ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Kirsten Holmberg

ဘၣ်ကတာ်သးလၢခၠီးကလဲးအပူၤ

လၢကီၢ်စဲၣ် ပဲၣ်စဲၣ်ဘ့နံယၢၣ် (Pennsylvania), ဖဲမါစ် (Mars) တၢ်မၤခၠီးကလဲးအတၢ်မၤလီၢ်န့ၣ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိခံဂၤ လီၤတဲာ်ဆူ ခၠီးကလဲး ထးဝါဒၢဖးဒိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ်, တၢ်ကမၤအသး ဒ်တၢ်ကတိၤနံၤတၢ်အဂ့ၢ်, ဒီးကမ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအမုာ်တမံၤသ့ၣ်သ့ၣ်လၢ ပှၤအဲၣ်ခၠီးကလဲးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤခံဂၤအံၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်အိၣ်ဆိးလၢ ခၠီးကလဲးအကျါ တုၤလၢ အယီၢ်ဒ့, ဒီးကဟးထီၣ်ကွံာ် အတၢ်ဒၣ်ဝဲတသ့လၢၤဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ပှၤမၤပံာ်မ့ၣ်အူတဖၣ် ဘၣ်မၤထူၣ်ဖျိထးဝါဒၢဖးဒိၣ်အကပၤ ဒ်သိးကမၤထူၣ်ဖျဲးအဝဲသ့ၣ် န့ၣ်လီၤ.

ဖဲဝံယံးရမံယၤ ဘၣ်တၢ်စဲၤလီၤအီၤဆူ တၢ်ပူၤအခံဒး လၢအအိၣ်ပှဲၤဒီးကပံာ်န့ၣ်ဒီး, အတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ တမ့ၢ်တၢ်အမုာ်အလၤလၢအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ယံး ၃၈:၃ ပာ်ဖျါဝဲ, တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢ “တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ဝ့ၢ်အံၤလၢဘၤဘူလိၣ်အစီၤပၤအသုးမုၢ်အစုပူၤသပှၢ်တၢၢ်” အဃိ, ဒ်အမ့ၢ်ပှၤဘၣ်စိာ်တၢ်ကစီၣ်တဂၤ ဆူယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, ဝံဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤဂီၢ်မုၢ် ဒ်သိးကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဝ့ၢ်အံၤ အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤပၤစံးဒကံယၤ အပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တနီၤ ဃ့မၤသံ ဝံယံးရမံၤယၤ, ဒီးစံးဝဲလၢ ဝံအတၢ်ကတိၤတဖၣ် “မၤစၢ်လီၤဝဲ ပှၤသုးဖိအစု” အဃိန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၆…

တၢ်ယါဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်

ၦၤအပျိၢ်ဃံဘၣ်ဒိ, ဒီးဟူးတသ့လၢၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤအသးအသီဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၦၤကၠၢမနံၣ်ဖိ လၢအဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲလၢ ကဒုးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ထူၣ်ပျၢ်နၢာ်(nerve )ကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ဒ်သိးဒီးကဘျးစဲက့ၤ ခိၣ်နူာ်ထူၣ်ပျၢ်အကျိၤ လၢပညၣ်ထူၣ်တဖၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အံၤန့ၣ် မၤကွၢ်ဝဲယုၢ်လၢဟူးဂဲၤ တသ့တဖၣ်န့ၣ်ဒီး ယုၢ်န့ၣ်ဟူးဂဲၤက့ၤဝဲသ့အဃိ, ဒ်သိးကဆၢတဲာ်ဝဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲအံၤ ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိာ်, ဒီးကကဲဘျုး တုၤလီၤတီၤလီၤလၢ ၦၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဒံးဆူညါန့ၣ်လီၤ.

ၦၤဟူးဂဲၤတသ့တန့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, စဲအ့ၣ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တမံၤအံၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲ ခီဖျိလၢတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၅:၅ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဆူ နိၣ်ဘ့ၤသ့းစဒါ, တၢ်လီၢ်လၢ ၦၤအါဂၤအိၣ်ခိးဝဲ, အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါကဘျါက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ထံၣ်ၦၤလၢ “တၢ်ဆါတ့ၢ်အီၤ သၢဆံဃိးနံၣ်” တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤတဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးဘျါက့ၤနီၢ်နီၢ်အဃိ, ကစၢ်ခရံာ်နဲၣ်အီၤလၢ ကဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးဟးန့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ် အဆၢဖိ ၉ ပာ်ဖျါဝဲ, “ဒီးဘျါက့ၤဝဲတကီၢ်ခါ, ဒီးဟံးန့ၢ်အလီၢ်မံ, ဒီးဟးထီၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤတအၢၣ်လီၤၦၤလၢ ကမၤဘျါက့ၤ ပနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.…

တၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီအကတီၢ်အံၤ, ဖီသလ့ၤ (cherry) အလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိ ဒီးနၢမူနၢဆှီဒိၣ်မးတဖၣ် ဘိၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ်, ဒီးကျၢၢ်ဘၢ ယပၣ်ကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်အံၤ မၤမုာ်သူၣ်မုာ်သး ပှၤယပၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ,ဃုာ်ဒီးပှၤဟးကွၢ်ကီထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖီတဖၣ် အန့ဆၢၣ် လၢဖီထီၣ်ဖးထီၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ ပှၤယပၣ်ဖိတဖၣ် ကမုာ်လၤသးခု ဖီဖိတဖၣ် အတၢ်ဃံတၢ်လၤ ဒီးအတၢ်နၢမူနၢဆှီ ဖဲအဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိ ဖုၣ်ကိာ်ဖိအံၤ မၤဆူၣ်ထီၣ်မၤအါထီၣ် တၢ်သးသယုၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မုာ်လၤသးခုလၢ တၢ်ဆီတလဲသး ချ့သဒံးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်လၢ တၢ်တမံၤမံၤအဖီခိၣ်” (mono-no-aware) န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အသိး, ပအဲၣ်ဒိး ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သးခုယံာ်ယံာ်အါအါအဂီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်န့ၣ်, သးသမူအံၤ ဃါဃုာ်လိာ်သးဒီးတၢ်အကီအခဲ အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ, ပကဘၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢကသ့ထံၣ်စိ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ် ခီဖျိမဲာ်ထံကလၤ လၢအမ့ၢ် စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအထံၣ်အၢတၢ်ကဲၣ်ဆိး, မ့တမ့ၢ် ပှၤထံၣ်ဆိကမိၣ်ထဲတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ လၢအကဲထီၣ်အသးတသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ.…

တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်လါဟ့တဖၣ် သးဝံၣ်တၢ်

ယကတိၤနံၤတၢ်ဒီး ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လၢတၢ်သးခုအပူၤတလီၢ်လီၢ်, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တမံၤလၢ ကတိၤတၢ်ဒီး အထွံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထွံၣ်တဖၣ် မီၤတၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲကတိၤဆၢဝဲပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒီးပှၤဘုၣ်ထွံၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤတဖၣ်, ကစီၤကနၣ် အတံၤသကိးထွံၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးကနံၤဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီးထွံၣ်, ကျီၢ်မိၢ်, ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ရှီ, ဒီးထိၣ်ကံာ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး "အကလုၢ်အသီၣ်အပနီၣ် တဖၣ်" လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် တၢ်အကလုၢ်တဖၣ် အခီပညီအံၤ မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနီၤဖး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်, ဒီးလၢကျဲအဂၤန့ၣ်, ပှၤလၢဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ကဖျါလီၤဂာ်ဒ် အကမၤဆါလိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒီးတၢ်သးခုအံၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ထံၣ်ကဒုကယီၢ်တမံၤလၢ အလီၤသးခုသးမုာ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ် တၢ်ဘၣ်တ့အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ အကျိၤအကျဲအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် တၢ်ကမၤအသး, တၢ်ကအိၣ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤပၤဒၤဝံး ကွၢ်တရံးအခိၣ်အဃၢၤလၢ စံး ၆၅:၁၂,၁၃ အပူၤန့ၣ် ဖျါဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်စိခိၣ်တဖၣ် ကံာ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ” ဒီး…

စံးကတိၤတၢ် ဒ်ယွၤမၤစၢၤပှၤအသိး

တမ့ၢ်ပှၤကဆိကမိၣ်လၢ စီးကပ့ၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢ အကလုၢ်သီၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. နီၢ်နီၢ်န့ၣ် စီးကပ့ၤစီၤပၤတဘ့ၣ်အဒံးဆ့ အတၢ်ဝံၢ်ဝၢ်အသးဖိန့ၣ် ပနၢ်ဟူတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် လၢမဲးကစံၣ်ကၣ် အပှၢ်ယိာ်ပူၤ, ဖဲစီးကပ့ၤဒ်သိးအံၤတဖၣ် ဟဲဖးထီၣ်, ဒီးအိၣ်မူအတၢ်အိၣ်မူတစိၢ် တလီၢ်ဖိန့ၣ်, မ့ၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အဒံးဆ့အတၢ်ဝံၢ်ဝၢ်တဖၣ်အံၤ လၢတၢ်လီၤကမၢကမၣ်အပူၤန့ၣ် သီၣ်ဝဲ ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲစီးကပ့ၤစီၤပၤ အကကွဲၢ်အါမးတဖၣ် မ့ၢ်ဝံၢ်ဝၢ်အဒံးဆ့တကတီၢ်ဃီ အပူၤန့ၣ်ဒီး, သီၣ်လီၤဂာ်ဒ်ထံလီၤဆှု ယွၤလီၤသီၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်ဖျါဒ်သိးအံၤန့ၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီး ဖဲလၢတၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အိၣ်ဒီး အဒံးဆ့လီၤဆီ လွံၢ်ဘ့ၣ် အိၣ်ဟဲဖျါထီၣ်လၢ ဝံယဃ့းစက့လး အတၢ်ထံၣ်လၢညါခီအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် နီၣ်ဂံၢ်မ့ၢ်စှၤန့ၢ်ဒံး စီးကပ့ၤတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ယဃ့း ၁:၂၄ အပူၤန့ၣ် ဝံ ထိၣ်သတြီၤ တၢ်ဘၣ်တ့လီၤဆီတဖၣ်ဝံၢ်ဝၢ် အဒံးဆ့န့ၣ်လီၤဂာ် “ဒ်ထံဖးဒိၣ်အသီၣ်အသိး” န့ၣ်လီၤ. ယဃ့း ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ ဖဲတၢ်ဘၣ်တ့လီၤဆီ တဖၣ် အိၣ်ကတီၢ် ဒီးဘိၣ်လီၤအဒံးဆ့တဖၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဝံယဃ့းစက့လး နၢ်ဟူယွၤအကလုၢ် ကတိၤတၢ်ဒီးအီၤလၢ “စံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤအတၢ်ကတိၤတဖၣ်ဆူ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ဝံအဂၤလၢ…

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး အဘူးအလဲ

ဒ်သရၣ်/သရၣ်မုၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်အသိး, ကၤရံၣ် (Carrie) ဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်ဆၢအကတီၢ်အါနၣ်ရံၣ် လၢအတၢ်မၤအဂီၢ်,  ဘၣ်တဘျီဘျီ, လၢတၢ်ဒွးဟ့ၣ်ကၠိဖိအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအပတီၢ်, ဒီးဘၣ်တဘျီဘျီ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤလိာ်သးဒီး ကၠိဖိဒီးမိၢ်ပၢ်တဖၣ် တုၤလၢမုၢ်ဟါစဲၤခံအကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဟ့ၣ်လီၤသးအံၤ ကအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤအဂီၢ်, ဘၣ်သန့ၤအသးလၢ အပှၤမၤသကိးတၢ် တဖၣ်လၢကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်မၤအကီအခဲအံၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပှၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုး ကဲဖှိၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ် ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်သးအိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤဂုၤပှၤဂၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအတၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ဒူဒူ လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဆှဲဆှဲ ဆူတဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးတၢ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်လၢအမၤစၢၤ ပှၤခဲလၢာ် လၢကရူၢ်အပူၤ တုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤ - တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်အကါဒိၣ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုးန့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၂၂:၄ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ပျံၤယွၤ” - စံးတၢ်န့ၣ် ပမ့ၢ် ထိၣ်သတြီၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, အစိအကမီၤ, အကဟုကညီၢ်ဒီး ပတၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသး…

တၢ်ပညိၣ်လၢ အလိၤဝဲဘၣ်ဝဲ

ပသ့ၣ်ညါ ခၣ် (Kha) လၢတၢ်ဆၢကတီၢ် အါန့ၢ်တနံၣ်ဘျဲၣ်လံန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ အဝဲမ့ၢ် ပကရူၢ်ဖိတဂၤ, ဖဲပထံၣ်လိာ်သးကိးနွံဒဲး လၢတၢ်စံးကတိၤသကိး ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ် လၢပမၤလိန့ၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဟါ ဒ်ညီနုၢ်ပထံၣ်လိာ်သးအကတီၢ်န့ၣ်, အဝဲပာ်ဖျါယၢၤထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဘၣ်လဲၤလိာ်ကွဲသတြီၤဝဲ အိၣ်လါပ့း အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ယၢၤထီၣ်ပာ်ဖျါ တပျံာ်တပျာ်အံၤ တၢ်တလီၤတံၢ်အဃိ, ဘူးတ့ၢ်မးလၢ ယတပာ်သူၣ်ပာ်သးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘူးတ့ၢ်မးလီၤ. ကွၢ်ကွၢ်, ယသ့ၣ်ညါလိာ်သးဒီး ပှၤလိာ်ကွဲသတြီၤတၢ်ဖိလၢအိၣ်လါပ့း, ဒီးမၤန့ၢ်ဝဲတိၢ်ဘီတၢ်လၤကပီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အပူၤကွံာ်န့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ တယၢၤထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤလဲၣ်န့ၣ် ယတနၢ်ပၢၢ်အီၤဘၣ်. ခၣ်အဂီၢ် အတၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂ့ၢ်အံၤ မ့ၢ်က့ၢ်ဂီၤလီၤဆီတမံၤလၢ အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအပူၤဘၣ်ဆၣ်, တၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၢ် အတၢ်မၤနၢၤတၢ်အံၤ, မ့ၢ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိ, အပှၤတဝၢ, ဒီးအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢအမ့ၢ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ် အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်လူၤကၣ် ၁၀:၁-၂၃ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, ပတၢ်မ့ၢ်တၢ်အခိၣ်သ့ၣ် ကြၢးမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး မၢလီၤ အပျဲၢ်နွံဆံခံဂၤ ဒ်သိးကလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ကစၢ်ယွၤအဘီအမုၢ် အဂ့ၢ်ဝံၤ, အဝဲသ့ၣ်ဟဲက့ၤပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်…

တၢ်မၤလၢၦဲၤ ၦၤဂုၤပှၤဂၤအတၢ်လိၣ်တဖၣ်

ဖံးလ့း (Phillip) အပၢ်တူၢ်ဘၣ် သးအတၢ်ဆါ (တၢ်သးတမုၥ်) နးနးကလဲာ်အဃိဒီး, ဟးထီၣ်လၢဟံၣ်, ဒီးအိၣ်ဆိးလၢ ကျဲခံကပိၥ်လိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲစ့ၣ်ဒံၢ် (Cyndi) ဒီးအဖိခွါဆံး ဖံးလ့း လူၤကွၢ်ဃုအီၤဒီတနံၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, ဖံးလ့း န့ၣ် အပၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် ဘၣ်ယိၣ်ဝဲနီၢ်နီၢ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲသံကွၢ်အမိၢ်လၢ အပၢ်, ဒီးၦၤဂုၤၦၤဂၤ လၢအဟံၣ်တအိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ကအိၣ်ဘၣ်ဝဲ လၢၤလၢၤကစီဒီဧါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤဆၢက့ၤတၢ်လိၣ်အံၤအဂီၢ်, အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ် ထၢဖှိၣ် ပၥ်ဖှိၣ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ ယၣ်လုးတဖၣ်, ဒီးပိးလီတဖၣ်လၢ ပှၤစူးကါလၢတၢ်ခုၣ်ခါကတီၢ်အဂီၢ်ဆူ ၦၤဟံၣ်တအိၣ်ဃီတအိၣ်, လၢလီၢ်ကဝီၤအံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤမၤသ့ၣ်နီၣ်အီၤဘၣ်ဃးဒီးပှၤလၢ တအိၣ်ဒီးတၢ်မံလီၢ်လၢၤလၢၤအတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂီၢ်အဃိ, စ့ၣ်ဒံၢ် ဟ့ၣ်တၢ်လၤကပီၤဆူ အဖိခွါ, ဒီးကစၢ်ယွၤလၢအနာ်ဝဲဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးပၥ်ဝဲတၢ်မၤအံၤ ဒ်အသးသမူတၢ်မၤ အသိး, လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်အါန့ၢ် အနံၣ် တဆံ အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

လံၥ်စီဆှံသိၣ်လိတ့ၢ်ၦၤ ယံၥ်တ့ၢ်မးလံလၢ ပကမၤဆၢဘၣ်ၦၤဂၤအတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလံၥ် ၂ မိၤရှ့အပူၤ စီၤမိၤရှ့ ကွဲးနီၣ်ပာ်ဝဲ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ လၢကနဲၣ်လိ ပတၢ်ဘၣ်ထွဲလိၥ်သးဒီး ၦၤလၢအတၢ်တအိၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပမၤလၢၦဲၤၦၤတဂၤဂၤ…

ယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်

ဒ်ယမ့ၢ်ကရူၢ်ဖိတဂၤ လၢလီၢ်ကဝီၤပူၤ တၢ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်အကရူၢ်န့ၣ်, မူဒါလၢ ယကဘၣ်မၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကွဲမုာ်ခိၣ်နၢ်အဂုၤအဂၤ ဒ်သိးကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး လၢကရူၢ်ပာ်ဖှိၣ်စံးကတိၤလိာ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲမုာ်အပူၤ ယပာ်ဖျါ ပလိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကဟဲထီၣ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်, ဒီးရဲၣ်လီၤကျိၤကျဲတဖၣ်လၢ, ခိၣ်နၢ်တဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး ဒီးကရူၢ်ဆၣ်ဖိတဖၣ် ခီဖျိလၢ တၢ်ထံၣ်အိၣ်ဖှိၣ်လိာ်သးမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ကိးစိလိာ်သး လၢကွဲၢ်ဒီနၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကကဲထီၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါအသးထဲလဲၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါအဃိ, တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် ယကမၢဆူၣ်မၤဆူၣ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤလၢတၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ ဖဲအဝဲသ့ၣ်စံးဆၢ “မ့ၢ်လၢယမၤဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤအဃိ ယဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ,” ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးမၤဝဲဒၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကလုာ်ကလုာ်သ့ဝဲဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်စံးဘျုး ကစၢ်ယွၤ, လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကယဲၢ်တၢ်လၢယွၤမၤဂ့ၤတၢ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ကဟ့ၣ်ဆၢကဒါက့ၤတၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤဝဲလၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အဂံၢ်ထံးတဖၣ် ဒ်သိးကတ့ထီၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ် လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်, စီၤဒၤဝံးစ့ၢ်ကီး စံးဆၢမၤဆၢက့ၤ တၢ်လၢအလီၤပလိာ်သး ဒ်သိးအံၤတမံၤန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်ဖဲ ၁ ကွဲး…

တၢ်ဟ့ၣ်တမံၤလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဟ့ၣ်တသ့

ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်အနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤအဂီၢ်, ယထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဃိ ယသးပူၤပှဲၤလုၣ်ကွံာ် ဒီးတၢ်သးခု န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်ထံဖှံၣ်ဖိ, ပၣ်ဃုာ်ဒီးလၢၢ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သးခုအဒိၣ်အမုာ်တမံၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆူနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အတၢ်လိၣ် ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်လဲၤတလၢကွံာ် တၢ်လၢပဟ့ၣ်န့ၢ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်သ့န့ၣ်ဒီး ပဝဲအါဒံအါဂၤ ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ပကပှ့ၤန့ၢ် သးအတၢ်ဃူတၢ်မုာ်, တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ မ့တမ့ၢ် တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ, ဒီးပကဘိၣ်ဘံဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဝံၤ ပသးအိၣ်ဟ့ၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတဂၤကဟ့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဒ်သိးအံၤဆူ ပှၤအဂၤတဂၤအဂီၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တသ့ဝဲဒၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအမ့ၢ်ယွၤ, ဒီးလိၣ်ထီၣ်အသးဒ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအက့ၢ်အဂီၤတဂၤန့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤဝဲတၢ်ဟ့ၣ် - လၢအမ့ၢ်သးအတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ, တၢ်ဟ့ၣ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဟ့ၣ်တသ့အံၤဆူ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. တချုးပာ်တ့ၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်, ဒီးက့ၤထီၣ်ဆူမူခိၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အၢၣ်လီၤအီလီၤဝဲသးစီဆှံ, ဒီးမၤမုာ်ထီၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤဟၣ် ၁၄:၂၆ ပာ်ဖျါဝဲလၢ “အဝဲဒၣ် ကသိၣ်လိသုလၢတၢ်ခဲလၢာ် ဒီးကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤသုလၢ တၢ်လၢယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သု ခဲလၢာ်လီၤ”. ဖဲအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ, ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအဆၢကတီၢ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသးအိၣ်ဟ့ၣ်…