ပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတဖုအံၤ အသးအနံၣ်အလါန့ၣ် ဘူးထီၣ်လၢအကပှဲၤထီၣ် အနံၣ်ဃိးဆံအဃိ, ဖဲယသ့ၣ်ညါထွဲ အဝဲသ့ၣ်ဒ်သိးကပူၤဖျဲး တၢ်ကလုာ်ကလိၤတၢ်အပူၤအဂီၢ် ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသးစၢ်လံၤလံၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ အဘၣ်ဒုးဝဲန့ၣ် တကတၢၢ် ဒံးဘၣ်. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ်, ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအသးလၢ ကပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ, ဒီးဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် အကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤတဖၣ် ဘၣ်ဒုးထီဒါတၢ်ဒီး တၢ်လ့ပစီအဂံၢ်ထံးတဖၣ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အသးပှၢ်အကတီၢ်အံၤ, ကကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢပဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, တကြၢးလၢပကမၢကမၣ်ဘၣ်. တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ လၢအမၤပျံၤမၤဖုးတၢ် ဒ်သိးကဟံးန့ၢ်ယွၤအလီၢ်လၢ ပသးသမူအပူၤ, ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဆိကမိၣ်လၢ အတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံဝံၤအလီၢ်ခံ ဟဲက့ၤအိၣ်ဖျါထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, စီၤယၤကိာ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢ အဖါတံၢ် စီၤလၤဘၣ် ဒီးအဝဲၢ် စီၤဧ့ရှီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤ ၃၅:၂-၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤယၤကိာ် ကဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ယွၤ, ဒီးကမၤလၤကပီၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟဲက့ၤဆူ ဘ့ၤသ့လး ဘၣ်ဆၣ်, အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဟံးဃာ်ပှၤတခီဘီမုၢ်အကစၢ်တဖၣ်လၢ စီၤယၤကိာ် ကဘၣ်ခူၣ်လီၤဘျၢလီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲယိၤရှူ ၂၄:၂၃ အကတၢၢ်န့ၣ်, ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် မၤနၢၤဒုၣ်ဒါတဖၣ်ဝံၤ, ဒီးနုာ်လီၤအိၣ်ဆိးလၢ ကီၢ်ကနၤဧၣ်အဆၢကတီၢ်, စီၤယိၤရှူ သဆၣ်ထီၣ်အဝဲသ့ၣ်, “သုးကွံာ်တခီဘီမုၢ်ဖိအကစၢ်တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢသုကျါ, ဒီးပာ်သုသးလၢယွၤအံၣ်စရ့လးအကစၢ်အပူၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ၁ ရှမူၤ ၁၉:၁၁-၁၆ န့ၣ်, ဒ်သိးကလီန့ၢ်လွဲန့ၢ်သုးဖိတဖၣ် လၢအဟဲမၤသံစီၤဒၤဝံးအဂီၢ်, အဝဲပာ်တၢ်ဂီၤတခါလၢလီၢ်မံပူၤအဃိ, ဖျါလၢ စီၤပၤဒၤဝံးအမါ နီၢ်မံကၤလး အိၣ်ဒီးတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်လၢညီနုၢ်ပဆိကမိၣ်တဖၣ်, ဒီးကစၢ်ယွၤ ဘၣ်ဝံသးစူၤပှၤ အါန့ၢ်ဒံး ပကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လ့ပစီ ကလီၤဘၣ်ပှၤ အကတီၢ်န့ၣ် ကဟဲဝဲဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယွၤ ပျၢ်ကပာ်ပတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ်ဒံး ပတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်လီၤ. မ်ပကပာ်လီၤဆီ ပတၢ်အိၣ်မူလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်- ပကဟးဆဲးတၢ်ဒဲးဘး, ဒီးဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ပျၢ်ပတၢ်ဒဲးဘးလၢအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.