ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Anne Cetas

တၢ်နာ်အိၣ်ဒီး တၢ်မၤ

ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ် လါယူၤအမုၢ်တဟါ ကလံၤမုၢ်တဝံး ထီၣ်နဒိၣ်(tornado)အူတၢ်ဖဲပလီၢ်ကဝီၤ ဒီးမၤဟးဂီၤကွံာ် ဒူၣ်ထၢတဒူၣ်အဘုဖီလီၤ. မ့ၢ်တၢ်လီၤမၢ် လီၤသးအုးဒိၣ်မးလၢ ဒူၣ်ဖိထၢဖိအဂီၢ် မ့ၢ်လၢဘုဖီန့ၣ် မ့ၢ်တ့ၢ် ဒူၣ်ဖိထၢဖိအတၢ်ထူးတၢ်တီၤ စးထီၣ်လၢ ၁၈၀၀ ဒီး နံၣ်လၢအပိာ်ထွဲထီၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢခံတသီ ကၠီ(John) ဒီး ဘး(ဘ)(Barb) နီၣ် အသိလ့ၣ်ဆူသရိာ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဟးဂီၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ကဘၣ်မၤစၢၤဝဲ ဒ်လဲၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပာ်ကတီၢ် သိလ့ၣ်ဒီးကွၢ်တၢ်ဟးဂီၤ ဒီးထံၣ်လၢ လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကဆှီထီၣ်က့ၤတၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်က့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ် လဲလိာ်ကွံာ်အကူအသိး ဒီးက့ၤကဒါဖဲန့ၣ် ဒီးအိၣ်ဝဲဒီနံၤ, ဒီးမၤပျီထီၣ်တၢ်လၢ ကလံၤမုၢ်မၤဟးဂီၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် မၤဂ့ၤမၤစၢၤ ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်ဒီး ပာ်ဖျါက့ၤ အတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤယၤကိာ် စံးဝဲ, “တၢ်နာ်တအိၣ်ဒီးတၢ်မၤ မ့ၢ်တၢ်သံလီၤ” (ယၤကိာ်၂:၂၆). အဝဲဟ့ၣ်အဒိလၢ စီၤအၤဘြၤဟၣ်လီၤ. အဝဲတသ့ၣ်ညါ လၢကဘၣ်လဲၤဝဲ ဖဲလဲၣ်သနာ်က့ ဒိကနၣ်ယွၤ ဒီးလဲၤဝဲလီၤ (:၂၃, ကွၢ် ၁ မိၤရှ့ ၁၂:၁-၄,…

တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီး တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ

စဲး(Zach)မ့ၢ်ၦၤလၢအိၣ်ဒီး မဲၥ်နံၤကမှံ, အသးဆးဒီး ဘၣ်တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤ လၢၦၤအါဂၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ, အဝဲဘၣ်ဟူးဂဲၤဝဲဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲကူၣ်သံလီၤသးလၢအသးအိၣ်တဆံယဲၢ်နံၣ်ဝံၤ,အဝဲအမိၢ်လၢ အမ့ၢ်, လီၣ်ရံၣ်(Lori) တဲဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်လၢ “ၦၤဒ်သိးအီၤတဂၤ ကတုၤဆူ တၢ်အကတၢၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ် တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. စဲး... တမ့ၢ်ၦၤလၢ အဘၣ်ဃးလၢတၢ် ကမၤသံလီၤသး န့ၣ်ဘၣ်”. တၢ်အကတီၢ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲ လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤ ဖဲလီၣ်ရံၣ်ပၥ်ထီၣ် အတၢ်သးအုးဆူကစၢ်ယွၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ, အတၢ်သးအုးယိာ်ယိာ် ဖဲတၢ်ကူၣ်သံလီၤသးအံၤအလီၢ်ခံ မ့ၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအပတီၢ် မ့ၢ်တၢ်အပတီၢ်လၢအလီၤဆီ ဒီတခါ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်, မၤလိန့ၢ်တၢ်သန့ၤထီၣ်သး ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်, ဃုၥ်ဒီးၦၤဂုၤၦၤဂၤ အတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီးအခဲအံၤ, အဝဲသ့ၣ် စူးကါအတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဆူၦၤဂုၤၦၤဂၤလၢအဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်သးဟးဂီၤဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လီၣ်ရံၣ်အမီထိၣ်မ့ၢ် “တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတၢ်သန့ၤထီၣ်သးလၢယွၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိကမိၣ်အံၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်လၢ ပထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢ လံၥ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ အတၢ်ဂ့ၢ်လၢအမ့ၢ် လံၥ်နီၢ်ရူၤသးအပူၤန့ၣ်လီၤ. နီၢ်ရူၤသး…

တၢ်မူဒံးဆူညါ ဒီးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်

The Croods-ခရူး, လၢအမ့ၢ်ၦၤအိၣ်လၢ လ့ပူၤတၢ်ဂီၤမှံ အထၢတဒူၣ်န့ၣ် နၥ်ဝဲလၢကျဲထဲတဘိလၢ အဝဲသ့ၣ်ကမူဒံးဆူညါအဂီၢ်န့ၣ် လိၣ်ဝဲလၢအဝဲသ့ၣ် အဒူၣ်ဖိ ကဘၣ်အိၣ်ဆိးတပူၤဃီန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပျံၤတၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးၦၤအဂၤတဖၣ်လီၤ. အဃိ ဖဲအဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ဃု တၢ်လီၢ်အဘံၣ်အဘၢလၢ အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဆိးဝဲအဂီၢ် ဒီးလၢခံက့ၤသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဖဲတၢ်လီၢ်ဃုထၢဝဲအံၤအပူၤ ဒူၣ်ထၢစီစၣ်တဒူၣ် အိၣ်ဆိးပၥ်လံန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ပျံၤတၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်မၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ ကမူသကိးဒီး တံၤသကိးလၢ အတလီၤဂၥ်ဒီးအဝဲသ့ၣ် ဒ်သိးသိး, ဟံးန့ၢ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်, ဒီးမူသကိးဒ်သိးသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ နီၢ်နီၢ်တခီ ၦၤတဖၣ်အံၤ အဲၣ်ရ့လိၥ်သးဒီးအဝဲသ့ၣ်ဒီး လၢအဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်စဲဃဲၤ ၦၤဂုၤၦၤဂၤ ဒ်သိးကအိၣ်မူ တၢ်အိၣ်မူလၢအလၢၦဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲသကိးအဂီၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်သ့ဝဲ ၦၤကညီန့ၣ် မၤဘၣ်ဒိဆါၦၤသ့ ဒီးမၤဆါဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤပၥ်အၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ဒ်သိးသိး လၢနီၢ်တဂၤလၢ အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲဒီးၦၤဂၤအပူၤ, ပဒိၣ်ထီၣ်တဆီတဆီ ဆူတၢ်ဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤန့ၣ်လီၤ (အ့း ၄:၁၃). ပမၤလိန့ၢ်လၢ ပကသန့ၤသးလၢယွၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤၦၤလၢ ပက“ဆီၣ်လီၤသး…

တၢ်လဲၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤအါဂၤ

ဘ့လံၣ်(Billy)မ့ၢ် ထွံၣ်ဖိတဒုလၢအသးတီ ဒီးအဲၣ်အကစၢ်, ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် လၢအ့ၣ်ထၣ်နဲး(internet) ဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အကစၢ်ရၢးစၢၣ်(Russel) အခီၣ်ဒ့ကၢ်အဃိ ဘၣ်သုဝဲနီၣ်ထိးဘိ ဒီးဘၣ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ် ထွံၣ်ဖိန့ၣ် ဖဲလဲၤတၢ်ဒီးအကစၢ်အဆၢကတီၢ် တၢ်မၤအသးဒ်အခီၣ်န့ၣ် ဆါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ရၢးစၢၣ် လဲၤဒုးနဲၣ်အထွံၣ်ဖိ ဘ့လံၣ် လၢ ကသံၣ်သရၣ်လၢအကွၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ ဒီးတၢ်ဃုထံၣ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအလိၤ တအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်အိၣ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဒီးအကစၢ်န့ၣ် ဟးဝဲဃ့ၢ်ဝဲန့ၣ် တဘၣ်တၢ်နီတမံၤန့ၣ်ဘၣ်. ဖျါဝဲ ဒ်ထွံၣ်ဖိမ့ၢ်လဲၤတၢ်ဒီး အကစၢ်န့ၣ် ပၥ်မၤအသး ဒ်အခီၣ်ဆါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤ ပစံးအီၤသ့လၢပပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်တမံၤဃီ ဒ်ၦၤလၢတၢ်ဘၣ်ဒိဆါအီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လဲၤသကိး, မၤသကိး, ရ့လိၥ်သကိးတၢ်ဒီးၦၤအါဂၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်ဆူ ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးပၥ်ဖျါဝဲ တၢ်မၤလိၥ်အလီၢ်ခံ ၅ ထံၣ်လၢ တၢ်မၤလိၥ်အထံၣ်တဆံအပူၤ “အဲၣ်ၦၤလၢနဃၢၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနသး ဒၣ်နဲ အသိးန့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၈ အပူၤစ့ၢ်ကီး “သုတအိၣ်ဒီးသုကမၢ်လၢၦၤ နီတမံၤတဂ့ၤ. အိၣ်ထဲတမံၤလၢသုဘၣ်အဲၣ်လိၥ်ကွံလိၥ်သုသးတက့ၢ်” ပၥ်ဖျါဝဲလၢတၢ်လဲၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤအါဂၤန့ၣ်…

ဆၢဒိးန့ၢ်ဟံၣ်ဃီတဖျၢၣ်

အဲ(န) (Anne) , က့ၢ်ဂီၤဒိလၢ အကါဒိၣ်ကတၢၢ် ဖဲလံၥ်တၢ်တဲပူၤ “the Anne of Green Gables stories” အပူၤန့ၣ် ဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဒူၣ်ထၢတဒူၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဝဲကဲထီၣ် ဖိၣ်ဃဲအဃိ, အတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအိၣ်ဒီးအီၤထီဘိ လၢကထံၣ်န့ၢ် တၢ်လီၢ်တတီၤ လၢကမ့ၢ် အဟံၣ်အဃီန့ၣ် လီၤမၢ်ကွံၥ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢခံန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢပိၥ်ခွါသးၦၢ် မဲးသယူ (Matthew) ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် မရ့လၣ် (Marilla) တဖၣ် ကက့ၤကိးအီၤဆူအဟံၣ်လီၤ. တၢ်က့ၤဒိးသိလ့ၣ်လၢခိၣ်ဒူၣ်တအိၣ် ဆူအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်န့ၣ် အဲ(န) ဃ့ဝဲသးစူၤလၢ အကတိၤတၢ်လၢကျဲဒီဘိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မဲးသယူ လၢအမ့ၢ်ၦၤကတိၤတၢ်စှၤတဂၤစံးဝဲ ဖဲနသးအိၣ်နကတိၤတၢ်သ့, ယတပၥ်သူၣ်ပၥ်သး မနုၤမးဘၣ် တၢ်အံၤ မ့ၢ်ကလုၢ်အမုၥ် လၢ အဲ(န) အနၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢညါခါ အဲ(န)ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ မတၤမးတသးလီအီၤ ဒီးတအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူ အကတိၤတၢ်ဘၣ်လီၤ. ဖဲအလဲၤတုၤဆူၦၤအဟံၣ် အဲ(န)သ့ၣ်ညါ ဘၣ်လၢ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ဆိကမိၣ်လၢကလုၢ်ဖိပိၥ်ခွါသးစၢ်လၢ ကမၤစၢၤ အဝဲသ့ၣ် လၢစံၥ်ပျီပူၤအခါ အဲ(န)အတၢ်မုၢ်လၢ်ဟးဂီၤဝဲလီၤ. အဝဲဘၣ်ယိၣ်ဝဲလၢ ကဘၣ် တၢ်ဆှၢကဒါက့ၤအီၤလီၤ.…

တၢ်နာ်လၢအတဟူးဂဲၤ

ဖဲ Kevin အပၢ် စူးကွံာ်အသး၀ံၤအလီၢ်ခံ အ၀ဲလဲၤဆူ တၢ်ကဟုကယာ်တၢ်လီၢ် ဒ်သိး ကလဲၤဟံးန့ၢ်က့ၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ အဘၣ်ဃးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ပှၤမၤတၢ်ဖိ ဟ့ၣ်လီၤ အီၤ တလါဆံးဆံးဖိခံဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ အ၀ဲန့ၣ် သါပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ဒ်သိး ပကသူၣ်ဖှံသးညီအဂီၢ် တလိၣ်တၢ်လၢပကပၢဘၣ်အီၤ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဘၣ်ႉ
အ၀ဲအပၢ် Larry မ့ၢ်ပှၤလၢတအိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဂၤ ဒီးထီဘိ အိၣ်ဒီးတၢ်နံၤကမှံ ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤဂၤလီၤႉ အ၀ဲအတၢ်သးခု အဂ့ၢ်အခၢး မ့ၢ်တၢ်လၢအိၣ်ဒီးအီၤ အဂၤတခါလၢ တဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢတလါအပူၤၣ်လီၤႉ ကစၢ် တတဲပှၤလၢ ပပရၤပဟံၣ်ဒၣ်ပ၀ဲၣ်ဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်တခီ ကစၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ကဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤလၢ ပကထုးဂံၢ်ထုးဘါလၢ သးတကပၤန့ၣ်လီၤႉ
Larry ထုးဂံၢ်ထုးဘါလၢ တၢ်လီၢ်မတၤလဲၣ်ႉ တၢ်အဲၣ်ယွၤ ခီဖျိတၢ်အဲၣ် ပှၤဂၤလီၤႉ အ၀ဲလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဆူန့ၣ်ဆူအံၤ လၢဘျီၣ်အပူၤလၢ အ၀ဲအိၣ်၀ဲၣ် အ၀ဲကတိၤမုာ်၀ဲၢ်၀ဲ မ့တမ့ၢ် ထုကဖၣ်န့ၢ်၀ဲလီၤႉ အ၀ဲအသးန့ၣ်ထုးဂံၢ် ထုးဘါလၢ တၢ်မူလၢယွၤအလၤကပီၤဒီး ပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်လီၤႉ
ပ့ကၢးသံကွၢ်လီၤက့ၤပသးလၢ မ့ၢ်ပသးခုသ့လၢတၢ်အစှၤအပူၤ ဒီးတၢ်လၢ အလွဲကွံာ်…

တၢ်အဲၣ်ယွၤကွံယွၤ

သရၠာစးၣ်ဒိၣ်စိ မၤကတၢၢ်အတၢ်သိၣ်လိလၢ တၢ်စံးဘၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လၢ‘‘ပကထံၣ်လိာ် ကဒီးသးလၢခံတဘျီ’’ မ့တမ့ၢ် နွံကတၢၢ်နံၤသီ (မုၢ်ဃုနံၤၣ်လီၤႉ အပျဲၢ်တနီၤစံးဆၢက့ၤတၢ်လၢ ‘‘တၢ်ဘျုး နဲစ့ၢ်ကီး မ်ကမ့ၢ် ဒ်န့ၣ်အသိးတက့ၢ်’’ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဘၣ်တနံၤ အပျဲၢ်တဂၤစံးဆၢက့ၤအီၤလၢ ယအဲၣ်နၤလီၤ’’ႉ လၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤၣ်‚ ပှၤမၤလိတၢ်ဖိတဖၣ်‚ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် ဒ်သိးကဒုးအိၣ်ထီၣ် ‘‘ယအဲၣ်နၤ အထးသွဲ’’လၢ တၢ်မၤလိအဘျီလၢခံ‚ ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဘၣ်သူၣ်လၢ အသရၠာစးၣ်ဒိၣ်စိ‚ လၢအသိၣ်လိ အ၀ဲသ့ၣ်လၢအခီၣ်ဖၠူထၢၣ် အမဲာ်သၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ စှၤသီဖဲအ၀ဲမၤကတၢၢ်အတၢ်သိၣ်လိ‚ သရၠာစးၣ်ဒိၣ်စိအံၤ တဲထီၣ်၀ဲ ‘‘ပထံၣ်လိာ်ကဒီးသးလၢ ခံတဘျီ’’ ဒီးအပျဲၢ်တဂၤဘၣ်တဂၤ စံးဆၢက့ၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် မၤ၀ဲတၢ်အံၤတဘျုးလါလီၤႉ သရၠာစးၣ်အံၤစံးလၢ တၢ်အံၤဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်စၢဃာ်လၢ အဂံၢ်ဘါဆူၣ်လၢ အ၀ဲဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ် ဒီးအခဲအံၤၣ်လီၤႉ
လၢလံာ် ၁ ယိၤဟၣ် ၄း၁၀-၂၁ အပူၤ‚ ပ၀ဲဒ်ပမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိအသိးၢ်တၢ်အဂ့ၢ်အခၢးအါမံၤ ဒ်သိးပကစံးတၢ်လၢ ‘‘ယအဲၣ်နၤ’’ ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ် လီၤႉ ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်လီၤပှၤအဖိခွါလၢ ကဟဲဒီးလုၢ်ထီၣ်အသးလၢ ပတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ် (း၁၀)…

ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ

လ့နၢး (စ) ‚ လၢ ဖံနၢး (စ) တၢ်ဂီၤမူအပူၤအံၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲဟးစိာ်တၢ်အံၤလၢတၢ်လီၢ်ကိးပူၤ ဒီးတဖုး သံပျီာ်သံၣ်လီၤႉ လီၤလီၤဆီဆီ အ၀ဲ အဒီပုၢ်၀ဲၢ်မုၣ်လူစံၣ်‚ တအဲၣ်ဘၣ်ယၣ်လုးအံၤ ဒီးတလီၢ်လီၢ် ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤဟးဂီၤ တၢ်အံၤလီၤႉ အ၀ဲဘျၢလီၤတၢ်အံၤ‚ ဒုးကဲထီၣ်၀ဲ လၢလံာ်လ့အဂီၤ ဒီးစူးကါတၢ်အံၤလၢ စဲအ့ၣ်တၢ်တိာ်ကျိၤတခါအဂီၢ်လီၤႉ လ့နၢး (စ) စ့ၢ်ကီး သ့ၣ်ညါ၀ဲလၢၤသးလၢ အယၣ်လုးအံၤ‚ ပျဲပူၤကွံာ်၀ဲလၢ တၢ်အကတီၢ်တကတီၢ်ဘၣ်တကတီၢ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဂီၤမူ ခၠၣ်လံၣ်Bဘီ ခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) ‚ ဖဲ ခၠၣ်လံၣ်Bဘီ လၢ အသးသဘံၣ်တဂၤ သံကွၢ်ထီၣ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤန့ၣ်ဘၣ်ဧါ’’ႉ လ့နၢး (စ) ဃုာ်ဒီး အယၣ်လုးလၢအစုလိၤ‚ ခါထီၣ်ခီၣ်ကါ စိၤစီာ်ခိၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲအ့ှူးထီၣ်လံာ်စီဆှံအဖျၢၣ်လၢ အမ့ၢ် ‘‘ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ’’ ကတီၢ်‚ အ၀ဲတ့ၢ်လီၤ ယၢ်လုးလၢအဖီၣ်ဃး၀ဲလၢအစုပူၤ‚ တၢ်တမံၤလၢအ၀ဲအိၣ်စဲဘူးၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်တၢ်မနုၤလၢ အဘၣ်ထွဲဒီးခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) လၢအဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ အလီၤ တအိၣ်လၢပတဘၣ်ပျံၤတၢ်န့ၣ်လဲၣ်ႉ ကလူးလၢအဟဲဖျါထီၣ်လၢ…

ကစၢ်ယွၤမၤဘျါပသးသ့ၣ်ဖးဟးဂီၤ

ခီလ့ ဒီးအမါ ကၠီဒၢၢ် (န) ဟးကွၢ်တၢ် ယၢ်ခီယၢ်ခီဆူအံၤဆူနုၤလၢ ပှၤဆါတၢ်စုသ့အကျးပူၤ
ဒ်သိး အကထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဂီၤတခါလၢ ကဘျးလီၤစဲၤလၢ အဟံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ခီလ့ဆိကမိၣ် လၢအထံၣ်န့ၢ် အတၢ်ဘၣ်အသးအဃိ ကိးက့ၤကၠီဒၢၢ် (န) လၢအကဟဲကွၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဒုးနဲၣ်၀ါစဲဒွဲလၤစုသ့တၢ်မၤအဒုးနဲၣ်ဃာ် တၢ်အလီၢ်စုထွဲတကပၤန့ၣ် တၢ်ကတိၤ- တၢ်ဘျုး တၢ်ဖှိၣ် အိၣ်၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢအစ့ၣ်တကပၤတခီ အတဲၤဖးထီ အိၣ်ခံဘီ န့ၣ်လီၤႉကၠီဒၢၢ် (န) ကွၢ်ဒီးစံး၀ဲလၢ‚အိ့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ခီလ့ စံးၣ် တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤဒုးထံၣ်ပှၤ ဖဲ ပတၢ်အိၣ်မူသ့ၣ်ဖးဟးဂီၤ အကတီၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် ဟဲနုာ်လီၤန့ၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ပာ်လီၤသးဒီး ပရၤ၀ဲတၢ်အတဲၤဖးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ် ဟ့ၣ်တၢ်အပရၤ အလီၢ်န့ၣ် ပှၤဆါတၢ်ဖိစံး၀ဲ အိႉႉႉအ၀ဲန့ၣ် သ့ၣ်ဖးဟးဂီၤလံႉ ဒီးကၠီဒၢၢ် (န) စံးဆၢၣ်အသိးစ့ၢ်ကီးလီၤႉ
‘‘ပှၤအသ့ၣ်ဖးဟးဂီၤ’’ စံးတၢ်န့ၣ် အခီပညီမနုၤလဲၣ်ႉ ပှၤတဂၤတဲဒ်အံၤလီၤႉ ပသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသးအါထီၣ်လၢပကျဲးစၢးထဲလဲၣ်ဂ့ၤၣ် အၢနးထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒါခီလီၤႉ တၢ်အံၤပဘၣ်အၢၣ်လီၤလၢ ပလိၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးအတၢ်နုာ်လီၤမၤတၢ်လၢ…

မၤစၢၤသကိးလိာ်သး

ဖဲအဲ (မ) ဘၢၣ် လိာ်ကွဲဒီး ပိာ်မုၣ်တံၤသကိးတဖၣ်လၢ တၢ်လိာ်ကွဲ ဖျၢၣ်ဂုာ်ကွံာ် (ဘတ်စကတ်ဗဘာ) န့ၣ် အ၀ဲဆိကမိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ အလီၢ်က၀ီၤ ပှၤတ၀ၢဖိတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီး မုၣ်ဖျၢၣ်ဂုာ်ကွံာ်တၢ်ြပၢန့ၣ် ကကဲဘျုး၀ဲလီၤ အ၀ဲဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ကရၠာစးၢကရၠာစးိလၢ တဃု အဘျုးဒီး မၤဆူၣ်ထီၣ် အကရၠာစးၢဖိတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး မၤဆူၣ်ထီၣ် ပှၤလၢခံတစိၤ အသး ဒိၣ်မးလီၤႉ ပိာ်မုၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်လၢ ကျဲးစၢးဂဲၤလိာ် သူၣ်ထီၣ်တၢ်နာ်န့ၣ်လီၤသးဒီး တၢ်သကဲာ်ပ၀းအဂ့ၤလၢ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်တဖၣ် ဒီးပိာ်မုၣ်သးစၢ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူပူၤ ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအ၀ဲသ့ၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤမၤထီၣ်တၢ်လၢ အကဲဘျုးတဖၣ်လၢ အလီၢ်က၀ီၤအဂီၢ်လီၤႉ ပှၤလိာ်ကွဲအဆိကတၢၢ်တဖုအကျါတဂၤ ခဲအံၤကဲထီၣ်က့ၤ ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ် စံး၀ဲ‚ ‘‘ပအိၣ်ဒီးသိၣ်ဒူလၢ ရၠာစး့ပှၤသ့ဒီး မ့ၢ်တံၤသကိးအဂ့ၤတဖၣ် လၢပသိးအံၤလီၤႉ တၢ်တမံၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢယသ့ၣ်နီၣ်သးသယုၢ်ဘၣ်လီၤႉ ပမၤစၢၤလိာ်သကိးပသးလၢ ကျဲအါဘိလီၤႉ ယသးခုထံၣ်ဘၣ် ပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ် မၤနၢၤတၢ်ဒီး ဒိၣ်ထီၣ်သွါထီၣ်လီၤ’’ႉ
ယွၤတိာ်၀ဲဒၣ်လၢ အပှၤတဖၣ် ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး ဒ်က့ှူၢ်ဖိအသိး ကမၤစၢၤလိာ်အသးစ့ၢ်ကီးလီၤႉ စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ် ပှၤသ့းစၤလနံဖိအသး‚…