အဲ(န) (Ann) ထံၣ်လိာ်သးဒီး ကသံၣ်သရၣ်ကွဲးကါကိာ်ပူၤတဂၤ လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤဆိသးအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါတ့ၢ် ကသံၣ်ကရၣ်အံၤအါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. သရၣ်သံကွၢ်အီၤ “တၢ်သံကွၢ်အိၣ် တမံၤမံၤဧါ”. အဝဲစံးဆၢဝဲ, “မ့ၢ်. လၢအပူၤကွံာ်မုၢ်နံၤဒိၣ်န့ၣ်, သရၣ်လဲၤဘါယွၤဒံးဧါ.” တၢ်သံကွၢ်အံၤ အဲ(န) တပညိၣ်ဝဲလၢကစံၣ်ညီၣ်တဲာ်အီၤအဂီၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်စးထီၣ်တၢ်ကတိၤဖိလၢ, ကစံးကတိၤ လိာ်သးတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်သရၣ် ကွဲးကါတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်, အတၢ်လဲၤခီဖျိ, ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်ဆံးဝဲစှၤဝဲဒီး တက့ၤကဒါက့ၤဝဲစ့ၢ်ကီးဘၣ်. ခီဖျိ အဲ(န) အတၢ်သံကွၢ်အီၤဒီး အတၢ်စံးကတိၤလိာ်သးတဖၣ်အဃိ, အဝဲကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢအတၢ်အိၣ်မူအသနၢၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, အဲ(န) ဟ့ၣ်အီၤလံာ်စီဆှံတဘ့ၣ်, ဒီးအလိၤန့ၣ် အိၣ်ဒီး ကသံၣ်သရၣ်အမံၤစဲကျံးဃာ်အသးန့ၣ်ဒီး, အဝဲတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ် လၢမဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ဖဲလၢပဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်, ပပျံၤလၢ ပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး, ပှၤစံးဆၢမၤဆၢတၢ် လၢတၢ်သးဒိၣ်သးထီၣ်အပူၤ မ့တမ့ၢ် ပတအဲၣ်ဒိးဖျါလၢ ပမၤဆူၣ်ပှၤဂၤန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်သိးပကအုၣ်ပသးလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကျိၤကျဲလၢကထုးန့ၢ်ပှၤသး အိၣ်ဝဲတမံၤဒီး တၢ်အံၤန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ, ခီဖျိလၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကညီ- လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤဒီး သ့ၣ်ညါတၢ်ခဲလၢာ်တဂၤ, ဒ်အမ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် သံကွၢ်စဲဃဲၤ တၢ်သံကွၢ်အါမးန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ပညိၣ်တဖၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဆၣ်, ဖျါလၢအတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်န့ၣ် ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤဂၤ ဒ်သိးကစံးဆၢ, မၤဆၢက့ၤ တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၁:၃၈ အပူၤ အဝဲသံကွၢ် အပျဲၢ်အဘီၣ် စီၤအၣ်ဒရ့းလၢ “သုဃုမနုၤတမံၤလဲၣ်” န့ၣ်လီၤ. မၢ် ၁၀:၅၁, ဒီးလူၤ ၁၈:၄၁ အပူၤန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးသံကွၢ် ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်စီၤဘၣ်တံၤမဲလၢ “နသးအိၣ်လၢ ယကမၤနၤလၢမနုၤတမံၤလဲၣ်” န့ၣ်လီၤ. လၢ ယိၤ ၅:၆ အပူၤ အဝဲသံကွၢ် ပှၤသံတခီပၤ “တၢ်မိၣ်ဘျါက့ၤ နသးဧါ” န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး သံကွၢ်တၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, တၢ်ဆီတလဲအသးတဖၣ်အိၣ်ထီၣ်လၢ ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ် မ့ၢ်ပှၤအိၣ်တဂၤဂၤ လၢနအဲၣ်ဒိးလဲၤစံးကတိၤလိာ်သး န့ၣ်ဧါ. ဒ်သိးကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်နၤတၢ်သံကွၢ် လၢအကြၢးအဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဃ့လၢကစၢ်ယွၤ အအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.