ၦၤအါရံးၡ်ဖိ (Irish) ၦၤကွဲးထါ ယံး (ထ်စ်) (W. B. Yeats) သးအိၣ်လၢ ၦၤကခူၣ်လီၤအီၤဖဲ “ဘဲဘူလ်ဘဲ” ကစၢၢ်လၢအခိၣ်ပၢၤ အခီၣ်ထံး (Under Ben Bulben), ဒီးထါလၢအကွဲးဝဲ လၢခံကတၢၢ်အကျါတယုၢ်အခိၣ်တီန့ၣ် ယုၢ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤအမံၤ န့ၣ်လီၤ. ထါအကတၢၢ်တကျိၤ- “တၢ်သးစဲတအိၣ် / လၢတၢ်မူႇ ဒီးလၢတၢ်သံ / ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် သးသမူတဖၣ် ကမူဒံးဝဲဆူညါအါမး” အံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲး စိးပျၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အသွၣ်ခိၣ်လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွဲးအခီပညီ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် တၢ်တယၣ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ကမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကွဲးထါ အတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်မူဒီးတၢ်သံ ခံမံၤလိာ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်, ယံး (ထ်စ်) အတၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် လၢအမ့ၢ် တၢ်ကဘၣ်ခူၣ်လီၤအီၤဖဲလဲၣ်, ဒီးလၢအသွၣ်ခိၣ်လၢၣ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ကွဲး မနုၤလဲၣ်န့ၣ် လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအတမုာ်တလၤတခီ ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်ဆၣ်, ပလဲၤပူၤကွံာ်တၢ်အဂီၢ် တၢ်လီၤဆီတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, သးသမူတဖၣ်ကလဲၤဒံးဝဲဆူညါန့ၣ်လီၤ.

ၦၤယူဒၤဖိ အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ ဖဲအအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်လီၤပျံၤလီၤဖုးအကတီၢ်န့ၣ်, ၦၤပၢၤတၢ်ပာ်ဖှိၣ်, စီၤၡၤဘနၤ မၤဝဲအနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်တၢ်သွၣ်ခိၣ်, ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်သါ ဖဲအသံဝံၤအလီၤခံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယၡါ ၂၂:၁၆ န့ၣ် ယွၤစံးဘၣ်အီၤ ခီဖျိဝံယၡါယၤ, “နတၢ်အိၣ်ဖဲအံၤ မ့ၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်. ၦၤအိၣ်ဒီးနၤဖဲအံၤလၢနစိးတၢ်သွၣ်ခိၣ်တပူၤလၢနဂီၢ် မ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. စိးအသွၣ်ခိၣ်ပူၤလၢအလီၢ်ထီၣ်ထီႇ ဘၢၣ်အအိၣ်အလီၢ်လၢလၢၢ်ပူၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၈ န့ၣ် ဝံ စံးဘၣ်အီၤ, “တလ့ၣ်ဒီး (ယွၤ) ကတလ့ၣ်နၤ, ဒ်တၢ်ဖျၢၣ်သလၢၣ်တဖျၢၣ်ဆူ ကီၢ်ဖးလဲၢ်အပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်နကသံ” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၣ် စီၤၡၤဘနၤ တထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢပဘၣ်တၢ်ခူၣ်လီၤပှၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ဘၣ်. တၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲပမၤမတၤအတၢ်လဲၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအမၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်မၤတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သးမံသးမုာ်လၢ ပထီၣ်ဒွးအီၤတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်, ဒ်လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁၃ စံးဘၣ်ပှၤအသိး, “ၦၤသံလၢအသံဝဲလၢ ကစၢ်အပူၤ တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ.” ပမၤကစၢ်ယွၤအတၢ် လၢအသးစဲ ပတၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ပတၢ်ဟဲတုၤ, ဒီးတူၢ်လိာ်မုာ်ပှၤလၢဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.