ဖဲယဝၤသးဘိဒီးယၤ ပဟ့ၣ်နီၤလီၤ လံာ်စီဆှံတဖၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယဟံးစုကွၢ်မဲာ် ပပှၤသးစၢ်တဖုန့ၣ်လီၤ. ယစံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ, “သုတၢ်အိၣ်မူ ကလဲလိာ်သးအဂီၢ် ယွၤကစူးကါ တၢ်ဟ့ၣ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.” မုၢ်တနၤအံၤန့ၣ်, ကၠိဖိတနီၤအသူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကဖးသကိးတၢ်သးခုအကစီၣ် အလံာ်ယိၤဟၣ် ဒီတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပသိၣ်လိအဝဲသ့ၣ် တနွံတဘျီ တၢ်ထံၣ်လိာ်သးအဆၢကတီၢ်, ပကွဲမုာ်အဝဲသ့ၣ် ကဖးသကိးလံာ်စီဆှံ ဆူညါလၢပဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. အနံၣ်တဆံဘျဲၣ်အလီၢ်ခံ, ယထံၣ်လိာ်သးဒီး ပပှၤကၠိဖိတဖၣ်အကျါတဂၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ်လၢ “လံာ်စီဆှံလၢနဟ့ၣ်ယၤန့ၣ်, ယစူးကါဒံးယဲ အဖၢမုၢ်လီၤ.” ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်သးနီၢ်နီၢ်လၢ ကၠိဖိမုၣ်တဂၤအံၤ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ.

အပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ် ယွၤဟ့ၣ်လီၤသးအစိကမီၤ လၢအကမၤတၢ်အါန့ၢ်ဒံး တၢ်ဖး, တၢ်တိၢ်ရူး, ဒီးတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ကဘၣ်ဃုလံာ်စီဆှံအဆၢဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် စံး ၁၁၉:၉ စံးဘၣ်ပှၤ, ယွၤမၤစၢၤပှၤ လၢတၢ်မၤကဆှီပကျဲ ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ ဒ်ကစၢ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါအသိးန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၀-၁၃ ပာ်ဖျါဝဲ, ဒ်အဝဲစူးကါဝဲ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအတလဲလိာ်အသး, လၢအမ့ၢ် တၢ်မၤထူၣ်ဖျဲးပှၤလၢတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးကဆီတလဲပသးအဂီၢ်, ယွၤအဲၣ်ဒိး ပကဃုအီၤ ဒီးဒိကနၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၂-၁၃ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါအီၤ, ဒီးနၢ်ပၢၢ်အကလုၢ်ကထါလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ တဖၣ်အဂီၢ်, ပဃ့ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ သ့ဝဲဒၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.

ဒ်အဆၢဖိ ၁၄-၁၅ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ဖဲပသ့ၣ်ညါတူၢ်လိာ် တၢ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ ကစၢ်ယွၤအကျဲ, လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ် အလုၢ်အပှ့ၤတန့ၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, ပ “သူၣ်ဖှံသးညီ” လၢအတၢ်မၤလိာ်အပူၤ, ဒ်ပှၤသူၣ်ဖှံသးညီ “ဒ်လၢကယဲၢ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အသိး” သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၆ န့ၣ် ဒ်ပှၤကွဲးထါ သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤဝဲ “ယကသူၣ်ဖှံသးညီလၢ နတၢ်မၤလိာ်အပူၤလီၤ. ယတသးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်နကလုၢ်ကထါဘၣ်” အသိးပသးဝံၣ်ကသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပကွဲမုာ်သးစီဆှံလၢ ကမၤဆူၣ်ထီၣ်ပသးအစိကမီၤအဂီၢ်န့ၣ်ဒီး, ပမုာ်လၤသးခု ကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲး သ့ဝဲဒၣ်, ခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆၢကတီၢ်, ဃ့ထုကဖၣ် ဖးလံာ်စီဆှံ- လၢအမ့ၢ် နီၢ်သးအတၢ်ဆီတလဲအဂီၢ် ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်- န့ၣ်လီၤ.