မ့ၢ်လၢကီၢ်အမဲရကၤ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်တၢ်သူၣ်ဆါသးဆါအဃိ, အၤဘြၤဟၣ် လ့ကၢၣ် (Abraham Lincoln) ထံၣ်ဝဲလၢ ကကတိၤ တၢ်ကတိၤအဂ့ၤအဝါ ဘၣ်ထွဲဒီး ကလံၤထံးတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဆၢထၢၣ်ကွၢ်ထံတၢ်တဂၤ သံကွၢ်ဝဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤ, ဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲမၤဒ်န့ၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်, “ပိာ်မုၣ်ဧၢ, ဖဲယဒုးကဲထီၣ်ယဒုၣ်ယဒါလၢ ယတံၤသကိးန့ၣ် တမ့ၢ်ဘၣ်ယမၤဟးဂီၤယဒုၣ်ယဒါန့ၣ်ဧဲၣ်.” နံၣ်ကယၤပူၤကွံာ်အလီၢ်ခံဝံၤ, လၢတၢ်ဆိကမိၣ် ကွၢ်ထံက့ၤ တၢ်ကတိၤအံၤဒီး မၤတ့ၣ်လူၣ်သၣ်ခ့ ကၠူနံယၢၣ် (Martin Luther King Jr.) စံးဝဲဒၣ်လၢ, “တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်လၢ အအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်အစိအကမီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ခ့ ကွၢ်ဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသိၣ်လိသီလိတၢ်တဖၣ်, ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကစၢ်ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ဒ်သိး ကအဲၣ်အဒုၣ်အဒါန့ၣ်လီၤ. ခ့ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကအဲၣ်ပှၤလၢအမၤအၢမၤနးအီၤတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ကျဲးစၢးဂဲၤပျုၢ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အဲၣ်အံၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ် ခီဖျိလၢ “တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤ ပသးတပယူၢ်ဃီ, ဒီးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.” ခ့ စံးကဒီးဝဲ, “ပမ့ၢ်အဲၣ်တၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်ဒီး, ပကသ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤ, ဒီးလဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်စီတၢ်ဆှံအဃံအလၤန့ၣ်လီၤ”.

ခ့ ယၢၤထီၣ်ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢကစၢၢ်ဒီခိၣ်, လၢ မး ၅:၄၄-၄၅အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စံးဝဲဒၣ်, “အဲၣ်သုဒုၣ်သုဒါတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအဆိၣ်အၢသုန့ၣ် ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်. သုကကဲထီၣ်လၢ သုပၢ် အိၣ်လၢမူခိၣ် အဖိခွါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.” ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်အံၤ ထီဒါလိာ်အသးဒီး တၢ်သ့ၣ်ညါလၢ ပှၤကိးဂၤဒဲးတူၢ်လိာ်တ့ၢ်ဝဲ, တၢ်လၢအမ့ၢ် နဘၣ်အဲၣ်ဒၣ် ပှၤလၢနဃၢၤ, ဒီးသးဟ့နဒုၣ်နဒါတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ဒ်သိးအဖိတဖၣ်ကအဲၣ်ပှၤလၢ အထီဒါ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်, ပၢ်ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်အဖိတဖၣ် တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ.

ပသးကကလၢၢ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်လၢ လၢပဂီၢ် တၢ်အဲၣ်ပဒုၣ်ပဒါန့ၣ် လ့တက့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲပကွၢ်ထီၣ်ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ် လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်ဒီး, အဝဲကစံးဆၢ ပတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်ပှၤ လၢ မး ၁၉:၂၆ အပူၤ, “မ့မ့ၢ် ယွၤန့ၣ် သ့တၢ်လၢာ်လီၤ” အသိး, ကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်ပှၤ ဂံၢ်ဘါလၢပကဟံးဃာ် တၢ်မၤမိၢ်ပှၢ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.