ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး, ယထံၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ယမ့မ့ၢ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ် ယကသ့ၣ်ညါထီဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဂ့ၤလံ, “မုၢ်တနံၤ” ဟဲတုၤအိၣ်ယၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးယမၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ, အါစုအါဘျီန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဆူးဆါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ထီဒါလိာ်သးလၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်နာ်ကမၣ်တၢ် လၢနီၢ်တဂၤ အတၢ်ပၢဆှၢလီၤသး ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်အဘါအဃိ, ဒီးလၢယဂီၢ်တၢ်ဃုထၢ အိၣ်တ့ၢ်ထဲတမံၤ, ဒ်အမ့ၢ်ဘံၣ်လီၤယမဲာ်ချံ ဒီးစံးကတိၤကသွံ, “ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ် အဃိ, ကစၢ်ဧၢ, မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဖိ စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် “တၤဆှူၣ်” ကမ့ၢ်ဝဲနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် လၢအကဲထီၣ် တၢ်သးတံာ်တာ် ဒီးတၢ်အ့ၣ်စိၢ်အ့ၣ်ထုး လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ခီဖျိလၢတၤဆှူၣ်အံၤအဃိ, ၂ ကရံၣ် ၁၂:၉ ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးစီၤပီလူးကတူၢ်တၢ် ဒီးမၤနၢၤမၤဃၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် အဝဲလဲၤခီဖျိဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်, အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်, ဒီးအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ နီၢ်တဂၤ အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် ဒီးတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်စံးတၢ်န့ၣ် အခီပညီ တမ့ၢ်လၢ ပဘၣ်တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်ပှၤလံဘၣ်. အဆၢဖိ ၉-၁၀ စံးဘၣ်ပှၤ, ခီဖျိလၢတၢ်နာ်သန့ၤလီၤသးအပူၤ ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤ အးလီၤပသးဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ် ဒ်သိးယွၤကမၤတၢ် လၢတၢ်အိၣ်သး, မၤအသး ဒ်သိးအံၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ အခီပညီတမ့ၢ်လၢ ပသ့ၣ်ညါတၢ်ခဲလၢာ်ဘၣ်. ဒ်ပသးပှၢ်ထီၣ်ဒီး ပကူၣ်သ့အါထီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အလီၤတံၢ်ဘၣ်ဆၣ်, အကတၢၢ်န့ၣ် ပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတလီၢ်လီၢ် ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤလၢအစိကမီၤတအိၣ် ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, ပတၢ်စိတၢ်ကမီၤအိၣ်ဒၣ်ထဲလၢ ကစၢ်ခရံာ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အဆၢဖိ ၁၀ ပာ်ဖျါဝဲ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တုၤယဂံၢ်စၢ်ယဘါစၢ်ဒီး, ယအိၣ်ဒီး ယစိယကမီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. “တၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ” အမ့ၢ်အတီ စံးတၢ်န့ၣ်, တၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်နာ်သန့ၤ, ဒီးတၢ်ဒိကနၣ် တၢ်စိကမီၤ အိၣ်ဟဲခီဖျိ ဖဲလၢပသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသးလၢ ပလိၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်မၤစၢၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.