ပသူၣ်ထီၣ်ယၣ်ဒဲ တစိၢ်တလီၢ်လၢ ဆၣ်တဖၣ်အဖီလာ်, ဒီးလၢအၤဖရံၤကၤမုၢ်နုာ် အမူကပိာ်လိၤဖးလဲၢ်ဒီးပဝဲအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ် တၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. ဖဲလၢတၢ်ကိၢ်ဃ့ အကတီၢ်န့ၣ်, တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒဲတဖျၢၣ်တလိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, မ့ၣ်အူ မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်နီၢ်မးန့ၣ်လီၤ. ယပၢ် ဆဲးတိၢ်သ့ၣ်ဖူကျီၣ်တဖၣ်လၢသ့ၣ်တဘိ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, “တဘၣ်ပျဲ မ့ၣ်အူ သံကွံာ်နီတစုတဂ့ၤ” န့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူမ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် တၢ်မံၤလာ်တဖၣ် တဟဲမၤဘူးပှၤဘၣ်. ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် လီၤလိၣ်လီၤလးဘၣ်ဆၣ်, ပတအဲၣ်ဒိးလၢ ခ့ဘှ့မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဂုၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ကဟဲဟးဝ့ၤဝီၤလၢပဒဲအကပိာ်ကပၤန့ၣ်ဘၣ်.

ယပၢ်မၤဝဲ မံးရှၢၣ်နရံၣ်အတၢ်မၤ လၢကီၢ်ကၢ်နၢ် (Ghana) အထးခီလီၢ်ကဝီၤ, ဒီးအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လီၤဆီလၢ အဒုးကဲထီၣ်ကယဲၢ်တၢ်ကိးမံၤ လၢအသိၣ်လိတၢ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ကသုၣ်လၢဒဲစ့ၢ်ကီး, တပူၤဒီးအတၢ်သိၣ်လိဘၣ်.

တၢ်အိၣ်ဆိးလၢဒဲပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤစူးကါဝဲ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိတၢ်အလီၢ်လၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ၃ မိၤရှ့ ၂၃:၄၀ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တနံၣ်န့ၣ်တဘျီ, ဒီနွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်, ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဆိးဝဲလၢဒဲတဖၣ် လၢအဘၣ်တၢ်တ့ထီၣ်အီၤဒီး “သ့ၣ်အဃံအလၤအတၤသၣ်, ဒီးစူၣ်ပလိၣ်အဒ့, ဒီးသ့ၣ်ခဲအဒ့, ဒီးထံကျိအပံၢ်သလိ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိ အိၣ်ဝဲခံမံၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄၂-၄၃ န့ၣ် ယွၤစံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ “ကယဲၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိခဲလၢာ် ဘၣ်အိၣ်ဘၣ်ဆိးလၢဒဲပူၤ, ဒ်သိးသုစၢၤသုသွဲၣ် ကသ့ၣ်ညါလၢ ယဒုးအိၣ်ဒုးဆိးအီၤလၢဒဲပူၤ တုၤယဒုးဟးထီၣ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤန့ၣ်လီၤ.” ဘၣ်ဆၣ်, အဆၢဖိ ၄၀ ပာ်ဖျါဝဲလၢ “သုဘၣ်သူၣ်ခုသးခုလၢ ယွၤသုကစၢ်အမဲာ်ညါနွံနံၤလီၤ” အဃိ, တၢ်အိၣ်ဆိးလၢဒဲန့ၣ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအမူးန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, တၢ်အိၣ်ဆိးလၢဒဲပူၤတစိၢ်တလီၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လီၤသးဖှံသးမုာ်လၢနဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်အဂီၢ် ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ်သနူလၢ တၢ်အိၣ်ဆိးလၢဒဲပူၤတနွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်, ကမ့ၢ်ဝဲဒ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဝါ လၢတၢ်သူၣ်ခုသးခုအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပနံၤသဘျ့တဖၣ်အခီပညီ အကံၢ်အစီန့ၣ် ပသးပ့ၤနီၣ်အီၤညီကဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအမူးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပယွၤလၢအအဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်တဂၤ အသူးသ့ၣ်ကံၢ်စီန့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ကစၢ်ယွၤတ့လီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.