ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Anne Cetas

တၢ်ဆီတလဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ

ယတံၤသကိးမုၣ် ယိၣ်အါ (Joann) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆါကလံၤကျီအီၤ ဖဲတၢ်ဆါသံသတြိာ် Coronavirus စးထီၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် လၢ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ်, အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် တၢ်ကမၤအီၤလၢ အတၢ်ဘါသရိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံက့ၤဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ်လၢ, ဒ်သိးကပၢၤဃာ် ပှၤဟဲဘါတၢ်နီၢ်ဂံၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်မ့ၢ်မၤအီၤဖဲ တၢ်ပာ်ပှၤသံဒၢး တချုးလၢတၢ်ခူၣ်လီၤ (funeral home) အလီၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအီၣ်လဲ (online) န့ၣ် လံာ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤအသီ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, တၢ်ဆီတလဲဃာ် ယိၣ်အါဝါနၢၣ် အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.

ယိၣ်အါ အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဆီတလဲအသးန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဒီးလဲၤဆူမူခိၣ်အလီၢ်အကျဲလံန့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ်အါနံၣ် အါလါန့ၣ် ယွၤလဲလိာ်အတၢ်အိၣ်မူ, ဒီးလၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် မၤဝဲယွၤအတၢ်မၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးသံ ဖဲအဝဲအိၣ်လၢ တၢ်ဆါဟံၣ် အလီၢ်မံလိၤဒၣ်လဲာ်, သံကွၢ်ဝဲပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဂဲၤပျုၢ်အသးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ အဝဲအိၣ်လၢ ယွၤအဂီၤထံးလံ. အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ် ဆီတလဲအသးလံ.

၂…

တံၤသကိးကလူးတဖၣ်

တၢ်မၤဃုကွၢ်ထံ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဘၣ်တမံၤန့ၣ် အိၣ်ပှဲၤလၢ ဘဲး (Bev) တၢ်မၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤအဃိ, အ၀ဲသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ, ဒီးအသးလီၤဘှါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် စံးဘၣ်အီၤလၢ အဝဲသ့ၣ်လူၤကွၢ်ဃု ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါလၢအနီၢ်ကစၢ် အပူၤအဃိ အသူၣ်ကနိးအသးကနိးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးမုၢ်နံၤဒဲး ကစၢ်ယွၤအိၣ်တီအိၣ်လိၤ, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤ ဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ် လၢအကအိၣ်ဒီးအီၤ ဒီးကဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိး, ဖဲဃၣ်အသး ဆူယွၤအအိၣ် မ့ၢ်ဂ့ၤ ဖဲလၢအအိးထီၣ်ဖး လံာ်စီဆှံအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲ ဘၣ်ဒုးတၢ်ဒီး တၢ်တလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ်, ဒီးမၤလိၤန့ၢ်ဝဲလၢ ကပာ်ထီၣ် “တၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်အသးသ့ၣ်သ့ၣ်” တဖၣ်ဆူ ယွၤအဖံထံးခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မုၢ်တဂီၤ, တချုးလၢကဘၣ်တၢ်ကွဲးကါတၢ် အရ့ဒိၣ်ဝဲလၢအဂီၢ်န့ၣ် ဘဲး(Bev) ဖးဘၣ်ဝဲ “ကွၢ်ကွၢ် ယမၢလီၤကလူးတဂၤ လၢနမဲာ်ညါလၢ အကကွၢ်နၤလၢကျဲ” ဖဲလၢ ၂ မိၤရှ့ ၂၃ :၂၀, အပူၤန့ၣ် ဟဲနုာ်လီၤဆူအသးပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤကတိၤလီၤ တၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤဆူ အပှၤကလုာ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ခီဖျိလၢစီၤမိၤရှ့န့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤ ၂၃:၁၄-၁၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်လၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်…

ပှၤတဝၢလၢ ခရံာ်အပူၤ

ကီၢ်ဘဟါမၢး(စ) ကလံၤထံး (southern Bahamas) တကပၤန့ၣ် ကီးဖိတဖျၢၣ်, ပှၤကိးအီၤလၢ ရဲးကဲး ကီး (Ragged Island) န့ၣ်လီၤ. နံၣ်ကယၤတဆံခွံအပူၤ, ပှၤထုးထီၣ် အံသၣ် ဖဲကီးအံၤ ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤဆံးလီၤစှၤလီၤအဃိ, ပှၤအါဂၤ သုးအိၣ်ဆိးက့ၤဆူ ကီးလၢအခိၣ် အဃၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်န့ၣ်, ပှၤစှၤန့ၢ်အဂၤ ဃိးဆံ အိၣ်ဆိးဖဲကီးအံၤဒီး, တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါ ကရူၢ်လီၤဆီ အိၣ်ဝဲသၢဖုဘၣ်ဆၣ် ကိးနွံဒဲးပှၤခဲလၢာ် ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးဖဲ တၢ်လီၢ်တတီၤ လၢတၢ်ဘူၣ်ထူဘါယွၤဒီး တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်ဆိးတၢ်ဖိတဖၣ် စှၤဒိၣ်မး အဃိ, တၢ်အိၣ်မူသကိး ဒ်ပှၤတဝၢအသိးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လီၤဆီလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢသီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤတဝၢအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လိၣ်တမံၤ လၢအကါဒိၣ်မး, ဒီးဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အသူၣ်ပိၢ်သးဝး လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အသီ လၢအထံၣ်န့ၢ်ဝဲ ခီဖျိလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သံဒီး အတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးလၢ ကစၢ်န့ၣ်တအိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသိးအကျါ လၢနီၢ်ခိ နီၢ်ကစၢ်လၢၤဘၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါလၢ အလိၣ်ဘၣ်လိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤန့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝးအတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ

ခရံာ်ဖိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် တမ့ၢ်ယဂီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်လီၤကၢၣ်လီၤကျုတမံၤန့ၣ်လီၤ. ယပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ဒီးဟံးဃာ်တၢ်တမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝးအတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်လၢယကဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”. သးစၢ်မုၣ်ဖိတဂၤ စံးကတိၤဒုးသ့ၣ်ညါယၤဒ်သိးအံၤ န့ၣ်လီၤ. ယသးအုးယဲဒၣ်လၢ သးစၢ်မုၣ်အံၤတမၤလိန့ၢ် တၢ်သးခုသးမုာ်, ဒီးတၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် အိၣ်ဟဲခီဖျိလၢ တၢ်ပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ - တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတဒံးသိးလိာ်သးဒီးတၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ ယနီၤဟ့ၣ်အီၤ ကစၢ် ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်, ဒီးတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်မူနီၢ်နီၢ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤစံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝး အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဟဲခီဖျိလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်လဲၤတၢ်ဒီး ယွၤအဖိခွါကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ် ထဲလၢထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ်ဧိၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢ အလၢပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်အ့းဖ့းစူး ၁ အပူၤ, ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်စှၤဘီ ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီး အစိကမီၤ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပတၢ်အိၣ်မူလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃ အပူၤ စံးဝဲ ကစၢ်ယွၤ “ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤလၢကယဲၢ်သးအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢမူခိၣ်တဖၣ်,” ဒီးအဆၢဖိ ၄…

မ့ၢ်မနုၤ ကဂ့ၤဒိၣ်ဝဲလဲၣ်

ဖဲ အဲရ့း (Eric) အသးအိၣ်အနံၣ်ခံဆံန့ၣ် နၢ်ဟူဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အဲၣ်အဂ့ၢ် လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲ စးထီၣ်လဲၤဘါတၢ်လၢသရိာ် ဒီးထံၣ်ပှၤတဂၤ လၢကမၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးကဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါအါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်ဒီး သရၣ်လၢ အကွၢ်ထွဲအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤန့ၣ် ဟ့ၣ်အီၤမူဒါလၢ ကသိၣ်လိ ဖိသၣ်ပိာ်ခွါကရူၢ်ဆံးဖိတဖု လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢနံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ကစၢ်ယွၤ ထုးန့ၢ်မိၤန့ၢ် အဲရ့း အသး လၢကမၤစၢၤ သးစၢ်တဖၣ် လၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် သးသမူအတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လၢဝ့ၢ်တဖျၢၣ်အံၤအပူၤ, ကလဲၤဟးအိၣ်သကိး ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်တဖၣ်, ဒီးကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ တၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤ ပှၤအိၣ်လၢခိၣ်ဃၢၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးတၢ်မၤခဲလၢာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤလၢကပီၤယွၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ အဝဲအသးအနံၣ်အလါ ဘူးထီၣ်လံလၢဃုဆံဒီး စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ယွၤ မ့ၢ်လၢအသိၣ်လိနဲၣ်ယုၤအီၤလၢ ကမၤတၢ်ခ့တၢ်ပှ့ၤအတၢ်မၤ လၢသီလံလံအဃိ, ဒီးစံးဝဲဒၣ် “ယသးပူၤပှဲၤလုၢ်ကွံာ်ဝဲလၢ ယကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ တၢ်မုၢ်လၢ် လၢ ယဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤဂ့ၤန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်မၤယွၤအတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤမနုၤကအိၣ်ဝဲဒၣ်လဲၣ်.

၂တံၤ ၁:၅ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲလၢအမိၢ်ဒီးအဖံ လုာ်ဘၢဒိၣ်စိ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အကတီၢ်န့ၣ်…

တၢ်သဘျ့လၢတၢ်လဲၤကျဲ

တၢ်လိာ်ကွဲ “ဘံး ဘ့း(စ)ဘီ” (Beep Baseball) န့ၣ် ပှၤလိၣ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်လၢအမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်အဃိ ကဘၣ်မၤဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီး ကဘၣ်လဲၤတၢ်ဖဲလဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်ကနၣ်ဝဲဘ့း(စ)ဘီလၢအကလုၢ်သီၣ် ဖျၢၣ်သီၣ် ဒီးဘၣ်ဃ့ၢ်လဲၤဝဲဒၣ်ဆူ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်လီၢ် လၢအကလုၢ်သီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒိတီၢ်ဘ့း(စ)ဘီလၢအမဲာ်ချံ ဘၣ်တၢ်ဘိၣ်ဘံတံၢ်အီၤ (တၢ်မၤအံၤသန့ၤထီၣ်အသး လၢ အဝဲထံၣ်ဘၣ်တၢ်ထဲလဲၣ်), ဒီးပှၤကွံာ် ဘ့း(စ)ဘီ လၢအထံၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်ဘၣ်အိၣ်ဝဲတဖုဃီန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒိတီၢ်ဘ့း(စ)ဘီတဂၤ မ့ၢ်တီၢ်ဖျိးဝဲ ဘ့း(စ)ဘီဖျၢၣ်သီၣ်န့ၣ်ဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်ဝဲဆူတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ် လၢအကလုၢ်သီၣ်အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့ၢ်ဝဲတချုးတုၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ်, ပှၤမ့ၢ်ဖီၣ်န့ၢ် ဘ့း(စ)ဘီဖျၢၣ်န့ၣ်ဒီး ပှၤလၢအတီၢ်တၢ်တဂၤန့ၣ် ဘၣ်ဟးထီၣ်ဝဲလၢတၢ်လိာ်ကွဲန့ၣ်လီၤ. တချုးပှၤဖီၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဘ့း(စ)ဘီဖျၢၣ်သီၣ်, အဝဲ မ့ၢ်လဲၤတုၤဆူတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ် အဝဲကမၤန့ၢ်အမးလၢတၢ်ပြၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ “ဖဲယဃ့ၢ်အဆၢကတီၢ် ယသးတူၢ်ဘၣ်တၢ်သဘျ့န့ၣ် ဘၣ်ယသးအမုာ်ကတၢၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ညါ ကဘၣ်လဲၤတၢ်ကျဲ ဖျိဖျိဖျါဖျါဒီးလိၤလိၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

လံာ်ဝံယရှါယၤ ၂၆း၇ အပူၤ စံးဘၣ်ပှၤ ကစၢ်ယွၤလၢအတီဝဲလိၤဝဲတဂၤန့ၣ် “ကမၤဃူပှၤတီအကျဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဝံစံၣ်တဲာ်တဲလီၤတၢ် အဆၢကတီၢ် မ့ၢ်လၢယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် တဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအဃိ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်…

ၦၤလၢအကြၢး ကၢကီၣ်ဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ

ၦၤဆါဟံၣ်အခၢၣ်စးန့ၣ် ဒုးနဲၣ်နီၢ်ဒီမိဝၤသးစၢ်ခံဂၤလၢ ဟံၣ်အဂ့ၤတဖျၢၣ် စးထီၣ်လၢဃီတရံး ပၢၢ်တုၤလီၢ်မံဒၢးဖးလဲၢ်, သ့ၣ်ဘၣ်ဒါလၢသ့ၣ်အညၣ်ကိၤဒီး ခီၣ်ယီၢ်ဒါလၢအၦ့ၤဒိၣ်, တၢ်ဆှုၣ်ကူသိးဒၢးဖးဒိၣ်ဒီး ဝဲၤဒၢးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤဂီၢ် လၢဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤဃာ် လီၤတံၢ်တဖၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်တုၤအိၣ် ဟံၣ်အနၢၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ပတြၢၤဟံၣ်အံၤအတၢ်ဃံလၤလီၤ. “နဃုထၢန့ၢ်ၦၤလၢ တၢ်လီၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ. ဟံၣ်အံၤ ကဟုကညီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ”. ဖဲန့ၣ် ၦၤဆါဟံၣ်အခၢၣ်စးအံၤ စံးဆၢက့ၤတၢ်ကတိၤတထံၣ် လၢအလီၤဆီတစဲး ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်တၢ်အမ့ၢ်အတီလၢစံးဝဲ “ယကစံးတဲဘၣ်က့ၤသုတၢ်ကတိၤ စံးဂ့ၤစံးဝါဆူ ၦၤဘှီဟံၣ်အံၤလီၤ. ၦၤလၢအသူၣ်ထီၣ်ဟံၣ်အံၤ ကြၢးဝဲ ကၢကီၣ်ဝဲဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလီၤ. တမ့ၢ် ဟံၣ်ဒၣ်ဝဲ တမ့ၢ်ၦၤလၢအဒုးနဲၣ်တၢ်တဂၤ ကြၢးဝဲဒီးတၢ်စံးပတြၢၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ.

ၦၤဆါဟံၣ်ခၢၣ်စးအတၢ်ကတိၤတဖၣ် မၤဖျါထီၣ်က့ၤ ၦၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤအတၢ်ကွဲး လၢအစံး “ၦၤဒုးကဲထီၣ်ဟံၣ်တဂၤ ကြၢးဒိးတၢ်ယူးတၢ်ယီၣ်အါန့ၢ်ဟံၣ် တက့ၢ်လီၤ” (ဧ့ၤဘြံၤ ၃:၃) . ၦၤကွဲးလံာ်န့ၣ် ထိၣ်သတြီၤ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သးတီ, ယွၤအဖိခွါ, ဃုာ်ဒီးဝံမိၤရှ့လီၤ (:၁-၆). မ့မ့ၢ် စီၤမိၤရှ့ဘၣ်ဘျုးလၢ ကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤ မဲာ်သကိးမဲာ် ဒီးထံၣ်ဘၣ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤ (၄မိၤ ၁၂:၈), ဘၣ်ဆၣ်…

ဃုန့ၢ် သးအတၢ်ယါဘျါ

ခၤစၣ် (Carson) မ့ၢ်ပှၤအတၢ်မၤအါထီဘိတဂၤ, အဝဲလူၤတၢ်မံၤလာ်, တခွဲညၣ်, ဒိးလ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ်, ဒီးဒိးစက့းန့ၣ်လီၤ. အဝဲအဲၣ်မၤ ကယဲၢ်တၢ်ချၢအတၢ်မၤခဲလၢာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲဘၣ်ဒိ ဖဲအဒိးမီထိၣ်ဆၣ်ကဲၣ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲအနီၢ်ကစၢ်စးထီၣ်လၢအမိၢ်ပှၢ်ဒီးဆူဖီလာ်န့ၣ် ဟူးဂဲၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, အဝဲဒိးန့ၢ်တၢ်သးဟးဂီၤတၢ်ဆါ ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဘၣ်ဃး ခါဆူညါန့ၣ် တအိၣ်ကဲၣ်ဆိးလၢအဂီၢ်လၢၤဘၣ်. တၢ်န့ၣ်ဝံၤ, ဘၣ်တနံၤ အသကိးအကျါတဂၤ ကိးန့ၢ်အီၤဆူ တၢ်လူၤဖီၣ်တၢ်မံၤလာ်လီၤ. တစိာ်ဖိ ဖဲအခါအံၤအဂီၢ် အဝဲသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ် အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ် န့ဆၢၣ်အတၢ်ဃံလၤဝးဝးအဃၢၤ အဃိလီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ ဟဲစိာ်န့ၢ်အီၤ သးအတၢ်ယါဘျါ ဒီးဒုးဆူၣ်ထီၣ်က့ၤ အဂံၢ်အဘါ လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အသီ လၢအတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ် - မ့ၢ်ဒ်သိးအကဟ့ၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိဆူ ပှၤလၢ ဒ်သိးအီၤတဖၣ် ခီဖျိ “Hunt 2 Heal”, ကရၢသဘျ့ (NGO)တဖုန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ အတၢ်ဘၣ်ဒိန့ၣ် မ့ၢ် “တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤ လၢဆီတလဲဃာ်အက့ၢ်အဂီၤ ခဲအံၤ ယဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်လၢ ထီဘိယအဲၣ်ဒိးမၤတဖၣ်လီၤ. ယသးခုယဲလီၤ.” အဝဲအသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢ…

တၢ်တၤလၢ ပကမၤ တၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤ

ဒ့အၣ်ဘံၣ်ယီၣ် (DeAvion) မ့ၢ်အိၣ်ထဲ ၁၃ နံၣ်နာ်သက့ ဟံးထီၣ်တၢ်တၤအီၤလၢ ကမၤတၢ်အခ့အပှၤအတၢ်မၤလီၤ. အဝဲဒီးအမိၢ် နၢ်ဟူတ့ၢ်တၢ်တဲလၢ ပှၤတဂၤကိးထီၣ် ဖိသၣ်တဖၣ် ဒီးမၢအကူးတပံၢ် လၢအလီၢ်ယဲၢ်ဆံတီၤ ဖဲတၢ်ယီၤခါကၠိပျၢ်ကတီၢ် တအိၣ်ဒီးအဘူးအလဲဘၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး အတၢ်ပညိၣ်ဖှိၣ် လၢကမၤစၢၤသုးဖိလီၢ်လံၤႇ မိၢ်ထဲတဂၤဧိၤတဖၣ်, ၦၤအိၣ်ဒီးက့ၢ်ဂီၤတလၢၦဲၤ မ့တမ့ၢ် ၦၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ လိၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤ. ၦၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ် (ၦၤတဂၤလၢ ကူးတ့ၢ်တပံၢ်လၢအလီၢ်ယဲၢ်ဆံ လၢကီၢ်စဲၣ်အဘ့ၣ်ယဲၢ်ဆံပူၤ) ကူၣ်မၤကဲထီၣ်တၢ်တၤ ဒ်သိးကသိၣ်လိတၢ်မၤ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်အအဲးသံး (သ့ၣ်ညါနီၤဖးတၢ်ဂ့ၤတၢ်အၢ) ဒီးဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်ဆူ ပှၤအတဝၢလီၤ. တၢ်ကိၢ်ဆါဘၣ်ဆၣ် ဒီးတၢ်မၤအဂၤတဖၣ် အိၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့ ဖဲတၢ်ယီၤခါကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ဒ့အၣ်ဘံယီၣ် ဃုထၢတၢ်ကမၤန့ၢ် ပှၤဂၤတဖၣ်အတၢ် ဒီးမၤဝံၤတၢ်တၤတဖၣ်လီၤ.

တၢ်တၤတဖၣ်လၢတၢ်ကမၤတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤဂီၢ် ဟဲဆူပှၤနာ်ခရံာ်တဖၣ်အအိၣ်လီၤ. မုၢ်တဟါ ဖဲအဝဲကသံလၢပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်, ယ့ၣ်ၡူးအီၣ်ဟါတၢ်အီၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်လီၤ (ယိၤ ၁၃:၁-၂). အဝဲသ့ၣ်ညါတၢ်လၢ ကဘၣ်တူၢ်ဝဲ ဒီးတၢ်သံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဂ့ၤဂ့ၤကလဲာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲဆၢထၢၣ်လၢ တၢ်အီၣ်အစီၣ်နီၤခိၣ်, စၢထီၣ်ယၣ်လၢအလိၤဒီး စးထီၣ် သ့အပျဲၢ်တဖၣ်အခီၣ်လီၤ (:၃-၅).…

ပမ့ၢ်ဒၣ် ထဲတဂၤဧိၤဧါ

စူ(Sue) အနီၢ်ကစၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ လီၤမုၢ်လီၤဖးဒၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သတူာ်ကလာ်အပူၤ အဝၤန့ၣ် ဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢ ဟံၣ်အဃိ, စူဒီးအဖိတဖၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ် ဒီးသူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးဝဲန့ၣ်လီၤ. စူကိးအီၤလၢ အကလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤ ဆူ တၢ်စံးကတိၤတၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ် အဝၤန့ၣ် တလဲၤဝဲဒၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ အဝၤန့ၣ် စံးဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ထဲဒၣ်လၢ စူအတၢ်ကမၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲစူသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ ဝၤတဂၤအံၤ တမ့ၢ်ကဟဲက့ၤ နီတဘျီလၢၤဘၣ် အဃိ တၢ်ပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒီးမၤသးဒံး တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်ဝဲလၢ အသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ ကဟုကယာ် အနီၢ်ကစၢ် ဃုာ်ဒီး အဖိတဖၣ် ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ် ဘၣ်ကသ့ကစီဒီဧါ.

နီၢ်ဟၤကၢ်လၢအမ့ၢ် စီၤအၤဘြၤဟၣ်ဒီး နီၢ်စၤရါအကုၢ်ပိၥ်မုၣ်တဂၤအံၤစ့ၢ်ကီး ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဝဲ တၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ် ၁ မိၤရှ့ ၁၂ ဒီး ၁၅ ပာ်ဖျါဝဲ နီၢ်စၤရါ လၢတၢ်သးစူၤအပူၤ တအိၣ်ခိးဘၣ်ဝဲ…