ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အဂၤတမံၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယပျံၤဘၣ် တၢ်လၢယတသ့ၣ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢယဟံးဃာ် ပၢဆှၢတန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ယဖးဘၣ်တၢ်ကွဲးလၢ ဖိး(ဘ) (Forbes) မဲးကစံအပူၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤလိသ့ၣ်ညါ “ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသးအတၢ်ချ့” ချ့အါထီၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် “ဝးယဲာ်ယီၤအသး” ဒီး “လဲၤတရံးအသးချ့အါထီၣ်” ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ “အဆိကတၢၢ်န့ၣ် ပကြၢးပာ်လီၤတဲာ်ကွံာ် စဲးကီး တစဲးကီး – အခီပညီ ပကဘၣ်မၤဟါမၣ်ကွံာ် တစဲးကီးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစှၤလီၤတစဲးကီးန့ၣ် တဖျါလၢတၢ်လီၤမၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါဘၣ်ဆၣ်, ဖဲယသ့ၣ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသး ကဆီတလဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်မၤအသးဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ တဆံးတက့ၢ်ဖိဒၣ်လဲာ် မၤဟူးယဲာ်ယီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢပတသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ကလီၤပျံၤလီၤဖုး ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ (မ့) တၢ်အိၣ်အသးမၤအသးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဖျါတဂၢၢ်တကျၢၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ ဟံးဃာ်ပၢဆှၢတၢ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤ ဒ်သိး ယကနာ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၀:၂ အပူၤန့ၣ်, စီၤမိၤရှ့စံးဝဲဒၣ် “ကစၢၢ်ကလိၤတချုးအိၣ်ဖျဲၣ်ဒံးဘၣ်, ဒီးနတချုးတ့ ဒံးဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်လၢၢ်ခိၣ်ဒီး နဲဒၣ်အံၤ လၢပျၢၤလၢကစၢၤန့ၣ် နမ့ၢ်ယွၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃-၆ အပူၤန့ၣ် တူၢ်လိာ်အၢၣ်လီၤဝဲ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤ, အတၢ်ပၢဆှၢတၢ်, ဒီးတၢ်န့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤလၢ အကတၢၢ်တအိၣ်ဘၣ် လၢတၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, ဒီးစီၤမိၤရှ့ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ် ထုးဃာ်ယွၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

ဒ်ပဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လီၤလိၢ်လီၤလး လၢအတ့လီၤဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်, ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤမၤဒံးတၢ်ဆူညါ လၢတၢ်သုးကျဲၤတၢ်ဆၢကတီၢ် ဒီးတၢ်လၢအတ့လီၤဝဲခဲလၢာ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်မူ ပနာ်န့ၢ်ကစၢ်ယွၤသ့ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကိးမံၤလၢပတသ့ၣ်ညါ, ဃုာ်ဒီးတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အသီသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်တ့ ခဲလၢာ် အိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢဝဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်အစုပူၤန့ၣ်လီၤ.