ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Anne Cetas

တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝးအတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ

ခရံာ်ဖိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် တမ့ၢ်ယဂီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်လီၤကၢၣ်လီၤကျုတမံၤန့ၣ်လီၤ. ယပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ဒီးဟံးဃာ်တၢ်တမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝးအတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်လၢယကဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”. သးစၢ်မုၣ်ဖိတဂၤ စံးကတိၤဒုးသ့ၣ်ညါယၤဒ်သိးအံၤ န့ၣ်လီၤ. ယသးအုးယဲဒၣ်လၢ သးစၢ်မုၣ်အံၤတမၤလိန့ၢ် တၢ်သးခုသးမုာ်, ဒီးတၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် အိၣ်ဟဲခီဖျိလၢ တၢ်ပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ - တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတဒံးသိးလိာ်သးဒီးတၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ ယနီၤဟ့ၣ်အီၤ ကစၢ် ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်, ဒီးတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်မူနီၢ်နီၢ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤစံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝး အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဟဲခီဖျိလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်လဲၤတၢ်ဒီး ယွၤအဖိခွါကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ် ထဲလၢထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ်ဧိၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢ အလၢပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်အ့းဖ့းစူး ၁ အပူၤ, ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်စှၤဘီ ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီး အစိကမီၤ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပတၢ်အိၣ်မူလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃ အပူၤ စံးဝဲ ကစၢ်ယွၤ “ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤလၢကယဲၢ်သးအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢမူခိၣ်တဖၣ်,” ဒီးအဆၢဖိ ၄…

မ့ၢ်မနုၤ ကဂ့ၤဒိၣ်ဝဲလဲၣ်

ဖဲ အဲရ့း (Eric) အသးအိၣ်အနံၣ်ခံဆံန့ၣ် နၢ်ဟူဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အဲၣ်အဂ့ၢ် လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲ စးထီၣ်လဲၤဘါတၢ်လၢသရိာ် ဒီးထံၣ်ပှၤတဂၤ လၢကမၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးကဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါအါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်ဒီး သရၣ်လၢ အကွၢ်ထွဲအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤန့ၣ် ဟ့ၣ်အီၤမူဒါလၢ ကသိၣ်လိ ဖိသၣ်ပိာ်ခွါကရူၢ်ဆံးဖိတဖု လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢနံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ကစၢ်ယွၤ ထုးန့ၢ်မိၤန့ၢ် အဲရ့း အသး လၢကမၤစၢၤ သးစၢ်တဖၣ် လၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် သးသမူအတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လၢဝ့ၢ်တဖျၢၣ်အံၤအပူၤ, ကလဲၤဟးအိၣ်သကိး ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်တဖၣ်, ဒီးကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ တၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤ ပှၤအိၣ်လၢခိၣ်ဃၢၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးတၢ်မၤခဲလၢာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤလၢကပီၤယွၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ အဝဲအသးအနံၣ်အလါ ဘူးထီၣ်လံလၢဃုဆံဒီး စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ယွၤ မ့ၢ်လၢအသိၣ်လိနဲၣ်ယုၤအီၤလၢ ကမၤတၢ်ခ့တၢ်ပှ့ၤအတၢ်မၤ လၢသီလံလံအဃိ, ဒီးစံးဝဲဒၣ် “ယသးပူၤပှဲၤလုၢ်ကွံာ်ဝဲလၢ ယကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ တၢ်မုၢ်လၢ် လၢ ယဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤဂ့ၤန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်မၤယွၤအတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤမနုၤကအိၣ်ဝဲဒၣ်လဲၣ်.

၂တံၤ ၁:၅ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲလၢအမိၢ်ဒီးအဖံ လုာ်ဘၢဒိၣ်စိ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အကတီၢ်န့ၣ်…

တၢ်သဘျ့လၢတၢ်လဲၤကျဲ

တၢ်လိာ်ကွဲ “ဘံး ဘ့း(စ)ဘီ” (Beep Baseball) န့ၣ် ပှၤလိၣ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်လၢအမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်အဃိ ကဘၣ်မၤဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီး ကဘၣ်လဲၤတၢ်ဖဲလဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်ကနၣ်ဝဲဘ့း(စ)ဘီလၢအကလုၢ်သီၣ် ဖျၢၣ်သီၣ် ဒီးဘၣ်ဃ့ၢ်လဲၤဝဲဒၣ်ဆူ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်လီၢ် လၢအကလုၢ်သီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒိတီၢ်ဘ့း(စ)ဘီလၢအမဲာ်ချံ ဘၣ်တၢ်ဘိၣ်ဘံတံၢ်အီၤ (တၢ်မၤအံၤသန့ၤထီၣ်အသး လၢ အဝဲထံၣ်ဘၣ်တၢ်ထဲလဲၣ်), ဒီးပှၤကွံာ် ဘ့း(စ)ဘီ လၢအထံၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်ဘၣ်အိၣ်ဝဲတဖုဃီန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒိတီၢ်ဘ့း(စ)ဘီတဂၤ မ့ၢ်တီၢ်ဖျိးဝဲ ဘ့း(စ)ဘီဖျၢၣ်သီၣ်န့ၣ်ဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်ဝဲဆူတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ် လၢအကလုၢ်သီၣ်အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့ၢ်ဝဲတချုးတုၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ်, ပှၤမ့ၢ်ဖီၣ်န့ၢ် ဘ့း(စ)ဘီဖျၢၣ်န့ၣ်ဒီး ပှၤလၢအတီၢ်တၢ်တဂၤန့ၣ် ဘၣ်ဟးထီၣ်ဝဲလၢတၢ်လိာ်ကွဲန့ၣ်လီၤ. တချုးပှၤဖီၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဘ့း(စ)ဘီဖျၢၣ်သီၣ်, အဝဲ မ့ၢ်လဲၤတုၤဆူတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ် အဝဲကမၤန့ၢ်အမးလၢတၢ်ပြၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ “ဖဲယဃ့ၢ်အဆၢကတီၢ် ယသးတူၢ်ဘၣ်တၢ်သဘျ့န့ၣ် ဘၣ်ယသးအမုာ်ကတၢၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ညါ ကဘၣ်လဲၤတၢ်ကျဲ ဖျိဖျိဖျါဖျါဒီးလိၤလိၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

လံာ်ဝံယရှါယၤ ၂၆း၇ အပူၤ စံးဘၣ်ပှၤ ကစၢ်ယွၤလၢအတီဝဲလိၤဝဲတဂၤန့ၣ် “ကမၤဃူပှၤတီအကျဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဝံစံၣ်တဲာ်တဲလီၤတၢ် အဆၢကတီၢ် မ့ၢ်လၢယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် တဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအဃိ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်…

ၦၤလၢအကြၢး ကၢကီၣ်ဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ

ၦၤဆါဟံၣ်အခၢၣ်စးန့ၣ် ဒုးနဲၣ်နီၢ်ဒီမိဝၤသးစၢ်ခံဂၤလၢ ဟံၣ်အဂ့ၤတဖျၢၣ် စးထီၣ်လၢဃီတရံး ပၢၢ်တုၤလီၢ်မံဒၢးဖးလဲၢ်, သ့ၣ်ဘၣ်ဒါလၢသ့ၣ်အညၣ်ကိၤဒီး ခီၣ်ယီၢ်ဒါလၢအၦ့ၤဒိၣ်, တၢ်ဆှုၣ်ကူသိးဒၢးဖးဒိၣ်ဒီး ဝဲၤဒၢးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤဂီၢ် လၢဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤဃာ် လီၤတံၢ်တဖၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်တုၤအိၣ် ဟံၣ်အနၢၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ပတြၢၤဟံၣ်အံၤအတၢ်ဃံလၤလီၤ. “နဃုထၢန့ၢ်ၦၤလၢ တၢ်လီၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ. ဟံၣ်အံၤ ကဟုကညီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ”. ဖဲန့ၣ် ၦၤဆါဟံၣ်အခၢၣ်စးအံၤ စံးဆၢက့ၤတၢ်ကတိၤတထံၣ် လၢအလီၤဆီတစဲး ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်တၢ်အမ့ၢ်အတီလၢစံးဝဲ “ယကစံးတဲဘၣ်က့ၤသုတၢ်ကတိၤ စံးဂ့ၤစံးဝါဆူ ၦၤဘှီဟံၣ်အံၤလီၤ. ၦၤလၢအသူၣ်ထီၣ်ဟံၣ်အံၤ ကြၢးဝဲ ကၢကီၣ်ဝဲဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလီၤ. တမ့ၢ် ဟံၣ်ဒၣ်ဝဲ တမ့ၢ်ၦၤလၢအဒုးနဲၣ်တၢ်တဂၤ ကြၢးဝဲဒီးတၢ်စံးပတြၢၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ.

ၦၤဆါဟံၣ်ခၢၣ်စးအတၢ်ကတိၤတဖၣ် မၤဖျါထီၣ်က့ၤ ၦၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤအတၢ်ကွဲး လၢအစံး “ၦၤဒုးကဲထီၣ်ဟံၣ်တဂၤ ကြၢးဒိးတၢ်ယူးတၢ်ယီၣ်အါန့ၢ်ဟံၣ် တက့ၢ်လီၤ” (ဧ့ၤဘြံၤ ၃:၃) . ၦၤကွဲးလံာ်န့ၣ် ထိၣ်သတြီၤ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သးတီ, ယွၤအဖိခွါ, ဃုာ်ဒီးဝံမိၤရှ့လီၤ (:၁-၆). မ့မ့ၢ် စီၤမိၤရှ့ဘၣ်ဘျုးလၢ ကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤ မဲာ်သကိးမဲာ် ဒီးထံၣ်ဘၣ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤ (၄မိၤ ၁၂:၈), ဘၣ်ဆၣ်…

ဃုန့ၢ် သးအတၢ်ယါဘျါ

ခၤစၣ် (Carson) မ့ၢ်ပှၤအတၢ်မၤအါထီဘိတဂၤ, အဝဲလူၤတၢ်မံၤလာ်, တခွဲညၣ်, ဒိးလ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ်, ဒီးဒိးစက့းန့ၣ်လီၤ. အဝဲအဲၣ်မၤ ကယဲၢ်တၢ်ချၢအတၢ်မၤခဲလၢာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲဘၣ်ဒိ ဖဲအဒိးမီထိၣ်ဆၣ်ကဲၣ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲအနီၢ်ကစၢ်စးထီၣ်လၢအမိၢ်ပှၢ်ဒီးဆူဖီလာ်န့ၣ် ဟူးဂဲၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, အဝဲဒိးန့ၢ်တၢ်သးဟးဂီၤတၢ်ဆါ ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဘၣ်ဃး ခါဆူညါန့ၣ် တအိၣ်ကဲၣ်ဆိးလၢအဂီၢ်လၢၤဘၣ်. တၢ်န့ၣ်ဝံၤ, ဘၣ်တနံၤ အသကိးအကျါတဂၤ ကိးန့ၢ်အီၤဆူ တၢ်လူၤဖီၣ်တၢ်မံၤလာ်လီၤ. တစိာ်ဖိ ဖဲအခါအံၤအဂီၢ် အဝဲသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ် အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ် န့ဆၢၣ်အတၢ်ဃံလၤဝးဝးအဃၢၤ အဃိလီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ ဟဲစိာ်န့ၢ်အီၤ သးအတၢ်ယါဘျါ ဒီးဒုးဆူၣ်ထီၣ်က့ၤ အဂံၢ်အဘါ လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အသီ လၢအတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ် - မ့ၢ်ဒ်သိးအကဟ့ၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိဆူ ပှၤလၢ ဒ်သိးအီၤတဖၣ် ခီဖျိ “Hunt 2 Heal”, ကရၢသဘျ့ (NGO)တဖုန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ အတၢ်ဘၣ်ဒိန့ၣ် မ့ၢ် “တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤ လၢဆီတလဲဃာ်အက့ၢ်အဂီၤ ခဲအံၤ ယဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်လၢ ထီဘိယအဲၣ်ဒိးမၤတဖၣ်လီၤ. ယသးခုယဲလီၤ.” အဝဲအသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢ…

တၢ်တၤလၢ ပကမၤ တၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤ

ဒ့အၣ်ဘံၣ်ယီၣ် (DeAvion) မ့ၢ်အိၣ်ထဲ ၁၃ နံၣ်နာ်သက့ ဟံးထီၣ်တၢ်တၤအီၤလၢ ကမၤတၢ်အခ့အပှၤအတၢ်မၤလီၤ. အဝဲဒီးအမိၢ် နၢ်ဟူတ့ၢ်တၢ်တဲလၢ ပှၤတဂၤကိးထီၣ် ဖိသၣ်တဖၣ် ဒီးမၢအကူးတပံၢ် လၢအလီၢ်ယဲၢ်ဆံတီၤ ဖဲတၢ်ယီၤခါကၠိပျၢ်ကတီၢ် တအိၣ်ဒီးအဘူးအလဲဘၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး အတၢ်ပညိၣ်ဖှိၣ် လၢကမၤစၢၤသုးဖိလီၢ်လံၤႇ မိၢ်ထဲတဂၤဧိၤတဖၣ်, ၦၤအိၣ်ဒီးက့ၢ်ဂီၤတလၢၦဲၤ မ့တမ့ၢ် ၦၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ လိၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤ. ၦၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ် (ၦၤတဂၤလၢ ကူးတ့ၢ်တပံၢ်လၢအလီၢ်ယဲၢ်ဆံ လၢကီၢ်စဲၣ်အဘ့ၣ်ယဲၢ်ဆံပူၤ) ကူၣ်မၤကဲထီၣ်တၢ်တၤ ဒ်သိးကသိၣ်လိတၢ်မၤ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်အအဲးသံး (သ့ၣ်ညါနီၤဖးတၢ်ဂ့ၤတၢ်အၢ) ဒီးဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်ဆူ ပှၤအတဝၢလီၤ. တၢ်ကိၢ်ဆါဘၣ်ဆၣ် ဒီးတၢ်မၤအဂၤတဖၣ် အိၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့ ဖဲတၢ်ယီၤခါကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ဒ့အၣ်ဘံယီၣ် ဃုထၢတၢ်ကမၤန့ၢ် ပှၤဂၤတဖၣ်အတၢ် ဒီးမၤဝံၤတၢ်တၤတဖၣ်လီၤ.

တၢ်တၤတဖၣ်လၢတၢ်ကမၤတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤဂီၢ် ဟဲဆူပှၤနာ်ခရံာ်တဖၣ်အအိၣ်လီၤ. မုၢ်တဟါ ဖဲအဝဲကသံလၢပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်, ယ့ၣ်ၡူးအီၣ်ဟါတၢ်အီၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်လီၤ (ယိၤ ၁၃:၁-၂). အဝဲသ့ၣ်ညါတၢ်လၢ ကဘၣ်တူၢ်ဝဲ ဒီးတၢ်သံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဂ့ၤဂ့ၤကလဲာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲဆၢထၢၣ်လၢ တၢ်အီၣ်အစီၣ်နီၤခိၣ်, စၢထီၣ်ယၣ်လၢအလိၤဒီး စးထီၣ် သ့အပျဲၢ်တဖၣ်အခီၣ်လီၤ (:၃-၅).…

ပမ့ၢ်ဒၣ် ထဲတဂၤဧိၤဧါ

စူ(Sue) အနီၢ်ကစၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ လီၤမုၢ်လီၤဖးဒၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သတူာ်ကလာ်အပူၤ အဝၤန့ၣ် ဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢ ဟံၣ်အဃိ, စူဒီးအဖိတဖၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ် ဒီးသူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးဝဲန့ၣ်လီၤ. စူကိးအီၤလၢ အကလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤ ဆူ တၢ်စံးကတိၤတၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ် အဝၤန့ၣ် တလဲၤဝဲဒၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ အဝၤန့ၣ် စံးဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ထဲဒၣ်လၢ စူအတၢ်ကမၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲစူသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ ဝၤတဂၤအံၤ တမ့ၢ်ကဟဲက့ၤ နီတဘျီလၢၤဘၣ် အဃိ တၢ်ပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒီးမၤသးဒံး တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်ဝဲလၢ အသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ ကဟုကယာ် အနီၢ်ကစၢ် ဃုာ်ဒီး အဖိတဖၣ် ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ် ဘၣ်ကသ့ကစီဒီဧါ.

နီၢ်ဟၤကၢ်လၢအမ့ၢ် စီၤအၤဘြၤဟၣ်ဒီး နီၢ်စၤရါအကုၢ်ပိၥ်မုၣ်တဂၤအံၤစ့ၢ်ကီး ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဝဲ တၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ် ၁ မိၤရှ့ ၁၂ ဒီး ၁၅ ပာ်ဖျါဝဲ နီၢ်စၤရါ လၢတၢ်သးစူၤအပူၤ တအိၣ်ခိးဘၣ်ဝဲ…

ပမ့ၢ် ပှၤတမှံၤတပျီၤတဖၣ်

ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဆူ ထံသီကီၢ်သီတဖၣ် ကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲ သတူာ်ကလာ်လၢ ကျိာ်တၢ်ကတိၤအသီ, ကၠိ, လုၢ်လၢ်ထူသနူၤ, သိလ့ၣ်အတၢ်လဲၤက့ၤတၢ်တံာ်တာ်, မူခိၣ်ကလဲၤသီၣ်ဝီၤတဖၣ်, ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ် လီၤဆီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဆိကမိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ အတၢ်အိၣ်ဆိးတၢ်လၢ ထံကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤ ဘၣ်ကညီလၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၣ်လၢအဘူးဒီး တၢ်ဘါသရိာ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး ဒ်သိးကမၤစၢၤဝဲ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢ တၢ်အိၣ်မူအသီ ဖဲလၢထံကီၢ်အသီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲးထံၣ်(Patti)လဲၤပှ့ၤယူၤ နီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤဆူ ဟီၣ်ကဝီၤ ပှၤဆါတၢ်အီၣ်တၢ်အီဖၠါပူၤ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲ တၢ်လၢကမၤကန့ၢ်, ပှ့ၤကန့ၢ်တဖၣ်ဒီး ကဘၣ်ပှ့ၤဝဲ တၢ်ပီးတၢ်လီၤ, တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဟးကွၢ်ကီ ပှ့ၤတၢ်လၢဖျါပူၤအဆၢကတီၢ်, ဖဲအဝဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သူတၢ်သၣ်လၢ သးအိၣ်အဲၣ်အီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အထံအကီၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် အမဲာ်ချံကပီၤထီၣ်ဒီး နံၤကမှံထီၣ်လၢ တၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ သလဲသၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်က့ၤပှ့ၤဝဲ တၢ်သၣ်တဖၣ်လၢ အဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဂၤဖျၢၣ်ဂၤဖျၢၣ်, ဖဲးထံၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဟ့ၣ်ဝဲတဖျၢၣ်လၢ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ဆံးဖိ ဒီးတံၤသကိးသီသံၣ်ဘှံတဖၣ်,…

သကွံၤလီၤဖုၣ်ဖုၣ်

မိၢ်သးစၢ်တဂၤ လူၤပိာ်ထွဲအဖိမုၣ်ဖိအလီၢ်ခံ လၢအယီၢ်လ့ၣ်ခီၣ်ယီၢ်ဖိ ဒ်အခီၣ်ဆံးဆံးဖိယီၢ်ဝဲန့ၢ် အသိးန့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢယီၢ်ဝဲအလ့ၣ်ခီၣ်ယီၢ်ဖိ ချ့အါန့ၢ်အသးလီဝဲအဃိ ဖိသၣ်မုၣ်ဖိအလ့ၣ်ခီၣ်ယီၢ်လီၤတလ့ၣ်ဒီး မ့ၢ်လၢအခီၣ်မဲာ်ချံဘၣ်ဒိဆါအဃိ ဟီၣ်ကိးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အမိမိၢ်န့ၣ် လၢတၢ်ကစုဒုအပူၤ ချံးလီၤအခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်, သကွံၤဖုၣ်လီၤအသး, ဒီးနၢမူဖိမုၣ် အခီၣ်မဲာ်ချံ ဒ်သိးကမၤဘျါတၢ်ဆါအဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤတၢ်မၤကဲထီၣ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်မုၣ်ဖိ ဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒိးထီၣ်ကဒါက့ၤအလ့ၣ်ခီၣ်ယီၢ်ဖိဒီး ယီၢ်ဝဲဆူညါလီၤ. တၢ်မၤအသး ညီညီဘှါဘှါ ဒ်န့ၣ်အသိးလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဆါပှၤခဲလၢာ် ကဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤဝဲအဂီၢ် နတဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဧါ.

ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်ဝဲ ယွၤအတၢ်မၤမုာ်အီၤ ဖဲဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တဘျီဘၣ်တဘျီဒီး တၢ်လၢကမၤအသး ဆူညါဆူညါစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. အဝဲကွဲးနီၣ် တၢ်မၤကွၢ်တမံၤဘၣ်တမံၤ ဖဲ ၂ကရံၣ် ၁၁:၂၃-၂၉ အပူၤန့ၣ် ဖျါလၢတၢ်တီၢ်အီၤ ဖျ့အီၤအါဘျီ, ဘၣ်တၢ်ကွံာ်လၢလၢၢ်, ဘၣ်ကီၤမံကီၤဂဲၤ, တၢ်သၣ်ဝံၤ, တၢ်သးသုထံ တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢအတၢ်သးအိၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ် ၁:၃ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤပီလူးမၤလိန့ၢ် တၢ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်လၢ ယွၤမ့ၢ် “တၢ်သးကညီၤအပၢ်ဒီး တၢ်မၤမုာ် ခဲလၢာ်အကစၢ်”န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်နာ်အိၣ်ဒီး တၢ်မၤ

ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ် လါယူၤအမုၢ်တဟါ ကလံၤမုၢ်တဝံး ထီၣ်နဒိၣ်(tornado)အူတၢ်ဖဲပလီၢ်ကဝီၤ ဒီးမၤဟးဂီၤကွံာ် ဒူၣ်ထၢတဒူၣ်အဘုဖီလီၤ. မ့ၢ်တၢ်လီၤမၢ် လီၤသးအုးဒိၣ်မးလၢ ဒူၣ်ဖိထၢဖိအဂီၢ် မ့ၢ်လၢဘုဖီန့ၣ် မ့ၢ်တ့ၢ် ဒူၣ်ဖိထၢဖိအတၢ်ထူးတၢ်တီၤ စးထီၣ်လၢ ၁၈၀၀ ဒီး နံၣ်လၢအပိာ်ထွဲထီၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢခံတသီ ကၠီ(John) ဒီး ဘး(ဘ)(Barb) နီၣ် အသိလ့ၣ်ဆူသရိာ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဟးဂီၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ကဘၣ်မၤစၢၤဝဲ ဒ်လဲၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပာ်ကတီၢ် သိလ့ၣ်ဒီးကွၢ်တၢ်ဟးဂီၤ ဒီးထံၣ်လၢ လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကဆှီထီၣ်က့ၤတၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်က့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ် လဲလိာ်ကွံာ်အကူအသိး ဒီးက့ၤကဒါဖဲန့ၣ် ဒီးအိၣ်ဝဲဒီနံၤ, ဒီးမၤပျီထီၣ်တၢ်လၢ ကလံၤမုၢ်မၤဟးဂီၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် မၤဂ့ၤမၤစၢၤ ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်ဒီး ပာ်ဖျါက့ၤ အတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤယၤကိာ် စံးဝဲ, “တၢ်နာ်တအိၣ်ဒီးတၢ်မၤ မ့ၢ်တၢ်သံလီၤ” (ယၤကိာ်၂:၂၆). အဝဲဟ့ၣ်အဒိလၢ စီၤအၤဘြၤဟၣ်လီၤ. အဝဲတသ့ၣ်ညါ လၢကဘၣ်လဲၤဝဲ ဖဲလဲၣ်သနာ်က့ ဒိကနၣ်ယွၤ ဒီးလဲၤဝဲလီၤ (:၂၃, ကွၢ် ၁ မိၤရှ့ ၁၂:၁-၄,…