အဲၣ်ဒြူ ခး (Andrew Card) မ့ၢ်ကီၢ်အမဲရကၤကီၢ်ခိၣ် ကၠီး ဘူး(ၡ) (George W. Bush) အပှၤမၤတၢ်ဖိခဲလၢာ်အခိၣ် (Chief of Staff) န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤထံၣ်လိာ်သံကွၢ်အီၤ ဘၣ်ထွဲဒီးအလီၢ်အလၤအတၢ်မၤလၢ ကီၢ်ခိၣ်အဟံၣ် (White House) အဂ့ၢ်, ဒီးအဝဲတဲနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ. “ပှၤမၤတၢ်ဖိကိးဂၤအဒၢးန့ၣ်, တၢ်ဘျးလီၤစဲၤဃာ် တၢ်ပညိၣ်တၢ်ပာ်ဖျါ (Statement of purpose) လၢအမ့ၢ် “ပဖံးတၢ်မၤတၢ် ဒ်ကီၢ်ခိၣ်အတၢ်ဘၣ်သး အသိး” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အံၤအခီပညီန့ၣ် တမ့ၢ်လၢပမၤတၢ်ဒ်သိးပကမၤမုာ်မံသးကီၢ်ခိၣ်န့ၣ်ဘၣ်. တမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးလၢ ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကီၣ်ခိၣ်ကသူၣ်မံသးမုာ်အဂီၢ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် ပဖံးတၢ်မၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤ တၢ်လၢအကဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ, ဒ်သိးကမၤလၢမၤပှဲၤ အမူဒါအဂီၢ်လီၤ.” အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်ပၢဆှၢ အမဲရကၤ ကီၢ်စဲၣ်စၢဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်တၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ဝဲတလီၢ်လီၢ်အသိး, လၢပလီၢ်ပသနၢၢၣ်, ဒီးလၢပတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အါမးအပူၤန့ၣ်, လၢတၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီအပူၤ ပကမၤထီၣ်မၤထီလိာ်သးကဒဲကဒဲအလီၢ်န့ၣ်, ပလီၤတလံာ်ကွံာ်ဆူ တၢ်မၤမုာ်မၤမံပှၤဂၤအသးန့ၣ်လီၤ. အ့းဖ့းစူး ၄:၁၁-၁၃ အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူးကွဲးဝဲဒၣ်လၢ, “ခရံာ်မ့ၢ်ပှၤလၢအဟ့ၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤန့ၣ်, ဟ့ၣ်ဒုးကဲဝဲလၢ တၢ်မၢဖိ, အဂၤတနီၤလၢ ဝံ, အဂၤတနီၤ ပှၤစိာ်တၢ်သးခုအကစီၣ်, အဂၤတနီၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ဒီးသရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်မၤတၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒ်သိးအကတဲာ်ကတီၤ ကစၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် လၢအကမၤ တၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤ ဒ်ခရံာ်ဖိတဖၣ်အသိး, ဒီးလၢအကမၤထီၣ်မၤထီ ခရံာ်အနီၢ်ခိအဂီၢ်, တုၤလၢပဝဲဒၣ်ခဲလၢာ် ပဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပသးတပူၤဃီဆူတၢ်နာ်တမံၤဃီ” (ခ့ခါ) န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဆၢဖိ ၁၅-၁၆ န့ၣ်, စီၤပီလူး လဲၤတလၢကွံာ် ပသးလၢအဲၣ်ဒိးမၤမုာ်မၤမံပှၤဂၤအသး, ဒီးစံးဝဲသပှၢ်ပှၢ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကြၢးဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢ “တၢ်ဟံးဃာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ” ဒ်သိး “ပနီၢ်ဒီဂၤညါ … ကထီၣ်ဝဲထီဝဲလၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်အသိး, လၢတၢ်မၤထီၣ်မၤထီပှၤကညီတဖၣ်အဂီၢ် ပမၤတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤ, ဒီးမ့ၢ်တၢ်မၤလၢပှဲၤ ယွၤအတၢ်ပညိၣ်တၢ်တိာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤမုာ်မံသးပှၤဂၤန့ၣ် ပမၤဂ့ၤ, တမၤဂ့ၤန့ၣ်, လၢတၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟူတၢ်ဖိး လၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤအဂီၢ်, ဒ်ယွၤမၤတၢ်ခီဖျိလၢပှၤအသိး, ပကမၤမုာ်မံသးဒၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ.