ကိၤလၤဝါ ပှၤစုသ့ဖိ ခၢးစတံၣ် မခလီး (Kirstie Macleod) ဆိကမိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ဆ့ကၤထီဖါဂီၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်မၤအံၤ, ဒီးကဲထီၣ် ဒွဲလၤကူၣ်သ့တမံၤလၢ တၢ်ဒုးနဲၣ်ဃာ်အီၤလၢ တၢ်ပာ်ကွၢ်ကီလီၢ်, လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် အတၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတဆံသၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ သတိၢ်အလွဲၢ်ဂီၤပှၢ်(burgundy silk) အက့အခီ ဃိးဆံလွံၢ်ခီန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢဆူဟီၣ်ခိၣ်ချၢထံကီၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကဘၣ် တၢ်ဆးကံၣ်ဆးဝ့ၤလၢတၢ်ကံးညၣ်အလိၤ, လၢပိာ်မုၣ်အါန့ၢ်အဂၤသၢကယၤ ဃုာ်ဒီးပိာ်ခွါစှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. သတိၢ်တၢ်ကံးညၣ်အဘ့ၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆးဖှိၣ်က့ၤအီၤဆူ ဆ့ကၤဖးထီ , ဒီးတဲဖျါပှၤဆးတၢ်ဖိတဂၤစုာ်စုာ် လၢအပာ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အကျါ, ပှၤအါဒံအါဂၤမ့ၢ်ဝဲ ပှၤလၢအကါတဒိၣ်ဘၣ်တဖၣ် ဒီးပှၤဖှီၣ်ပှၤယာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ဆ့ကၤထီဖါဂီၤအံၤအသိးန့ၣ်, ၂ မိၤ ၂၈:၃ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤအၤဟရိၣ် ဒီးအစၢၤအသွဲၣ်တဖၣ် အတၢ်ကူတၢ်သိးန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ “ပှၤလၢအသးဆး” တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်နဲၣ်လီၤ ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အဂီၢ် တၢ်ကူတၢ်သိးန့ၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢအပာ်ဖျါ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၂ စံးဘၣ်ပှၤ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဒူၣ်တဖၣ်အမံၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်စိးပျၤလၢ တၢ်မျၢ်မဟူယၤတဖၣ်အလိၤ, ဒီးကဘၣ်ပာ်အီၤလၢ ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ် အဖံဘၣ်ခိၣ်အလိၤ, ဒ် “ လၢယွၤအမဲာ်ညါ လၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄၀ န့ၣ်ပာ်ဖျါဝဲ ဆ့ကံၣ်ဃ့, ယီၢ်တကိးလၢ တၢ်ဆးကံၣ်ဆးဝ့ၤဃာ်, ဒီးခိၣ်သလုးတဖၣ်န့ၣ် “ဟ့ၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ် တၢ်လၤကပီၤ ဒီးတၢ်ဃံတၢ်လၤ,” ဖဲအဝဲသ့ၣ်မၤယွၤအတၢ်ဒီး ဆှၢပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအသီတဖၣ်အသိးန့ၣ်, ၁ပ့း ၂:၄-၅,၉ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ပမ့ၢ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တကလုာ် လၢအမၤယွၤအတၢ် ဒီးဆှၢလိာ်သး တဂၤဒီးတဂၤ ဆူတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤ, ဒီးဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၄ ပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ် ပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်ဖးဒိၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ် တကူတသိး တၢ်ကူတၢ်ကၤ လီၤလီၤဆီဆီ လၢအကပာ်ဖျါထီၣ်ပှၤ ဒ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်အသိးဘၣ်ဆၣ်, ကလီး ၃:၁၂ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ခီဖျိ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်, ပကဘၣ် “ကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်သးကညီၤ, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်ဆီၣ်လီၤသး, တၢ်သးစူၤ, တၢ်ဝံသးစူၤ” န့ၣ်လီၤ.