်အါလါ၀ံၤအလီၢ်ခံၢ်၀ဲလၢ ထံဃံာ်ဖျၢၣ်ဆံးဖိတဖၣ်အံၤ တစဲဘူးလိာ်သး ဒ်ထံဃံာ်လၢ သ့ၣ်ထံးမုၢ်လိၤတဖၣ်အသိးဘၣ်‚ ဒီးတၢ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်အဒိၣ်အအါ တခီၣ် တ့ၣ် (မ) ဒီးအပှၤမၤသကိးတၢ်ဖိတဖၣ် ဆိကမိၣ်၀ဲလၢ တၢ်ကမူၣ်ဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်အူဖျိး လၢကလံၤ မ့တမ့ၢ် ယွၤလီၤဆူတၢ်လူၢ်ဖီလာ်လီၤၢ်တၢ်အစၢဘၣ်ဃး ထံဃံာ်ဖျၢၣ်ဖိတဖၣ် လဲၤတၢ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ် လီၤတံၢ်ဒံးဘၣ်ႉ တၢ်ခူသူၣ်တဖၣ်အံၤ ပာ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်တ့လီၤန့ၣ်လီၤႉ လၢကစၢ်ယွၤ တ့လီၤတၢ် အတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်‚ ကစၢ်ယွၤမၤပှဲၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီး ‘‘နီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ’’ ဒ်တၢ်အမုၢ်တၢ်ဘိဒီး သ့ၣ်ထံးတဖၣ် အသိးလီၤ (၁ မိၤ…

တၢ်ပာ်တဒၢသးလၢယွၤအမဲာ်ညါ

ယဘံၣ်တံၢ်ဃး ယမဲာ်ချံဒီး စးထီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဂံၢ်လၢ ယကလုၢ်ဖးဒိၣ်လီၤႉ ယတံၤသကိး ပှၤလွံၢ်တီၤဖိတဖၣ် ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ခ@ခ@လၢဒၢးပူၤၢ်တၢ်လီၢ်တတီၤလၢ ကအိၣ်ခူသူၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲယစးထီၣ်ဃုတၢ်လၢ ပဲBတီအချၢ‚ သ့ၣ်ကအိဖးဒိၣ်ဒီး တလါ ဆၢထၢၣ်လၢ ယကလၢၢ်ဘၣ်လၢအယံာ်အါနၣ်ရၠာစးံၣ်အလီၢ်ခံ‚ ယတထံၣ်ဒံး ယတံၤသကိးလၢ အအိၣ်ခူသူၣ်နီတဂၤဘၣ်ႉ လၢခံကတၢၢ်‚ ဖဲယထံၣ်ယတံၤသကိးမုၣ်တဂၤ စံၣ်ဟးထီၣ်လၢ တၢ်မုၢ်လၢ်အထိၣ်လီၤစဲၤသးအလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ ထဲဒၣ်အခိၣ် တဖျၢၣ်ဘံၣ်ဘၢလၢ တၢ်မုၢ်အချၢ‚ မ့မ့ၢ်အနီၢ်ကစၢ်ဒီတဂၤ အိၣ်ဖျါ၀ဲလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လီၤႉ
မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤမ့ၢ် ကစၢ်လၢအထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ကိးမံၤ‚ ဖဲစီၤအၤဒၣ်ဒီး နီၢ်အံၣ်အူ ‘‘ပာ်တဒၢအသးဒီး ကစၢ်ယွၤအမဲာ်‚ လၢသ့ၣ်ကျါလၢတၤသၣ်အလီၢ်’’‚ ထီဘိအ၀ဲသ့ၣ် အိၣ်ခူသူၣ်တဘံၣ်တဘၢဘၣ် (၁ မိၤ ၃း၈) ႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ
စီၤအၤဒၣ်ဒီးနီၢ်အံၣ်အုး ဃၣ်ကွံာ်သးလၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတၢ် ဆီၣ်ထွဲ မၤပှဲၤတၢ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကထုးထီၣ်ကွံာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်သးထီၣ်အလီၢ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ‚ တမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤတသ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်ဖဲလဲၣ်‚ မ့မ့ၢ်အ၀ဲအဲၣ်ဒိးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကသ့ၣ်ညါတၢ်လၢၣ်လီၤႉ
ယတထံၣ်ယတံၤသကိးလၢအဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်တဖၣ်‚ ဘၣ်ဆၣ် ထီဘိကစၢ်ယွၤ ထံၣ်ပှၤဒီးသ့ၣ်ညါပှၤ‚ လၢအ၀ဲအမဲာ်ညါ‚ ထီဘိပအိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢ ပသးတသ့၀ဲဘၣ်လီၤႉ ဒ်အ၀ဲမိၤက့ၤ စီၤအၤဒၣ်ဒီးနီၢ်အံၣ်အုအသိး‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဃုပှၤ…

ဘၣ်တၢ်မိၤဃီၤဘူးထီၣ်

တၢ်ဆါဃၣ်ခိၣ်ရၠာစးိနၣ်ပၢၢ်ထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်ၢ်ဒံးလၢညါ ဖဲပလဲၤထုးထီၣ်က့ၤပတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှၤဒိၣ်တမံၤမံၤလၢ စ့တၢး တၢ်လုၢ် ဒိၣ်ပှှၤဒိၣ်တလါဘံၣ်ဘၢအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဒ်သိးကလဲၤနုာ်ဘၣ်ဆူစ့တၢးပူၤန့ၣ် ယဘၣ်ဆဲးကျိး သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ဆိပာ်လၢကွဲၤဒီနၢ်‚ ယဘၣ်ဒုးနဲၣ်လံာ်တီမီ တၢ်အုၣ်သးဒီး ယမံၤပနီၣ်တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲယတုၤလၢဒၢးပူၤန့ၣ်ဒီးၢ်တၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ်အီၤလၢ ဟီၣ်လာ်သွဲးတလါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ယမ့ၢ်တပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အံၤန့ၣ်ဒီး‚ ယလဲၤနုာ်တသ့ဘၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတက့တူၢ်အပူၤ‚ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤလီၤဆီဆီတဖၣ်လၢတၢ်နုာ်လီၤဆူဒဲစီဆှံၣ်လီၤ (၂ မိၤ ၂၆း၃၃) ႉ ယၣ်ဘျးသဒၢလီၤဆီတဘ့ၣ်လၢ အနီၤဖးတၢ်အလီၢ်စီဆှံဒီးတၢ်အလီၢ်စီဆှံ ကတၢၢ်အဆၢအလီၢ်ခံန့ၣ် ထဲဒၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လဲၤနုာ်တဂၤဃီ တနံၣ်တဘျီသ့၀ဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ (ဧ့ၤ့ဘံၤ ၉း၇) ႉ စီၤအၤဟရၠာစးိၣ်ၣ်ဘၣ်လဲၤစိာ် တၢ်လုၢ်တၢ်ဒဲးဘးဒီးတၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူတဖၣ်‚ ဘၣ်မၤကဆှီအသးဒီးၣ်လီၤ (၃ မိၤ ၁၆း၃-၄) ႉ ကစၢ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ တဖၣ်အံၤ တမ့ၢ်လၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အတၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဒ်သိးကသိၣ်လိ ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃးယွၤအတၢ်စီတၢ်ဆှံၣ်လီၤႉ
ဖဲလၢကစၢ်ခရၠာစးံာ်အသးဟးထီၣ်၀ဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ၣ်သ့ၣ်ဖးလၢအခိၣ်‚ ပၢၢ်လၢအခီၣ်ထံးလၢခံခီလီၤ (မး ၂၇း၅၁) ႉတၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်ပနီၣ်ပာ်ဖျါၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်ယၣ် ဘျးလီၤအတၢ်သ့ၣ်ဖးခံခီအံၤ မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၢ်အခၢးလၢ ပတၢ်သးခုလၢ အကတၢၢ်ကတာ် တအိၣ်၀ဲၣ်လီၤႉ

ဒ်တၢ်အိၣ်ဆိးတပူၤဃီနီၢ်နီၢ်အသိး

ဒဲနိဘၢၣ်ခိၣ်ရၠာစးိနၣ် လဲၤတရၠာစးံးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ၣ်လီၤႉ ထံကီၢ်အါဘ့ၣ် ဃ့အထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဆူနီၢ်တဂၤ - ခွၣ်ရၠာစးတ့ မ့တမ့ၢ် အိၣ်လၢတၢ်ကအိၣ်ကဒုအပူၤလၢ တၢ်ကအိၣ်စီၤစုၤဒီး ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကရၠာစးၢကရၠာစးိတဖၣ် သုးကျဲၤအပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကမၤတၢ်လၢအဟံၣ်အဃီဒၣ်၀ဲ ဖဲလၢအမၤ၀ဲမ့ၢ်သ့‚ ဖဲပှၤတနီၤတခီၣ်လီၤႉ ဒ်ပှၤဂုၤပှၤဂၤအသိးၣ်လီၤႉ ဒ်ပှၤကူပှၤကညီလၢဟီၣ်ခိၣ် တဖျၢၣ်ဃီအပူၤ‚ ပမၤလ့ၤကွၢ်ဂီၤအညီတဖၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤတမ့ၢ်ထဲလၢ အ့ၣ်ထၢၣ်နဲး လၢအပၢၤဃာ် ပတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်တမံၤန့ၣ် ဘၣ်ႉ ပဘၣ်ထွဲလိာ်ပသး ဒ်ခရၠာစးံာ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ် ခီဖျိသးစီဆှံန့ၣ်လီၤႉ စီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်နာ်တမံၤအံၤလၢ ပူၤကွံာ်နံၣ်ကယၤတဖၣ်အကယၤ လၢအလံာ်ပရၠာစးၢ ဆူကလီးစဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢအ၀ဲမ့ၢ်တသူၣ်ထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲကဟုကယာ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒီး အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂီၢ်ယိာ်ယိာ်လီၤႉ ဒီးဖဲလၢ စီၤပီလူး မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်လၢနီၢ်ခိနီၢ်ခီ‚ အ၀ဲဒုးပလီၢ် အ၀ဲသ့ၣ်လၢ‚ ‘‘အ၀ဲအိၣ်ဒီး (သု) ‚ အ၀ဲသ့ၣ်လၢသူၣ်လၢသး’’ (ကလီး ၂း၅) လီၤႉ
ပတအိၣ်ဒီးပှၤလၢ ပအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်လၢ ကျိၣ်စ့‚ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဂုၤဂၤအဂီၢ်ထီဘိ‚ ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ် စဲးဖီကဟၣ်ပီညါ…