ဘၣ်တဘျီ ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဂၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်, ခီဖျိလၢပတၢ်မၤမူဒါခိၣ် (Manager) အဃိ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ကွၢ် ပတၢ်မၤမူဒါခိၣ်လၢ ပရ့အီၤကီခဲတဂၤအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်သးအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤဒီးအီၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢ အတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤ ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ, ယတံၤသကိးတဂၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူညါ “ဖဲယထံၣ်အဟဲဝဲ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ.” တချုးလၢကဘၣ်စံးကတိၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤမူဒါခိၣ်ကိးဘျီဒဲးန့ၣ် အဝဲဘါထုကဖၣ်အါအါအဃိ, အတၢ်ထုကဖၣ်အဆၢကတီၢ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလိၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤအီၤ တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးခိၣ်နၢ် တဂၤအံၤအဃိ ဘၣ်ကိးထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအါအါန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ယပှၤမၤသကိးတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်ဘါထုကဖၣ်အလုၢ်အလၢ် ဖဲလၢအကတီၢ်ကီခဲ, ဒီးတၢ်ရ့လိာ်, ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် ယဒုးကဲထီၣ်ယလုၢ်ယလၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအလုၢ်အလၢ်, ဒီးဖျါဖဲ ၁ သ့းစၤလနံၤ ၅:၁၇-၁၈ အပူၤ, ဖဲစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးက“ဘါထုကဖၣ်တၢ် တထံၣ်ဃီ…, လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်မနုၤဂ့ၤ မနုၤဂ့ၤ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ် မ့ၢ်လုၢ်လၢ်လၢအဂ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ကလၤ ၅:၁၆ ပာ်ဖျါဝဲ, တၢ်သန့ၤပသးလၢ ပှၤကညီ အတၢ်သးအိၣ်မၤတၢ်အလီၢ်န့ၣ် တၢ်ထုကဖၣ် ဒုးစဲဘူးလိာ်ပသးဒီးကစၢ်ယွၤ, ဒီးကွဲန့ၢ်သးမုၢ်စီဆှံ ဒ်သိးကနဲၣ်လိပှၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ဒ် ၁ သ့း ၅:၁၃ စံးဘၣ်ပှၤအသိး “ပကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးလိာ်ပသး သကိးသကိး” အဂီၢ် တၢ်ထုကဖၣ်ကမၤစၢၤပှၤ ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ထီဒါလိာ်သးအကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤစၢၤပှၤအဃိ, ပမုာ်လၤသးခုလၢအပူၤ, ပဃ့ထုကဖၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤ အဘျုးအဖှိၣ် တလီၢ်လီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကမၤစၢၤပှၤ လၢတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဒီးပဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ခွါတဖၣ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်န့ၣ် ကဂ့ၤဒိၣ်အါထီၣ်, ဒီးလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ.